Délmagyarország, 1948. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1948-08-01 / 175. szám

2 1948 augusztus 2-án, Hétfőn este 6 órakor a Kálvin-téri székházban üzemi, kerületi és szakszervezeti titkárok részére értekezletet lar­unk m? Masystemn Périkkrtsái« »ettek egy cikkelyt, amely E­lvben álást foglal a Duna« ajózás kérdésében. Ha — m­ondotta Visinszkij — ér­vényben lenne a 21-es meg­­egyezés, akkor nem kellett volna a magyar, román és bolgár békeszerződésekbe a Dunára vonatkozás pontot­­­iktatni. Ezek a magyar, román és a bolgár békeszerző»­désekbe­n dunai hajózás ügyében beiktatott megálla­podások alapjaiban küilön­­»öznek azoktól, amelyeket a 11-es szerződés tartalmaz. D­e ettől függ­­tlenül a 21-es Szerződést mamik az ango­lok és franciák tépték da­rabokra, amikor 1988-ban Kínájában és 89-ben Buda­restben a 21-es sz­erződés feltételeit figyelmen kivül hagyva újból intézkedtek a |du­nai hajózás ügyében. — A mostani értekezlet­­ dolgoz egy dunai megál­­podást , azt a többség el­­fogadja, a kisebbségnek pe­dig joga és kiváltsága, hogy vagy elfogadja a többség határozat­ait vagy sem. Mi — pnomfotta a nyugati hatal­miak küldöttsége felé fordul­va Visinszkij — nem kény­szerítünk­­ Vn­ókra semmit, de n­em fogadunk el semmiféle sfimátumot. Ezután Visinszkij az osz­trák kérdésre tért át és ok­mányokkal bizonyította, S maguk az angol, amerikai­­és francia kormányok java­­solták, hőfol Ausztria az ér­­t­ekezleten tanácskozó jogo­kat vehessen részt és most piát maguk akarták fel­rúgni korábbi állá­spont­ja-A Szovjetunió nem támo­gatja az osztrák kültdWtt­­aéít javaslatát, mert az osztrák ál’am­szerz­és még nincs aláírva. Önök —is fordult ismét a nyu­gati hatalmak kiküldöttei felé — azt akarják: csinál­tuk azt, amit önök szeretné­nek, de mi a dunai népek érdek­é­­ben akarunk csilekedni, vissza akarjuk állítani a dunai országok fogait, amelyet a mult­ban az im­­perinlleív hatalmak meg­­nértettek. Mi az uj idők szellemében. ■ demokrácia és a népek VRyenioguságá­nak jegyében Akarunk eljárni, s Visinszkij felszólalására senki sem válaszolt. A vita errel befejez­Att. Az érte­ti» fpjjr pozBATtzs lopzon tfifc>p ‘rp.n^TSUAnf­amrarar Ausztriának adjanak-e sza­vazati jogot. Hét szavazat­tal (Szovjetunió, Szovjet­­ukrajna, Magyarország, Ro­­m­ánia, Csehszlovákia, Jugo­­szlfivia és Bulgáriai 2 szava­zat (T7SA, Anglia) ellenében (Franciaorsz­ág tartózkodott A szavazástól’­ elvetették az amerikai javaslatot, majd 7 szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadták azt a szov­jet indítványt, hogy Ausz­tria tanácskozási joggal részt vehessen az értekezle­ten Haladás—Szeged 3:1 (2:0) Szolnok—Elektromos Nyk '■'•cíér közös idő (2::0). DELMAGY­ARORSZÁG Tervünnep­letek ország szerte és Szegeden Budapest, juliusS1. Szom­baton Nagybudapest; minden üzemében és gyárában, Va­lamint az egész ország vá­mjaiban és községeiben lel­kes fin neg vs­égek keretében emlékeztek meg a h­­at­­éves terv évfordulókról és osztották ki a kitűn­­éseket és jutalmakat az élntunká­­sok között. Szegeden is már szomba­ton megtartották a ter­vü­­n­ne­pségek egy részét. A sze­gedi üzemekben az esti órákban összegyűltek a dol­­gozók. A tervet, az eddigi eredményeket ünnepelték a felszólalók, majd vacsorán vettek részt a jelenlévők. Sokhelyütt virradatig tartó­­á­­ cmulatság volt. I dolgozói nén a i­«aga m­esébi) a réginél szebbel, jobbal tud alkotni FatafaHák ez eltöri vasasét és köstársestij&! Budapest, Julius 31. A Széchenyi-hegyen épült út­törő vasutat szombaton avatták fel ünnepélyes kere­tek között. Gerő Ernő közle­kedésügyi miniszter avató­beszédében rámutatott ar­ra, hogy a dolgozó nép nemcsak a régit tudja hely­­reállítani, hanem a maga erejéből újat, a réginél job­bat szebbet és erősebbet is tud alkotni. Az i­ttörő vasutat a népi dem­okrá­cia után cél­ozta a gyermekeknek hároméves orszá­gépítő tervünk első születésnapjára. El lehet mondani, hogy en­nél soha semmi nem épült még olyan szeretettel, olyan féltő gondossággal és türe­lemmel, mint­,ahogyan az út­törő vasút­ érütt. Beszéde vé­gén bejelentette, hogy az úttörő vasutat tovább épí­tik erdőn, hegyen, alaguta­kon át Budakesziig és on­nan a Hüvösvölgyig. Ugyancsak szombaton dél­után avatták fel a budai Csallagbércen az úttörő köz­társaságot, a magyar úttö­rök boldog gyermekvárosit. Az avatóünnepségen megje­lent Dinnyés Lajos minisz­­terelnök, Rákosi Mátyás mi­ni­szterel­n­ök h­el­yet­tes, Gerő Ernő közlekedésügyi mi­niszter és a magyar közélet számos kiemelkedő egyéni­dén«. A közlekedésügyi minisz­­tériumban Gerő Ernő kiosz­to­­tt­akj­üntetéseket a Mbn- Bit­ híd és az úttörő vasút építésénél legjobb ered­ményt elért dolgozók kö­zött. Rövid­ beszédében hang­súlyozta ,hogy a most kö­vetkező 5 hónap alatt"majd­­nem e­gy és fél millárd fo­rintot fordítunk a három­éves terv beruházásaira anélkü­l, hogy eladnánk magunkat Marshall-rabszol­­gáknak. " ■­­ 1 Az úttörő - köztársaságba egyébk­ént Szegedről 12 út­törő, 91 Hu és 8 leány utazott fel, mint a helyi csapatok lesdolválóbb őrsvezetői. MAFTOT K­orró-Mozi Telefon «24 M«. vasárnap utoljára fél betyárral I legjobb francia vigjá-Levegobol nősültem WHm hon­ ortalmak agy tdlvasság körül. BARTY STOCKFIES.n Hétfőtől szentiig fél hely­­árral­ Szemben a h­átállni Bátor emberek hősies ki­állása • szabadságért. Feszültség. sz­a'om. harc. Főszereplő PBUl R'ICIUIRET E­őadások tél 5, lél 7 és fél 9 órakor. — Pénztár délelőtt 11-12 után 4 órakor dél KasÄmap. 1948 HRuAit^ OÜMPIAI HÍRADÓ Németh Imre 56 09 méteres dobással megnyerte a kalapácsvetés olimpiai bajnok svájít A kalapácsvetés döntőjére­­ szombaton délután 5 óra után kerü­ft sor. Németh Imre, ha egy-két méterre­ el is maradt fiz utóbbi időben elért hazai !e»fes­tményeitől, állandóan 53 — 54 fő­ é »szórta. A negyedik után 55 44 méteres eredményé­vel biztosan vezetett mögötte a jugoszláv Gubijan került a második helyre. Az amerikai versenyzők a 3-ik, 4 fk helyet fosslaütt el a svéd Ericson alig valamivel dobott többet, mint a selejtezőben. Németh utolsó dobásával még jó másfél mé­terre) javított előző teljesítmé­nyén és ezzel a fölényével csak­nem 2 méterrel nyerte meg az olimpiai bajnokságot. /gy ff leam­pilisvpfésbe­ n olim­­piai bajnok Némesh Imre Ma- O'Mror-srrfff) 5f100 m fit­er. 9. Club­ jan Jugograna­) 114.?7. 3. Bennett (USA) 53.73. 4. Felton (USA) 53.00. 5. Tam­b­er Finn­ország) 53.08, 6. Ericson (Svéd­ország) 52.98. Az eredmény ki­hirdetésekor Németh Imre fel­állt a győzelmi emelvényre nyakába akasztották a szalagot aranyérmet és a zenekar elját­szotta a magyar Himnuszt Kádas hatalmas sikere a 100 méten?A Gyorsúszásban, fár szerepelnek úszón Sinh ■ 1'K) méteres gyorsúszás döntőjében olimpiai gsjnok Wall­ His (USA) 57.3 (olimpiai csúcs), 2. Ford (USA) 578 3 Kádas (magyar) 58.7, 4. Carter (USA) 582, 5. Janv (francia) 58.3. d Olsen (svéd) 59­3, 7 Szilárd (magyar) 5 °.Q. A 100 méteres női g­­ nrsúszás előktt­­mában Temesi 1:08.3 mp időben a második bőben vég­zet! és ezz­el továbbjutott, a «ewit LlPomericzky és Ná­dor azonba­n kiesett a további küzdelmekből. A 200 méteres női melúszás első elődöntőjében Székely Éva 3 028 időre­ a harmadik,­­ második elődöntőjében pedig Novák Éva a 2.57 mp-es időm olimpiai csúcsot úsző holland ’ Vata Vitet mögött 2.58 mp. idő­vel második helyen végzett. A két magyar úszónő ezzel beju­tott a döntőbe. MafláiP'nttzinháy r.Vrni 4*9 Ha vasárnap utol­jára Játszuk a kén­yes témájú, pompás világiamét t , rmLM* C A! VERT M JAMES MASON tüneményes alakításával Virlis f^Rivás A nép Fanny útja a »Vö­rös lámpástól« a boldog­­né«t*R Hétfőtől a nagy angol Bim Sötét bűnök, verőfé­­nyes »zerrlern! A közetke­­zet erotikuma! Az önfel­áldozás hősiességének film­je. Teherán Főszerepekben: H ARTHA LAHARtt és MANNING AMtn.ffl 50 trá­­n­ é!9% mérsékelt he! váraid, at! Előadások kezdete fél B, tét 7 és fél 0. — Elővételi P­énztár délelőtt 11—12. Pénztárnyitás délután az előadások előtt fél órával! fiúson felszerelt rottfórócsl­­var’a­t?er5íf at negyven, ia» «»«neves jóhirtt üzletében Tsza Lalott-kürut 38 Hlapvar kosárlabd­a és vízipóló győzelem A magyar kosárlabda csapat szombaton az olaszokkal került szembe és fölényes 32:19 ará­nyú győzelmet aratott. A magyar vizlab­dacsapat fö­lényes játékkal az angolokat verte meg 11:2 (4­0) arányban. Több győrem­et arattak birkózóink A Mrkozómérkőzések so­rán pehelysúlyban a ma­gyar Tölti a 13-ik percben két­­válra fektette a kanadai Gro­tot. Nehézsúlyban Bóbis pon­tozással győzött a svájci T.nar­­den ellen. Legsulyban Bencze ia nap legizgalmasab­b mérkőzé­­­sén 3 1 arányú pontozásos győ­­­ze­­met aratott Már, a kanadai­ak reménysége felett. Könnyű* salidban Bakos pontozással győ­zött az angol Luck felett.­­ Női gerelyvetésben olimpikai­­ bajnok Bauma (Ausztria) 45.57­­ méter (olimpiai csúcs­) f A 100 m­-es sikfalásban, olimpiai bajnok Harison Duil­­­tard (USA). Távolugrásban olimpiai baj­nok Steete (USA) 782.05 m­éter. A 400 m­.-es gyárfutás olim­­piai b­ajnoka Cocbr-m ri’SA). A férfi ilrdluti »4 I­ 1» olimpiai bajnok Harnan (USA). M4FIRT Széchelyf HIRISQ MOZI belvárosi "íxeo««* Telefon: 023 Ma vasárnap utoljára! 2 órai szüntelen kacagás! lonác AZ EZRED KEDVENCE legmulatságosabb katonai viizjá­ók. — Főszereplő: FERNINDEE Ezenkívül • UVÍFI h'nW Hé Hőtől «zerdAigl Ander«en Nexö világhírü regénye filmen I 9 SzSrfee fény a Mi a besodort szerelem kálváriája Az évad leg­szebb svéd filmjei Ezenkívül • ■ pompás ki­­egészítd műsor! Előad­­ ok tél 5, fél 7 és ‘ fél 9 órakor. — Pénztár délelőtt 11-12 ás dél­után 4 órától Ma, vasárnap és egész hé­ten mindennap délelőtt 10 órától 2 óráig. Er­­ é*es 1 forintos bel.V­­áral.! HÍRADÓK. RIPORTOK! JIKTI­AUTASOK! ERDLKIT.XZfTrt !W< SOROKI Bzhies-zenés rej rimek! Iso? ereit er Jesziö trulínif^­­ireV! Nemzetköz# eport­­eMMuények! Szánihó c­ipó Kárász -afea íQ>

Next