Délmagyarország, 1948. december (5. évfolyam, 255-279. szám)

1948-12-01 / 255. szám

JISL V. ért. 255. szám. Újabb hadifoglyok érkeztek Szeged kisiparosai Mindszenty a'Sian Szeged, 1943 Deckbar 1, Szsida Sokmillió asszony gondja a béke megőrzése Jóboru Magda az MNDSz ne­vében üdvözölte a kongresszus résztvevőit. Miközben mi a béke i és a szabadság megőrzéséről­ tár­­gyalunk — mondotta —, a vi­lág nem egy részében hatalmas dolgozó tömegek, köztük a fér­fiakkal egysorban asszonyok is keményen és elszántan harcol­nak a magu­k és a vüuer mln­­volutieóis 8/-as*acdi^iVr- es békéjéért. Ma a világ sokmillió dolgozó asszonyának égető gond­ja a béke megőrzése. Sokan van­nak, még, akik azt hiszik, hogy a bé l­ét sóvárgással és vágyódással, a fegyverektől való irtózással, pacifista jelszavakkal kell és le­het megvédeni. A kon­gresszusnak az értelem tiszta lényénél kell megmutatni, hogy a mindenki által egyformán óhajtott béke csak a világ békeszerető né­peinek­ szilárd ö­szefogásával és a béke ügyéért való harcos elszántsággal őrizhető meg. Hatalmas erőforrásai a béke és­ a demokrácia megőrzésének Közép- és Kilenceurópa szocializ­must építő népi demokráciái, mindenekelőtt pedig a népek szabadságának és bé­­kéjének legfőbb őre­ a ht»**M­ina3 Hzev’jctiintis. Mint ahogy Sztálin mondotta: hiába folytatnak az imperialis­ták állandó háborús uszítást, tervüknek csúfos kudarcba kell fulladnia, mert erejüknél jóval nagyobbak, elszántabbak világ­szerte a demokrácia és a béke táborának erői. Ezt a gondola­tot kell tudatosítani az asszo­nyokban, hogy hitet és bizal­mat oltva szívükbe a demo­kratikus békefront lelkes har­cosaivá tegyük őket. A magyar asszonyok hálává­ gondo­lak­ a Szovjetunióra és Szlévin generalisszimuszra A A magyar asszonyok hálával gondolnak a felszabadító Szov­­jetunióra, annak nagy vezérére, aztá­n generalisszimuszra. Ez a hála és szeretet az egyik erős kapocs, amely a magyar dolgozó nőket a Szovjetunió vezette békefronthoz köti. A magyar asszonyok előtt még feladatok állnak és az Ju­M­Sz-nek az a hivatása, hogy hirdesse és terjessze a világos­ságot a tudást és a kultúrát az elmaradt asszonyok között és bevonja őket a demokratikus és békés/crofcó nők táborába. Amikor Jóboru Ezután zugó taps közben Rá­kosi Mátyás miniszterelnökhe­­lyettes, az MDP főtitkára üdvö­zölte a kongresszus résztvevő­it. Hangoztatta, hogy még jó­formán be sem hegedtek a má­­so­­dk világháború szörnyű se­bei, a demokrácia, a béke hívei­nek már ú­jra frontot kell alkot­­niok az imperialista bujtogatók ellen, akik egy harmadik, az előzőeknél még szörnyűbb vi­lágháborúra izgatnak. Háborút azok akarnak, akiknek szám­ára az első véigháború aranyesőt je­lentett, akik a második világháború szörnyű szenvedéseiből, vér­tengeréből még nagyobb hasznot harácsoltak össze és akik azt remélik, hogy­ egy harmadik világháború ször­nyű szenvedésein még töb­bet kereshetnek. Ezeknek a bomba- és municiógyáro­­soknak a kezében van az imperialista országok sajtó­ja, a mozi, a rádió, ők irá­nyítják a közvéleményt és a kormányt, ők azok, akik gyűlölnek minden szabadsá­got minden demokratikus fejlődést. Lázasan gyűjtik a katonai bázisokat, támadó szövetségeket, blokkokat szerveznek a béke és a de­mokrácia hatalmas bástya­Szovjetunió küldötteit üdvözöl­te, a kongresszus tagjai he­lyükről felállva percekig lelke­sen ünnepelték Sztálin genera­­lisszimuszt, a Szovjetuniót és a szovjet küldöttség tagjait. Lel­kes taps zúgott fel a többi kül­döttség üdvözlésénél is, vala­mint a hősies francia bányá­szok említésekor. A percekig t ártó lelkes taps­sal fogadott beszéd után Diny­­nyés Lajos miniszterelnök a kormány nevében üdvözölte a kongresszust. Magda A béke­erő: nagyobbak Ára 60 fillér Csang-Kal-Sek már nem tarthatja Nankingst A Ce Malin írja, hogy Csang-Kal-Sek mind diplo­máciai, mind katonai vona­lon a bukás szélén áll. A lap úgy véli, hogy a kínai diktá­tor 60.91­3 főnyi rosszul fel­szerelt seregével aligha lesz képes Nankingot tartani. A londoni Daily Telegraph is igen súlyosnak tartja Kína helyzetét és attól tart, hogy a néphadsereg győzelmei végzetes következményekkel járhatnak a nyugati hatal­mak számára. Hongkongi jelentés sze­rint Szun Jo nankingi minisz­terelnök Hongkongba érke­zett. Az amerikai nagykövet­ség és a konzulátus tisztvi­selőinek hozzátartozóit a Fíilüp-szigetek főv­árosába, Mani­lába költöztették. A kínai néphadsereg egyik csoportja megkerülte Pengput és Wuhu felé tör előre, amely Nankingtől 50 mérföld­nyire dél­keletre fekszik. Ha elérték V­u­­hut, a népi hadsereg csapatai patkó alakban csoportosulnak Nanking körül. Ünnepélyes keretek között nyitották meg a nemzetközi demokratikus nőszövetség kongresszusát Rákosi elvtárs is beszédet mondott a kongresszus megnyitásakor A nemzetközi demokratikus nőíszövetség budapesti világkon­­gr­esszusát ünnepélyes keretek között nyitották meg kedden délután a parlamentben. A kép­­viselőh­áz üléstermét a kon­­gresszuson résztvevő nemzetek zászlóival díszítették. Az elnö­ki emelvény felett helyezték el nemzetközi demokratikus nő­­szövetség jelvényét, a hatalmas földgömböt, rajta olajágat tartó félkér galambbal. Az ülésterem karzatai már jóval 5 óra előtt zsúfolásig megtel­tek­. Megjelentek az ün­nepélyes megnyíláson Szaka­sza Árpád köztársaság elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás miniszterelnök­helyettes, Gerő Ernő, Rajk László, Kossa István, OH Ká­roly, Ortutay Gyula, Dobi Ist­ván, Vas Zoltán miniszterek és sokan mások. Rajk Lászlóné, az MNDSz el­nöke, a jelenlévők viharos tap­sa közben üdvözölte az MNDSz nevében a kongresszusi küldöt­tek­et, a köztársasági elnököt és a kormány tagjait. Ortutay Gyuláné javaslatára megválasztották az elnökség tagjait. Az elnökség tagjai a je­­lenlévők nagy tapsa közben foglalták el helyüket, majd fel­csendült a Himnusz hangja. Ezután Jóboru Magda az MNDSz nevében üdvözölte a külföldi kiküldöttekett. ja. a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen. Lázasan igyekeznek talpraállítani ,a szétvert fasizmust és min­den reakciós, népellenes uralmat támogatnak. Sze­rencsére a béke, a demokrá­cia, az emberi haladás erői nagyobbak, mint a reakció, az imperializmus erői és a béke erői folyton növeked­nek. Büszkén valljuk magunkat a békefront katonáinak A békefront élén a hatal­mas Szovjetunió áll, amely legfőbb harcosa a demokratikus haladásnak, a legkövetkezetesebben küzd a béke megőrzéséért, a népek szabad, önálló, független fej­lődéséért. A Szovjetunió a békés szocialista fejlődés hazája, ahol nincsenek vé­res háború profitjára Szom­jazó muníció- és bom­ba­gyá­rosok és mellette állnak a népi demokráciák felszaba­dult nemzetei, de világszer­te mindazok, akik az impe­­r'iuo&tu országikbié­­lí . Síí­­vős, elkeseredett küzdelmet vívnak a béke és a népi sza­badságának megőrzéséért. Mi, a Magyar Dolgozók Párt­jának tagjai, magyar kom­munisták büszkén valljuk magunkat a békefront katonáinak. Rövid 3 és fél év alatti a há­ború sebeinek legtöbbjét be­­hegeszteltük, termelésünket és a dolgozók életszínvona­lát a békebeli fölé emeltük és egyenletesen építjük jö­vőnket, a szocializmust. Eb­ben az újjáépítő munkában az Egyesült Államok impe­rialistái mindent megtettek hátráltatásunkra. A Magyar­országon dolgozó amerikai vállalatok, ahol csak lehe­tett­ szabol­álták­, visszafej­­lesztették termelésünket. Bizton számíthatunk a­ Szovjetunió támogatására Nyugatra elhurcolt javaink zömét visszatartják az ame­rikai megszállási övezetben. Ugyanakkor minden eszköz­zel folytatják hazánkban háborús és demokráciaelle­­nes uszítást, a magyar fa­sisztáknak é­s a demokrácia ellenségeinek minden támo­gatást és bátorítást megad­nak. Szerencsére,mellettünk áll felszabadítónk, a­ hatal­mas Szovjetunió és vezére, a m­agyarság nagy barátja, Sztálin. Valah­ányszor komoly ne­hézségeink voltak, bizton számíthattunk a Szovjet­unió nagylelkű támogatá­sára é­s segítségére. Kérte a kongresszus tagjait, nézzenek szét Magyarországon és meg fognak győződni arról, hogy­­ nálunk valóban egészséges népi demokrácia épül, ahol a nők egyenjogúsága nem­csak papíron, de egyre inkább az ételben is megvalósul Győ­ződjenek meg róla, hogy a hé­tté, az emberi haladás megőrzé­sének azon a frontján, amelyet a magyar demokrácia véd, erős kézzel, mély gyökerekkel, jö­vőbe vetést hivé! és biztosan áll őrt a magyar dolgozó nép, élén pártunk* hát, a Magyar Dolgozók Vár­jával. Legyen a kongresszus világító oszlop a béke, az emberi hala­dás és a nők egyenjogúsításá­ért folytatott győzelmes küzde­lem utján. Rákosi Mátyás szűnni nem­ akaró lelkes tapssal fogadott beszéde után Klárer Aran­ka, a Munka Érdemrenddel kitünte­tett munkásnő, a magyar pa­rafz! asszonyok nevében Berki Mihályné, a MIXSz nevében Urban Mária­ nógrádmed­yei fi­atal pai­isztieány üdvözölte a kongresszust. Utána két pöttömnyi eltérő, egy kisfiú és egy kisleány lé­pett a szónoki emelvényre. Sze­ret­ettel hoztuk el 300.000 ma­gyar úttörő üdvözletét a világ haladó asszonyainak kongres­­­szusára — mondották. A nemzetközi demokratikus nőszövetség nevében Eugénia Colion válaszolt az üdvözlé­sekre. Rajk L­ász­ló­né zárta be sz ünnepi ülést. A küldöttségek a Rákóczi In­duló hangjai mellett hagyták­­­ az üléstermet. Este 8 diakor ,a Operabálban a kongressai küldöttel díszelőadáson vettek részt. i —*■ [UNK] [UNK]" ..........................­........ A felhalmozott tőkék most már végleg a magyar nép és a szocializmus ügyét szolgálják Vas Zoltán elvtárs felszólalása az MDP Központi Vezetősé­gének üésén Az MDP Központi Veze­tőségének ülésén Vas Zoltán miniszter, a Gazdasági Fő­tanács főtitkára az ország pénzügyi helyzetének alaku­lásáról beszélt. Elmondotta, hogy amíg 1946—47-ben az államháztartást csak 605 millió forintos kölcsönnel tudtuk lebonyolítani, az 1947—48-as költségvetési év már 103 milliós felesleggel zá­rult és a kölcsönből vis­­­szatérilettünk 50 milliót. Az 1948 augusztus—decem­beri áthidaló költségvetés során bevételeink máris meghaladták a 2 milliárd forintot. Első ízben mutatkozik an­nak a nagylelkű gesztus­nak a hatása, amellyel a szovjet kormány 50 száza­lékkal csökkentette jóvá­tételt­terhelőket. A növekvő eredményekkel azonban egyre nagyobb fel­adatok is járnak. Az 1949-es költségvetési javaslat 9.4 milliárd forint, ami 132 szá­zalékkal múlja felül az utol­só békeév színvonalát. Ez az emelkedés a tervberuhá­zás számlájára írandó. IBIA-ban ír b­e. 3.1 mil­­lány forinttal szemben 4.2 milliárd forintot fordí­tunk terv­beruházásokra. Ez jóval több az eredeti elő­irányzatnál, de hároméves tervünk során sok, előre nem látható szükséglet me­rül fel: főként nehézipari termelésünket fejlesztjük. Ezeknél a beruházás az idei 300 millió forintról a jövő évben 750 millió forintra emelkedik. Emelni kell a honvédelmi költségvetéseket is, mert ha igazán szeret­jük szabadságunkat azt meg is kell tudnunk védeni. A szorosan vett közigazgatás­nál egymillió forint emel­kedés mutatkozik, amely­­ államosítások következő,u‘

Next