Délmagyarország, 1948. október (5. évfolyam, 226-231. [252.] szám)

1948-10-01 / 226. szám

V. évf. 228. szim. Ara 60 fillér Szegői, ma OMébor 1. P*«te* A SZOVJET FILM ÜNNEPE — A HALA­DÁS ÜNNEPE Dénes Leó A magyar dolgozók­­ széles­körű érdeklődése mellett rendezi meg a Magyar-Szov­jet Művelődési Társaság Sze­geden október 1—3-ig a szovjet film ünnepnapjak. Ezeknek az ünnepségeknek országos kultúrpolitikai je­lent­őségük mellett más fon­tos hivatásuk is van. Pár­tunknak a napokban lezaj­lott országos oktatási érte­kezlete rámutatott arra, hogy az osztályharc kiélező­désének idején fokozottab­ban kell vérteznünk magun­­kat a marxizmus-leninizmus ideológiájával. Az erőteljesen elindított oktatási munkában nagy se­gítőtársat nyertünk a szov­jet filmben A szovjet fil­mek ugyanis a marxista-le­ninista ideológia szellemé­ben születtek: az élet reális ábr­á­v­á ál­­ iszik vászonra. A szovjet filmművészet a nép igazi, valóságos arcu­latát mutatja és eszköze a nép anyaiéi, erkölcsi és kul­­turá­l­i felemelkedésének. Most, amikor mozgósítjuk Pártunkat, hogy sorainkat az oda nem való elemektől megtisztítsuk — a kispolgá­ri h g­­­­arch­át kiküszöbö­­lüf c. párttagságunk átfogó nevelé­svel ideológiai egysé­güket megszilárdítsuk —• elő kell segítenünk a szov­jet filmnek a népnevelés eszközévé való beállítását is. Az eddig látott szovjet fil­mekben különösen megka­pó az a szoros kapcsolat, amely a szovjet művészet és a nép között fennáll — el­lentétben például az ame­rikai filmek kispolgári, a dolgozó’ tól idegen világá­val. A szovjet filmben min­denkor élő embereket lá­tunk, akiket nem lehet el­vál­asztani osztályuktól, kik­nek sorsát nem a vak vélet­len, hanem a cselekmények hátterében mozgó társada­lom uralkodó törvényszerű­sége irányít­ja. Az egyéni éle­tek szoros kapcsolatban van­nak az emberi közösséggel és élesen megvilágítják a mögöttük álló társadalom gazdasági és politikai jelen­­ségeit Megértjük a szovjet embe­rek hősiességét, amellyel a szabadság igazi lényegét visz"Tíz,>v­’"ölő filmjeikben küzdenek. Történelmi film­jeikben megértjük a feltö­rekvő osztályok harcát, a művészi eszközöket, ame­lyek nevelnek, szórakoztat­nak bennünket és útmuta­tást adnak saját életünk irá­nyítására. A napokban lát­tunk városunkban egy szí­nes filmcsokrot a Szovjet­unióban népszerű, tudomá­nyos és ismeretterjesztő fil­mekből. Megismerhettük be­lőlük a tudós munkáját, megtanultuk értékelni az üzemi dolgozók és a szellem embereinek nagyszerű telje­sítményeit. Mint a népne­velés fontos eszközei, utat mutatnak az újm­agyar film­politikának is, amely már a nép kezében, a nép érde­kében a szocializmus építé­sét segíti elő. Lenin mondotta: »A mű­vészetek között a film szá­munkra a legfontosabb.« Ezt a tételt a Szovjetunió­ban megértették és bizonyo­san megérti a magyar film­gyártás is. A magyar dol­gozók pedig különbséget tesznek a tőkés államok prof­i h­ív­ásra, az uralkodó osz­tályok romlott ízlését ki­­­szolgáló, a dolgozói elnyo­mását célzó * filmkultúrája« — és a szovjet film között, mely új és kitűnő művészi eszközökkel a haladás győ­zelmét hirdeti az egész vi­lág előtt. Sztálin elvtárs azt mon­dotta, hogy a film a Szov­jetunióban hatalmas, felbe­csülhetetlen erőt képvisel mert lelki hatást gyakorol a tömegekre, segítségére val. a munkásosztálynak és a munkásosztály pártjának a dolgozók szocialista nevelé­sében, a tömegeknek a szo­cializmusért vívott ,harcra való szervezésében, a töme­gek kultúrájának és harc­­készségének emelésében. A magyar dolgozók tanul­tak a Szovjetuniótól, felis­merték a film nagy jelentő­ségét, kezükbe vétték a ma­gyar filmgyártást és az új magyar filmeket új, szocia­lista szellemben fogják ké­­­szíteni. A szovjet film ün­nepén a magyar dolgozókba szocializmusért folyó harc­ban ismét segítséget kaptak nagy barátunktól, a Szov­­jet­uniótól. Az amerikai kom­rm­staelenes hadjárat nemcsak a kommunistákat érinti Az amerikai szlávok egye­sületének most tartott or­szágos értekezletén Leo Ka­­ziczky elnök élesen elitélte az Egyesült Államokban fo­lyó kommunista­üldözést. Figyelmeztette a munkás­mozgalom vezetőit ne néz­zék tétlenül a kommunista­ellenes hadjáratot, mert a sem kommunista vezetőket is ugyanolyan sors­ éri majd, mint ami a náci Németor­szág minden szakszerveze­ti vezetőjét érte. Egyesed a cseh­ ég se’6?4k fcs&eittfiista párt A szlovák kommunista párt elhatározta, hogy egyesül a cseh kommunista párttal. Az új párt neve Csehszlovák Kommunista Párt lesz. Kétszáz milliót m­Mmak be októberben P«jetne!­ék a Lisztesadagot 160 tíekára — Ezer munkás* Hjjunak b­efoslj­ák a tanulást — Kedvezd m«n»*»holy © kre osztják be a továbbtanuló munkásokat — Ojevó­t»2orw­­rod­ ka­rnak a do­d­osó parasztok — Ve ömacjseftélyt adnak a tó$dbér­ ö szövetkezeteknek A Gazdasági Főtanács nagyjelentőségű határozatai A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén a követke­ző határozatokat hozta: A finomliszt fejadagot 120 dekáról 160 dekára emeli fel. Ujabb 90 helységben en­gedélyezte a 61 szabad ke­nyér forgalombahozatalát. Államháztartásunk mint eddig is —­ október hónap­ban is teljesen deficitmen­­tes. Az állami vállalatok, amely­ek a múlt hónapban 35 millió forint nyereséget fizettek be az állam­ számá­ra, októberben 40 millióra emelték nyereségbefizetésü­­­ket. Közel 200 millió forintot irányoztak elő az államház­tartás keretében október hó­napban beruházásokra, be­leértve az építési program- K Pt. r. A.t. A mezőgazdaság 04 millió, a szövetkezetek 5,5 millió, az ipar közel 100 millió, a kül­kereskedelem 110 millió fo­rint hitelben részesül. A hároméves terv céljaira hi­telvonaton 30 millió forintot fordítanak a jövő­ hónapban. A GF 673 vállalat pénz­ügyi tervét állapí­totta meg. Állami vállalataink termelé­sének értéke a múlt hónap­pal szemben 368 millió fo­rinttal, tehát több, mint 30 százalékkal emelkedett A GF munkásifjak fél­­bentlakásos gimnáziumának költségeire december 31-ig 807.000 forintot, szakérettsé­gire előkészítő tanfolyamok­ra 874.000 forintot és az ezek mellett működő kollé­giumokra egy évre 2 millió 762.000 forintot szavazott meg. A fél-bentlakásos gim­náziumokban 25 osztályban osztályonként 40 tanulói van, tehát összesen ezren fognak tanulni ezekben. . Annak érdekében, hogy műszaki értelmiségünk a dolgozók legjobbjaiból ke­rüljön ki, a GF biztosítani kívánja, noífr a tovább ta­­r­tozó dolgozók munkaidő- és beosztási kedvezményben részesülnek. Kedvezőtlen munkahelyre való helyezé­sük és elbocsátásuk csak a szakszervezet hozzájárulásá­val lehetséges. A 10 holdon aluli gazdák részére kedvezményes áron, mázsánként 140 forintért a 10 holdon felülieknek pedig 180 forintért biztosít a GF talajjavító mészanyagot és szemléltető talajmeszesítési kísérletekre is utaállást adott A GF határozata értelmé­ben az állam igen kedvez­ményes áron szérumot bo­csát a gazdák rendelkezésé­­­re a kötelező sertéspertit elleni oltás végrehajtására. Az 5 katasztrális holdat nem haladó ingatlanon dól» S­zó gazdák — azok. hHb .­feljebb egy-két pertéig tartó á­l­latbirtokont akik­nek keresete a hrm­ rag­szám bért nem haladja meg és a konvenció« gse.1asánfe alkalmazottak — 50 százalfé­­kos kedvezménnyel kapják a szérumot. A 10 horoon aluli gazdák 25 s­zázaléko« kedveliníírisyel a* oltóanyagot. A GF elhatározta, hogy a vetőmagival nem rendelke­ző földművesszövetkezetei­ — a földbérlőszövetkezetek is — a kisbuszon bérlők ve­­tőmagszükségletének fedezé­sére 200 vagon vetőbúzát és 50 vagon vetőrozsot adnak hitelre. A francia nép szembefordul a háborús usz§fó­c­cal Az USA ködösii a koreai csapatok kivomósémjh kérdésében Az UNO politikai bizottság szerdai ülésén Spank belga fi­­kúidőit új napirendet terjesz­tett elő, ennek tarára: 1. A*­­­tomerőí­izottság jelenítse. 2. A Szovjetunió leszerelett Ja­vaslata. 3. A palesztinai kér­dés. 4. A görög kérdés. 5. A koreai helyzet. 6. A volt olasz gyarmatok sorsa feletti döntés. Hosszú vita után a bizottság Spaak napirendi ja­vaslatát elfogadta, ity­en an­gol-amerikai tömbnek a szov­jet javaslat elodázására irá­nyuló kísérlete megh­­­ult. Az Egyesült Nemzetek fő­titkárságának közleménye sze­rint * Biztonsági Tanárg hét­A francia KP potit­ üni iro­dája nyilatkozatot osztott szét a laptudósítók között, amely hangodvozza, hogy a Skank­a nép ««fmera megy háborúba a Szovjet­un­ió ellen. A franciák más népekkel kö­zösen küzdenek a demokrá­ciáért és a bé­kéért s határo­zot­tan szem­befordu­ln1k a há­­borús uszitókkal, hogy meg­­izendéi véltAk oönös terveik megvalósítását. A francia nép­nek a kezében vannak azok «*­főn délután öl össze a berlini kérdés ügyében. A Times párizsi tudósító­ja hangoztatja, hogy a há­rom nyugati hatalom lépése igen nagy nyugtalanságot váltott ki az UNO közgyű­lésén résztvevő kiküldöttek között Nagyon sokan fel­teszik a kérdést: miért kel­lett a berlini ellentéteket az UNO elé vinni. A tudósító megjegyzi: nagyon sokan hi­szik, hogy az Egyesült Ál­lamok szándékosan élére kiván­ja állítani a helyzetet. eszközök, amelyek­kel eltorla­­szolhatja a háborúra bujtoga­­tás útját. A francia nép elitéli szovjetellenes katonai tömb lé­tesítését. A francia nép Visin­­szkij javaslataiban a béke­akarat szemb­eszök­ő bi­nnyitó­­kát látja, valamint annak te­­hetőfségét, hogy a javaslatok elfogadásával­­ csökkennek a nyomasztó pénzügyi terhek­, melyek megakadályozzák Fran­ciaország gazdasági és pénz­ügyi­ talpraállitását. A francia aí­p nem járul hozz­l, hogy aj hál»oni. előkévsités« keds-feVt tem­ondjon Franx Aaorss Ag­­us-­­ról a német jóvátételhez. Az amerikaiak nem xe nSék M­esapolesk-t Koreából A Szovjetunió kölügyminisae­tóriuma jegyzékben teíesztrt*» a* Egyesült Álla­mok monsfeuri nagykövetét, hogy a Szovjetunó kormánya méltányolva a korért nemzetgyűlésnek a Szovjetánió­­hoz és az Egyesült ÁllamokSosk intézett kérését folyó év de­cember 31-ig kivonja csapatát Északscoreából A szovjet jegy­zék azt a reményét felsej­ti hogy az Egyesült Államok is ki­vonja csapatait Dalko­eiből tat említett határidőra. Az E ®­esett Államok kemé­­nya tudomásul vette a saorjttt kormánynak ezt az elhatározá­sát, d­e megállapítja, hogy a csapatok kivonását Korea egy­ségével és függetlenségével 6*2- szefüggő sokkal tágabb körű kérdések egy részének tekinti. Ezért az Egyesült Államok »■ létéit az am­­erikai megfe­' UNO közelítését­ fejti ki A francia KP nyilatkozata

Next