Délmagyarország, 1947. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

2 I Megalakult az új olasz kormány (Róma, május 31) Gasperri, az új olasz kormány miniszterelnöke fel­kereste Nicola olasz köztársasági el­nököt és beterjesztette az új kor­mány névsorát, közel egyórás megbe­szélés után véglegesen meg is ala­­ikították az új olasz kormányt, amely az úgynevezett »keresztény­demokrata párt« tám­áiból és független párton­­kívüliekből áll. A demokratikusan gondolkodó olaszi nép élesen szembenáll De Gasperi kormányával, amelynek tagjai főként az olasz reakciós körökből kerültek ki. Maga De Gasperi is azok közé a politikusok közé tartozik, akiknek a múlt legvadabb fasiszta politikája közepette sem volt bántódása, sőt hoss­z ideig Mussolini megbízottja­ként vállalt szerepet a Vatikán felé. ♦ [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] Külön autóbuszjáratok (Szeged május 31) A MVAUT sze­gedi kirendel­tsége közli, hogy a Sze­gedi Ipari Vásár alkalmából­­ ünnepi autóbuszjáratokat indít Szegedről Ba­jára és Budapestre. Az ünnepi jára­tok június­­ t­éu. 5-én és 8-án indul­nak, mégpedig Szegedről Bajára 15 óra 30-kor, Szegedről Budapestre 15­­ óra 50 perckor Kiskereskedő­k a közúti h­idért Ismeretes, hogy a szegedi közúti híd felépítéséhez jelentős támogatásra van szükség a város közönsége ré­széről is, mert ez a társadalmi akció nagy mértékben elősegíti a híd mi­nél előbbi elkészítését. Ennek a se­gítő szándéknak igen szép példáját adta Pálfi Gábor Tisza Lajos­ körúti textilkereskedő. Felkereste ugyanis a város vezetőségét és bejelentette hogy az ipari vásár ideje alatt bevé­telének egy százalékát felajánlja a hídépítés javára. Reméljük, hogy ez a példa, minél több követőre talál­ás nemcsak a kiskereskedőtársad­alom köréből akadnak, akik áldozatot vál­lalnak a várót dolgosság érdekében, h­anem megmozdulnak a gyárigazga­tók, nagykereskedők és nagytőkések is, hogy hasznuknak legalább egy ré­szét felajánlják Szeged új hídjáért SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ SZEGED TELEFON «90 Ma utoljára Egy ballerina szerelmei díj amerikai Mopex-film.­­ Egy nagy táncosnő regényes életének története. Főszereplők: LORETTA YOUNG és CONRAD VEIDT Azonkívül: HÍRADÓK. Előadások kezdete: 5, 7,­9 órakor. Hétfőtől szerdáig A demokratikus magyar film­gyártás első alkotása: Tanítónő Főszereplők: Szörényi Éva és Jávor Pál Azonkívül: HÍRADÓK. Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor. A rendes előadásokon kívül az Ipari Vásár ideje alatt délelőtt 10, fél 12 és délután fél 4 órai kezdettel FRANK CAPRA amerikai dokumentum­filmso­rozata Junius 1-én: A leigazolt Európa Junius 2—5-ig: Az angliai csata Junius 0—8-ig: Az orosz hadjárat Belépődíj egységesen 1 forint. DÉLMAGYARORSZÁG Artézikutak javítását Somogyitelepen kifolyó létesítését• Iparosta­nonc iskola meg­ja­vítását határozta el a városi tanácsülés A város tanácsa szombaton tartotta meg ezen a héten elmaradt ülését a városházán. Ezen dr. Baráti Pál tanácsnok bejelentette, hogy a város területén újabb hét fel nem robbant bombát találtak. Elhatározták ezek kiemeltetését és a városon kívüli ré­szen történő felrobbantását. Csányi Ferenc tanácsos előterjesz­tésére megjavíttatja a város az ipa­­rostanoncisk­ola épületét, Somogyi­telepen közkifolyót létesítenek, Rösz­­kén pedig három kutat megjavítanak. A tanács a Valéria­ téren megépítendő üzletház tervezőinek pénzjutalmat utalt ki, mégpedig Barna József mű­szaki tiszt 500, Sebestyén Endre fő­mérnök és Hegedűs Jenő műszaki tiszt pedig 250­ forint díjban része­sül. Városszépítés érdekében a Szent György­ utca és a Kálmán­ utca sarkán füves, virággal beültetett járdaszige­tet létesítenek. Ez azzal az előn­­nyel is jár, hogy onnan ezáltal 8000 forintnyi kőanyag szabadul fel. Foglalkozott a tanácsülés Csongrád város átiratával, amelyen kéri, Sze­ged is foglaljon állást annak erde­ében, hogy a hároméves terv kere­tében megépítsék az Alpár—Csongrád —Szeged közötti vasútvonalat. A ta­nács jónak találta a gondolatot és ennek megfelelően átírt a pártoknak további támogatás érdekében. Hosszas vita alakult ki a városi strand ügyében, különösen a belépő­díj miatt. Róna Béla tanácsnok ugyanis felszólalt annak érdekében, hogy a közüzemi szakbizottság által megállapított belépődíjakat szállítsák le, mert a dolgozók nagy része ezt nem tudja megfizetni. Végül mégis a szakbizottság által megállapított díjszabást fogadták el azzal az indo­kolással, hogy a strand rendbeho­zása nagy költséget okozott a város­nak. Ezek szerint tehát a belépődíj 1 forint 20 fillér, gyermekeknek 80 fillér. Szakszervezeti tagoknak 80 fil­lér, gyermekeiknek 40 fillér. Tíz jegy­ből álló tömb 10 forint, szakszervezeti tagoknak 5 forint és ebben benne van a hídon való átkelés díja is. Megnyílt a szovjiet ifjúság kiállítás a Tárest nmzeum­ban A Magyar—Szovjet Művelődési Tár­saság szegedi csoportja az Ipari Vá­sárral egyidőben a Múzeum díszter­mében fényképkiállítást rendez »A szovjet ifjúság élete« címen. A kiállítás három fő csoportra osz­lik: a tanuló és sportoló ifjúság év vé­gül a szépség ünnepe. Azok számára, akik csak a fasiszták rágalmain ke­resztül értesültek a Szovjetunióról, meglepő kép tárul eléjük. A világon a haladás szellemét egyedül képviselő ország csodálatos ifjúsági nevelési módszere tárul a néző elé. A lélek­­neveléshez szükséges valamennyi kül­ső és belső adottság tárul elénk. A fényképeken túlmenően szovjet isko­lásgyermekek eredeti rajzaiból is lá­tunk meglepő és eredeti munkákat. A poetikus és lágy színek iránt ér­zékeny szláv lélek meglepő művészi megnyilatkozásai ezek a képek. Vala­mennyi festmény a hal­adó szel­lem a nevelés egy-egy csodálatos egyénisé­gének megnyilatkozása. A szépség ünnepe is a megmoz­dulás minden szépségét tökéletesen tükrözi. A legmodernebb fénykép­technikával és tökéletes tipográfiában. A kiállítás díjtalan és az Ipari Vásár ideje alatt tekinthető meg reg­­­gel 9 órától délután 6 óráig. A képkiállítással egyidej­ű­leg szovjet könyvkiállítást is rendezett ármúzeum. 1946 és 47 év könyvter­­mékeinek egy részét juttatta el a VOKSz a szegedi múzeumnak. A nézőközönségnek így alkalma van a Szovjetunió magas nívójú nyom­datechnikájával is­­ megismerkedni. Ezen túlmenően pedig, a kiállítás után a múzeumban az olvasókö­zönség rendelkezésére áll az egész anyag. Motorcsónakot és kétüléses csóna­kot megvételre vagy bérbe kere­sünk. Cím a kiadóban. Nem véletlen,, hogy a P­ajtás és a N­i­k­o­t­e­x minőségű M­AGYAR cigaretta rövid id­ő alatt népszerű lett I az ujjáépítés vezető üzeme A Dreher-Haggenmacher Első Ma­gyar Részvényserfőzde Rt. a felsza­baduláskor az első volt az újjáépítés­ben. Még a harcok dúltak, amikor a vállalat a felszabadító hadsereget, a Kőbányán lévő kórházakat és a la­kosságot vízzel és villannyal ellátta. A 3 éves munkaterv előtt a válla­lat dolgozói önfeláldozó munkájuk­kal termelőképessé tették a maláta, sör, szénsav, szeszáru és csokoládé­­üzemeket. Bár nyersanyaghiány még erősen érezhető, mégis üzemeink dolgozói a 3 éves tervben az idő letelte­­ előtt országunk lakosságát sörrel, a szik­­vízh­ez szükséges szénsavval, csoko­ládé és cukorkával teljes mértékben ellátják. Első úttörője a tervnek, amelyet a dolgozók végcéljukul kitűzték, a sze­gedi telep. Gyermekek előadása a dohánygyári napközi otthonban A jó üzemi bizottságok munkája megmutatkozik az üzemekben. A sze­gedi dohánygyár ezen a téren már régen élen jár. A dohánygyár dolgo­zói egy napközi otthont is létesítettek, ahol gyermekeikkel egész nap fog­lalkoznak. A napközi otthon csöpp­ségemen kul­túr­gárdája csütörtökön délután a skifleinnek mutatta be tu­dományát az üzem kultúrtermében. A csöppségek műsorszámai, nagy pri­madonnákat megszégyenítő rögtönzé­sei kedves hangulatot teremtettek és jól elszórakoztatták a mamákat, pa­pákat. A műsor után pedig együtt mentek megelégedetten haza a ma­mák, papák és gyerkőcök. Az apróságok szorgalmukért nyári ruhát és egy, a gyár udvarán épülő fürdőmedencét kaptak ajándékba. Tombácz •étterem Széchen­yi-tér 9. Udvari kerthelyisége újból üzemben. : Családi szóra­kozóhely. :—: »Blue Moon««­­együttes hangulatos zenekara. Expre szó, fekete kávé. Nézze meg a világhírű Sörös? halászcsárdát kint a Tisza partján az erdőben SUKI DEZSŐ muzsikál. Tel.: 770. A vásár ideje alatt a DARLING Kfc.** Az Alföld legnagyobb táblaüveg és üvegáru nagykereskedés, vállalat Körösi Géza Mérey u. 9. Telefon: 5-05 Vasárnap, 1947 jumus 1. fi hároméves­­ érv sikeréért dolgozik Magyar Kender-, Lei ! jutaipar Rt. ÚJSZEGED­­ Telefonszám: 4—65, 5—44, a Budapesti Központ, V . ler. Wekerle Sándor­ utca 8. Telefonszám: 188—996. p­arthirek T times-sz­er­vezők kedden, június 3-án délután 5 órakor értekezleted tartanak Arany János­ utca 2. szám alatt. Felkérjük az egyéni tanulásban résztvevő elvtársakat, hogy­­ június 1-én délelőtt 9 órára a Kálvin­ tér 6. szám alatt feltétlenül jelenjenek meg­, mert a következő három hó­napra szóló anyagot csak i­tt vehetik át. A pedagógus pártcsoport június 3-án, kedden 6 órakor a Kálvin téri székházban aktívaülést tart. _ Előadót Béki Ernő elvtárs. Megjelenés köte­lező a pártcsoport tagjainak. A »pártisk­olások köre« június 2-án, hétfőn este 7 órakor a Kálvin-téri székházban tartja júniusi összejöve­telét. Minden pártiskolát végzett elv­társ megjelenése kötelező! A RG vezetők június 2-án, hétfőn este 5 órakor a Kálvin-téri központ­ban rendes vezetőségi ülést tartunk. Minden csoportvezető köteles megje­lenni csoport­jának névjegyzékével. Kiss Kálmán h. parancsnok: Június 2-án este 7 órai kezdettel tartjuk Kálvin­ tér 6. szám alatt » »pártiskolát végzettek” körének érte­kezletét. Falu­járócsopor­tok, Ügyelem! Jú­nius 3-án, kedden délután a falujárók! értekezlete elmarad. Helyette június 17-én lesz megtartva. Falujáról­­, Egyetem! Junius­­ 3-án (kedden) délután 6 órakor a falujáró­felelősek és a falujáró csoportok tagjai a Kálvin­ téri székházban érte­kezletet tartanak. Az értekezleten az­ országos központ kiküldöttje, Szikrai elvtárs is részt vesz. Felhívjuk­ a falu­­járucsoportok vezetőit és tagjait, va­lamint az üzemi titkárokat, hogy az értekezleten feltétlenül jelenjenek meg. Az ötös csoportvezető június 2-án, hétfőn este pontosan 6 órára egy rajjal a Kálvin­ tér 6. szim alatt je­lentkezzen. Formaruhát és uilapitét a helyszínen kap. Délmagyar­országi Cipőgyár Rt. 8 Berlini kiint 7.­­ «Telefon: 5—89* tSBQERSMBBB £ g £ BaHHBISRMHMB0ISMHSMUCNISR9HV?

Next