Délmagyarország, 1948. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

• £ L VI­A­­ í­Y­A­R­O­H SZ A Ü 2 ^ZN­^B^ZTeRI mozaik Szeged az óév búcsúztatá­sát és az újév beköszöntését nagyrészt a gyárak kulturter­­emen­«n és a pártok rendezte ’stíulatsáfiokon ünnepli meg. A dohánygyárban folyt a legnagyobb készülő­­•déa A hatalmas kultúrtermet transz/sparensek, színes vil­lanykörték díszítik. Hangidal­­virigitásról is gondoskodtak. A rendezés már eddig 1200 foirintot emésztett fel. De mindez megtérül, hisz közel 1>­ tiO0 főnyi résztvevő hul­­iimzik a teremben , a házi­­kezel­ésbe vett büffé ár­ it min­den dolgozó meg tudja fizet­ni. A dohánygyár dalárdája­­ nagy sikerrel mutatkozott be a szórakoztató műsor kereté­ben. Az üzemi bizottság min­denről gondoskodott, hogy a hangulat vidám legyen. Itt biztos kitartanak reggelig. A Szegedi Kenderfonógyár vidám műsort állított össze Szilveszter éjszakájára. Itt is g­yönyörűen feldíszítették a plapzók büszkeségét, a szín­paddal felszerelt kultúrtermet Vagy 250-en szorongnak a te­remben s vidám hangulatban köszöntik az ujesztendőt. Két forintért mindenki megvacso­rázhat s a bort 13 6.50-ért­­ árusitják. Az Újszegedi Kendergyár­ ­ a Tóth-vendéglőben búcsúzik az óévtől. A gyár kulturgár­­dá­ja hangulatos műsort ál­lított össze a dolgozók szó­rakoztatására. Jókedv, biza­kodó hangulat minden arcon, tudják a dolgozók, hogy az 1048-as esztendő további ja­­vulást hoz számukra. A MÁV forgalmi személyzete az állo­más II. és III. osztályú váró­­termében rendezett családi mulatságot Otthonról hozták a fogyasztanivalót, keveset költöttek, de annál jobban szórakoztak. A szakszervezeti székházban a Szakszervezeti Tanács Is­koláját Végzettek Szövetsége rendezésében igen jól sike­rült bálát rendeztek. A fiatal dolgozók első bálja csupa vi­dámság, hangulat. ízléses és jóízű szendvicset forintért ad­­otc, a bort is 6 forintért mér­­ták, mindenki meg tudta fi­zetni és valamennyien boldo­gan ünnepeltek családias han­gulatban. Az idei Szilveszter minden vonalon nagyobb szabásúnak látszott a tavalyinál. Fogyott az ital mindenütt, olyan for­galmat bonyolítottak le a ven­­déglátóüzemek, amilyenre a közelmúltban alig volt pél­da, de pezsgődurrogás alig­­alifl hallatszott. Még a pa­lackozott borok is kevés gaz­dira találtak, pedig a kávé­­h;fe­k ugyancsak felkészültek Szilveszter éjszakájára. Az FA­KP Belváros I. mulatságát kirobbanó jókedv, családi hangulat jellemezte, l­mber ember hiúin tolon­gott, nem győzték a kiszolgá­lást. Két zenekar felváltva szolgáltatta a zenét s a fiatal­­­ utaj fáradhatatlanul táncolt. A Belváros II. hangulatos mus lalgógai már közismertek, de a szilveszteri m­aiden eddigit felülmúlt. A termek zsúfolá­sig megteltek, szólt a muzsi­ka, folyt a bor. Vidám nóta­szóval köszöntötték az újévet. Ugyanez a hangulat a felsővá­rosi pártszervezetnél is. Nem­csak a tagok, de vendégek is annyira megrohanták a he­lyiséget, hogy szinte szűknek bizony­ult a terem. Rókuson se adták alább reggelnél. A hangulat igazán békebeli, még a hosszúlejáratú csárdást is végigbírja m­iinden pár. Hasonló a zsúfoltság a ká­véházakban és éttermekben is. Az Újságíró- és Művészott­­honban­ a bohémvilág adott találkozót. Itt annyi az asz­­talrendelés, hogy többen áll­va Szilvesztereztek, de még ez se ártott a kirobbanó jó­kedvnek. Mindenütt megjelent az új­évi malac is. Forintért már meg is húzhattuk a fülét. Az tálkiéményseprők hada is vé­­gre pendlizte a várost. A ga­vallérok nem sajnálták a fo­rintokat egy-egy kéménysep­­rűszálért, megérte a fáradsá­got a sok utánjárás. A Hungária összes termei­ben folyt a tánc, a Kis Hun­gáriában szinte mozdulni se lehetett, akárcsak a Capri­­ban. Ott a hangulatos barlan­got lepték el zsúfolásig. De megtelt a Vörös Malom is, az intim helyiségben alig jutott hely a későn jövőknek. A Pro» íélában­ már az esti órákban telt ház­at találtunk, a Tisza­­szálló hatalmas helyiségében is táblás ház volt. A Hági stí­lusos szobáiban is békebeli hangulat uralkodott. De töm­ve voltak a kiskocsmák is, ahol fesztelenül szórakoztak cigányzene mellett. Természe­tesen a pendlizők zajos hada se hiányzott. Különösen éjfél után s vette nyakába­ a várost a fiatalság.­­Mindenhova be­kukkantottak, új hangulatot, friss jókedvet hagyva maguk után. Batyubáj is szép számmal akadt a városban, sok ház­ból kihallatszott a vidám nó­­taszó, de Szilveszter éjszaká­ján mindez nemi számított, hisz a város valamennyi dol­gozója derűs bizalommal és örömteli várakozással tekinti a hároméves terv hajnalán a mindannyiunk jólétét biztosí­tó, boldogabb 1918-as eszten­dő elé. Ifjúsági mozgalom 48 szelleméből! Alig pár hónap választ el bennünket a 48-as forradalom 10­­ éves évfordulójától. Büsz­kén ünnepelhet ezen a napon az egész magyarság, mert az a szerep, amelyet akkor az eu­rópai szabadságmozgalomban betöltöttünk, élenjáró szerep volt. A magyar ifjúság még jogosabban ünnepelhet. 100 esztendővel ezelőtt a magyar fiatalság leghaladottabb cso­portja jelölte k­i a nemzet számára azt az utat, amely az európai nemzetek élére ál­lította a maroknyi magyar népet. Ezt az utat azóta több­ször szem­ elől tévesztettük. A magyar ifjúság félrenevelői az ifjúságból igyekeztek ki­ölni a problémelázist, forra­­dalmiságot, óvták a szélsősé­gektől ,az országot felforga­tói eszméktől. Széchenyit ál­lították egyedüli példaképnek, de még az ő tanításait i­s meg­­csonkítva tolm­­ácsol ld­e feléje. A politizálást és a szakmai elmélyülést ellentétpárként szerepeltették. Történelmünknek ezen a gyászos korszakán túl va­gyunk. Népünk ma ismét az emberi haladásért küzdő né­pek közé sorakozik fel. Az if­júságnak legjava a márciusi fiatalok: Petőfi, Vasvári, Tán­csics nyomdokain halad. 10­­ esztendővel ezelőtt a márciusi fiatalság­ volt az, amelyik a magyar forradalom programját legtisztábban meg­fogalmazta és amelyik a nem­zeti felszabadulás mellett kö­vetkezetes harcosa volt a tár­sadalmi felszabadulásnak. Függetlenség, jobbágy-felsza­badulás, népszabadság együtt szerepel a célkitűzéseiben. Ma ismét egy fiatal értel­miségi csoport halad a már­ciusiak útjára talált fiatalság élén: a népi kollégisták 8000 főnyi tábora, ők a szabaddá lett magyar nép és a függet­len Magyarország hűséges ér­telmiségei akarnak lenni. A népszabadság és a nemzeti függetlenség számukra is szét­­választhatatlan fogalmak. Nem véletlen, hogy ez az ifjúság az, amelyik tud lel­kesedni ezekért az eszmékért. A népi kollégisták nevelődése olyan nevelőintézetekben tör­ténik, amelyekben az elmé­­­lyült társasélet kialakulásával­­ nem az egyéniség megcsorbí­tását, hanem az egyéniség­­ meggazdagítását érik el. A kollégiumokban a társa­­­dalmi valóság számára neve­­­lődnek c* ##uberek. Kifejlő­­­dik bennük a felelősségérzet, s munkabírás, kritikai érzéki önmagukkal és másokkal, szemben. A kollégisták tud­­­ják, hogy a magyar népnek most politizáló értelmiségre van szüksége. Számukra nem jelent ellentétpárt a szakmai képzettség és a magyar való­­­ság ismerete. Ugyanakkor , amikor tanulmányaikban is az elsők között vannak, a ma­gyar valóság felderítésére honismereti mozgalmat szer­veznek. A nép értelmisége akarnak lenni. Tudják, hogy az értel­miségre csak ott vár méltó szerep, ahol a nép az úr. Nem akarnak olyan szerepet betölteni, mint a múlt közép­­osz á­va torn­ács a rabszolga­tartó kezében. Jelmondatuk Kossuth jelmondata: »Min­dent a népért és a nép által­. A népi kollégiumi mozga­lom bár még ma is rengeteg gazdasági bajjal küzd, mégis nagyarányú kibontakozásá­ban egyik legfőbb jele a ma­gyar nép életerejének és a magyar szadás kimeríthettet­­len élniakadásának. A népi kollégistáknak, mint a márciusi fiatalok legkövet­kezetesebb örököseinek lelkes erőfeszítésekre kész tábora példamutató kell legyen a magyar fiatalság egésze szá­mára. A magyar társadalom­nak pedig elsősorban a ma­gyar parasztságnak és mun­kásságnak nem lehet más fel­adata, mint a népi kollégisták értelmiségi szolgálatba vetett hittel támogatni a jövőben is a népi kollégiumi mozgalmat. Berek István. Sélyeggyüjteményt tömegbélyeget, a legmaga­sabb áron veszek FALUS bélyegskereszted­és, Iskola­ utca 29., Fogadalmi templommal szemben, C.-öntorUÄ, 1948 január 1. Hirsh WMi­n­ ...iw win A HŐMÉRSÉKLET TOVÁBB SÜLLYED Slénkebb északi szél, lízinyomúan borult idő, tsefeledé, felett az ország déli és teleli menőben havazás, havasas) A hőmérséklet tovább süllyed, A Tisza ma Szegednél 84 (24), Vizének hőmérsékle­te € —3 fok között NAPIREND Csütörtök, január 1. Nemzeti Színház este 7-kor: A Mosoly urnába. ,­Bérlőim­e­­net.) Pénteken este 7-kor: Vá­ratlan vendég. (Bérlet D. II. so­rozat 6.) Széchenyi Filmszínház fél 3,1 fél 5, lót 7, fél 9: Bosszú le~ j vágja. F­lőtte kabaré. Pénteken í rém beosztással ugyanaz. Széchenyi Híradó Mozi fél 10 órától fél 2 óráig folytatólagos előadások. Belvárosi Mozi fél 3, fél 5, fél 7, fél 9: Stan és Pan, az oxfordi diákok. Pin­teken régi beosztással pilyanat. Korzó Mozi fél 3, fél 1, fél 7, fél 9: Az év asszonya. Pén­teken régi beosztással ugyanaz. Múzeum, valamennyi asztal? nyitva 9-től 13 óráig. Somogyi könyvtár: zárva. Egyes««­ könyvtár: zárva. SMSgfirato# .gy*sy»zsrtá­ raiJ Gerle-Takács Klauzál-tár 3. i Just Frigyes: Petőfi S.-sugárut 1 5S; Török Márton: Csongrádi sugárut 14. Selmecei Béla: So­mogyitelep IX. utca 489. í — Istenítszie.'eteJf a­rt*tors»i­;­­tasolxáb Ul esztendő első nap­­­­ján a Kálvin-téri templomban délelőtt 10 és dóhu­án 6 órakor, a honvéd téri templomban pedig délelőtt 11 órakor lesz gyüle­kezeti istentisztelet. Az uj esz­tendő első vasa­rn­apját­ól kezdő­dőié# a honvéd tér: uj reformá­tus templomban rendszeresen tartanak isten­tiszteletet, mégpe­dig vasárnaponkint reggel 8 és délelőtt 11 órai kezdettel. — Változás a Nemzeti B­zolt­­sófi «ül Knnepségén. Ma dél­után fél 4 órakor a városháza közgyűlési termében tartandó ünnepség műsorában a követke­ző változás­­ történt: 3. pont: Petőfi Sándor 5 1848« c­ímü köl­­teményét elmondja Gáli Pál, a szegedi Nemzeti Színház mű­vésze. (5. pont: Petőfi Sándor »Márciusi ifjak« drift versét elő­adja Márki Géza, a szegedi Nem­zeti Színház művésze. A többi mű­­sorszám változatlan. MINDF.MÍIMÍK U. U. 4). K. — A Magyar Ki­nimtmMn Párt móravárosi pártszerve­zet vezetőségie minden elv­­társnak és minden móravá­­rosi dolg nzónak egy szebb é­s boldogabb ujesztejadőt kivi ® — VWlfcíi­Kfc a Volt HafSí«^ Írok Bajtársi Szövetség hdotf 3««*rv« Szereim. Az inmúlt hét folyamán Szőregi község­­ben Szeles Antal járási jegyző elnöklete alatt mesh­­ üakuit a Volt Hadifo^i>xi­k Bajtársi Szövetségi sxensaä csoportja, A meßi­ücktil% után azonnal a m­unkáh­oz rá­­lőtt és már­is beszámolhat az első sikeres működésről. Az alakuló közgyűlés elhatározta b­ogy a karácsonyi ünnepel­ alkalmával a maé^ fogsorb­an bajtársak hozzátartozóíá­­nak e­g­y-egy kexmycseppjét letörlik. A tagok széldaadó módon a saját kevés jövelM­­m­ük­ből adtak össze, fől egy pénzbeli adományokat. A­ természetbeni és részbeni gyűjtésből befolyt adományo­kat a helyi szövetség l­ejsB ■ személyesen vitték el az ér­dekelteknek. Ezúton moltja köszönetét a Volt Hadif­e­­­lyok Bajtársi Szövets­g a Felsőtorontáli Armen lesí­tő és Bészszabályozó Társulat ve­­zetőségének, mert hozzájárul­tak a fogyságban lévők hozzá­­tartozóinak tüzelőanyagul való ellátásához. -FAJ5ES3ÖNV Matyi befess! vészonredőny RE0Ű1YIPIRTÚL Rsfsmáfes iJalata. Kefealaírftssál x árlesk­em vevőimét, hogy társamtól különváltam, nyitottam autóm­űhelyemmet Polfl^r­ n. 28. alatt. Markern» garaae. Szives pártfogást kér továbbra is Derzsy Józsi ! x Tíz ebér! 20 forint 2 H0 bőség«» élet. Hetenként M­ romv­or has, kétszer ééFt.lszt* Minden szakszervezeti tag igénybeveh­eti. — Dolgazjáfi konyhája. Vár. Oálv düS) Szensereskereifin Részvány­­társas Rt. (Vértes Rt.) • Szeged, Boldogasszony-sugárút 17. ésMotor* lerakat. Telefon: 3­65.* F­lór­ia: Baja, Ferenciek­ tere 2. szám. Boldog Újévet kívánnak kedves vevőik­nek és barátaiknak a szegedi drogus­ztak és illatszerészek Seresváry úr»*rria Vajdfa di­ogéria Gaál Zoltán dragéria Szűcs Béla drogéria Magyar Káltráo drogéria Katona Lmr.lé drogéria Vénusz drogéria SzeesMy drogéria ZorJía drogéria Br* Horvául íilakmríiu' Kr­,ács illutv­ erfár Dutó) alabzertár Gáspár Klára ff»;.4íö pjis'.'vzcruír Vi­ j­h Nándimmé ilcke Sándor ál]sto/eríár Sány­írné Hlak­zenár S/ttfM L.í»7.té (Remény illass».«*­­ lír és nagykereskedés.) VF.ldés llyfirfy Riakzertár. Dolgozók Színházénak mű­sora:­­*n. á-úb, pénteken este 7-kor: fígg, 6-os, Jeodéen este 7-kor: PrieaPev: Váratlan vendég,­ 1). II. 8. 1 K­euessey Jenő: Az arany imé ** Issaoay, (opera) és Syl >ia­ (balett), D. II 7. Kérjük a ‘ jegyeket o-M délig átvonul. VIoftoSyoRftzdga* D. I S. Kérjük a jegyeket 5­­ ép délig átvenni. JegyA kaphatók, bérletek válthatók a tzélkmagyarorsz&g­irts Jó­hivatatláb­rn. 1­^ÜLÖrbMt, lin. 8^ este 7 órakor:

Next