Délmagyarország, 1948. július (5. évfolyam, 148-174. szám)

1948-07-01 / 148. szám

v. fcvt m s*. ÁRA­M FILLÉR Szerdán újabb szegedi hadifoglyok­ érkeztek Debrecenbe Sm*w», 1JM8 Jul. L. CsftlArtW A Szabad Nép­ a Magyar Dolgozók Pártja központi lap­jának keddi száma közli: Június második felében Ro­mániában a Tájékoztató Iroda értekezletet tartott, amelyen a­ következő pártok képviselői vettek részt: Bolgár Munkás­­kommunistái Párt: Rosztov T. és Cservenkov V. elvtársak. Román Munkáspárt: Del G., Luca V. és Pauker A. elvtár­­sak. Magyar Dolgozók Pártja: Rákosi - Farkas M és Gerő E. elvtársak. Lengyel Munkás­párt: Berman J. és Zavadszky A. elvtársak. Szovjetunió Kom­munista (bolsevik) Pártja: Zsda­­nov Malenkov G. és Szusz­­lov M elvtársak. Francia Kom­munista Párt: Dudás J. és Fa-A Tájékoztató Iroda a Bol- Bár Munkás (kommunista) Párt, a Román Munkáspárt, a Magyar Dolgozók Pártja, a Lengyel Munkáspárt, a Szov­jetunió Kommunista (bolse­vik­) Pártja, a Francia Kom­munista Párt, Csehszlovákia Kommunista Pártja. az Olasz Kommunista Párt képviselői­­n­ek részvé­t­ével, m­egtárgyal­­va Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetét és megál­lapítva, hogy Jugoszlávia Kommunista Pártjának képvi­selői megtagadják a Tájékoz­tató Iroda ül?-ér i való megje­lenésüket. ccvhangulafj az alább következtetésekre ju­tott. A Tájékoztató Iroda meg­állapítja, hogy a Jugo­­ár Kommunista Párt vezetősé­gé­nek az utóbbi időb­en a kft.- és a belpolitika alapvető kérdé­seiben helytelen az irányvo­nala. elér a marxizmus-leni­­nizmust­,s Ezzel kapcsolatban a Tájékozta­tó Iroda jóvá­­hagyja a Szovjetunió Kom­munista (bolsevik) Pártja Köz­ponti Bizottságának cseleke­­det e't, amelyekkel vá­lalta a k­Pz eiem­ényezést Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetősége fielvfejon poPH1<á­­jának és elsősorban­ Títo, Kar­­d­elj, D’ilas és Stankovics elv­­társak helytelen poli­tiká­jának leleplezésére.­ ­ A Tájékoztató fradsó meg­állapítja hogy a Jugoszláv Kommunista Párt vezetősége barátságtalan politikát folytat a Szovjetunióval és a SzUK­­K­P-val szem­ben. Jugoszláviá­­ban a szovjet katonai szakem­berek be­feketíté­sértek és a szovjet hadsereg diszkreditá­­l­ásának méltatlan notilikáját követték A szovjet polgári szakembereket Jugoszláviá­ban kü­lönleges rendszabál­yok­­nak vetették alá, a jugoszláv államvédelmi szervek felügye­lete alá helyezték és megfi­­g­yel­ték őket. Ugyanilyen fél­üi­gye­d­nek és megfigyelésnek vetették alá a jugoszláv ál­lamvédelmi szervek a SzUK­­KiP-nak képviselőjét a Tájé­­koztató Irodában, Judin elv­­társai és a Szovjetunió szá­mos hivatalos képviselőjét Jugoszláviában. Eze­k és ezekhez hasonló egyéb tények arról tanúskod­nak, hogy Jugoszlávia Kom­munista Pártjának vezetői kommunistákhoz nem méltó álláspontot foglaltak el, ami­kor azonosítani kezdték a Szov­jetunió külpolitikáját az im­rón E. elvtársak, Csehszlovákia Kommunista Pártja: Slánsky R., Siroky V­. Geminder B. és Barcs G.­e­lv­társak és az Olasz Kommunista Párt, Togliatti P. és Secchia P. elvtársak. A Tájékoztató iroda megtár­gyalta Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetét és egy­hangú határozatot hozott. Ferialista hatalmak külpoliti­kájával és a Szovjetunióval szemben ugyanolyan magatar­tást tanusítanaa, mint a bur­­zsoá államokkal szemben. A Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának ebből a szovjetellenes magatartásá­ból következett az ellenforra­dalmi trockizmus fegyvertárá­ból kölcsönzött rágalmazó pro­paganda elterjedése a SzK­K(b)P •elfajulásáról«, a Szovjetunió­­ elfajulásáról«, stb. A Tájékoztató Iroda elítéli Jugoszlávia Kommunista Párt­ja vezetőinek ezt a szovjetel­­lenes magatartását, amely ös­­­szeegyeztethetetlen a mandz­­mus-leninizmussal és amely csak nacionalistáknál található. Jugoszlávia Kommunista Pártjának vezetői az ország bel­politikájában letértek a mun­kásosztály álláspontjáról és sza­kítsanak az osztályharc mar­xista elméletével. Tagadják, hogy az országban nőnek átü­tés elemek és hogy ezzel kap­csolatban kiélesedik az osz­tályharc a jugoszláv faluban. Ez a tagadás abból az oppor­tunista nézetből fakad, amely szerint a kapitalizmusból a Szo­cializmusba vezető átmeneti korszakban nem élesedik az osztályharc, mint ahogy ezt a marxizmus-leninizmus tanítja, hanem ellanyhul, ahogy a Buc­­harm-féle opportunisták állít­ják, akik azt az elméletet hir­detik, hogy a kapitalizmus bé­késen be­­nő a szocializmusba. A jugoszláv vezetők helyte­len politikát folytatnak a falu­ban, szemet hunynak a falun végbemenő osztálytagozódás előtt és úgy tekintik az egyéni gazdálkodást folytató parasztsá­got, mint egységes egészet, el­lentétben az osztályokról és az osztályharcról szó­l marxi-le­ni tanítással, el­entétben Lenin ismert tété­ével, amely szerint az egyéni kisgazdaság állandó­an, napról-napra ót­á­­ól-órára, magától és tömegesen termeli ki a kapitalizmust és a bur­zsoáziát. Pedig a politikai hely­zet a jugoszláv faluban,sem nyújt semmiféle alapot meg­nyugvásra és gondatlanságra. Amikor Jugoszláviában lálság­­ban van az egyéni parasztgaz­daság, a föld nincs nacionali­­zálva, van földmagántulajdon, a földet adják-veszik, a gazdag parasztok kezén jelentékeny földterületek vannak, van bér­munka és így tovább, akkor nem szabad a pár­tot az osztály­ban, leplezésének és az osztály­­ellentétek összeképtésének szel­lemében nevelni, anélkül, hogy ne fegyvereznék le a pártot szemtől-szembe a szocializmus építésének nehézségeivel A Jugoszláv Kommunista Párt vezetői a munkfiszosztály vezető szerepének kérdésében a marxista-leninista útról a na­rodnik kulákpárt útjára térnek, amikor azt látják, hogy a pa­rasztok »a Jugoszláv állam leg­szilárdabb alapja.« Lenin arra tanít, hogy *a proletáriátus mint a modern társadalom egyetlen kö­vet­kezet­esen forra­dalmi osztálya... kell hogy az egész nép harcának irányítója, vezetője legyen a teljes demo­kratikus átalakulásért, minden dolgozó és kizsákmányolt küz­delmében az elnyomók és ki­­zsákmányolók ellen«. A jugoszláv vezetők megsér­tik a marxizmus-leninizmus e tételei Ami a parasztságot illeti, többsége, — a szegény- és kö­­zépparasztság — szövetségben lehet, vagy már szövetségben van a munkásosztállyal, úgy, hogy a vezető szerep­e szövet­ségben a munkásosztályé. A jugoszláv vezetők fenti né­zetei megsértik a marxizmus­­len­izmus e tételeit Következésképpen e nézetek kispolgári nacionalisták néze­tei, de nem marxista-leninistá­ké. A Tájékoztató Iroda szerint Jugoszlávia Kommunista Párt­jának vezetősége revíziónak veti alá a pártról szóló marxista-le­­nista tanítást A marxizmus-le­­ninizmus elmélete szerint a párt a döntő vezető és irányitó erő az országban, amelynek kü­lön programja van és amely nem oldódik fel a pártonkivü’l tömőében. A párt a munkás­osztály legfelsőbb szervezeti formája és legfontosabb fegy­vere. Ezzel szemben Jugoszlá­viában nem a kommunista pár­tot tekintik az ország döntő ve­zetőerejének, hanem a Nép­frontot. A jugoszláv vezetők le­­csökkentik a Kommunista Párt szerepét, valójában feloldják a pártot a pártonívüli Népfront­ban, amely oszt­ál­yszem­pontból fölöttébb különböző elemeket foglal magában (munkásokat, egyéni gazdaságot folytató dol­gozó parasztságot, kulákokat, polgári értelmiséget, stb.) va­lamint sokféle po’Hibás csopor­tot, még bizonyos burzsoápár­­tokat is. A jugoszláv vezetők csökönyösen kitartan­ak amel­lett a hibás nézetük mellett, hogy Jugoszlávia Komm­­uni­ta Párt­jának nem lehet és állítólag nem is kell, hogy legyen külön programja, hanem be kell érnie a Népfront programjával Az a tény, hogy Jugoszláviá­ban a politikai színpadon csak a Népfront szerepel a párt és szervezeti pedig nem lépnek fel nyíltan, saját nevükben a nép előtt, nemcsak lecsökkenti a párt szerepét az ország politi­kai életében, hanem aláássa a pártot, mint önálló politikai erőt, amely arra hivatott, hogy nyitt politikai tevékenységével, nézeteinek és programjának nyílt hirdetésével mindinkább megnyerje a nép bizalmát és a dolgozók mind szélesebb töme­geire terjessze ki befolyását A Jugoszláv Kommunista Párt vezetői megismétlik az orosz mensevikek hibáit, feloldják a marxista pártot egy párton kí­­vün tömegszervezetben. Mindez arról tanúskodik, hogy Jugo­szláviában irányzatok vannak a Kommunista Párt felszámolá­sára. A Tájékoztató Iroda szerint a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának ez a politikája magát a kommunista párt létét fenyegeti és végső so­ron a Jugoszláv Népköztársaság elfajulásának veszélyét rejti ma­gában. A Tájékoztató Iroda szerint a jugoszláv vezetők által a pár­ton belül megvalósított bürok­ratikus rendszer végzetes a Ju­goszláv Kommunista Párt éle­tére és fejlődésére A pártban nincs b­első demokrácia, nincs választás, nincs bírálat és ön­­bírálat A Jugoszláv Kommu­nista Párt Központi Bizottsága Tito és Kardelj elvtársak üres bizonykodása ellenére, több­­ségben nem választott, hanem befűtott tagokból áll A kom­munista párt valójában féllegá­lis helyzetben van. Nem tarta­nak pár­tgyűléseket, vagy ha tartanak, akkor titkosan, ami­nek alá kell ásnia a párt befo­lyását a tömegekre. A jugoszláv Kommunista Pártnak ezt a szervezeti típusát csak szekta­­szerű-bürokratikus típusként le­het jellemezni Ez a pártnak, mint cselekvő, öntevékeny or­ganizmusnak leszámolására vé­cét, a pártban a katonai vezetés módszereit fejleszti ki, olyan módszereket, amelyeket annak idején Trockij honosított meg. Tűrhetetlen, hogy a Jugo­szláv Kommunista Pártban a párttagok legelemibb fogait lábbal tiporják, hogy a párton belül urakodó helytelen viszo­nyok legcsekélyebb bírálata kimérten megtorlást von maga után.­­ A Tájékoztató Iroda gyalá­zatnak tartja, hogy J^sujovics és 11 ebrang elvtársakat, a Jugo­szláv Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagjait ki­zárták a pártból és Lzartózot­­ták azért, mert bírálni meré­szeltek a Jugoszláv Kommunis­ta Párt vezetőinek szovjetelle­nes magatartását és Jugoszlávi­ának a Szovjet­ Unióval való ba­rátsága mellett szálltak síkra. A Tájékoztató Iroda vélemé­nye sze­rint nem lehet megtörni kommunista pártban ilyen gya­lázatos törökbasa, terrorista rendszert A Jugoszláv Kom­munista Párt létérdeke és fej­lődése megköveteli, hogy az ilyen rendszernek véget vesse­nek. A Tájékoztató Iroda szerint* a SzUK(J>)P Központi Bizott­ságának és a többi kommunista párt központi bizottságának bí­rálata a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának hi­bái felett a Jugoszláv Kommu­nista Pártnak testvéri segítség, mely a JuKP vezetősége számá­ra megteremti az összes felté­­teleket az elkövetett hibák gyors kijavítására. Azonban a JuKP vezetői, ahelyett, h­ogy becsületesen elfogadták volna ezt a bírálatot és bolsevik mód­ra az elkövetett hibák kijavítá­sának útjára léptek volna, eltel­ve mérhetetlen becsvággyal, fennh­éjázással és gőgösei, szu­ronyt szegeztek a bírálók felé, ellenségesen fogadták a bírála­tot, saját hibáik kerek taga­dásának pártellenes útjára lép­tek, megszegték a marxizmus­­leninizmus fongását politikai pártok viszonyáról saját hibá­ikhoz és ezzel méginkább elmé­lyítették pártellenes hibáikat. Minthogy nem tudtak helyt­állni a SzUR­KOP és a többi testvérpártok Központi Bizott­ságainak bírálatával szemben.A­­ J­goszláv vezetők pártjuk és né­pük egyenes becsapásának út­jára léptek, eltitkolva a Jugo­szláv Kommunista Párt előtt a JuKP Központi Bizottsága hely­telen politikájának bírálatát, el­titkolva a párt és a nép előtt a Zsurovícs és Ilehrang elv­társak­kal való erőszakos leszámolás valóságos okait is. Az utóbbi időbenn. már az­után, hogy a SzTJK(b)P és a testvérpártok központi bizottsá­gai bírálatot gyakoroltak az ju­goszláv vezetők hibái fölött. A jugoszláv vezetők egész sor a­ túlzó­ baloldali rendszabály tör­vény dekretálásával próbálkon­­tak. A jugoszláv vezetők elsiet­ve új rendeleteket hoztak a kis­ipar és kiskereskedelem racio­nalizálásáról, melynek megva­lósítása egyáltalán nincsen elő­készítve és amely e kapkodás révén csak megnehezíti a jugo­szláv lakosság élelmezését Ugyanilyen elsietve adtak fel új törvényt a parasztság garo­­naadójáról, amely szintén nincs előkészítve, és amely ennek kö­vetkeztében csak szétzülleszt­heti a városi lakosság kenyéres­látását Végül a jugoszláv veze­tők nemrég teljesen váratlanul lármás nyilatkozatokban fejez­­ték ki szeretetüket és odaadásu­kat a Szovjetunió iránt, bár két­ségtelen, hogy mind a mai na­­pig a gyakorlatban barátságta­lan politikát folytanak a Szov­jetunióval szemb­en. De ez még nem minden. A­­­JuKP vezetői az utóbbi időben nagyhangon meghirdették a tő* kés elemek felszámolásának po*­olitikáját Jugoszláviában. A­ SzUK(b)P Központi Vezetőségé­hez április 13-án intézett leve* lükben Tito és Kardeli elvtárs A kommunista pártok Tájékoztató Irodájának határozata Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetéről A határozat s

Next