Délmagyarország, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

9 SI ELMEGY ARO ÍS SZAG Ui otthonába költözött a szegedi Móricz Zsigmond népi kollégium A szegedi népi kollégiumra fontos szerep vár ebben a szellemű diákvárosban mi lobogónkat, szelek fújják, van arra írva: a szabadság! (Szeged, március 31.) Néhány napja vidám énekszó hallatszik ki estén­ként a volt Tunyogi-gimnázium épüle­tének ablakain. Sej a Fényes Sej, az Eljön — hallottuk a minap is ősi népdalunk uj szövegű dallamát felharsanni. A népi kollégiumok indulója ez a kis dal és több más népdallal együtt a sze­gedi­ Móricz Zsigmond Népi Kollégium tagjai dalolgatják ott nagy szeretettel. A kollégium ugyanis végre beköltöz­hetett a várostól megkapott éss a szak­szervezetek segítségével rendbehozott otthonába, hogy itt teljes erejével megkezdhesse belső munkájának ki­építését is. Két emeletnyi részt kap­tak itt meg ebben az épületben. Az egyik emelet a leányoké, a másik pedig a fiúké, de emellett külön ta­nulószobák, társalgó és előadóterem is rendelkezésükre áll. Természetesen m­indez még igen kezdetleges állapot­ban, mert hiszen nagyjából most fo­lyik még az épületrészek rendbeho­zása, festés, takarítás is. Ebben az otthonte­remtő munkában azonban a­­ népi kollégium minden egyes tagja becsülettel­ kiveszi a részét. A Délma­­gyarország munkatársának legutóbbi látogatása is tevékeny munkában ta­lálták őket. Az első emeleten mindjárt egy tábla meredt felénk, amelyen nagy betükkel ez állt. — Ostromállapot! Az érkezők azonnal jelentkezzenek az irodában! Riadtan­­ futottunk mi is oda és ott Székely Lajos igazgató megmagyarázta azért van erre szükség, hogy az isko­lából vagy egyetemről hazatérő kollé­­­gisták azonnal megkaphassák a beosz­tásukat és részt vegyenek az éppen szükséges házi munkában. — Új és reméljük most már végle­ges kollégiumi épületünk — mondja Székely igazgató —, igen nagy jelentő­ségű állandó szervezeti életünk kiala­kulása szempontjából is. A kollégium nevelési rendszere az autonómián és a közösségi életen alapszik. Ennek megfelelően a Győrffy-kollégiumban kialakult gyakorlat alapján szobaszö­­vetkezeteket hozunk létre. Ennek élén választott vezetőség áll és főként gaz­dasági, de emellett kulturális munkát végeznek. Gazdasági munkájuk lé­nyege, hogy az úgynevezett étkeztetési szövetkezetek működésén keresztül közösségi áldozatvállalása nevel­jék a­­ kollégistákat. Minden szövet­kezetnek szövetkezeti ládája van­ és ebbe a szövetkezet bármely tagja ré­szére érkező élelm­iszercsomagokat te­szik bele. Ezt azután a tagok kíván­sága szerint fo­gyaszthatják el. A be­lépés természetesen önkéntes és álta­lában 8—10 tag alkot egy-egy szö­vetkezetek — Ezek a szövetkezetek delegálják azután a kollégiumi népbíróság tag­jait, — kapcsolódik bele beszélge­tésünkbe Varek István titkár. Ennek elnöke az igazgató és az esetleg felve­tődő súlyosabb fegyelmi­­ ügyekben a kialakult jogszokások figyelembevéte­lével perrendtartás szerűen­­ hoznak ítéletet. A szövetkezeti vezetők nem­csak a népbíróságban vesznek részt, hanem együttesen alkotják a szövet­kezeti vezetők tanácsát, a hivatalos vezetőkkel- igazgatóval, titkárral, gaz­dasági vezetővel egyenrangú félként dönt a kollégiumi kérdésekben. . — A szövetkezeteknek igen jelentős tevékenységet akarnak kifejteni kultu­rális vonatkozásban is — folytatják. Ezek­­ készítik elő ugyanis­­ a Tmllé­­gium kulturvállalkozásainak, előadá­sainak anyagát. Minden szövetkezet lehetőséget kap a faliújság szerkesz­tésében is és egy-egy kiküldött tagja a szerkesztőbizottságnak. Beszélgetésünket nagy munkazaj zavarja meg a folyosóról. Balázs Sán­dor kollégista SMu­hár Jánossal éppen egy nehéz stúdium szekrényt igyeke­zett a szobájába betolni. Nosza mind­járt segít az igazgató is, hogy kön­­­nyebben menjen a munka. A leányok részén is élénk tevékenység folyik. Hárman éppen a közeli napokban­ ér­keztek a budapesti Állami Védőnő­­képző Intézetből: Török Magda, Tóth Márta és Németh Gizella, de máris nagy buzgalommal mosták éppen az ablakot, pedig csak két hónapi gya­korló idejük alatt maradnak itt. Diákotthon, amelynek és a közösségi életen szövetkezetek a rossz háziszabályai az autonómián alapulnak — Népbíróság és kollégium szervei között A mostani uj‘­hetőséget nyit a tartózkodó vidéki szállásolására is. budapesti Petőfi otthon bővebb le­nem állandóan itt­­népi kollégisták el­ Itt lakik most a Kollégiumból éppen Népi-Nagy Balázs, aki a szegedi MaDISz iskola vezetésére érkezett ide. Két Győrffy-kollégista is meglátogatta né­hány napra a Móricz Zsigmond Kollégiumot: Pajor Katalin és Fe­kete Sándor. A Népi­ Kollégiumok Or­szágos Szövetsége (NEKOSz) ugyanis elhatározta, hogy a népi kollégiumi mozgalmat életre hívó­­ Győrffy-kollé­­gistákat szétküldi tavasszal az ország­ban, hogy személyesen ismerkedje­nek meg a vidéki népi kollégiumok problémáival. Jelenleg 45 Győrffy­­kollégista járja az ország 61 népi kollégiumát. Megkérdeztük Fekete Sándort, a Móricz Zsigmond Kollé­giumról kialakult véleményéről: — Több szempontból igen fontos a szegedi népi kollégium — mon­dotta. Először is, mert Szeged egye­temi város és így ez a kollégium az ország 3—4 egyetemi­­ kollégiuma között foglalhat helyet. Másrészt nagy feladat vár a kollégiumra ebben a városban, amely a közelmúltban le­zajlott diáktüntetésekkel is bebizonyí­totta, hogy nem irtotta ki magából egészen ellenforradalmi hagyomá­nyait. Igen nagy szükség van­­ tehát innen kikerülő munkás- és paraszt­­származású új értelmiségi fiatalokra. A kollégiumra­­ vár a feladat, hogy ezt az új értelmiségi réteget az egye­temi és középiskolás diáksággal való kapcsolata révén kialakítsa, de ezen kívül állandó kapcsolatot kell tarta­nia a helyi munkás- és parasztifjá­­ggal is. Ez utóbbi a különböző de­mokratikus ifjúsági szervezeteken ke­resztül válhat lehetővé. Reméljük és hisszük, hogy a sze­gedi népi kollégisták meg is felelnek ennek a feladatnak. Alkotó tevékeny­ségüket mutatja az is, hogy küzdel­mekkel teli munkáink közben alig féléves működés után máris újabb népi­­ kollégiumot hívtak életre Sze­geden: a Kálmány Lajos középiskola népi kollégiumot, amely szintén szép lendülettel indult neki hivatása betöl­tésének. »Harcban nép, munkában ér­telmiség!« — mondja a népi kollé­giumok jelszava és bízunk benne, hogy ezt valóra váltják a Szegedi Mó­ricz Zsigmond Népi Kollégium fiatal­jai is. (tökös.) 1 Nemzeti Bizottság rendezi az április 5-iki felszabadulási ünnepet f A Klauzál-téri népgy­ ülésen dr. Tóth László egyetemi ízektor beszél (Szeged, március 31.) A szegedi Nemzeti Bizottság, hétfőn délben ülést tartott a városházán­ dr. Tóth László elnöklésével. Az ülésen részt vett a főispán és a polgár­­mester is, hogy a Nemzeti Bizott­ság 11 város hatóságával együ­tt be­szélje meg a közösen megrende­zendő felszabadulási ünnepség mű­­sorát. Az egész ország, felszabadít­­ünneplő nagygyűlést szom­­délelőtt fél 11 órakor ren­­meg a Klauzál-téren, rossz láját baten­dozik idő esetén a Nemzeti Színházban Az ünnepi beszédet dr. Tóth L­ászló egyetemi rektor, a Nemzeti Bizott­ság elnöke mondja. Felkérik a sze­gedi orosz városparancsnokságot is beszéd tartására, ezenkívül sza­valatokkal és zeneszámokkal egé­szítik ki a műsort. A Klauzál­ téri nagygyűlés után a Szegedért hősi halált halt szovjet katonák emlék­művéhez vonulnak és koszorút he­lyeznek rá a Nemzeti Bizottság és a­ város közönsége nevében. Kitzelji­ls a Selmaüorország ajándéksorsolása első kasz­a versesének neve: Holnapi számunkban folytatólag közöljük a 171 ajándék­nyertes névsorát (Szeged, március 31) A vasárnapi SzAK—Újpest mérkőzés nézői a já­tékkal párhuzamosan, izgultak a Dél­­magyarország ajándéksorsolásáért, meglátják-e kezükben a Délmagyar­­ország aznapi példányát, s elveszik-e tőlük a szelvényeket. A szelvények soha nem látott tömege gyűlt er­ve ezen a délutánon. Mindenki ny akart, meg akarták mutatni, hogy Délmagyarország olvasótáborába tar­toznak. A nagy érdeklődésre való tekin­­tettel 171 díjat osztanak ki a sze­rencsés résztvevők között. Az első 20 nyertes nevét már mai számunkban közöljük s felkérjük a­zerencsés győzteseket, hogy díjaik átvétele végett kedden jelentkezzenek a kiadóhivatalban. A további 50 nyertes nevét szer­dai számunkban hozzuk. Mindenki kísérje figyelemmel a Dél­magyarország ajándéksorsolásának ro­vatát, mert a szerencsés nyertesek nevét naponta közöljük folytatólago­­san. Az első húsz nyertes­­ nevét az alábbiakban közöljük: Krizsán Mihály Gyula püspöktelep 8. Kende Sándor Széchenyi-tér 11; Ko­vács Ernő Kossuth Lajos-sugárút 19; Kovács Hona Klebelsbergtelep, Vas­kapu-utca 23; László Endre Kossuth Lajos-sugárut 21; Lavitz Pál Dózsa György-utca 22; Mosonyi Béla Br. Jósika-utca 37; Dr. Roger Sándor Ti­sza Lajos-körút 03; Simonyi Sándor Tömörkény-utca 5; Andrássy Lajos Lomnici-utca 65; Berger Péter Ko­­rona-utca­­8; Csamangó Henrik Hal­­­fyas-sor 75; Engi Péter Valéria-tér 1; Fodor Ferenc Vasasszentpéter-utca­­ 1; Halász György Nemestakács-utca 33; Juhász Im­re Csaba-utca 65; Sze­les László Szőreg, községháza; Vigh Franci­a-utca 26. Zsulán Jó­zsef Kelemen-utca 11. Misón Gusztáv Tisza Lajos-körút 22. >e ml a A demokratikus köztársaságot a rendőrségnek kell megvédenie minden nyílt és alattomos ellenségétől Péter Gábor vezérőrnagy beszéde a délvidéki nyomozó­­tisztek tanfolyamának szegedi záróvizsgáján (Szeged, március 31) A szegedi rendőrkapitányság épületében már nyolc hete rendőrnyomozó tiszti tájé­koztató tanfolyamon vettek részt délvidéki nyomozótisztek. A tanfolyam 36 résztvevőjének vizsgájára hétfőn délelőtt került sor, amelyen megjelent Kemény Gábor rendőr vezérőrnagy, országos­­ szaktanulmányi felügyelő, Péter Gábor rendőr vezérőrnagy, az államvédelmi osztály vezetője, dr. Soproni Já­nos rendőralezredes,­ a demokratikus átképzés országos ve­zetője, valamint 1r­o­c­z­k­y Béla rend­őrszázados, segédtiszt, hogy megszem­léljék a nyomozótiszti tanfolyam mun­káját és meggyőződjenek annak ered­ményéről. A vizsgán a tanfolyam ös­­­szes résztvevője bebizonyította, hogy­ a demokratikus rendőrség nyomozói megfelelnek a beléjük helyezett biza­lomnak. Péter Gábor rendőr vezérőrnagy zá­róbeszédében hangsúlyozta, hogy a tanfolyam hallgatói országos viszony­latban is jelentős eredményt érték el. Bizonyítja ezt, hogy Antal Balázs, Balta László, Földeák Sándor és Gyu­lai Petrovoi Antal kitüntetéssel végez­tek, de rajtuk kivül 10 jeles, 18 jó és csupán négy elégséges osztályzat volt a tanfolyamon. Köszönetemet toí- Kedd, 1917 április 3. Salab­an­, borkősav, keserűsé Leg olcsóbban SZERED ALM­ÁS nagykereskedőknek engedmény Cserey ill in­ y u .­. — Karesz a 10. ] mácsolom Diczfalussy Ferenc ve­­­­zérőrnagynak az alapos m­­un­káért és a dicséret illeti C­s­e­r­e­y Gyula rend­­i őrezredest, a tanfolyam vezetőjét, va­­­lamint az előadókat nagyszerű mun­­­­kájukért — mondotta Kemény Gábor vezérőrnagy, majd így folytatta: Ha­talmas feladatok várnak reánk, de­­mokratikus rendőrökre.­­ Mindent el kell követnünk, hogy hatásosan séd­jük meg a demo­kratikus magyar­ köztársaságot minden alattomos támadás ellen. s Nekünk kell biztosítanunk ebben azt országban azt, hogy minden demokra­tikus érzelmű ember nyugodtan, féle­lem nélkül élhessen. Befejezésül m­ég eredményes, jó munkát kívánt a tan­­folyam résztvevőinen, s Diczfalussy rendőrkapitány köszön­te meg a vendégeknek, hogy megje­­­­lentek a vizsgaelőadáson és a baj­­­­társi szeretet fokozására, a tanfolya­­­­m­on tanultak hasznosítására hívta fel­­ hallgatóinak figyelmét. A Délmagyarország munkatársa íj j záróvizsga után néhány percig elbe­szélgetett Péter Gábor rendőrvezér­­­ őrnaggyal, aki legutóbb kapta meg a magyar köztársaság tiszti keresztjét a rendőrség átszervezése terén vég­zett odaadó és eredményes munká­­­jáért. Elmondotta, hogy a rendőrség őrszemélyzetének és tisztikarának de­mokratikus átképzése állandóan fo­­lyik. Min­tegy 3590 n­yomozótiszt vé­gezte el a tájékoztató (anfolya­­­­mokat, amelynek egyik záróvizs­­gája éppen most volt Szegedtel. I Szegeden­ április 9-én ujabb tanfolyam indul. Ezeket a felvilágosí­tó tanfolya­­­­mokat félesztendős tanfolyamok­kö­­l vélik, sőt egy ren­dőrakadémia szer­­j­vezése is folyamatban van. A demo­­­­kratikus szempontok mindenütt érvé­­­­nyesülnek. Különösen az őr­szem­ély­­i zötnél szembetűnő ez, ahol egy próbarendőr az őrsparancs­­noki tanfolyamra is elkerülhet megfelelő rátermettség esetén.­­ A reakciós időkben hosszú évek múl­­­­tán kerülhettek el ide csak a rend­­­­őrök Ezideig jóformán csak a rend­őrség új tagjait vonták bele ezekbe a tanfolyamokba, a jövőben a régi rendőrség tagjait is fokozatosan oktat­ják majd. R­aj­k László belügyminisz­ter nagy sú­lyt helyez a rendőrségi továbbképzésére és az anyagi nehéz­ségek ellenére már 1947-ben is el­mondhatjuk, hogy a rendőrség fel­adata magaslatán áll — fejezte be nyilatkozatát Péter Gábor rend­őr­­vezérőrnagy. . *e*-*HMt-*W­orsza­­likus jr.személy- Vikos államtitkár a Medikus Körben (Szeged, március 31.) A Medikus Kör március 29-én, szombaton dél­után taggyűlést hirdetett a bőrkli­nikán. A gyűlésen szép számban jelentek meg a hallgatók. Honti Géza elnöki megnyitója után Vikol János egészségügyi államtitkár emelkedett szólásra. Ismertette azt a heroikus munkát, melyet a fel­­szabadulás után az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók végez­tek­­ a teljesen szétesett egészségvé­delem helyreállításában. Rámuta­tott Vikos államtitkár a jövő egész­ségügyi persepliiváira és azokra a feladatokra, melyeknek megol­dása a mostani medik­usokra vár. Csak demokratikus,, haladó szelle­­mű orvosok tudják a­ dolgozó nép­tömegek érdekében a jövő nagy feladatait elvégezni. Vikol állam­titkár nagy tetszéssel fogadott be­széde után a budapesti Medikus Kör megbízottja tolmácsolta a pes­ti orvostanhallgatók üdvözletét. Ezután Ormoshegyi Magda­, a kul­turális osztály vezetője a pesti Me­dikus Hétről tartott színes beszá­molót. Majd Körössy Sándor, a szakoktatás vezetője ismertette az orvosképzési ankét határozatát.

Next