Délmagyarország, 1948. március (5. évfolyam, 51-74. szám)

1948-03-02 / 51. szám

Világ proletárjai egyesüljetek­ Bü­szke és Szentmihálytelek között A VASVAR KOMMUNISTA Fái­r O É­S M­AG­Y­A­R­O­R­S­Z­ÁG­I NAPILAPJA V. évf. 51. sz. A leszámolás kongresszusa • a munkásegység építése Vi­­ i­nap a Szociáldemokrata Párt vezetői nagyjelentőségű nyilatkozatokat tettek. Szakasits Árpád a b­udapesti Népszavában írt vezéreiknél a március 5-én megtartandó 30. kongresszus irányvonaláról, hasonló jellegű beszédet mondott Ries István igazságügymiiniszter itt Szegeden. Mindkét megnyilatkozás első­sorban a munkásegység problé­májával foglalkozott és a kér­déssel kapcsolatban olyan meg­ál­lapít­ásokat tett, amelyek hatá­rozott irányt szabnak a Marosán elv­társ sport­csarnoki beszédé­vel elindított történelmi jelen­tőségű folyamatnak. A két­ szociáldemokrata meg­nyilatkozást összevetve a Sza­bad Nép vasárnapi vezércikké­vel határozottan megállapíthat­juk, hogy jó mederbe jutott az egységes magyar munkáspárt ügye Az egész magyar munkásosz­tály ma már tisztán látja, hogy a munkáspártok egyesülését a történelmi helyzet, a bel- és külpolitikai fejlemények, népi demokráciánk további fejlődése, a tervszerű gazdálkodás, a mun­kafegyelem megszilárdítása te­szik feltétlenül szükségessé. Nem a Magyar Kommunista Párt ha­talmi ambíciói vetették fel ezt a kérdést, legfeljebb arról le­het szó, hogy az MKP, a raa­.!»«A munkásosztály élenjáró pártja ismerte fel legelőször, hogy a fejlődés napirendre tűzte a munkáspártok egyesülését és ezért latba vetette minden ere­jét, hogy erről a testvérpártot is meggyőzze. A Szociáldemo­krata Párt vezetőinek nyilat­kozata után ez a­ kérdés elvileg elint­é­ze 11­n­e­k tek­­int­heti­. A Szociáldemokrata nyilatko­zatok súlyát emeli az a tény is, hogy a munkásegység ellensé­geinek, a jobboldali szociálde­mokratáknak a határozott elíté­lésével párosul. Többek között tartalmazza annak a beismeré­sét is, hogy a múlt év augusz­tusába­n hiba volt a közös vá­lasztási lista visszautasítása, mert g­yénes tette a­­ munkásosz­tályt, a Szociáldemokrata Párt pártfovinizmusból a pártérdeket az oszlói verde kék fölé helyezte. Igazat adnak ezek a nyilatkoza­tok nekünk kommunistáknak abban is, hogy a kommunista­­ellenes politika, a harmadik út politikája az osztályellenség tá­borába vezet. Az elvi állásfoglalás a kom­­munistaellenes,­­ osztályáruló jobboldal ellen nem sokat érne, na nem járna szorosan a nyo­mában a jobboldali elemek el­távolítása a Szociáldemokrata Pártból. Ebben az irányban is örvendetes Szakasits Árpád meg­bélyegző nyilatkozata a jobb­oldali Kéthly Annáról és Ries István elítélő szavai Bán Antal­­ról, aki mulasztásaival lehetővé tette, hogy Kelemenék súlyo­san megkárosítsák a magyar dolgozókat. Helyesen állapítja meg Szakasits elvtárs: Széligék, Kelemenék, Kéthlyé­k ellenfor­radalmat szítottak a párton be­lül, teh­át lényegében egy húron pendültek a hazaáruló Ph­i­ff őr­rel.Ezután logikus Szakasits elv­­társ ama bejelentése, hogy a­'36. szociáldemokrata kongresszus a leszámolás kongresszusa lesz. Meg kell sem­msíteni a jobb­oldalt és meg kell te­rém leni a tökéletes baloldali egységet, félúton nem lehet megállni. A cél: a nagy egységes mun­káspárt megteremtése. S bt. ez a cél, nyilván nem lehet zavaró körülmény, hogy lobi­ szociál­demokrata, meg sem várva a két párt egyesülését, átlépett pártunkba. A munkásosztály nagy egységes pártjában minden becsületes dolgozó megtalálja a helyét. Új és nagyszerű felada­tok állanak előttünk, amelyek­nek elvégzésére nemcsak minden munkáspárti emberre, ha a szo­rosabbra vont demokratikus szövetségben minden dolgozóra nagy szükség lesz. Új, szilárdabb népi egység van kialakulóban, amely képessé teszi a nemzetet arra,­ hogy hatalmas lökéseteket vigye előre a szocializmus felé vezető úton. Az építőipari­­ munkanélküliekk­el tárgyalt Szegeden­­ Darvas építésügyi miniszter A vasárnap Szegeden tartóz­kodó Darvas József építés- és kőzmunkaügyi miniszter fogadta a városházán az­­ építéőip­ari mun­kások küld­­ségét. Sós Ferenc elvtárs a küldöttség nevében vá­zolta az ebben a­­ szakmában levő nagy munkan­érküliséget, amelyről már lapunkban is rész­letesen írtunk. Különösen a gyer­­m­etelűn­ka építését sürgették, mert ezen a vonalon megakad­tak az intézkedések. A minisz­ter válaszában kijelentette, hogy sürgősen is­ vizsgá­ltatja az ügyet, mert ő maga is úgy tapasztalta, hogy bizonyos zökckenők vannak. Az eredményről még ezen a hé­­ten értesíti a MEMOS­, szegedi csoportját külön tevélben. Eljár annak érdekében is, hogy a felh­vatal hozza előbbre az épíkezések megkezdését és a nyári i­­unkálatokat már ápri­­iisb­an kezdjék meg. Gyáni főispán és Dénes pol­gármester a közmunkaváltsággal hosszabb idő óta tartozók kéré­sét terjesztette elő, akik azt sze­retnék­­, hogy a hátralékot termé­szetben dolgozhassák le. A mi­niszter közölte, méltányossági okokból rövidesen rendeletet bo­csát ki, hogy aOTI az ez évi­­ kés­őn Kukaváltságokat rendez, azok a hátralék­­ukat ledolg ©­­ztatják, méghozzá több részlet­ben is. A í­ét ma­gyarország munkatár­sa még külön is néhány kérdést intézett Darvas József minisz­terhez. Erről a beszélgetésről lapunk holnapi számában írunk bővebben. ÁRA 89 FILLÉR 9 Szociáldemokrata Piri városház szerkezete az egységes c­sasáspártért A­­ Szociáldemokrata Párt városházi szervezetének veze­tősége hétfőn délelőtt tartott ü­lésén határozati javaslatot fogadott el, amely a követke­zőket mondja: Felhívja az összes kerületi ás üzemi­pari szerveze­tek bal­oldali dolgozóinak "figyelmét, hogy a pártkongresszus kül­dötteinek a következő utasí­tásokat adják: Terjesszenek a pártkon­gresszus elé javaslatot az egy­séges munkáspárt alapjainak megteremtése érdekében és egyben hatalmazzák fel az újonnan választott vezetősé­get a két munkáspárt egyesü­­­lésének gyakorlati keresztül­­­ vitelére.­­ Terjesszenek a­­­ pártkon­­­­­gresszus elé oly értelm­i javas­­­latot, amely szerint mind­­­­azokat, akiket politikai ma­­i galériájuk miatt a pártfunk­­­­ciók, vagy közalkalmazotti­­ tisztségük viseléséről a párt­­ lemondatott, visszahívott,vagy feltávolitott, egyúttal a párt­tagságból is zárták ki. Azok, akik a viselt tisztségükben a párt és a munkásosztály el­­­­lenségeinek mutatkoztak és a­­ munkásosztály egységének­ a megbontására törekedtek, nem maradhatnak meg egy­­­­szerű párttagnak sem. Tizennégyért fegyh­ázra ítélték a szegedi bahai gyilkost Jó munkát végeztek Délmagyaror­­szág szakszervezeti ifjúsági vezetői Mezőgazdasági verseny indul Szeged, 1918 márc. 2. Kedd Sztálin deneraüsi fínnai kezdeményezésére Szovjet-finnai kölcsönös segélynyújtási szerződés ügyében nem­ rendkívüli ülésén a finn parlament A szovjet napilapok az el­­­­últ hét végén kérdést intéz­tek szovjet illetékes helyhez, vajjon történt-e kezdeménye­zés szovjet-finn kölcsönös se­­gélynyújtási egyezmény meg­kötésére. Ezzel kapcsolatban felhatalmazták a TASS-irodát a következők közlésére: Sztálin­­ generalisszimusz Ifi-IS február 22 én Paastkivi- Siez, Finn­ország köztársasági elnökéhez levelet intézett. Sztálin generalisszimusz e le­vélben ráiflutatolt arra, hogy a Szovjetunióval határos há­rom ország kö­ti’ ket­­ í(—Ma­­­gyarország és Románia —i^iy esetleges német támadás ellen kölcsönös segélynyújtási egyez­ményt kötött a Szovjetunió­val. Finnország és a Szovjet­unió kölcsönösen megdnylet­­ték a német támadást és ezért mindkét nép előtt felelősséget viselnek azok, akik megenge­dik ilyen támadás ismétlődé­sét. Ezért — elsősorban­ I. Finn­ország érdekében — a Szov­jetunió kormánya, a béke és bos­t­onság megerősítésére, szovjet-film kölcsönös barát­sági, együttműködési és köl­csönös segélynyújtási egyez­mény megkötését ajánlja fel. A Sztálin generalisszimusz a to­vábbiakban javasolja, hogy finn kormányküldöttség in­duljon Moszkvában. Amennyi­ben finn körökben a szerző­dés megkötését Finnország­ban látnák helyesebbnek, a szovjet kormány hajlandó lesz küldöttségét Helsinkibe kid­deni. Sztálin generalisszímusznak az ajánlata megtárgyalására kedden délelőtt rendkívüli ülésre ült össze a finn parla­ment. A moszkvai finn követ egyidőben jelentéstételre ha­zautazik. Helsinkiből érkezett legújabb jelentések szerint a szerződést a legrövidebb időn belül letárgyalják, a finn köz­életben jelentős változásokat várnak ezután. Egységesen úmm­ a parasztifjuság március 15-án Vasárnap délelőtt a szegedi parasztifjúsági összekötőbi­­zottság­­i falvak ifjúsági szer­vezeteinek kiküldötteivel kö­zös értekezletet tartott. Ezért megjelentek a MaDISz, NISz, a FISz és SzIM szegedi veze­tői és ezeknek a­ szerveze­­­­teknek egy-egy budapesti ki­­­­küldötte is. .A megbeszélések­­ a legszorosabb parasztifjúsá­­gi egység jegyében zajlottak le. Többek között­­ megbeszél­ték a március 15-én tartandó ünnepséget is, amelyet vala­­­­m­­ennyi ifjúsági szervezet kö­zösen akar megrendezni. A budapesti nagyszabású ün­nepségekre Szegedről 25 tagú parasztifjúsági küldöttség fog menni, ezenkívül S3 népi kol­légista és 40 tagú SzIT-kül­­döttség. .Az ország különböző helyeiről összegyűlt paraszt­­fiatalok azután március­ 10-án­­ közös értekezletet tartanak, amelyen előreláthatóan ki­mondják az egységes paraszt­­ifjúsági szövetség megalakítá­­­sát.­­ A falvak ifjúsága egyébként­­ mindenütt megrendezi a ma­­jga március 15-i ünnepségét, ide ezenkívül nagyobb kül­­­­dönségekkel, kocsist, lovas fel­­­­vonulással képviseltetik ma­­­­­­gukat a nagyobbszabású sze­­­­gedi ünnepségeken is. Vala­­­ : mennyi ifjúsági szervezet ve­­­­­­zetője hangsúlyozta a vasár­­­­napi konferencián, mennyire j­ó .fontosnak tartja, hogy a ma­i­­ gyar népnek ezt a nagy nem­­­­­­zeti ünnepét ne külön-külön ’ szervezetekbe törve­, hanem egységesen ünnepelje meg a magyar parasztifjuság. A képviselőház megszavazta a pénzügyi tárca költségvetését A miniszterelnök btószé­dé­ben kiemelte, hogy a demokrácia harmadik esztendejében benyúj­tott deficitmentes költségvetést nem­ külföldi kölcsönök segítsé­gével, hanem saját erőnkből ér­tük el. Ezeket a gazdasági ered­ményeket nem érhettük volna el, ha nem sikerült volna az ősz folyamán a magyar reak­cióra súlyos csapást mérni. Kádár János (MKP) nagy be­szédben rámutatott az újjáépí­tés söréül elért hatalmas e ered­ményekre, valamint arra, hogy még további feladatok várnak megoldásra. E feladatokat a magyar nép csak akkor tudja megoldani, ha még j­obban dol­gozik, többet termel és új mun­kafegyelmet hoz létre. A kor­rupció elleni küzdelem fontos­ságát hangoztatta ezután Ehhez jelentős segítséget nyújt az N­KP, amelynek ereje az utóbbi év­ben gyors tempóban növeke­­­­dett. A dolgozó nép hatalmas­­ áramlással indult meg az MKP felé s ez az áramlás n­em­csak a vámosokban jelentkezett, ha­nem a falvakban is. Az egyház és a demokrácia viszonyáról szólva hangsúlyozta, hogy­ párt­ja őszintén óhajtja az egyház és a demokrácia megegyezését. Az országgyűlés részleteiben sem a pénz hétfői ülé* is elfogadták at tárca költségvetését Dinnyés Lajos miniszterelnök benyújtotta az 1848—49. szabad­ságharc emlékéről szóló tör­vényjavaslatot. ■ A Szociáldemokrata Párt méltó szövetségese akar lenni a Magyar Kommunista Pártnak" — mondotta dr. Ries István az összevont pártnapon A Szociáldemokrata Párt szegedi szervezete vasárnap délelőtt a Belvárosi moziban összevont pártnapot tartott, melyen dr. Ries István igaz­­­ságügymini­szter beszélt. Az összevont pártnapot a Magyar Kommunista Párt nagyszegedi végreh­aj­tó bizo­tt­­ságát Komócsin Zoltán­ és­ Er­dős János elvtársak képvisel­ték. . Ries István elvtárs beszé­dében rámutatott, hogy a Szo­­ciáldemokrata Pártban akad­tak, akik a reakció éveit vé­gigharcolták, de most­ azt hit­ték, hogy a Szociáldemokrata Párt szerepe csak lanyha el­lenzékieskedés, megalkuvás a polgári demokráciával. Beszé­de további részében rámuta­­tott, hogy a kát munkájáért közelt­ ellentétek felbátorítanák a reakciót, amely már arra épített, hogy a Szociálde­mokrata Párt jobbszárnyá­val szövetséges híd kőrük Míg az egységes munkás­­párt megvalósul, minden szo­ci­ál­demokrata ál 111 al­a­kosságá­val bizonyítsa be, hogy a Szo­ciáldemokrata Párt méltó szö­­vetségese a Magyar Kommu­nista Pártnak, mert a nagy munkáspártban értékes, meg­felelő partnerek akarnak len­ni a szociáldemokraták. Be­széde befejező részében rá­mutatott Ries István elv­társ, hogy a Szociáldemokrata Párt legutóbbi kongresszusán sú­lyosan hibáztak, amikor szen­ti­ndentali­zm­­usból szövetséget kötöttek a jobboldallal. A részletes tájékoztatót a­z ennél zsúfolásig megtöltő kö­­zönség viharos tetszéssel és lelkesedéssel fogadta.

Next