Délmagyarország, 1948. szeptember (5. évfolyam, 200-225. szám)

1948-09-01 / 200. szám

Átalakult a jugoszláv kormány Belgrád, augusztus 31. A jugoszláv nemzetgyűlés el­nöksége Kardeljt felmentette a szövetségi ellen­őrző bi­zot­tság elnöki tisztétől és őt szövetség miniszterelnök­helyettessé és külügy­m­i­nisz­terré nevezte ki. Szimics ed­digi külügyminisztert kormányminiszterré nevezték ki. Változás történt a bányaügyi és a mezőgazdasági mi­nisztériumok vezetésében is. Mindörökre hűségesek leszünk a Szovjetunióhoz... Kegyelete** megemlékezés Hámén Kató halálának 13. évfordulóján Budapest, aug. 31. Hámán Kátó, a magyar munkásosztály nagy mártírja halálának 12-ik­­ évfordulóján az MDP kegy rete­les ünnepséget rendezett a rá­­jkosk­ereszturi köztemetőben. Az­­ em­lékünnepségen Földes Mi­­­hály, az MDP közigazgatási cso­portjának vezetője mondott em­­kbeszédet. — A nagyszerű asszony harc közben, fegyverül a kezében esett el — mondotta, örök di­­sőség lesz osztályrésze. Há­­imán Kató harcos szellemének­­ ígérjük, hogy mindörökre hűsé­gesek leszünk a hatalmas Szov­jetunióhoz, a bolsevik­ párthoz, mindörökre követni fogjuk a Rákosi Mátyás által vezetett marxista-leninista MDP-t és minden erőnkkel dolgozni fo­gunk magyar népünk felemel­kedéséért. Megőrizzük, fejles­­­szük és teljessé tesszük a mun­­kásegy­séget, felépítjük hazánk­ban a szocializmust és ha kell, fegyvert ragadunk szabadsá­gunkért, a világbé­kéért az im­perialista rabság ellen. Az emlékbeszéd után a meg­jelentek néma kegyelettel ál­doztak a munkásmozgalom nagy vértanúja emlékének. A v­lágh­ír szövet orvostudomány kény­se­ ii is részt vesznek a centenárisan­ orvosi nagyhéten Olt Károly és Weil Emil a kongresszus jelentőségéről Budapest, augusztus 31. A fcentenáris év szellemébe il­leszkedik be a szeptember 4 —12. között megrendezendő orvosi nagyhét, amelyen a magyar orvosok szabad szakszervezetének meghívá­sára a külföld számottevő orvostudósai is részt vesznek. Az orvosi nagyhéttel kap­csolatban Olt Károly mi­niszter az alábbiakat mon­dotta az MTI munkatársá­nak : — A kongresszus jelentő­ségét különösen kiemeli az a tény, hogy azon számos külföldi orvos között a vi­lághírű szovjet orvostudo­mány képviselőit is üdvö­zölhetjük. A kongresszussal egyidőben nyitjuk meg a népjóléti minisztérium egészségpolitikai kiállítását A külföldi orvostársadalom osztatlan érdeklődése a kon­gresszus iránt szellemi éle­tünk újjáépítésének egyik legnagyobb sikere s egyben a nagy politikai eredménye is. Dr. Weil Emil, az orvos­szakszervezet elnöke nyilat­kozatában hangsúlyozta­: az orvosi nagyhét bizonysága annak, hogy az MDP-nek a tudomány fejlesztésére és népünk egészségügyi feleme­lésére utaló program pont­jai valósággá válnak. Bátran elmondhatjuk, hogy az or­szág orvostudományi szín­vonala emelkedik. Az orvo­sok együtt haladnak a dol­gozók óriási tempóival, ott állnak a nép mellett és meg­­tesznek mindent az egészsé­ges magyar jö­vő felépítésére Angol és amerikai hadihajók tartanak Singapoara felé A csendesóceáni angol hajó­had, amely két cirkálóból és ihat rombolóból áll, megkétsze­­­rezi létszámát és bavárnaszá­­­­dokkal egészül ki. A hajóhad ,félbeszakítva a japán partok­­mellett végzett gyakorlatait, Sin­­igajjoore felé tart, hogy részt ve­­­gyen a maláji nép elleni gyar­mati háb­om­ban. Három ame­rikai hadihajó hétfőn kifutott a Bomberből és ugyancsak Sin­­gapoore felé tart. Dán tiltakozás az amerikai támaszpontok ellen ötödik évfordulóján egész Dániában emlékeztető ün­nepségeket rendezett. A szó­nokok hangsúlyozták, hogy Dániának az amerikai csa­patoktól is meg kell szaba­dulnia és követelték az Egyesült Államok grönlandi támaszpontjának megszün­tetését. A Kopenhágában rendezett kommunista nagy­­gyűlés 40000 résztvevője ha­­tározatban kimondotta,hogy továbbra is törhetetlen aka­rattal küzd az ország füg­getlenségéért és tiltakozik a Dánia ügyeibe való minden idegen beavatkozás ellen és követeli, hogy az amerikai csapatokat vonják vissza Grönland­ból. Kopenhága, augusztus 31. A dán kormány a hitlerista •Németország közötti kap­csolatok megszakításának A németországi katonai kormányzók­ március 20-a óta először találkoznak Berlinben • e • Berlin, augusztus 31. Né­metország négy megszállási övezetének katonai kormányzói kedden délután Berlinben­­ ér­tekezletre ültek össze. A szö­vetséges ellenőrző tanács mű­ködésének március 20-án tör­tént megszakadása óta ez volt a négy katonai kormányzó első találkozása. Szokolovszki szovjet tábor­nagy, Clay amerikai, Robertson angol tábornok és König fran­cia tábornok tanácskozása egy órahosszat tartott. Utána hiva­talosan közölték, hogy további értekezleteket tartanak. A nyugati hatalmak katonai kormányzói kedden délelőtt a brit nagykövetségen külön ta­nácskoztak. Moszkvából Ber­linbe érkezett Sefdoux König francia katonai korm­ányzó po­litikai műnka­társa, aki a most folyó moszkvai tárgyalások so­rán a francia nagykövet ta­nácsadója volt Seidoux be­számolt a nyugati katonai kor­­mányzóknak­ az eddigi moszk­vai tárgyalásokról. A négy szö­vetséges katonai kormányzó értekezletét délután a szövet­séges ellenőrző tanács berlini épületében tartották. A Reuter-iroda szerint Szo­kolovszki tábornagy hagyta el elsőnek az értekezlet helyisé­gét és derűsnek látszott. A má­sik három katonai kormányzó szintén jó hangulatban távo­zott. A berlini rádió szerint a katonai kormányzók a moszkvai tárgyalások alapján kormányaiktól kapott utasítások értel­­ mában tanácskoztak. Mint a Telenress közsig kedd esti londoni lapjelen­ lések szerint a nyugati kai­to ti­ni kormányzók utasi* tást kaptak kormányaiktól! legyenek flőkész'!'*».©.­kot a nyugati márka berlini forgalmának a megszüntetésére és e négy megszállási övet« közölt a közlekedés uj bóli megnyitására. Az amerikai és francia kort­mányzat pénzügyi szakértő utasítást kaptak, hogy ne hagyják el a német fővárosi További pénzügyi szakértői érkezését várják Washin­g­tonból és Londonból. Üesü leh­et hatmillió sutler ellen fordítani a kormányrudat Bonyolódik a francia belpolitika! he­lyzet Párizst, »<sg. 31. Sehu­ w"j. miniszterelnökjelölt kedden este lép a parlament elé, hogy felhatalmazást kérjen a kormányalakításhoz.­­Jól­­értesült parlamenti körök szerint Schuman hétfőn este azon a pon­ton volt, hogy visszaad­ja megbízatását, mert nem látta terveit megva­­lósíthatóknak. Csak az utolsó percben, az MRP vezetőségének rábeszé­­lésére határozta el hogy el­fogadja a jelöltséget. Ke­mény alkudozások folynak a kulisszák mögött a radiká­lis párt támogatásáért, de Schuman a jobboldaliak tá­mogatását is el akarja érni. Legnagyobb gondja a pénzügyminiszter sze­mélyének kinevezése. Erre a tisztségre René May­­ert gondolja. Miközben a parlamenti körökben alku­dozás folyik az új kormány­alakítás körül, a francia do gőzök százezrei munkát* szüntetésekkel és gyűlése­ken követelik a demokra­tikus kormány felállítását. “ Párizs, augusztus 31. ; francia KP kedden kiadói közleményében­ megállapí­ja, hogy Franciaországr­a dem­ok­rat­ikus egységkor­mányra van szüksé­g, am­el a munkásosztály és a né bizalmát élvezi és a nép ér­dekeit tartja szem előtt Nem lehet hatmillió fran­cia ellen fordítani a kor­mányrudat — hangoztat­ja a közlemény­­ olyan franciák ellen, akik kommunisták, vagy kom­­munistákra szavaztak s akik­ mindig bebizonyították a francia nép iránti odaadásu­kát. A közlemény követi a demokratikus egységkor­mány felállítását, mert az a tömegmozgalom, amely az­ előző kormányt megbuktat­ta, kibővülve mélyreható po­­litikai változásokat idézne elő az országban. Csak r­övIdem A SZOVJET szakszervezetek szövetsége felhívással fordult a világ népeihez a görög szak­­szervezeti szövetség halálra­ítélt főtitkárának megmentése érdekében. BRONNING volt német kancellár egyhónapos né­metországi tartózkodás után visszatért az Esélült Álla­mokba, hogy Nyugatnémet­országnak a Marsh­all-se­gélyben való részvételéről tárgyaljon VEZETŐ angol lapok nagyon meleg hangon imák Kodály Zoltánról, a nagy magyar ze­neszerzőről legújabb angliai szereplése alkalmából, amely a Háry János szvit vezény­lésével kezdődött a londoni szimfónikus hangversenyen. AZ AMERIKAI katonai kormányzat nácitlanítási osztályát feloszlatták azzal a m­egolv­ással, hogy az igen költségesnek bizonyult. ) A BUDAPESTI Oszt Vásár színhelyén szeptember 3-tól 13-ig különleges Keletbélyegző használatával alkatai­ posta­­hivatal fog működni. BÉCSBEN a munkanél­küliség az elmúlt három hó­nap alatt 287 százalékkal emelkedett. A BERLINI LAPJELENTÉS szerint Zvofin­szkdnak, a szo­ciáldemokrata parlamenti frak­ció elnökének szökése után a szociáldemokrata párt több ve­zetője, akik kifejezték felhábo­rodásukat amiatt, hogy Zvo­­linszki cserbenhagyta őket — szintén szökni próbálnak. BENES volt elnök egész­ségi állapota az utóbbi na­pokban hirtelen nagyon megromlott. Orvosi jelentés szerint érelmeszesedése van. Először a bajt igen súlyos­nak látták, de az utóbbi 24 órában­ a javulás jelei mu­tatkoztak és hétfőn megál­lapították, hogy a gyógyulás útján van A PÁRIZSI tőzsdén az arany árfolyama nagym­­érték­ben emelkedik, amit párizsi pénz­ügyi körök aggodalommal e­gyeznek. TRIGVE­LYE, az Egye­sült Nemzetek főtitkára hét­főn délután titkárának , hat tábornoknak kíséreté­ben repülőgépen elindult Párizsba. Az Egyesült Neve­­zetek szeptember 23-án kér­dőrlő közgyűléséről Lye ki­jelentene, hogy annak aike­­re a nagyhatalmak közötti összhangtól fica, A berlini dolgozók Kotikov vezérfrisségsl Berlin, augusztus 3. berlini szakszervezetek kül­k­öltsége tájékoztatta Kot­kov vezérőrnagyot a párt­ tanács szociáldemokrata­­ polgári többsége ellen l­­nyúló tüntetések okairól valamint a dolgozók követe­léseiről. A főfcleí között ám­ akarják, hogy télesitsenek a városháza körül szmrgö övezetei A küldöttség élesei Hitéti • városi tanács poli­tikáját és követelte, hogy a város vez­övége­t»gyenroe­ mindent abban az irányb­&B hogy • megszálló hatóságol Berlint egész Néme­tor­­szág tövé­«jává ismerték <1

Next