Délmagyarország, 1948. február (5. évfolyam, 26-50. szám)

1948-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai egyesüljetek / N­e,^.e­tn­ek a jo sok a rémhirterjesztő s katonatisztek Többtermelési versenyt a mező«­gazdaságban! A ^ AG­yfl « KOMMUNISTA PÁRT DELMIlGYILRORSZÁGI NAPILAPJA y-évt.*». sz. Ara 1»0 fillér ________________Szeged, 1948 febr. 1. Vasárnap Kétéves a magyar köztársaság Két évvel ezelőtt a magyar demokratikus köztársaság meg­alakulása a magyar nép évszá­zados szabadságharcának állított­­ maradandó határkövet. Egy szá­zaddal ezelőtt, 1849 április 14-én Kossuth Lajos indítványára a debreceni országgyűlés meg­fosztotta a Habsburg-h­ázat a tróntól és kikiáltotta az első magyar köztársaságot. 1918-ban a nemzetközi reakció segítségé­vel ismét trónra került Habs­burgokat másodszor is eltávolí­totta a magyar nép és megszü­letett a második magyar köz­társaság, amely rövidesen át­alakult tanácsköztársasággá, saj­nos ezt is megfojtotta a nemzet­közi reakció, a nyugati impe­rializmus. A harmadik, illetve a negyedik magyar köztársaság olyan szerencsés nemzetközi kö­rülmények között jött létre, ame­lyek biztosítékot nyújtanak arra­­nézve, hogy ezúttal a nemzet­közi reakció nem ragadhatja ki a magyar nép kezéből a meg­szerzett szabadságot. A történelem tanulsága azt mutatja, hogy Magyarországon, a Dunamedence exponált he­lyén, a Kelet és Nyugat útjai­­­nak kereszteződésében a nem­zeti függetlenség rendkívül szo­rosan összekapcsolódik a belső szabadsággal és ennek intézmé­nyesen biztosított formájával, a köztársasági államformával. Té­vedés lenne azonban azt hinni, hogy csak ettől függ a magyar szabadság ügye. 1848 és 1918 arra is megtanított bennünket, hogy a belső reakcióval folyta­tott­ harc eredményességétől is függ, mennyire vagyunk képesek megvédeni­­ országunk független­ségét. Sem 1848—49-ben, sem 1918—19-ben nem volt annyi időnk, hogy gyökeresen végre tudtuk volna hajtani az ország demokratikus átalakulását; ez a történelmi feladat a negyedik magyar köztársaságra maradt, mint Kossuth, Petőfi, Táncsics, Ady és az 1919-es proletár már­tírok végrendelete. A negyedik magyar demokra­tikus köztársaság az 1848-as és 1918-as nagy magyar történelmi tanulságok teljes végezetével vállalta a magyar függetlenség és szabadság védelmét. Ha vé­gigfut szemünk az elmúlt három év eseményein, elfogultság és pártsovinizmus nélkül meg kell­­ állapítanunk — minden becsü­­letes és őszinte magyar ember­nek el kell ismernie —, hogy mindkét irányban, úgy nemzeti függetlenségünk biztosításáért, mint a reakció visszaszorításáért és megsemmisítéséért a Magyar Kommunista Párt tett ebben az országban a legtöbbet, és így a legméltóbban képviseli a sza­badságharcos és köztársasági hagyományokat. A két feladat a legszorosab­ban összefügg; nemcsak a múlt­ban volt így, ma is ez a hely­zet. A felszabadulás után ránk­­bízhatta volna-e a Szovjetunió az ország kormányzását, ha nem alakul meg a Magyar Függet­lenségi Frontra támaszkodó de­mokratikus kormány, amely mozgósítot­ta az országot az el­nyomó németek és a nyilasok ellen. Megköthettük volna biz­tonságot adó szerződéseinket szomszédainkkal, ha a Magyar Kommunista Párt követk­ezetes, szívós harca nyomán nem si­kerül kiszorítani a reakciót a koalícióból és aztán megsem­misíteni a politikai befolyását? Nem. A szomszédaink bizalmát megerősítő politikai változások, köztársaságunk népi irányú de­mokratizálódása, az augusztusi választási eredmények, a Ma­gyar Kommunista Párt válasz­tási győzelme, csak a reakció elleni harc és a párhuzamosan folyó építő kommunista munka alapján jöhettek csupán létre. Fiatal köztársaságunk harma­dik, ma induló évében folytat­nunk kell eddigi kettős irányú törekvéseinket. Minél nagyobb eredményeket érünk el, annál könnyebb az előrehaladás. De­mokratikus köztársaságunk má­sodik évében megváltozott az államhatalom jellege. Ráléptünk a népi demokrácia útjára. Fel­számoltuk a köztársaságellenes összeesküvők bűnszövetkezetét, megszilárdítottuk a munkásosz­tály egységét, a munkásság és parasztság szövetségét, a kis­polgárság és a haladó értelmi­ség egyre nagyobb számban csatlakozik a demokratikus pár­tokhoz, elsősorban a Magyar Kommunista Párthoz. Rajk elv­­társunk klasszikus tömörségű mondatokban leszögezte pártunk harmadik országos konferenciá­jának zárszavában: »A hatalom a dolgozó nép, munkásság, pa­rasztság, haladó értelmiség ke­zében van. Befejeztük a földre­formot, a teékkönyvezésse­l való­sággá tett: a föld*azé, aki meg­műveli. Államosítottuk a legdön­tőbb iparágainkat, legnagyobb bankjainkat. Számos öntőüze­­münk élén munkásokból lett ve­zetők állanak. Megváltozott a hadsereg és rendőrség is. A had­sereg a nép hadserege, a rend­­őrség a nép rendőrsége. Mind­kettő fegyver a dolgozók kezé­ben a reakció próbálkozásainak eltiprására, a dolgozók érdekei­nek megvédésére. Magyarország nem az imperializmus, hanem a demokrácia, az emberi hala­dás s az európai népek béké­jének egyik szilárd támpontja tett.« Nagy-Szegeden is elvégeztük a reánk eső feladatokat. A te­­lekkönyvezés, Szatymaz kivéte­lével, nálunk is megtörtént, a gazdák hangyaszorgalommal művelik a végérvényesen birto­kukba került földet, a terme­lésben és a beszolgáltatásban egyaránt az ország élén járnak. Az­ államosítás a mezőgazdasági iparú Szegedet kevésbbé érin­tette,­­mint az ország ipari vidé­keit, de a magántőke kezében levő gyárakban is növekszik a munkásság befolyása, megkezd­ték működésüket a tervbizal­­miak is. A napokban letárgyal­ták a Tervhivatalban Szeged há­roméves tervét s rövidesen az eddiginél is nagyobb iramban folytathatjuk megvalósítását. Épülnek utaink és a szegedi Tisza-híd, kulturális és szociá­lis intézményeink beruházáso­kat eszközölnek, gyárainkban a szociális intézmények gyarapo­dása következtében a munka kellemesebbé válik. Csak a na­pokban számoltunk be lapunk­ban Bozsó és Vajda elvtársak találmányairól, akik a termelést növelik, s több gyárban megin­dult a termelési verseny. Miközben a szegedi dolgozó serényen forgatja a kapát és a kalapácsot, megnyugvással látja, hogy az állami és városi szer­vek elhárítják útjából az akadá­lyokat. A rendőrség Szegeden is a népé. Eltávolítottuk a kor­rupt és népellenes elemeket a honvédség harmadik kerületé­ből. Népbíróságunk most ítél­kezik a pfeifferista összeeskü­vők és rémhírterjesztők­ felett, akik Szegeden akarták meg­akasztani a munka nagyszerű lendületét. Szegeden éppúgy, mint az egész országban hatalmas ered­ményeket ért el a magyar de­mokrácia. Következetesen hala­dunk célunk, a népi köztársa­ság minél tökéletesebb kiépí­tése felé, amely Petőfi, Kossuth, Táncsics, Ady és József Attila szellemében boldogabb hazát ad a magyarnak. F. L. Üdvözölje?« pártunk IV. nagyszegedi konferenciáját! A szegedi városháza köz­gyűlési termében ma reggel 8 órakor Nagyszeged területé­ről a Magyar Komm­­inista Párt hetven szervezetének küldöttjei gyűlnek össze. A városi körzetek, üzemek, hi­vatalok, falvak és tanyák szervezeteinek legjobbjai ad­nak egymásnak találkozót. Közel egy év múlott el az utolsó nagy szegedi pár­­kon­ferencia óta. Ez idő alatt ha­talmas változások történtek nemcsak az egész országban, de Szegeden és környékén is. A reakció, amelyik Szegeden különösen kedvező talajra ta­lált, tért veszített, nemcsak számban, de szellemi befolyá­sában is. A sulyokista tünte­tések vakmerő provokáció után a pferferida uj'asisz­ók­nak már csak rémhírterjesz­tésre tellett. Ennek az irányi­tói is ma a né­pbiróság előtt tesznek vizsgát a gyávaságból egyéni zük­örségből és politi­kai tudatlanságból. A másik oldalon az augusz­tusi választásokon előtört a Mlagyar Kommunista Párt, amely szorosabbra fűzte a munkás egységet, megjavította viszonyát a többi demokra­tikus pártokhoz. Az ipari munkásság érzi, tudatában van annak, hogy ez a város egyre inkább az övé s munkája ma már nem a régi tőkéseket, hanem egy­re nagyobb mértékben a közt szolgálja. Fokozottabb ter­meléssel, nagyobb munkafe­gyelemmel a maga jólétét emeli. Munkásfellakítók, újí­tók s rohammunkások nőnek ki a szegedi munkásságból. Az értelmiség, Szeged szel­­lem­i kiválóságai egyre na­gyobb számban csatlakoznak­­ a demokráciához és a Magyar Kommunista Párthoz. Az új helyzet új feladato­kat ró pártunkra, úgy poli­tikai síkon, mint a termelés növelésében. Ezekre a felada­tokra hívta fel a figyelm­et­ pártunk harmadik országos konferenciája, ezeket kell megvitatnia és a helyi viszo­nyokra alkalmaznia a most összeülő nagyszegedi konfe­renciának is. Pártunk ilyen megmozdu­lásai mindenkor ünnepet je­lentettek mozgalmi életünk­ben. De nem külsőségekben, rendezésben, fényes szavak­ban megmutatkozó ünnepet, hanem olyan alkalmat, ahol a küldötteken keresztül min­den szervezetünk, pártunk or­szágos konferenciája által megszabott szellemben vállal­ja a történelmi fejlődéstől kikiált és az adott politikai helyzet által körülhatárolt meg-m­egújuló feladatokat. A Magyar Kommunista Párt IV. nagyszegedi értekezlete a kommunista pártmunka ün­nepe. Tudjuk, hogy az mint az elmúlt értekezletek, jó munkát végez majd, és oíj meg­­­jelent elvtársak harcos el­szántságukban megerősödve, ú­jabb és újabb feladatok meg­oldására készen hagyják el azt. Szívből üdvözöljük a IV. nagyszegedi értekezleten meg­jelent elvtársakat és igazi kommun­­ta munkát kívánunk nekik!! Rákosi Mátyás: A magyar demokrácia a munkásságra, a parasztságr­a és a­­ haladó értelmiségre épül fel Amerikai napilap közli Rákosi Mátyás nyilatkozatát a magyar demokráciáról A Newyorkban megjelenő­­ Daily Worker több hasábon ismerteti azt a nyilatkozatot, amelyet Rákosi Mátyás mi­niszterelnökhelyettes adott a lap munkatársának , amely­ben kijelentette, hogy azok az egyezményeik, ame­lyeket Magyarország Kelet­­európa ujj demokratikus ál­lamaival kötött, nem jelen­tenek l­imbképzést Európa többi része, vagy az Egye­sült Államok ellen. Rákosi kiemelte azt a tényt, hogy ezek a gazdasági és­ kul­­­turális egyezmények előmoz­dítják a béke megszilárdítá­sát és Magyarország függet­­­lenségének biztosítását szol­gálják. Nevetségesnek minő­sítette azt a képzelődést, hogy a vasfüggöny veszi körül Kelet­­ i- A „vasf­üg­öny“ és , Kérdés: Sok amerikai azt hiszi, hogy a jelenlegi kor­mány »terorral« és az ellen­zék, valamint az ellenvéle­­­mény kiküszöbölésével tartja fenn magát. Válasz: Itt az úgynevezett »vasfüggöny« mögött állandó­an érintkezésben vagyok nagy számú újságíróval, köztük több amerikaival. Valamen­­­nyien nagyon érdeklődnek a »terror« i­ánt. Rendszerint azt tanácsolom nekik, hogy mint gyakorlott újságírók, önma­guk keressék meg a választ a »terror«-kérdésre, amen­­­nyiben egy órát sétáljanak végig a fővároson. Akkor lát­ni fogják, hogy az amerikai reakciós sajtóban a »terror­­­ról« megjelent hírek éppen1 európái, vagy hogy a kor­mánykoalíció molesztálja az ellenzéket Magyarországon. Kérdés: Melyek azok a gaz­dasági és politikai elgondo­lások, amelyeket Magyaror­szág maga elé tűzött. Válasz: Újjá akarjuk épí­teni országunkat a háború romjaiból. Ennek legjobb út­ja a gazdasági tervezget­és rendszere. Politikai téren a munkásságon, a parasztságon és haladó értelmiségen fel­épülő demokratikus államot akarunk kiépíteni. Külpoliti­kai téren a magyar demokrácia célja fenntartani a békét azokkal az atomdim­lom­atákkal és imperialistákka­l szemben, akik harmadik világhábo­rút akarnak. Jerror“ legendája olyan tévesek, mint a »vas­függöny«. A magyar demo­­kráciának mintegy 28 ezer rendőre van és ehhez hoz­zászámíthatunk még 12.000 katonát. Anélkül, hogy a pon­tos statisztikai adatokat is­merném, feljelenthetem, hogy nincs még egy független ország Európában, amelynek ki­sebb létszámú fegyveres ereje lenne. A magyar de­mokrácia a munkásságra, a parasztságra és a haladó értelmi­égre épül fel, nem pedig a terrorra. Ami az ellenzéki pártok »kiküszöbö­lését« illeti, parlamentünkben öt ilyen párt van és vala­mennyi beavatkozás nélkül működhet. Kérdés: Milyen szerepet ját­szik a katolikus egyház Ma­gyarország ügyeiben. Válasz: A római katolikus egyház ellensége a magyar demokráciának, mert a föld­reform során egymillió hold földet vettek el püspökeitől és osztottak ki a magyar pa­rasztoknak. A kaoolikus egyház azoknak az időknek visszatérésére vágyakozik, amikor hatal­mas birtokai jelentős szere­pet biztosítottak neki a gaz­dasági és politikai életben. Kérdés: Azon a vélemé­nyen van-e, hogy a Marshall­­terv elgondolásai a benne résztvevő országok szuvere­­nitásának megsértését jelenti és ha igen, miért? Válasz: Egy nemzet függet­lenségének feltétele, hogy sza­badon használhassa fel gaz­dasági javait. A Marshall-terv ezt lényegében megszükítené és ezzel együtt megszüntet­né a tervben résztvevő álla­mok szuverenitását is. Kérdés: Mi a helyzet a magyar-amerikai kapcsolatok terén? Válasz: Az Egyesült Álla­mok külön terv szerint Ame­rikába szökteti a magyar de­mokrácia ellenségeit és ez­után rendelkezésükre bocsát­ja a hivatalos rádiót. Ezek az incidensek, amelyekhez másokat is hozzáfűzhetnek, mutatják, hogy az Egyesült Államok Magyarország irá­nyában tanúsított politikája a reakció, nem pedig a demo­krácia erőit segíti.

Next