Délmagyarország, 1948. június (5. évfolyam, 123-147. szám)

1948-06-01 / 123. szám

V. évf. 123. sz. _______________ARA 60 FILLER Haavtakarítás * a szegedi ügyvédi kamarában Szeged, 1948 jun. 1. Kedd. Hatalmas győzelmet aratott Csehszlovákiában a Nemzeti Arcvonal Prága, május 31. Cseh­szlovákiában vasárnap tar­tották meg a nemzetgyűlési választásokat, amelyeknek egyben népszavazási jelle­gük is van a Nemzeti Arc­vonal politikája mellett vagy ellene. Az ellenzéki csopor­tok sehol sem tudták meg­szerezni az önálló jelölőlista benyújtásához szükséges aláírásokat, így a Nemzeti Arcvonal pártjainak közös listájával szemben szavazást csak üres lappal lehetett fo­ganatosítani. Az egységes lista igen sok helyen "a sza­­vazatok"száz százalékát meg­kapta.­­ Mint a belügyminisztéri­um közli, az ország egész területén 7.204.000 érvényes szava­zatot adtak le, ebből 8.434.000, azaz $9 százalék­ a Nemzeti Arcvonal jelö­lőlistájára esett. Az üres lapok száma 772.300 volt. A végleges eredményt kedden délelőtt hozzák nyil­vánosságra.) A választás nap­ján több mint 70 külföldi újságíró tartózkodott Prá­gában és közölték az angol - francia újságírók, hogy a szavazás rendzavarás nél­kül történt. Telaviv körül tombol a harc Gromiko az angol álszenteskedő politika ellen A Biztonsági Tanácsban Gromiko szovjet kiküldött a Palesztinai harcok azonnali beszüntetését követelte, ez a javaslat azonban, dacára an­nak, hogy Amerika és Fran­­ciaország csatlakozott az in­dítványhoz, Anglia mester­kedése következtében nem kapta meg a szükséges két­harmad többséget, így az­tán a tanács azt az angol javaslatot fogadta el, hogy hadviselő feleket fel­hívják: rendeljék el négy hétre az ellenségeskedé­sek beszüntetését. Gromiko az angol javasla­tot álszen­teskedésnek minő­sítette, amelynek végső cél­ja az, hogy az araboknak időt engedjen további táma­dások előkészítésére. Ugyan­ennek az álszent politikának megnyilvánulása volt az is, hogy Austin amerikai dele­gátus az arab államokra is ki akarja terjeszteni a had­köteles korban lévő ifjakra vonatkozó palesztin éi beu­­tazási tilalmi javaslatot. Ez a beutazási tilalom egyedül a zsidók ellen irányul. Az amerikai fegyverszállítási ti­lalom is az araboknak ked­vez. Így készíti elő Anglia a fegyverszünetet Ugyanakkor, amikor az angolok a fegyverszünetről tárgyaltak, Basra kikötőjén keresztül 30 páncélost és tö­mérdek más fegyvert szállí­tottak a Palesztinában har­coló iraki hadsereg számá­ra. Telavivi jelentés szerint a Palesztinai hadműveletek súlypontja Telaviv felé to­lódott el. Az iraki csapatok megközelítették újabb tíz kilométerrel Telavivot, vi­szont a várostól északra a zsidók egy katonai támasz­pontot foglaltak el. Ugyan­csak Telaviv felé törnek a transjordániai arab légiók, valamint az egyiptomi csa­patok is. A súlyos harcok mindinkább légierőktől tá­mogatott páncélos csata jel­leget öltik magukra. Jeru­zsálem óvárosának elestével a városban elcsendesült a harci zaj, az újvárost a Ha­­gana,csapatai tartják kezük­ben.­­ Az­ angol sajtó élesen tá­madja Bevin Palesztinával szemben követett politiká­ját. "A Tribune egyenesen megdöbbentőnek látja a helyzetet és erélyesen köve­teli az angol politika meg­változtatását. A Times and Tide egyenesen becstelen­nek minősíti Bevin politi­káját. A Daily Worker az angol külpolitika gyökeres megváltoztatását követeli. Az angol sajtó Bevin ellen aranykoszorúval tüntette ki Dinnyést egyéves miniszterelnöksége alkalmából a köztársasági elnök déseket, a bankok és nagy­­vállalatok államosítását Szólott az év folyamán kö­tött nemzetközi szerződések­ről, kiemelve a Szovjetunió­val kötött barátsági szerző­dést.­A köztársasági elnök ez­után átnyújtotta a minisz­terelnöknek kiváló érdemei elismerései jeléül a köztársa­nőkelőtt megemlítette a há­­sági elnöki elismerés arany­­roméves terv megindítását koszorúját Ezúttal első íz- és annak megvalósítását alá- ben adományozta ezt a ma­támasztó gazdasági intézke­­dés kitüntetést. Balatonlelle, május 31. Tildy Zoltán köztársasági elnök hétfőn ünnepélyes ki­hallgatáson fogadta Dinnyés Lajos miniszterelnököt, mi­niszterelnökségének első évfordulója alkalmából. Üd­vözlő beszédében kiemelte azokat a nagy eseményeket, amelyek a magyar demo­krácia elmúlt esztendejét emlékezetessé teszik. Minde­ Kommunista előretörés a bajor választásokon München, május 31. Ba- párt 275.776, Keresztény szá­­jorország 41 városában va­­dalista egyesület 165.157, sárnap tartották a törvény- Bajor párt 139.113, kommni­­kalósági választásokat. Avá­­nista párt 89.883, demokrata lasztások eredménye a kő- párt 67,758, több kisebb párt Vetkezői: szociáldemokrata 155,357 szavazat. Csak röviden Alsóközponton vasárnap délelőtt a Nemzeti Bizott­ság, az UFOSz és az MN­DSz táviratilag foglalt ál­lást az iskolák államosítása mellett. Az arab» régióban szolgáló brit tisztek és műszakiak szá­ma 225, nem pedig 37, mint Bevin mondotta. Julian Huxl­y, az UNESCO vezetője, felesége és munka­társai kíséretében június 12-én hivatalos látogatásra Budapestre érkezik. Komáromi László rendőr­altábornagy két éve vezeti a vidéki főkapitányságot, eb­ből az alkalomból sokan üd­vözölték. i Kin­arcs IlM­ i­ megkezdik a törvénykönyvek és a­­ közér­dekű közlemények magyar nyelven való közzétételét s egyben tervbe vették­ román­magyar jogi szótár készítését. Az 104-J elüli beszarábiai és északbukovinai elköltözött la­kosok repatriálhatnak a Szov­jetunióba családjukkal együtt a Szovjetunió költségére. Kedd estére újabb hadifogolyvonatot vár Debrecen .Máram­arosszigetről jelenlik­ .Az átvevő állomáson négyszáz hadifogoly tartózkodik. Debrecenbe érkezésük kedd estére várható. Újabb hadifogoly szerelvények érke­zését is jelezték­, főleg Moszkva és Leningrád kör­nyékéről. Farkas Mih­ály: Az általános nevelés a népi állam feladata Megalakult az MDP nagybudapesti és pestmegyei szervezete Budapest, május 31. A Magyar Kommunista Párt és­­ a Szociáldemokrata Párt pestmegyei szervezetének funkcionáriusai vasárnap tar­tották egyesítő konferen­ciájukat. A­ konferenciát Há­zi Árpád alispán nyitotta meg, majd Farkas Mihály elvtárs, a MKP főtitkárhe­lyettese mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy nem kommunista erőszak­ hozta létre Magyarország legna­gyobb szervezett erejét, a Magyar Dolgozók Pártját, hanem­ a munkásosztály harca a soraiba f­u rakodott ellen­fél ellen. A­ Magyar Dolgozók Párt­ja biztos kézzel vezeti majd a magyar munkásosztályt, a magyar dolgozó népet a szebb, boldogabb­ magyar jövő felé. A haladás ügyét az szol­gálja, ha gyermekeink ne­velését kivesszük a reakciós papok kezéből és átadjuk a demokratikus népi állam­nak. Szabadságot és lehetősé­get adunk az egyház szá­mára, hogy a vallásokta­tást elvégezze, de az álta­lános nevelés a demokrá­cia, a népi állam feladata. A Szociáldemokrata Párt képviseletében Marosán György elvtárs kijelentette, hogy" a pest megyei szociál­demokratáknak most az a feladatuk, hogy nemcsak jó marxistákká, hanem jó leninistákká is váljanak. A­­ konferencia ezután meg­választotta negyvenhárom rendes és hét póttagból álló választmányát. Egyhangú lelkesedéssel kimondották a Magyar Dolgozók Pártja megalakulását Pest megyé­ben. Mindszenty hatmillió dollárja A munkáspártok nagy bu­dapesti­ szervezetei vasárnap tartották az Újvárosházán egyesítő küldött közgyűlésü­ket. A kormány tagjai közül Szakasits Árpád miniszterel­­nökhelyettes, Rajk László belügy-, Molnár Erik kül­­ügy- és Gerő Ernő közleke­désügyi miniszter jelentek meg a fellobogózott díszte­remben. K­öböl József elnöki meg­nyitója után Horváth Már­ton elvtárs, a Szabad Nép felelős szerkesztője hangsú­lyozta, hogy az egyesülés nem old meg egyszerre min­den kérdést. A tömegek a megvalósulás közben értik meg csak igazán a párt programját. Az egyik fel­adat az egyház palástja mögül bújó reakció megsemmi­sítései Horváth Márton ezután­ ismertette Pál István tolna­­némedi római katolikus is­kolaigazgató és Szegedi Margit római katolikus isko­lai taratónő nyilat­kozáséig amely közli, hogy a helyi plébános iskolasztrájkra szó­lotta fel a felekezeti peda­gógusokat. — Megkérdeztem: mi lesz a fizetésűjük plébános uy — folytatja a két katolikus pedagógus nyilatkozata. — na sztrájkolunk ? A plébá­nos kijelentette: bízzanak Mindszen­tyi.e.i, aki erre a célra hal­iíl­­ó dollárt kapott Amerikáb­»1, ebből fogja fizetni a tanító­kat. — Hogy tényleg kapott­« vagy sem Mindszenty Ame­rikából pénzt — folytatt» Horváth Márton,— azt nem tudjuk, d­e tény, hogy még a hatmillió dollár sem elég csalétek az egyházi tan­sze­mélyzet számára. Ezután Várvölgyit Tibor beszélt a szervezési kérdé­sekről. Bejelentette, hogy a taglétszám Nagy-Budapesten az egyesülés után megha­ladja a négyszázezret. Kaposvárott az egyesí­tő konferencián Révai József elvtárs beszélt — A Kommunista Párt tagjainak azt üzenem — mondotta —, kövessenek el mindent, hogy a szociálde­mokraták ne érezzék : új szervezetbe lépnek be. A szo­ciáldemokratáknak pedig azt üzenem, hogy ne hátrafelé nézzenek, ha­nem előre .. . A Szociáldemokrata l­á­t központi kiküldöttje, Ré­­é ;­­Ferenc beszélt ezután. Ne hátrafelé nézzenek..

Next