Délmagyarország, 1948. december (5. évfolyam, 255-279. szám)

1948-12-01 / 255. szám

2 nye. Egyedül a köztisztvise­lői létszám mintegy 55.000 fővel emelkedett. Ebből 23 ezer a tanítók száma, akiket kiszabadítottunk Mindszen­­ty önkénye alól. A dologi ki­adások az állami iskolák fenntartásánál 36 százalék­kal, a diákjólét emelésénél 200 százalékkal, a tűzren­dészet fejlesztésénél és a rendőrség megerősítésénél 65 százalékkal növekszik. Vas Zoltán a következők­kel fejezte f ki felszólalását: Országunkon belül és kívül sokan beszélnek a magyar gazdasági csodáról. Csodák azonban nincsenek. Szeret­jük népünket, szeretjük munkánkat és nem restel­lünk tanulni a szocializmus nagy építői­től, elsősorban Leninnül és Sztáliniul. A népjóléti minisztérium 50,9 •tárolókkal, a közlekedésügyi € 5, az építésügyi 75, a kultusz­tárca 75, az ifjúb­Uryi tárca 34, a földművelésügyi tárca pedig csaknem 80 százalékos többle­tet kap a folyó évinél. A jövő évi költségvetésnél a döntő irány az egységes nemzeti költ­ségvetés mega­lapozása volt. Önálló tételként szerepel benne első ízben Budapest költségve­tése is. Az irányt továbbra is arra vettük, hogy az állami bevételi forrásokat mindjobban kibővíteük, soha nem tévesztve szem elöl az osztályszempontokat. Az államosításokkal 100 szám­­lákban teljesítettük azt az­ adóz­tatási feladatot, hogy fizesse­nek a gazdagok, de még min­dig vannak lehetőségek az ipari, kereskedői, ha különösen a zsi­­rosfarraszti rétegeknél. A jövő évi költségvetésb­en először je­lentkeznek hafeil­oai összegekkel as­ állam­i üzemek bevételei. Másfél évvel ezelőtt a MÁV és a NIK hiánya meghaladta, a ha­vi 50 milliót s tavaly álla­in őri­zet­t iparvállalatok hiánya pedig 40 millió volt Ma­nz iparvállalatok havi 90 millió nyereséget adnak az ál­lamnak, további 30 milliót biztosított az állami üzemek eredményes gazdálkodása. A költségvetési­ előirányzat sze­rint az államosítás a jövő évben 1,6 milliárd forint tiszta nye­reséget jelent az állampénztár­nak. Nagy győzelem ez, mert azok a felhalmozott tőkék, amelyek eddig a kapitalistákat gazda­gították, most már végleg a magyar nép és a szocializmus ügyét szolgálják­. Szocialista gazdálkodás révén hatalmas, új bevételi források nyíltak meg a dolgozó nép ja­vára. Az államosított gyáripar az egész termelésnek mintegy 60 százalékát adja. A 050 nemzeti vállalat havi 1,2 milliárdos termelési érté­ket képvisel. Az állami kereskedelem a bel­földi forgalomban mintegy 75 százalékot képvisel és havi 650 millió forgalmat bonyolít le. Az államosított külkereskedelem havi forgalma, pedig 400 millió. A pénzintézetekkel, a MÁV-val és egyéb állami üzemekkel az államosított szelvény évi 35 mil­liárd forintos forgalmi értéket jelent, vagyis forgalmunk is nagyon kedvezően alakult és kedvező hiteléletünk alakulá­sára is. D­e nemcsak sikereink vannak. Hibát­ követtünk el az értéke­sítési szervek elhanyagolásával. A termelés egyes ágai elszakad­tak a piactól. De ahogy megta­nultuk az ipar megszervezését és a pénzügyek irányítását,, meg fogjuk tanulni a nagykereske­dést is. Nem vitás, hogy ezeket a kérdéseket is megoldjuk, de csak akkor, ha fokozott gondot fordítunk az állam pénzügyi szervezettségére, legyőzzük a felesleges bürokráciát és a túl­szervezetts­éget. tágan talán nem tudnak er­ről? Akár tudnak erről, akár nem akarunk tudni a járásbírósá­gon, a Ném­edi-féle ügyvédek szerepléséből elegünk volt! Vé­get kell már vetni annak, hogy levitézlett reakciósok, fasiszta ügyvédek vállalhas­sák a népi­ demokrácia táma­dói, a dolgozók ellenségei sö­tét ügyeinek védelmét. Kiket véd m­ért «ne is * fasiszta Mér­edi ? A negedi járásbíróságon hétfőn tárgyalták Sopsich ka­nonok urék egyik felháborító jogsértését — amint arról teg­napi számunkban írtunk. Sopsich úrék ügyének vé­delmét Ném­edi Gyula, a vá­rosszerte ismert fasiszta ügy­véd vállalta. Eddig még ért­jük a dolgot, hiszen nem alaptalan az, a közmondás, hogy zsák megtalálja a folt­ját — bár jobban szeretnénk, ha közmondásaink péld­ába­­őlt üzleté. e. bemutató szemlél­tetése nem a járásbíróságon iátsződnék le. Értjük tehát, egy a fasiszta Kémedi­na ügyet elvállalta, de semmi­képpen sem értjük, hogyan képviselhette. Némedi Gyulát ugyanis két évre eltiltották az ügyvédi gyakorlattól múlt­beli máéa tartása és a reak­ciós M­CKE-b­an viselt vezető tagsága miatt. A járásbíró­ Lajos bácsit mindenki ismerte a­ városházán. A polgármesteri hivatal idős, de fürge járású, friss egészségű altisztje, Gyurján Lajos 40 esz­tendőt és 11 hónapot dolgozott Szeged városa szolgálatában. Kedden elbúcsúzott a torony­­aljiaktól, hogy a megérdemelt nyugdíjba vonuljon. A színház­tól azonban — amelynek elő­csarnokában annyi éven át irá­­nyította a tájékozatlanokat — nem tud megválni. Felhívás Felhívjuk pártunk minden tagját, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Szakságának határozata érte­mében november 27 és december 5 között men­­jenek be pártszervezetükbe és személyesen ellenőrizzék, hogy nevük szerepel-e a párt­­szervezet által összeállított névjegyzékben. Aki a névjegyzékben nem szerepel és komoly indok nélkül elmulasztja a felszó­lalást, elveszti párttagságát. 1948 november 27. Magyar Do*gozó*i PJrtjir. DELI­ AGT­AR0R8ZAG A dülőverseny Szatymazon zárult a legjobb eredménnyel A szegedi központi Termelési Versenybizottság rendkívüli ülése Az Országos Mezőgazda­sági Termelési Versenyiro­da felszólította a megyei versenybizottságokat a ter­melési verseny eredményei­nek kiértékelésére. Hangsú­lyozza a körlevél, hogy a most folyó termelési ver­seny lezárása hamarosan megtörténik s a kiértékelés munkáját már most meg kell kezdeni. Az egymillió forint jutalom elosztásánál ügyelni kell arra, hogy a jutalmak olyan helyre ke­rüljenek, ahol azt valóban kiérdemelték, másrészt ahol komoly segítséget jelente­nek. Az OMTVI határozata alapján a kiértékelést a de­mokratikus pártok, az UFOSz és FBKOSz, a MOSzK és egyéb más szervek végez­zék,­­azonban a megyei ver­senybizottság munkája le­gyen a döntő. A szegedi központi Ter­melési Versenybi­zottsá­g a szegedi Gazdasági Felügye­lőségen pénteken délelőtt rendkívüli értekezletet tar­tott és kiértékelte az őszi mezőgazdasági munkaver­seny eredményeit. Megállapították, h­ogy Nagyszered területén 13 versenybizottság működik és mindegyik részt vesz a versenyben. A tíz földművesszövetkezet közül öt áll versenyben, öt az ősz folyás­án alakult és jelenleg szervezés alatt áll. Szegedivé területén összesen 260 versenymást tartottak a 13 versenybizott­ság körzetében. Az őszi munkák elvégzése­ során legszebb eredménye­ket a népi bizottságok értek el. Kezükben tartották az egyéb szervezeteket, hat nap alatt megszervezték a dűlő­­biztosi rendszert. Felvilágo­sító munkáinkkal eredmé­nyesebbé te­tték az őszi mun­kák elvégzését. A versenyben legjobb he­­lyezést elért két község: Csengéié és Szatymaz. A dű­lőversen­y Szatyma­­*on zárult a legjobb ered­ménnyel. A legjobb dűlőbiztosok: Ge­ra Antal 3. dűlő. Makra An­tal 1. dűlő. Vér György 5. dűlő. Hegedűs Páli 8. dűlő. Galiba József 2. dűlő. A fen­ti dülőfe­ c’ősők lelkiismere­tes, pontos munkájukkal részletes, minden tekintet­ben kielégítő jelentéseikkel tűntek ki, továbbá azzal, hogy a hanyagabb gazdákat igyekeztek meggyőzni a ver­senyek fontosságáról. A baktói­­ MH)biztosok kü­lönösen határjárással, a vadabb károk megakadá­lyozásával szereztek ma­guknak érdemet A legjobban dolgozó baktói dülőbiztosok: Martonosi Ist­ván 3. dűlő, Gera András 4. dűlő, Márton János 2. dűlő, Temesvári György nyomást dűlő. A szegedi földműves szö­vetkezetek anyagi juttatás­ban nem részesültek, mégis különösen a tanyavilágban a parasztság számára a mű­trágya kihelyezés, a minősé­gi vetőmag juttatás és a szerződéses termelés terén kiváló eredményeket értek el. Ezen eredmények után a dolgozó parasztság mindinkább nagyobb bi­zalommal fordul a szövet­kezetek felé, ami abból is kitűnik, hogy a szövetke­zeti taglétszám, állandóan emelkedik. A versenybizottság az eredmények megállapítása után rátért a felmerült hi­bák megvitatására. A sze­gedi tanyavilágban minde­nütt megalakultak a dülőbi­­zottságok. A bizottságok munkája azonban Büszkén és Len­­gye­­ kápolnán nem volt ki­elégítő. A versenybizottság megál­lapította, hogy a hibák rész­ben technikai akadályok kö­­vetkeztében állottak elő, másrészt pedig akadályozta a munka eredményességét az, hogy a pártok és a népi szervek között nincs meg­­ kellő összhang. A reakció különböző rém­hírekkel igyekezett meggá­tolni a munka eredményes­ségét, azonban a felvilágosító munka nyo­mán m­eghiú­sult a kutak­­ság minden igyekezete. Végül a versenybizottság kritikával és javaslatokkal járult hozzá az értekezlet eredm­­ényességéhez. A MOSzK kiküldötte meg­állapította, hogy a laza köz­ponti irányítás következté­ben nem tudták a gazdák vetőmagigényeit idejében ki­­l­éptem. Hiányolta továbbá, hogy a központ nem utalt ki elegendő mennyiségű pro­pagandaanyagot Végül javasolták, hogy a jutalomban részesülő gazdá­kat megkülönböztető jel­vénnyel lássák el. Kérték, h­ogy az adminisztratív mun­kák elvégzésére vonják be a tanítókat. S­zü­kségesnek tartják to­vábbá, hogy Nagyszöged területére a vármegyétől függetl­enül szakoktatási bizottság alakuljon. Ily irányú kérelmek már több helyről érkeztek a ta­­nyavil­ágból. is­ áWrán­ya eSaöá a hódmezővásárhelyi álla­m­i m­ntelep vezetőségénél kb. 30 vagon istállótrágya dec. 3-án 9 órakor ár­lejtés utján eladásra kerül. Magyar Állami Méntelep Veze­tőcég, Hódmezővásárhely. x Gurdigan pulóverkötés m­ér­­ték után. Reichel, Margit-u 30 f­illéres kisárak a Központi üdat­­csarnokban I. r óhm­ I r kolbász 9 ft Hol lesz ma taggyűlés? December 1, szerda: Körül! hhlépítés délután 4 Niílasi Pé­ter, Orion bőrgyár délután 3 Szaszkó István, Lemezgyár dél­után 2 Bartha Béla, MÁV pá­­lyafenntartás délután 3 Homo­ki János, M­ÁV osztálymérnök­ség délután 3 Czirok András, M­ÁV Rókus délután 3 Doktor Lajos, DEMA cipőgyár délután fél 5 Nagy László, Délmagyar­­ország délután 3 Róna Béla, Konzervgyár délután fél 3 Fényszárosi Károlyné, Angol- Magyar Jutafonó délután 2 Tóth Béla, Közigazgatás dél­után 6 Ritter József, Városi kertészet délután 3 Tó­völgyi Je­nő, Mozik délután fél 3 Klein Sándor­, Bankok délután 6 Szé­kely Mátyás, Belváros I. dél­után fél 7 I­ukits Andor, Bel­város II. délután fél 7 Kiss Mi­hály, Belváros IV. délután fél 7 Bódai Pál, Belváros V-VI. délután fél 7 Pintér Géza, Mó­ra­város I. délután fél 7 Berkes Ferenc, Móraváros II. délután fél 7 Simovits Mihály, Alsóvá­­ros I. délután fél 7 dr. Judik Ferenc, Alsóváros II. délután fél 7 Márki András, Csomogyi­­telep I. délután fél 7 Pipicz Jó­zsef, Csomogyitelep II. dél­után fél 7 Szilágyi Istvánné, Újsomogyitelep délután fél 7 Retkes István, Fodortelep dél­után fél 7 Nyéki Ferenc, Újsze­ged délután fél 7 Tombácz Im­re,­­Józseftelep délután­ fél 7 Sallai Ferencné, Rókus I. dél­után fél 7 Gera Piroska, Rókus II—III. délután fél 7 Martai Er­nő, Felsőváros I. délután fél 7 Sándor János, Felsőváros I. délután fél 7 órakor Vincze An­tal Két súlyos babesét Kedden délelőtt két sú­lyos baleset történt Szeged­ környékén. Pipis Mátyás 33 éves királyhalmi földműves oly szerencsétlenül eselt el egy befagyott pocsolyán, hogy bal lábát törte. — Pa­taki András 33 éves Sán­­dorfalva, Kuli dűlő 59. sz. alatti lakosra favágás köz­ben az erdőben rádőlt egy nagy fa és a szerencsétlen munkásnak eltörte kidos­­csontját. Mindkét baleset ál­dozatát a szegedi közkór­­h­ázba szállították. Er­edmén­yes a hirdetés a Délazatyarország­ban Szeged Városi Gőzfürdő Kádfürdők, hideg, meleg uszodák. Iszapgyógyinté­­zet. Iszappakolások nők részére: hétfő, szerda, péntek. Férfiak részére: kedd, csütörtök, szombat, vasárnap. íitfirniáMürdö’i nők és férfiak részére minden nag. Szövetet SELYMET Mosóárut 22232, Dézsa Pál fex! Iftereskedésében Haza Lajos-karul, püspökbazér épület 3+k Hépszupar rádióra '"előjegyzéseket lehessünk! Legújabb rádiók, kerékpárok, varrógépeit résztélre tS. Dr.Kiss M.n. 3. SS8r.£ SÍ ** K­M­Y

Next