Délmagyarország, 1947. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-01 / 222. szám

2 HÍREK NAPIREND Szerda, október 1. Nemzeti Színház: Nyári szünet. Lepchenyi Filmszính­áz: fél 4, 6, fél «: Kisiklott élet. Belvárosi Mozi: 4, 6 és 8 órakor: Az utonállók réme. Korzó Mozi: 4, 6 és 8 órakor: Leánysors. Muzeum: Zárva. Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—fél 1­ óráig. Somogyi könyvtár: Nyitva 9— 7-ig. Szolgálat éi nyégyezertáraik: Frankl József: Szent György-tér 6; Temesváry József: Klauzál-tér 9; Sur- Sányi József: Kossuth Lajos-sugárút 31; Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. utca 489. — Időjárás jelen­­és. Élénk­, időn­ként erős északnyugati, északi szél,­­felhőátvonulások, több helyen futó­eső. A hőmérséklet tovább csök­ken. — Az MKP t­örvény­hatósági bi­zottsági tagjai szerdán délután 4 órakor értekezletet tartanak a Kál­­vin­ téri székházban. — A vakokat gyámolító délma­­gyarországi egyesület október 11-én este 8 órakor a Tisza-szálló hang­versenytermében hangversenyt rendez. Nagykovácsi Ilona, a rá­dió népszerű sanzonénekesnője lép fel. Zongorán kíséri Polgár Tibor, a rádiózenekar kiváló karnagya. A műsor többi részét Sárosi Andor, a népszerű jellemszínész és a Sze­gedi Nemzeti Színház tagjai szol­­gáltatják.­­ Tíz eb­éd 20 forint. 2 tál bő­séges étel. Hetenként 3-szor hús, 2-szer tészta. Minden szakszerve­zeti tag igénybeveheti. Dolgozók konyhája. Vár. ­ Ismét Napható! x A Szegedi Zrt. Nőegylet érte­síti tagjait, hogy az október 2-ára hirdetett közgyűlést kénytelen volt egy héttel későbbre, október 9-re halasztani. x Jó egészséghez Ferenc József keserűvísz. x Trafffikosok zárórája okt. 1-től délután 6 órakor kötelező, reggeli nyitás marad. Október 3-án dél­után 7 órakor taggyűlés az iparka­mara nagytermében. A­z Asztalosmesterek, akik magukat előjegyezték az angol exportmun­­kára és akik még be akarnak kap­csolódni, ma, szerdán délután 5 órakor az ipartestületben fontos megbeszélésre jelenjenek meg. Az i­ntéz­őbizottság, x Karbos-tánciskolában 2-án dél­után 6 órakor megkezdődik az áll felsőipar és vegyészeti iskola együt­tes tanfolyama.­­K­ORZ­Ó- MOZI Tele,1” 624 OKT. 1-TŐL, SZERDÁTÓL AZ ELŐADÁSOK KEZDETE: 4-6 ÉS 8 ÓRAKOR! MA BEMUTATÓ! Amerikai MOPEX- filmregény! Történet a boldogságról, vágy­ról és szeretemről! GINGER ROGERS finom, hangulatokban gazdag, érdekes filmje Leánysors Egy leány vívódása két férfi között. Müworl bevezeti: Amerikai MOPEX és MAGYAR VILÁGHÍR­ADÓ. 1 DÉLM­AGYARORSZ10 Tájékoztató Szeged város vetőburgonya-ak­ciójáról Szeged város határában már évek óta nagyon rossz a burgonyatermés. Ennek egyik oka — a rossz időjárá­son kívül — az, hogy a szegedi lúgos homoktalajon a burgonya hamar le­romlik s ezért tulajdonképpen há­­romévenkint vetőmagcserére lenne szükség. Vetőmagcserére azonban a háború kitörése óta­­ alig volt lehető­ség, sőt sok kisgazda vetőmaghiány miatt nem tud annyi burgonyát vetni, mint amennyit szeretne. A szegedi közellátás is megsínyli az alacsony termésátlagokat és a csökkent vetés­területet, amint azt mindnyájan saj­nálatosan tapasztaljuk. A város gazdasági ügyosztálya — hogy ezen a bajon segítsen — Sza­­bolcs megyében 10 vagon Gülbaba és Ella vetőburgonya beszerzését és a gazdák között önköltségi áron való szétosztó sírt határozta el. A vetőburgonyából elsősorban a beszervezett mintagazdaságok, azon­felül pedig olyan termelők kaphatnak, akik kötelezik magukat, hogy a bur­gonyát elvetik, azok pedig, akik 10 q-nál több burgonyát kapnak, kötele­zettséget vállalnak arra, hogy az 1948. évi termésből a vetőmagul al­kalmas burgonyának a saját vetőmag­szükségleten felüli részét az akkori forgalmi ár 20 o/o felár ellenében a város gazdasági ügyosztálya rendel­kezésére bocsátják, amennyiben a vá­ros arra igényt tart. A burgonya ára Szegedre szállítva előreláthatóan 90—100 Ft között lesz a­ foint. A vételárra az igényléskor 80 Ft előre befizetendő, a különbözetét pedig az átvétel alkalmával kell fi­zetni. A burgonyát igényelni lehet külterületeken az elsőfokú közigazga­tási kirendeltségeknél, Szatymazon a közel­látási kirendeltségnél (Báló-féle vendéglő mellett), belterületen pedig özv. Csáky Jánosnénál (Petőfi Sándor­­sugárút 77). Ugyanitt kell a vételár­előleget nyugta­­ ellenében befizetni. A mintagazdák a burgonyát a tanács­adó szerveken át közvetlenül is igé­nyelhetik. A város hatósága felkéri a Paraszt­szövetség, a Szegedi Gazdaságii Egye­sület és az UFOSz szerveit, hogy tag­jaik figyelmét erre a burgonyabe­szer­­zési lehetőségre sürgősen hívják fel. A velőburgonya legkésőbb október 31 dg kiosztásra­ kerül. Mivel előre­láthatóan több igénylés fog beér­kezni, mint burgonya, a város fenn­tartja a jogot, hogy az igényeltnél ki­sebb mennyiséget fog kiutalni. .Akik a vételárelőleget idejekorán b­e­fize­tik, előnyben részesülnek. VIlDOMENTH ? promincii • x Árverési hirdetmény. Szeged város Zálogkölcsön Intézete és Nemzeti Hitelintézet "Zálogháza 1947 október 17-én kényszerárve­rést tartanak (Nádor­ utca 2. szám, a Városi Zálogház hivatalos helyi­ségében délután 4 órai kezdettel). Árverésre kerülnek: 1917 augusz­tus 31-éig lejárt és nem rendezett ékszerek és ingósági zálogtárgyak. Szőrmét 7 Hungária terraszán Váróny László és Rácz Márton muzsikál Halkülönlegességek - Fleckenek. - Figyelmes kiszolgálás ! - Polgári árak! A Szegedi Doh­ánygyár falujáró Kulturgárdája október 4-én este fél 8 órai kezdettel a dohánygyár kultúrtermé­ben műsorral egybekötött szüreti bálát rendez, melyre mindenkit szeretettel meghív REGGELIG TANG! Belépődíj 2 forint, a RENDEZŐSÉG ÉRTESÍTÉS! Az igen tisztelt kereskedők, társadalmi egyesületek és egyéb magános hirdető felek szíves tudomására hozzuk, hogy aláíirott vállalatunk a közterületről láthatóan elhelyezett hirdetések dí­­jainnak beszedésére felállított kirendeltségét szeptember 30.-val Vár u. 7 sz. alá a M.T.I. szegedi kirendeltségének helyisé­gébe helyezte át. Fenti naptól k­ezdődően tehát a közterületi hirdetések beje­lentése és azok díjának befizetése kizárólag Vár u. 7 sz. a. tör­ténik a megfelelően kiállított és felülbélyegzett számla ellenében. Hivatalos órák: 8—14 óráig. , MAGYAR KÖZPONTI HÍRADÓ RT. Hirdető Irodájának Szegedi Kirendeltsége. Rosmon Szőrmegyár közp. raktár Kárász-utca 8. A DÉLMAGYA­RORSZÁG HADIFOGOLYSZOLGÁLATA A Magyar Hadifogoly Trírádé je­lenti: 1048 tiszt Máramarosszigeten tartózkodik. Előreláthatóan szerdán, vagy csütörtökön érkeznek hiata csa­ládjukhoz. Bartók Ferenc Röszke, Balogh Ká­roly Szeged, Csúcs Sándor Szeged, Erdődy Ferenc Szeged, Balázs Hen­rik Csongrád, Frankó Gyula Szeged, Fekete Vilmos Szeged, Horváth Tibor Szeged, Horváth Béla Szeged, Haja­­bács Ernő Újszeged, Inczédy Dénes Szeged, Kókai Ferenc Szeged, Kővágó József Szeged, Ludányi Lajos Sze­ged, dr. Ottoványi István Szeged, Pikó György Kiszombor, Papp Ágoston Csongrád, Pazár Zoltán Csongrád, Szőke János Sövényháza, Szabó An­tal Szeged, Vörös József Csanádpa­­lota, Dotovay Lajos Csongrád, Ga­­lambos Ernő Kistelek, Hegedűs Imre Kistelek, Svocsárdy László Szeged, Mo­­desz Ottó Szeged, Ökrös Jenő Szeged, Szinok Gábor Sándorfalva, Gombos Józsid Újfehértó, Vidéki Gusztáv Sze­ged, dr. Dobóczy Imre Szeged, Gyo­pár János Szeged, Lengyel László Szeged, Mértei Tibor Szeged, Rakon­­czay László Szeged, Remport Vilmos Szeged, Szende Ferenc Újszeged, Ti­teli­­ Márton Szeged, Szécsy György Szeged, Tivadar Endre Szeged1, Va­ klem 1111 tréaftftt, szamattgépüi legmagasabb ,ss,0>o» Szenes! Irodagép Vállalat, SzithnwM* ’ 'Tmtmt­m J>* O/Csó ?sirvásf»r ! Libaháj kilója .17—18 forint. Libahús, aprólék legolcsóbban Friss felvágottak, legjobb ke­nyér. UNGAR élelmiszerüzlet, Mikszáth Kálmán utca 1 sz. / 3ser4a, 1947 oktobere* t radi Imre Szeged, Vidor István Sze­ged, Farkas Kálmán Szeged: Hazatérő hadifoglyok­ figyelméb­eS A sz­ociál­politikai tanács a hazatérő hadifoglyok számára segélyt utalt ki. Igen sokan azonban mindezideig :a számukra kiutalt összeget nem vetté­k­ fel. A tanács felhívja ezért a segé­lyezetteket, hogy akik ezentúl három napon belül nem veszik fel a kiutalt pénzt, azok nem számíthatnak ■ se­gé­lyre. A segélyezettek névsora a városháza I. emelet 16. szobájában­, tekinthető meg. — Megfosztják állampolgárságuk”­tól a külföldre szökött képviselőket* Rajk László belügyminiszter a pén­teki minisztertanács elé terjeszti Varga Béla, dr. Hives Henrik, Nagy Ferenc és dr. Sulyok Dezső hazahívásának, illetve állampolgárságától való meg­fosztásának ügyét. A TexGljegyek átvehetők. A Sze­gedi Kereskedelmi és Iparkamara fel­hívja az­ összes lextil kiskereskedőket, hogy a­­ sorozatszelvények a ka­mara könyvtártermében átvehetők. NE DOBJA­ EL! 25 cm-nél hossabb LEVÁGOTT HAJÁT, mert jó ÚtON­ megvásárolja __ j _ Széchenyi-tér 003S 2 szám," Cukorkák minden minőségben legolcsóbban KOVÁCS IMRE cukorkakereskedő, Tisza Lajos-körút 48- Telefon: 2—45. Sándor György ZONGORAEST OKTÓBER 4, TISZA 8 ÓRA KONCER­T. p SZÉCHENYI HP» fILMSZINHÁZ SZEGED, Telefon: 490. HOLNAP! CSÜTÖRTÖKÖN! ŐSBEMUTATÓ! BUDAPEST ELŐTT!!, Hatalmas amerikai film: Kisiklott élet Egy perzselő szerelem, amely túl szép volt ahhoz, hogy sokáig tartson AZ ANYAI SZÍV FILMJE OLIVIA DeHAVILLAND OSCAR-DÍJ nyertes alakítása Azonkívül: HÍRADÓ! Az előadások a film hossza miatt Ifél 4 — 6 és fél 9 órakor kezdődnek. Jegyek már kaphatók!

Next