Délmagyarország, 1948. szeptember (5. évfolyam, 200-225. szám)

1948-09-01 / 200. szám

SL Setaesilel! fettmaggal, mitl­ásT^va! «•aSÍI a feeharjts gazdéikMiásra vall £ áttérés! sz «1 szerződéses termelési SSSmsm*» rendszer Üudapeat, augusztus 31. A* ipari termelés előrehaladá­­sust szemben mezőgazda­­atgunfc vissízarustradt. tiniek * hátrányunk1 leküzdésére egyetlen helyes út a szövet­kezeti termelés megvalósi­­­tása. Ehhez első lépés a szerződéses termelés ttj rendszerinek alkalmazása. A N­OSzK szerződéses rend­szere lehetővé teszi a szö­vetkezeti tagoknak nemesí­­tett vetőmaggal és műtrá­gyával való ellátását és ko- ISKOLAI M RESC S' » I'l — —IH>1 AZ­ ALLAMI IPAROSTA­­RIONCISKOLABAN F.S KERES­­KI DOTANmT.ISKOLAIM­ a beírások az &sms tanulók s­zámára szeptember 1. és 2. napján lesznek délelőtt 9—12 és délután 8— 8 «kiig, bt, Ís­­*p­á­r Eötvöa-nUJK 2. sz. alatti Épületében. A befeatkojtfa a »agykorú Vagy fontál tanulók fo­ri­ára is a fenti időpontban kötelező. A beírásnál 25 fo­rint hiUszeriTíj fizetendő. Az­­ clös­ őr beiratkozik l­ottóVina- Jcukkili születési nayak­önyvi fivonalutfot, legutóbbi iskolai tannrllványukat és tanonc­­nen od&ukírt, a többiek az el­­■snó’rtífl könyvüket. A tan.it/ia jhfevdember 8-án délelőtt 8 órakor tartandó évnyitó ün­ne­pén fjel megkezdőd­ii . A tan* meg kCítése után munkába lépd tanoncokat 3 napon bel­ül *be kell íratni az iskolába. Az reagalósáff felhívja a minka- SMtókat a fenti időpontok pan­­­ajlos betartására, hogy a tóse­­jtelm­eskedőikre előírt törvé­­nflyes eljárás elkerülhető Je­len. MEGHÍVÓ * iMunkásszövetíCzeW «reged. bej. cég 1948 szeptember 10. «npjáns* délután 5 órájQ'áor a szrakszervezetl «réjzhizban fSzc­­lid, KA(v4rla-utca 10.) meg­­»#rl­,1Kb'­ nl«p#zabáhTnódoritó közgyűlésre Tárgysorozat: |Q. Bínókl mejsnyitá. 4L Il:il­h­ozatkA|«­sseg raeg-UIa­­jAló-ift. jegyzőkönyvvezető é­s Ju­lele-írtoK Ikijelölése. D A l­ipszaváiv mód­ositás. (Mó­­dositamlő az alapszabályok­­nak a cégszövegre vonatkozó I. fejezet 1. 8-a, továbbá a szövetkezet hirdetményé­­nek közzétételére vonatkozó II. fe­jezet 4. 8-ft.) A boztositandó és az uj Alapszabá­lyok teljes szövege a szövetkezet üzlethelyiségében az üzleti órák alatt megtekint­­h­ető (Tisza l­ajos-körút 49). A szövetkezet vezetősége fel­kéri a szövetkezet tagjait, hogy a kitűzött közgyűlésen feltét­­lenül jelenjenek meg. I­»tatédé Nvilittr* -------- — 1 Feleségemtől, Pagi Imréné- Vli sz. Szép Ilonától külön­­.Tiúitan élek. Érte semmiféle­­ felelőssé«!»! nem vállalok. K­NGI IMRE Pusztaszeri­ u. 4. 0T rovatban közöltekért kém a szerkesztőség, sem a ki­ Ádötijvátai felelőséget nem veszni So**zaro9Ílá*, leggyorsabban fel­zás 87E.NEM Irodagép Vállalat, a ziehenyi-tér 7 T: 6-41. moly segítséget nyújt a bel­­terjes gazdálkodásra való áttéréshez. Ott, ahol föld­­műves szövetkezet van, a ter­melési szerződ&oket a szö­­vetkezet tagjaival maga a szövetkezet köti meg. A jö­vőben szerződéses termelte­téssel csak a MOSzK és az állami szervek foglalkozhat­nak. A tél folyamán a MOSzK tanfolyamokat ren­dez termelési felelősök ki­képzésére. X gyorsVé- és népírótanfo­­lyamot­ kezdők és m­tndók ré­­szér­e dr. Rosen­bermé Grein­­wald Klára 2338/1944-45. sz. főig. eng. gyorsíró- és gép-­íróiskolámb­an, Dózsi György­ül« 2., földszínL fKuIturpalo­­tástál.) x ram­U,ait késattek , ügye­lem! Fel­kér]fik azokat a pap­­rikaldkésdtőket, «kiknek ez év augusztus 6-ika elött vásárolt nyersanyag vag­y félk­észtermék van birtokukban (malmukban), továbbá augusztus hónapi kon­tingensből­­ maradtak. Tála­m­­int azok, akik kizárólag pap­­rika Mk­adt és kik élnek és szeptember hónapra kontin­genst kérnek­, ngy­enen körtér süket azon jem­ber 1-én és 2-én az egyesület hivatalos helyisé­gében (Gergrán-rrndfjlouen) reggel 8-hot délután 4-1g szó­belileg előadni sziveskedjenek. Kérjük * LUcészi­tőket, hogy őrlést könyvecüzéj­üket feltét­lenül hozzák magukkal. A ve­zetőség. Színház* I Szegfidi lesuMI Szintjéi v­é’­es A Szeged­ Nemzeti Színház 4-én, szombaton kezdi meg szegedkőm véld előadásait Az első előadást Tápén rendezik, ahol az Idegen gyermeket hd­t­ák elő a«*ieti szere­posztás­­án. Vasárnap, 5-én este Rősz­­tcén Motiére Scapin ferfangjjai Csent vígjátékát mutatják be. Algyőre fi­án látogatnak el a szegwM ceinészek, ahol ugyan­csak a Scapin furfangjait *ír­­ják elő. x A CHé«­um­ Musi cmw bér téti bankversenyét Az elmúlt évadban nagy közönségszert aratott Collegium Musicum hangversenysorozatát ebben az évben is megrendezi a Zene­­konzervatórium olcsó bérleti rendszerrel. A bérletet csak a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének Központi Irodá­jában, Tisza v­ajos-körút 57. t. em., telefon: 436. délelőtt 8­1-ig, délután 4-6-ig vált­hatók, már havi 4 forinttal kezd­ve. A Col­légium Musicum hangversenye*nők műsorai eb­ben az évadban fa Igen szín­vonalasak, változatosok lesz­nek, amelyek a zene­értő kö­zönség némáin valóban1 ze­nei esem­ényt jelentenek. A bérleti hangversenysorozat 14 zeneestből mégpedig 3 kama­razenekart, 5 kamamzenet, 1 oratórium­ és 5 szóléhangvez­­arnyal éli. A hangversenyek Átlag havonta két*wr lesarok, a hónap első és második fe­lében, ezek dátumát aera fli­­kftmtó r Nemzeti Szín­ház be­mutató előadásaival. Régi Mr­­sők helyett szeptember 10-ig tartjuk lerui. Bővebb felvilár godzést tsz MNDSz nyújt. FIzom ély » Délma a varoncágra Szeged Város Községi Temetkezési Intézete a legszebb kivitelben és legelőnyösebb feltételek mellett­­ vállal minden igényt kielégítő disitemetést, egyszerű­ te­metést, ravatalosdst és hallaszór’d­dst. Intézetek és Intéz­mények, kifiteldk, kórházak részére ki­lön kedvezmény.­­ KSnéfi Tem*lk«z«*t faléig Szeged, Széchenyi-tir 9.­­Zsótér-ház.) j NMÉÉ 572 volt egyházi iskola közül 560-at az előirt határidő előtt helyreá­lítottak Befejezték az államos volt Iskolák helyreáltKósát Budapest, augusztus 31. Az iskolák államosításáról szóló törvény életbelépése után a dolgozók és a társadalom egyaránt megmozdult, hogy az elhanyagolt volt egyházi iskolák épületeit minél előbb r­endbehozza. »A dolgozók az iskoláért” mozgalom kereté­ben a munkásság, a paraszt­ság és a haladó értelmiség egyaránt hozzájárult az is­kolák helyreállításához. Az építés- és a közm­unkaügyi igazgatóságok jelentése sze­rint ez most mindenütt meg is történt. 572 volt egyházi iskola közül 5110-at az előírt­­ határidő előtt helyreállítot­­­tak, a többit még az iskolai] év megkezdése előtt befeje­zik. Sakk Az crtzdget vidéki flikker parbajnokság döntője ma kez­dődik az egyetem aulájáéial, amelyen a tavalyi bajnokcsa­pat, a szegedi munkás sakkö­­rön kívül a délkerületből a szentesi sakkotr, a keleti kerü­­­letből a debreceni magántiszt­viselők sakkőre, az északi kerü­letből a győri Már-Dac­s akkör kerületi bajnokságot nyert csa­patai vesznek részt, hogy el­döntsék maguk közt az 1918. centenárh év országos vidéki bajnokságát. A szegedi munkások csapat­­•kapitánya csapatát a követke­zőképen állította össze: Mák,­­ir. Tárnái, dr. Bakos, Rendes I., Holiday, Konyád, Rendes TI, Tóbiás, Szőllősi, Sándor, Szán­tai, Ocskay, tartalékok: Ka­sza, Csánk, Kmetykó, ytski. A részvételben akadályozott dr. Ozsvár kivételével a csapat tényleg a legerősebb játékosok­ból áll, akik remélhetőleg az idén is derekasan megállják a helyüket s h­a a bajnokságot egy náluk is jobb csapat nyeri, jó helyezésükre feltétlenül szá­mítunk. A versenyek délelőtt fél 9— fél 1 és délután 4—8-ig tarta­nak s azokon a rendező egyesü­let érdeklődőket szívesen rák Belépés díjtalan. Dusán felszerelt raktárával varja vevőit az negyvenhárom éves jóhirü ültetőben Tisza Lajos-körut 36 KISEHOTGA KERÉKPÁR 12 havi rész­­e tűzetésre kapható a NIK délmagyarországi vezérképviseletének, a Szeged« déki Műszaki Szövetkezet MV­E’^Ss* tagjá­nál: 100 cm*. 3 sebességgel (vizsgamentes) Ifj. Ábrafurm József műsze­rész, Párisi­ körút 45. Bálint János műszerész, Kos­suth Lajos­ sugárút 21. Balogh 1. Z­ászló műszerész, Csongrádi-sugárút 25. Déry Ede műszerész, Kiss­­utca 3. Fekete György műszerész, Ut­­azegea, Csanádi-utca 10. Fodor Sándor műszerész, Mik­­száth Kál­mán-utca 6. Fráter Sándor műszerész, Ró­ka-utca 2. Galiba József műszerész, Mé­­rey-utca 5. Joachim Brúnó műszerész, Vidra-utca 7. Orv. Kántor Ferencné műsze­rész, Tisza L -körút 3. Barna József műszerész, Kis­kundorozsma, Kossuth-u. ?. Király József műszerész, Ká­­rolyi-utca 3. Kovács Testvérek műszerész, Petőfi Sándor­ sugárút 69. Kovács Béla műszerész, Pető­fi Sándor­ sugárút. Kovács L­ászló műszerész, Ap­­ponyi*utca 15. Lehotay István műszerész, Szentháromság­ utca 14. Lukács János műszerész, Baj­­csy-Zsilinszky­ utca 22. Masa Gyula műszerész, Mé­­rey-utca 2. Molnár József műszerész, Kos­suth Lajos­ sugárút 85. Rácz t­ Géza műszerész, Kálvá­ria-tér 6. Ilácz Gyula műszerész, Pász­tor­ utca 44. Sárosi Vilmos műszerész, Brüsszeli­ körút 27. Sáti János műszerész, Szent­ István-tér 6. Szabó Imre műszerész, Jer­­ney-ház, Melegkuth&1. Szántó Sándor műszerész, Kiss utca 1. Szinka Gyula (Turul) műsze­rész, Klebelsberg-tér 3. Trebitsch Lajos műszerész, Klauzál-tér 5. Y­oll Péter műszerész, Hid­­utca 1. Zsótér Sándor műszerész, Hid­­utca 2. Palóc* István műszerész, Kis­­kundorozsma, Pe­öli­ u. 7. Lőrinc I­stván műszerlész, Szeged, Csongrádi-sug. 53. SSUC,.1»Íí 'í^leíitiRr'- t? Csaf Mártaäil iflitég A felszabadulás óta Magyar­országon a politikai, a társa­­­dalm­i s a kulturális életben­­ gyökeres változások és átala­­­kulások történtek. A centená­­­riumi esztendőben végre meg­­­oldódott az a kulturális fel­­­adat is, amely már száz év óta vajúd­k­: az iskolák álla­mosítása.­­A kormány ezzel az intézkedésével megteremtette­ egy új, néphez hű értelmiség kialakulásának a lehetőségét. De az iskolák állami kézbe való vétele szükségszerűen­ feltételezte azt, hogy létrejöj­­­­jön egy olyan demokratikus, ifjúsági szervezet is, amely, egységesen magába foglalja tás egész magyar fiatalságot A magyar ifjúság meglátta­ azokat a hibákat, melyeket a­ Horthy-rendszer pe­dagógi­aist és szétzüllesztett vezetése oko­­zott: megtalálta azokat a lehe­­­tőségeket, melyekkel ezeket­­ a sebeket orvosolni lehetett. Létrehozta a Magyar Ifjúság Népi Szövetség­ét, ahol a mun­­kásifjuság a parasztfiatalság, a diákok s az egy­etemisták aj nagy közös célok megválailá­­­sáért egyesült erővel, egymás­t támogatva dolgoznak. Ennek a kij egys­éges demokratikus­­,fiu­s­sági szervezetnek feladata' az', hogy az Alamositott iskolák­ belső, tartalmi megújhodásá­­ról, felfrissüléséről gondoskodj? iék­. Ez a feladat elsősorban az' Diákszövetséget érinti. De sokan fel­tehetik e kér­­­dést, hogy a Diákszövetség ké­­pes-e arra, hogy az állam­osi­­tott iskolák tartalmi felrissíté­­­séről gondoskod­jék. Nyugodj­tan állilhatjuk azt, hogy ez ft­ Diákszövetség alkalmas teszi enr e a nagy feladatra, mel* felkészült mind elméleti­ek mind gyakorlatilag munkáját­nak eredményes vé­grehajtása* HL . Mag­yarorsz­ágon a c­entená­­riumi esztendőben kétezer ma­­rx’04* ifjusági vezető készült fel eddig arra a harcra, ame­lyet meg kell vívni az egyházi iskolákban megk­evesedtett reá akcióval. Felvértezték magu­­­kat ezek a diákvezetők elsősor*' Ixm elméleti téren: m­egtanul­ták a marx-lenini ideológia] alapvető törvényeit, igazi, va­ó |/>dl értékük szerint, látják a t történelmet és helvesen tud­­­ |ák értékelni a filozófiai, a tár­s­sadalm­i­, s a gazdasági problé­­mákat. De nemcsak elméleti síkon nevelődtek ezek a diák­­­vezetők, hanem gyakorlati és szervezési munkákban is Icl fejlődtek. Me­rcel zörltek a kül­ső imperialista provokációval­ és a belső polgári reakcióval­ szemben is. Nem hiába van az, hogy millj különös érdeklődéssel fordul­ a Magyar Dolgozók Pártja, « a t. egész dolgozó rmgvnrság!, elkészült fiatalság felé, s nyu­godtan lehet is bízni ebben a fiatalságban, mert elméleti és gyakorlati fegyverei mellett­,s velük van az egész dolgozói­ magyar társadalom a demo­­­kratikus állammal az élén ab­­­­ban a harcban, melyet most miindannyiunknak meg kell vívnunk a reakció etmaradt­­*s­őke vén­yeivel szemben, tr­eérá demokráciánk feltörésé­­­ért, s a szocializmus megter­­emtéséért. Tasn***! I.afmi Fi» tGÁ^ lizem­­T*n*iu.7 |m«| t?Czi?f Mrc­KámMa.l “v «* *

Next