Délmagyarország, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-01 / 173. szám

2 Hazaérkezett Svájcból a szegedi egyetemi énekkar A legutóbb Svájcban és Ausztriá­ban igen nagy sikerrel szerepelt szegedi egyetemi énekkar szerdán délelőtt Tóth László rektor és Kertész Lajos elvtárs,, karnagy ve­zetésével tisztelgő látogatáson je­lent meg Ortutay Gyula kultuszmi­niszternél. Az énekkar szerdán délben fel­kereste a Magyar Kommunista Párt központi székházát i­s. A kiváló ve­gyeskar a nagy moziteremben Ar­­cadelt Ave Mária-ját, majd Bar­tók és Kodály néhány művét szó­laltatta meg. A központi vezetőség részéről ott volt a kis rögtönzött hangversenyen többi között Farkas Mihály, Kádár János, Nógrádi Sán­dor és Orbán László elvtárs. Far­kas elvtárs üdvözölte az együttest, megköszönte értékes külföldi sze­replését és biztosította a vegyes­kart az MKP támogatásáról. Az énekkar nevében Kertész Lajos karnagy, elvtárs mondott köszö­netet azért a hathatós erkölcsi se­gítségért és közbenjárásért, amely lehetővé tette az együttes külföldi utazását. Az énekkar csütörtökön kora délután érkeztek haza és a nagy­állomáson Szeged kulturális éle­tének vezetői fogadták őket. Hova mennek a falu­járók vasárnap ? A kommunista falu­járók vasár­nap­­ ismét 15 falut keresnek fel. Csengető, Felsőközpont,Algyő, Kis­­templomtanya, Várostanya, Szőreg, Kübekháza, ószentiván, Öttömös, Árpádközpont, Szen­tmih­ály telek. Lengyelkápolna, Röszke és Gyálát látogatják meg ez alkalommal, hogy a falu dolgozóinak segítségé­re legyenek. Ez alkalommal 7 köz­ségbe megy adóügyi tanácsadó és orvosok is többen indulnak el a falura. Falujárók figyelem! A pártszervezetek a következő beosztásban indulnak el a vasár­napi falujárásra: Szegedi Kenderfonói — Csengéié. Felsőváros, Dohánygyár — Felső­­*központ, Móraváros. Gyufagyár­­, Délmagyarországi cipőgyár — Kis­­templomtanya. Hídmunkások — Várostanya, Belváros I. — Szőreg. Újszeged! Kendergyár — Újszeged Kübekháza. Konzervgyár, Alsóvá­ros — Ószentiván. Belváros II., Vízművek — Öltömös. Városháza I. — Árpádközpont. Rókus, Gázgyár — Szentmihálytelek. Ujsomogyi — Lengyelkápolna. Vasút — Röszke. Városháza II. — Gyála. DÉLMACT­AROBSZAG Attlee visszautasította a koalíciós kormányalakítás tervét Az angol munkáspárt szerdán zárt ülést tartott. Az angol mun­káspárt biztosította Attlee minisz­terelnököt, hogy egységesen támo­­­­gatja minden olyan rendelkezését, amelyet a jelenlegi gazdasági hely­zet megoldására óhajtana tenni. Későbbi jelentések szerint a m­un­káspárt parlamenti csoportjá­nak szerdai ülésén az angol mi­niszterelnök bejelentette, hogy a takarékossági rendszabályok sorá­ban elsőnek Anglia fegyveres erőit fogja csökkenteni és nem hajlan­dók a konzervatív párttal koalí­ciós kormányt alakítani. A gazdasági válság, amely é­­lén­ken foglalkoztatja az angol köz­véleményt, megnehezíti a munkás­párt helyzetét. A konzervatív és liberális párt politikai tőkét sze­retne kovácsolni a jelenlegi hely­zetből. Attlee válasza azokra a hí­resztelésekre szól, amelyek egy angliai koalíciós kormány megala­kulását remélték. Attlee tárgyaláso­kat folytatott a szénbányászokkal és kérte őket, hogy ideiglenesen dolgozzanak fél órával többet, így évente 10 millió tonna szénnel töb­bet termelhetnek. Hangsúlyozta azt,hogy szó sincs az ötnapos mun­kahét felfüggesztéséről, a többlet­­munka önkéntes lesz. Anglia súlyos helyzetét jellemzi, hogy sürgősen 75 millió fontot vesz fel amerikai kölcsönéből és így a részére előirányzott 937 millió font­ból már csak 250 millió marad. E­ szabadságharcosok sikere Görögországban Görögországban a szabadsághar­cosok egyre inkább erőteljesebb támadásokat folytatnak a fasiszta­­monarchista fennhatóságok alatt lévő területek ellen. Szerda éjsza­ka a szabadságharcosok megtá­madták a görög f­atár közelében fekvő Alexandropoliszt, Trácia leg­főbb kikötővárosát. A harcok még folynak a város belső területeiben. A demokratikus görög hadsereg rádiója Marcos tábornok követke­ző nyilatkozatát közölte: A mo­­narcho fasiszták us­ bűncselek­ményt követtek el Kréta szigetén. Megöltek két Elas-lisztet, Papucsa­kis alezredest és Szlamatakisz őr­nagyot. E gyilkosság, valamint a demokratikus tisztek és polgárok tömeges kivégzése és deportálása­­ következtében a görög demokrati­kus hadsereg, vezérkara kénytelen volt arra az elhatározásra jutni, hogy a foglyul ejtett reakciós tisz­tekkel szemben hasonlóképpen jár el. Ha a demokraták kivégzésének, deportálásának és üldözésének ez sem vet véget, a görög demokra­tikus hadsereg, kénytelen lesz még nagyobb megtorlást alkalmazni a plutokraták és kizsákmányolók el­len, akik olajat öntenek a polgár­háború tüzére. Saját érdekük te­hát, hogy rászorítsák a kormányt, vessen véget a véres terrorista ura­lomnak. Szegeden tartja első kongresszusát a Magyar Vöröskereszt A Magyar Vöröskereszt 1917 au­gusztus 2-án és 3-án Szegeden az Barkam­ara nagytermében (Vörös­­marty­ utca 3.) tartja meg felszabadu­lás utáni első kongresszusát. A kongresszust Szakasits Árpádné, a Magyar Vöröskereszt főmegbizottja nyitja meg és azon részt v­esznek a Magyarországon tartózkodó külföldi társ-verőkeresztek és segítőegyesüle­tek (Amerikai—Magyar Segítő Bizott­ság, Don Suisse, Redda, Barnea, stb) delegátusai, valamint a vidéki Vörös­­keresztes-fiókok képviselői. A kongresszus az országos és helyi vonatkozású vöröskeresztes­­ problémá­­kat fogja tárgyalni és megvitatni a szociális kérdések országos nevű szak­tekintélyeinek tolmácsolásában. A kongresszus munkája mindkét napon délelőtt 9 órakor kezdődik. Az augusztus 2-i, szombati program keretében dr. Purjesz Béla egyetemi tanár, Szakasits árpádné és Vállay Gyula tart előadást és megválaszt­ják a kongresszus tisztikarát. A va­sárnapi előadók: dr. Schneller Károly jogi kari dékán, dr. Viola György városi tiszti főorvos és dr. Pályi Már­ton miniszteri tanácsos. Előadást tart továbbá a szegedi szakszervezetek megbízottja a szegedi munkásság szo­ciális problémáiról. A zsirhivatali sikkasztás az ország gazdasági rendjét veszélyeztette Súlyos terhelő vallomások a csütörtöki tárgyaláson A Hús-­­és Z­sir­hivatal ügyében csütörtökön Körmendi Árpád, a Hús- és Zsirhivatal jogtanácsosa, a vállalat igazgatója, gazdasági és pénz­ügyi szakértője terjedelmesen kifej­tette, hogy az ország gazdasági rend­jét a vádlottak manipulációja súlyo­san érintette, így a hivatal egész évi ügyforgalma 1946-ban 200.000 fo­rintot tett ki és ebből a hitelkeretből Kovácsék 76.000 forintot sikkasztot­tak el. A hivatal célhitelekkel dolgo­zott, amelyet a Gazdasági Főtanács és a hitelügyi tanácson keresztül kapott meg a közellátási minisztérium, te­hát a Hús- és Zsírhivatal a célhitelt csakis arra a célra fordíthatta, amire azt kiutalták. Minden fillérre óriási szükség volt, mert a forintplafon­­rendelet csak annyi forintot engedett ki a közgazdasági életbe, amennyivel az ország gazdasági élete, a felvásár­lásokat tekintve, meg tudott birkózni. Ilyen körülmények között Kovács­ék hivatali sikkasztása a forint értékállandóságát és az or­szág gazdasági rendjét súlyosan veszélyeztette. Az ország teherbíróképessége az irányadó szempont a bűncselekmény elbírálásánál és éppen ezért ennek a bűnügynek elvi érdekes­sége van, vajjon a bíróság elfo­­gadja-e a dem­okratikus állam­­rend ú­j törvényalkotását, a gaz­dasági rend vészeleíéről szóló renddletet, vagy p­edig a múlt században életre hívott és ma már elavult büntetőjogi kódex alap­ján hozza meg ítéletét. Goldgruber Mihály tanú iga­n ■ f­m • » * __ Telefon: 6—83.) civilju­rici eden­yliaz (t*TM Lajos-w>mt 55. a 3 éves terv szolgálatéban zománcedény — Háztartási cikkek — Evőeszközök — Petróleumfőzők nagy­zolta a Kerekes által felvett 3000 fo­rint sorsát, amellyel a nászutas Mi­­chalek feleségét váltották ki a Majes­­tic-szállóból. Szeredai József nagy­­kereskedő általános derültség köze­l­ este adta elő, hogyan csalt ki tőle Kovács Antal 46.830 forintot, amire többek között 15 métermázsa marha­fejből készült és részben romlott kol­bászt szállított le Ribizsár hentes. A tárgyalás a késő esti órákig tartott. Pénteken reggel 9-kor folytatják. választ­ékban. Péntek, 1947 augusztus 1. Olvasóink imád Tisztelt Szerkesztő Úri Az újsomogyitelepi lakosság ál­talános panasza, hogy a telep egyetlen pékje, Fogarasi l.Mihály ehetetlen kenyeret süt. A raga­csos, savanyu, keserű, sületlen­ kenyér még az egészséges gyomrot is tönkreteszi, így kényszerül­tem többedma­­gammal a városba kenyérért menni, mert gyomorbeteg vagyok. Sokan a Községi Kenyérüzem kenyerét esszük. Az ugyanabból a lisztből készült kenyérr­s mégis összehason­líthatatlanul jobb, mint a telepi Fogarasi Mihály pékmesteré. Miért nem lehet a Községi Ke­nyérüzem egy elárusító fiókját te­lepünkön felállítani? Hiszen leg­alább 1000 ember jutna igy jobb kenyérhez.­­Kérjük a Szerkesztő Urat, szí­veskedjék felhívni a Községi Ke­nyérüzem vezetőségének figyelmét­ erre a lehetőségre. Ezzel 1000 ember leghőbb vágya teljesülne telepünkön. Aláírás%. Vasutas nagygyűlések A magyar vasutasság hatalmas erő­feszítései az újjáépítés munkájában, mindenki előtt ismeretesek. A szegedi és környéki vasutasság is alaposan ki­vette ebből a munkából a részét. A 3 éves gazdasági terv indulásával egy­idejűleg két vasutas nagygyűlést ren­deznek Szegeden. Az első gyűlésen,a­mely ma délelőtt 9 órakor lesz a Széchenyi Moziban a vasutas nőknek­­ és asszonyoknak Vincze Józsefné bu­dapesti kiküldött tart előadást. Szombaton a Vasutas-stadionban Karczag Imre miniszteri tanácsos be­szél a tényleges és nyugdíjas vasuta­sokat érintő kérdésekről. Mindkét nagygyűlésre szeretettel várják­ a vas­­­­utasok az összes kartársakat. B Délm­agyarország hadifogolyhiradója Az alábbi szegedi és környéki ha­difoglyok július 25-én érkeztek Má­­ramarosszigetre és valószínűleg au­gusztus első napjaiban érkeznek haza családjukhoz: fejes Pál Hódmező­vásárhely, Farkas Kálmán Szeged­... Ghut István Csongrád, Hévízi Lajos Makó, Makhajda István Makó, Soskó László Csanádapáca, Szögi Imre Sze­ged, Takács János Makó, Ungvári Ist­ván Szeged. Csütörtökön az alábbiak érkeztek meg Szegedre: Pöhi Béla Szeged, Nyéki Nándor Szeged, Farkas Mihály Szeged. Ziakter József keresi fiát, Ziakter Ádámot, aki július 3-án érkezett meg Szegedre. Édesapja a hadifogolyszol­­gálat irodájában várja Szegeden. Vásárhelyi Sándort keresi családja, aki a 461/2-es táborban volt. Értesí­tést kér felesége Szeged, Avar­ utca 4. Gyöngyösi lett a PK elnöke Az egész országra kiterjesztették a házfelügyelők biztos­­ítási kötelezettségét • A hivatalos lap közli a bérek és fizetések felemeléséről szóló rendeletet A kormány tagjai Dinnyés Lajos miniszterelnök elnöklésével csütörtö­kön délelőtt rendes heti miniszterta­nácsot tartottak. Napirend előtt Rajk László bel­ügyminiszter javaslatára Krámer Pál rendőrnyomozó főhadnagyot, aki­ jú­lius 26-án szolgálata teljesítése köz­ben halálos sérülést szenvedett, rend­őrnyomozó századossá nevezték ki és egyben a minisztertanács 10.000 fo­rintot szavazott meg a gyilkos Sántha elfogatásával kapcsolatban kiadandó jutalmak fedezésére. Ugyancsak a belügyminiszter ja­vaslatára elfogadta a minisztertanács azt a rendelettervezetet, amely az államrendőrség zavartalan működésé­nek biztosítását célozza. Pongrácz Aladár m­inisztereln­ök­­ségi államtitkár előterjesztésére a minisztertanács Gyöngyösi Já­nos volt külügyminiszternek a Pénzintézeti Központ elnökévé történő kinevezéséhez hozzájárult. A pénzügyminiszter előterjeszté­sére elfogadták a közszolgálati alkal­mazott Magyarország volt területén töltött idejének­ a szolgálati időbe való beszámításáról szóló rendeletet. A népjóléti miniszter előterjeszté­sére hozzájárult a minisztertanács ah­hoz, hogy a házfelügyelők és segéd­házfelügyelők eddig Budapestre kor­látozott biztosítási kötelezettsége ez év augusztus 1-től kezdve az egész ország területére kiterjedjen. A hivatalos lap mai száma közli a rendeleteket a köztisztviselők és nyugdíjasok illetményének átmeneti szabályozásáról, a kollektív szerződé­sek hatályának meghosszabbításáról, valamint a munkavállalók átmeneti pótlékáról. A rendeletek szerint a köz­tisztviselők augusztus 1-től mindaddig, amíg illetményeik véglegesen nem rendeződnek, 20 százalékkal felemelt illetményt kapnak. A nyugdíjasok jö­vedelmét pedig a tényleges köztiszt­viselők felemelt illetménye 70 szá­zalékának alapulvételével kell meg­­állapítani. A kollektivszerződések ha­tályát meghosszabbítják. Addig is, amíg az új kollektiv szerződés elké­szül, augusztus 1-től kezdődően 15 százalék átmeneti pótlékot kapnak a munkavállalók. A kollektivszerződés hatálya alá nem eső vezetőállásúl munkavállaló havi 1500 forintos jöve­delemig 10 százalékos pótlékban ré­szesül.

Next