Délmagyarország, 1947. december (4. évfolyam, 274-297. szám)

1947-12-02 / 274. szám

2_________ Újabb sSategslita babbaarab taszírláfeae A Lilienfeld­be deportált sze­gedi és szegedi környéki 99 de­portáltat 1945 április 15-én Ran­­degg bei Scheipnél lemészárol­ták és felgyújtották. Ezek közül sikerült agnoszkálni Weisz Jenő, Boda Bertalan, Kertész Izidor, Goldgruber Árpád, Reich Ignác, Reich Ignácné, Kohn Anna és Margit, Rosner Zsuzsa, Neu Vera, Pogány Ilona, Weisz Mar­git, Gombos Berta, Boda Ella, Ziegler Margit, Glück Bözsi és Judit, Herczi Vera, II. Cecília, R. Ilona, Kertész Irén és Lantos Malvin holttestét. A legyilkol­­takat a hitközség hazahozatla s a vasárnapi temetés megbe­szélésére Kedden délelőtt 11 órakor gyűlnek össze a hitköz­ségben mindazok, akiknek hoz­zátartozói Lilién felben dolgoz­tak. Meghosszabbítják a Klebelsberg-telepi vízvezetéket Molnár Ferenc elvtárs veze­tésével .klebelsbergtelepi lako­sok küldöttsége kereste fel Dé­nes Leó elvtárs, polgármestert. Elpanaszolták, hogy a telep la­kóinak legnagyobb része igen messziről kénytelen a vizet hor­dani, ami különösen a közeledő téli hidegben jelent nagy gon­dot. Dénes polgármester­­ nyom­ban intézkedett, hogy ezt a kér­dést — amelyet a Magyar Kom­munista Párt klebelsbergtelepi szervezete is előterjesztett már minél előbb rendezzék és uta­sítást adott a kulkifolyó meg­hosszabbítására. Értesülésünk szerint­ amint ott elkészülnek a munkával, utána azonnal meg­kezdik a Tanítói kiskerteknél levő bat meghosszabbítását. Szentesin is megalakult a Partizánbarátok Szövetségének csoportja Vasárnap tartotta Szentesen alakuló gyűlését a Partizán­ba­rátok Szövetségének helyi cso­portja, amelyen Diczfalussy Fe­renc rendőr vezérőrnagy beszé­de­t mondott. Megemlékezett arról, hogy a második világháborúban igen szomorú következményeket oko­zott, hogy a magyar társadalom­nak nem volt demokratikus és öntudatos szervezete. Az alakuló gyűlésen ezerhá­romszáz ember­­ jelent meg. A partizánbarátok mozgalom Szen­tesen igen nagy lendülettel szer­vezkedik továbbra is és decem­ber 13-án már székházat is avat. Ugyancsak székházat avat egy héttel később Szeged-Alsóköz­­pont helyi csoportja is." VÖRÖS ANCI rádiócaefeese CAPRI BARLANGBAN OTV MZZ! POLGÁRI AK­ AKI 100 6/0-os ÍÍAJÍKÁVE Jugoszlávia dolgozói is ellátogatnak a szabadtéri játékokra Megírtuk, hogy Szeged város válogatott futballcsapatát barát­ságos mérkőzésre hívta ki a­­ szabadkai futballcsapat Spor­tolóink szombaton mérkőztek meg sikeresen Szabadkán. Láto­gatásuk egyben a két né­p kö­zötti baráti közeledésnek is je­lentős állomása volt, am­ennyi­­­­ben Gyáni Imre főispán, Dénes Leó elvtárs, polgármester és dr. Antallay György helyettes polgármester vezetésével­­ állí­­togattak a város politikai és kul­turális életének vezetői is. A határnál Mihaljcsevics Lo­­zan, Szabadka város népi bi­zottságának elnöke — amely a polgármesteri tisztségnek felel meg —­ és Tikviczki Géza, a népi bizottság titkára fogadta a ma­­­gyar küldöttséget. Meteghangú üdvözlő szavak után,­­amelyre Dénes polgármester és Gyáni főispán válaszolt, a szabadkai napházba hajtottak. Itt Boelija Marko, a népfelszabaduló front elnöke köszöntötte a szegedieket és a megjelent nagyszámú kö­zönség is lelkesen ünnepelte a küldöttséget. Az ezt követő meg­beszélésen, amelyen Szabadka kulturális és gazdasági életének vezetői is részt vettek, Dénes pol­gármester szóba hozta a szegedi szabadtéri játékokat, ígéretet kapott arra, hogy lehetővé te­szik a jugoszláviai dolgozók résztvételét is a szegedi ünnepi heteken. A megbeszélés azzal a gyakorlati eredménnyel is járt, hogy elhatározták, a jövőben szorosabb gazdasági és kultu­rális kapcsolatot építenek ki Szabadka és Szeged között. Dél­után a jól sikerült futballmec­­­csen vettek részt, amelyen a jugoszláv és magyar csapat is egyaránt szépen játszott. Utána az egyes ügyosztályokat tekin­tették meg a városházán, majd a közeli Ludaspusztára mentek át, itt hatalmas tömeg üdvö­zölte őket és innen a késő esti órákban tértek azután vissza Szegedre. Lapunk legközelebbi számá­ban részletes beszámolót adunk. Mec'rtock a PÜP1LEX két EsysdalátlA! Afegrenáfcil tollak átvehetők Praktikus grímb­a tervező K.EIXEM Újdonság! Linden színben* 2 3 * * * * * * 10 iroda«épvalant, keleaiewo. s. Egyhónapos szénszünet az iskoolákban A Gazdasági Főtanács, a tár­caközi energiabizottság és a kultuszminisztérium kiküldöttei­­ből álló értekezlet úgy döntött, hogy december 16-tól január 15-i­g az iskolákban szénszünet lesz. A­­ szénszünet bevezetését az teszi szükségessé, hogy a­ de­cemberi termelésnél a szokásos havi 27 munkanap helyett csak 22 napon termelnek. A termelés jelenlegi alakulása szerint biztos, hogy a szénszü­netet a fenti időponton túl nem kell meghosszabbítani. Az Alföld legnagyobb tábla­­üveg- és üvegáru nagykereske­­dési üvegi­ésü vállalata ■ Körösi Géza szöVeg-atca •. Telefon: 5—•?. vagy Mikulási löiiűteílvásár! Príma dugattyús töltőtoll Ft 24.— Príma kuli Ft 23.— Töltőtoll-caavariron tokiam Olasz Zem­ax USA tóttal Ft 59.— Stima svveizi női toll Ft 80.— Slima svveizi mester toll Ft 90.— 14. kar. arany.luxustoll Ft 96.— Világmárkás töltőtollak nagy raktára szemes- íroda gépvállalat Széchenyi­ tér 7., telefon: 6-41. Felhívjuk a nagycsaládos, rá­szoruló szakszervezeti tagokat, jelentkezzenek szakszerveze­teik­nél segélyre való összeírás vé­gett, sürgősen. Munkanélküliek a karácsonyi segély miatt je­lentkezzenek szakcsoportjaiknál összeírásra. Ft 38.­ ?> ft L !M A G Y 4IOI91ÍG Színház­i Film « Művészet Fischer Annié­t csütörtöki sze­gedi hangversenye alkalmával zsúfolt ház várja a Tiszában. Műsorán a zeneirodalom leg­szebb művei (Beethoven: Apas­­sionala, Chopin, stb.;) szerepel­nek. Még néh­ány jegy a kon­certnél. Fűtött teremi 4 Délmagyarország hadifogo­lyszoltáia?a Újabban érkezett hadifoglyok: Fülöp Gyula zászlós Hódmező­vásárhely, Br­csó Sándor had­nagy Orosháza, Balázs Henrik hadnagy Csongrád, Ökrös Jenő főhadnagy Szeged, Papp Mi­­lvíly főhadnagy Orosháza. — Műsoros délután az MSzMT-­ ben. A Magyar-Szovjet Művelő­dési Társaság közelmúltban meg­alakult női csoportja hangula­tos műsoros délutánt rendezett hétfőn. A műsorban Ge­rő Dezső mondat­ta el »Az én orosz ba­rátom« című novelláját, majd a Főiskolai Kamarakórus énekelt Kodály - műveket dr. Szeghy Endre­ professzor kiváló vezény­lésével. A női csoport ezentúl rendszeresen megtartja délután­­jait, hogy a szegedi asszonytár­sadalmat, de más érdeklődőt is otthonos, közvetlen légkörben hozza közelebb a magyar-szov­jet barátsághoz. A­­ billegi ma Musleuma Hl­ík hangversenye december 8-án, hétfőn este fél 8 órakor, a Ze­­nekon­zerva­t­óri­um­ hangvers­eny­­termében Csuka Béla gordonka­­estje. jtezrer mű­ködik­ L. Falati­­nus Hona (zongora). Jegyek 2 forinttól a Zenekonzervatórium­­ban válth­atók.­­ Tíz ebéd 2# farín 1. 2 Iál bőséges étel. Hetenként há­romszor hue, kétszer részt. Minden szakszer­vezet! igény­be veheti. — Dolgozás ] konyhája. Vár. — A Magyar Vöröskereszt szegedi irodájában november 30-án, va­sárnap délelőtt 11 órakor osztotta ki a szegedi fiók a Csongrád vármegyei, valamint a szegedi zöldke­resztes védőnők részére a Ma­gyar Vöröskereszt ajándékát, jó pár amerikai cipőt. Dr. Purjesz Béla, a szegedi fiók elnöke a megajándékozott vé­dőnőkhöz intézett beszédé­ben kiemelte, hogy az Ame­rikai Vöröskereszt adomá­­nyáb­ól származó ajándékkal a Magyar Vöröskereszt zöld­­keresztes és vöröskeresztes szolgálat közötti kapcsolato­kat kívánja elmélyíteni és ba­rátibbá tenni. — Érdek«»» orvos­? előadás. Decemberi 1-én­, csütörtökön délután fél 6 órakor az Or­vosok Szakszervezete rende­zésében a bőrklinika előadó­termében igen érdekes orvosi előadás lesz. Dr. Bodé Iván, a budapesti Rádium In­­tézet főorvosa tart elő­adást: Az alomátalaku­­lás orvosi vonatkozásai« cím­mel. Mivel nemcsak magaa a téma bizonyos mértékig túlnő az orvosi érdeklődés kere­tein, hanem az előadó tár­gyalni fogja a mesterséges rá­­dióaktivitás és a neutronthe­­rápia fizikai lényegét, majd ennek orvosi alkalmazását, bi­zonyéira nemcsak Szeged or­vosi társadalmát, de a fiziká­val és rokontudományokkal foglalkozókat is érdekelni fog­ja ez az újszerű témakör. II feketebors illatát, aromáját tökéletesen egyesíti a SIRÁLY FŰSZERKEVERÉK Nem­e.-A fészgezési adó alá­ Készíti és forgalomba hozza SZUNYI vegyészeti üzem. Szeged, Juhász Gyula-u­tca 1­?. »Kánr Telető*: ‘ 1—61. Szőrméi ? Kedd, 1947 december 2. Boámon Szőrmegyár* hexp. raktár Kárasz-utca 8. H • r­e­h '■*» í- -v- »■ MELEGEBBRE FORDUL AZ IDŐJÁRÁS Megélénkülő déli szél, fel­hős, ködös idő, holnap nyugatról terjedő eső. A hő­mérséklet emelkedik. dél- NAPIREND Keddi, december 2. Nemzeti Színház- este 7-kor: Othello. Bér­. K. M. II. sor. 3. Széchenyi Filmszínház: fél 4, fél 6, fél 8. Piccadilly Belváros­ Moist: fél 4. Dél­i és fél 8: Trópusi szenvedély. Korzó Mozi: 3, fél 5, 8: A mennyország kulcsa. Múzeum: képtár és ősrégé­szeti osztály nyitva 9—1 őráig. Kaveiemn könyvtár nyitva 8­ 7 óráig. Somogyi könyvtár nyitva 9 7 óráig. Szálfás«*» kjéjyszer-táram Leinzinger örökösök: Horváth M.­u. :­­ Pósa Balázs: Kálvária­­utca 17. Ur. Kotsis J. Endréné: Földműves-utca 17. Selmeczi Béla: Som­ogyitelep IX. n. 189. — József Attila emlékünne­­pély. A nagy magyar költő halálának évfordulóján, de­cember 3-án délután 5 órai kezdettel a szegedi Egyetemi If­júsági Szövetség emlékünne­pélyt rendez a városháza köz­gyűlési termében, ünnepi be­szédet Zelk Zoltán író mond. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. Belépés díjtalan. — Újságíró taggyűlés. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége délkerülete szer­dán, december 3-án délután 3 órakor az Ú­jságírók és Mű­vészek Otthonában rendkívül fontos ügyben, az új kollek­tív szerződés ügyében, rend­kívüli taggyűlést t­r­t. Kérem a tagok feltétlen megjelenését. Elnök. — Ismét m­egindul a pillér­­épHés. Megírtuk, hogy a Ti­sza magas vízállása miatt az uj közúti híd pillérépítési munkálatait egyelőre szüne­teltetni kellett. A Tisza apa­dása egy héttel ezelőtt meg­indult ugyan, de az építés­hez még további apadásra lenne szükség. Ezért most el­határozták, hogy úgynevezett szádfalat építenek a meglévő pillérrészre és abból kiszivat­­­tyúzzák a vizet, így rövidesen ismét folytatódik a pillér épí­tése és előreláthatóan decem­ber közepére el is készül. — Megkezdődön az elszá­moltatás Szigetfen. Hétfőn e­­gedre érkezett Slankóczi Béla, Szentes közellátási felügyelő­je, akit a szegedi elszámol­tatások irányításával bíztak meg. Délelőtt a városházán tartott megbeszélést a közel­­látás vezetőivel. Egyelőre az irodai elszámoltatások indul­nak meg és csak azután ke­rül sor helyszíni vizsgálatok­ra is. — A Magyar Nők Demokra­tikus Szövetsége dec. 2-án délután 5 órakor tartja szo­kásos nőnapját, melyre sze­retettel vár minden tagot a Vezetőség. — Magyarok és s­závok a Dunam­e­­encében, A honfog­laló magyarság a Duname­­dencében szláv őslakókat ta­lált. A történelem folyamán az egymásrautalt szomszéd népek — imperialista befo­lyás következtében — nem egyszer szembefordultak egy­mással. Dr. Ferenc­. László, a Délmagyarország felelős szerkesztője „ Magyarok és szlávok a Dunamedencében« címen tart előadást decem­ber 4-én a Magyar-Szovjet Művelődési Társaságban (Kiss D.-palota), amikor is haladó szelemű szempontokból fog­lalkozik a kérdéssel. Az elő­adás előtt művészi műsor. Felhívjuk olvasóink figyel­mét, hogy az előadás az előb­bi hirdetésektől eltérően nem 7, hanem 6 órakor kezdődik. — Textil­kereskedők Ügyel­mébe! A kamara felhívja az érdekelt szegedi textilkereske­­dőket, hogy a decemberi pa­mutvásárlási jegyeiket 2-ától 5-ig délelőtt 9—2 óráig ve­hetik át a kamara II. emelet 3. számú szobájában. Terem­­tel arra, hogy’ a jegyekkel egyidejűleg új könyvek ke­rülnek kiadásra, régi vásár­lási könyvét mindenki hoz­za magával. , a Belváros legforgalmazeobb helyén kirajkai kiadó Cím a kiadóban x Kocsmárosok! December 2 án fontos értekezés fényszárá­si adóügyben délután 3 • óra­kor. Bagolyvár. x Árverési hirdetmény. Sze­ged város Zálogkölcsön Inté­zete és a Nemzeti Hitelinté­zet Zálogháza december 17 én kényszer­­ árverést tartanak (Nádor-utca 2. szám alatt, a Városi Zálogház hivatalos nem hűségében délután 1 órai kez­dettel). Árverésre kerülnek­ 1917 október 31-ig lejárt és nem rendezett ingóságok és ékszer zálogtárgyak. Igaafga­­ság. A Zsirszóda október és no­vemberi városi és tanyai utal­ványokra kapható a" Vésipss Drogériában, Mikszáth Kál­­mán­ utca 5. x Eljegyzés: F­odor Ágnes és Sós János Budapest, aa fü­­­­lőmechanikai Kft. ügyv. Igaz-­gatója, jegyesek. x Zenészek, többgyermekes családapák bejelentőlappal je­lentkezzenek a szakszerve­zet­­nél kedden reggel 9 órakor karácsonyi segély ügyben. 'A*­­nés­.vizsgái szombaton dók1­­oti 10 órakor a Raffay-éttaren­­ben. i_ N

Next