Délmagyarország, 1949. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1949-01-01 / 1. szám

DELMAOVA>_)R*ZÄÖ R­A­I 112 A fidusi osztályharc naplói ** jónak győzelmi bejegyzé­sei egyben jelei annak, hogy az 1948-as év a fordulat éve volt a magyar falun. Nemcsak a dolgozó parasztság hatalmas tö­megei ébredtek politikai öntu­datra, de a fejlődés útjára le­­it­ett elmaradt mezőgazdaságunk «& A Magyar Dolgozók Pártja pártprogramjának egyik leg­­fontosabbik feladatául tűzta ki a magyar mezőgazdaság egész­séges alapokra való helyezését, hogy megvalósíthassuk a dol­gozó parasztság életszínvona­lának felem­elését s mezőgazda­­ságunkat ugyanúgy, mint ipa­ron­kat a nagyüzemi termelés színvonalára emelhessük. Egy­más után kapta a falu a gép­­állomásokat, egymás után kap­ta a dolgozó parasztság a kor­mány legkülönbözőbb segítsé­gét. A desz­­i, hantházi és a többi gépállomás traktorai nyo­mán megindult a fejlődés s a dolgozó parasztság megtette az első lép­éseket a magasabbren­­dű termelési torna, a követ­keze­ti gazdálkodás fe­lé. A napló első győzelmi be­­jegyzése a tavaszi műn­kéit sikeres bevégzése. A föl­deken már fái­gi­íiik a gabona • az egyik jüfitUsi hajnalon megsuhan a szatyroazi Fehér látván és a kübekhiszi Zsótér András ék­szolunit kaszája s le­dől az első rend a földre Ide­jében kezdik az aratást, hogy idejében végezhessék. Vigyáz­x Ujszegei­j Vigadó téli he­lyisége megnyílt. Zamatos bo­yok. .Te Metélt. HUSFÜSTÖLEST . smn!,6ívrü.n Vállalok Ü­R­M­Ö­S hentes S­>nd.-ni körut­­.: m­­aeVh­u. »árok­nak nehogy kiperegjen a szem, mert kell a nagyobb darab ke­nyér minden dolgozó asztalira Az eredmény nem marad el 1948-ban négy és fél millió má­zsa gabonával arat többet a magyar dolgozó paraszt, mint 1947-ben. A cséplés sikeres elvégzése ” fa a kenyérgabona be­szolgáltatás 100 százalékon fe­lüli teljesítése a következő győ­zelem. A reakció izgat a be­szolgátatás ellen. A buták el­rejti a gabonát, de a gargonyai Lippai Jánosok, a csengelei Tisóczkik és dolgozó társaik 200-300 - 400 százalékban tel­jesítik a beszolgáltatást. Szeptember 18-án Bakacsi­­•** né megveszi az első sza­bad kenyeret, a falusi osztály­harc újabb győzelmi jelét Fel­szabad kenyeret. Az amerikai rádió nemrég még azt kürtölte a világba, hogy Magyarország éhen pusztul a Marshall-segély nélkül TMS elkezdődnek az őszi m­un­­kák­. A reakció megindít­ja legerősebb támadását jövő évi kenyerünk ellen. A kulákok óraláncot fityegtetve sétálgat­nak. Szabotálják a szántást, ve­tést­eres vetőgéppel járnak a földre s elrontják traktoraikat, hogy ne kelljen azzal a kispa­­rasztok földjét felszántani A dolgozók azonban résen van­nak és mindenütt megtörik a szabotázst. A szabotáló Szügyi Péter Pált és kuláktársait bör­tönbüntetésre, vagyon és trak­torelkobzásra íéli a munkás­­bíróság.­­A dolgozó parasztságnak ** hatalmas segítségére van­­nak a gépállomások. Nem kell robotért a kulak igája. Nagy Imre négy holdját felszántja Deszken a traktor. Patyik, a traktoros és Nagy az ujgazda vállvetve dolgoznak. Harcolnak a kutak ellen, leleplezik a sza­­botáto­kat s a mezőgazdasá­gi munkaverseny jó eredménye­ivel biztosítják a jövő évi ke­nyeret El­iába járják­ a reakció­k ügynökei. Mindszenty »dölőatyáit és falujáró ke­rékpáros apácái a sándor­­falvi és pusztamérgesi ha­tárt. Hiába izgat Milos Zita Sándorfalván az őszi mun­kák elvégzése és a kol­lektív gazdálkodás ellen. A volt nagybérlők földjén 62 kérgeskező parasztember megvalósítja a magasabb­­rendü termelési formának, a boldog jövő zálogának kezdeti formáját. elegeben az 55.110 hold *■­* helyett 71.000 katasz­­trális holdat szántanak fel. Az ország minden részében magasan túlteljesítik a szán­tási előirányzatot és 100 szá­zalékon felül a vetésterüle­tet. Biztosítva van a magyar dolgozók jövő évi kenyere. A szatymazi Koza Imre azon gondolkodik, miközben az utolsó barázdát szántja föld­jén, hogy mennyivel jobb is lenne a közös táblán dol­go­zni. D­­ecember 19 én megala­­kult a Dolgozó Pa­rasztok és Földmunkások Országos Szövetsége. Az új, hatalmas falusi tömegszer­­vezet közös frontba tömö­ríti a földmunkást, az uj gaz­dát és a középparasztot. Kö­zös erővel, a munkásosztály támogatásával most még ha­talmasabb csapásokat mér­hetnek a kizsákmányol­ókra. Az új tömegszervezetben minden dolgozó paraszt ta­nul. Felvilágosító munka és jó példák segítségével meg­ismerkednek a boldogulás­hoz vezető igazi úttal, a szö­vetkezeti termeléssel, amely a végső győzelemhez vezeti őket És biztosak abban, hogy 1949-ben a falusi osz­tályharc naplóját még több győzelmi bejegyzés visziki. I naplójából»: 1r)1S nagyjelentőségű év volt a magyar falu dolgozói szá­mára. Az osztályharc súlypontja áthelyeződött a falura s ko­moly feladatok megoldását rótta a dolgozó parasztságra. Az egész dolgozó­­ parasztság, éppenugy a szeged környéki is meg­értette a harc fontosságát, öntudatra ébredt s a munkásosz­tállyal vállvetve, a munkásosztály hatalmas segítségével sorra aratta győzelmeit a reakció, a falu kizsákmányoló­, a kulák­­ság felett. Az 1948-as év falusi osztályharcának naplójában ép virtus mellett sorakoznak a komoly győzelmekről szóló be­jegyzések. A kulákság minden egyes támadására újabb és újabb csapással válaszoltak a dolgozók. Visszavertek minden támadást s győzelmeikkel mindjobban megerősítették a szocia­lizmus falusi csiráit, mindjobban rávezették a dolgozó pa­rasztságot a boldogabb jövő felé vezető útra, emelték a ken­yérfejadagot' s m­ázsaszám­ra süd!< a pékek n (p. 8.) Szőni nac, í»*» ran mir i. a FELULViZiSainT n<ipi Szentesei A 4. számú bizottságok mun­kájánál nem áll rendelkezére annyi sejttő anyag­i kérdőiv, önéletrajz), mint a korábbi bí­zott?d /Oknál Ezért a bizottsá­gok tagjainak komoly, bőséges jegyzeteket kell készíteniük, hogy fan sl .tai’at me­g Intően alátámas (hassák. Itt is hang­­súlyo­znk, hogy ez k a jigpne­­lek és minden anyag, amely * felü­lvizs­gál­at lefolyásával és a javaslatokkal kapcsolatos, — szigorú párttitokként kezelen­dő.* A fa'T.'ryülé'Uísten vak a kl- 7.4 rrts) és vissza minősítési ja­va­satokat ismerte*“*!!. honen» artií neveit ts. akiket a Mzott­­«ír2 fnnkfirtjdan m"!The írvott. hogy a ta2jitp; n’yan s zem,­lyek­­re is f rzrevét »It tesz- akti. a •>iasotte*-.1ff Mtrőjén a'c-nszrak. Tcty lehet a togr­ é.Kot fokozatt­an bevonni a Po’Hikai B­izottság katérázsjának végrehajtó­iba. • A budapesti Y- kerületben e­ jij bi-o’t'ág kizá ásra javasolt egri mnnlui*!, aid a do'go-ok iskolájába jár és r~ért nem végez pártman­ál. Ez a ja­vas­­lat termés­ztesen ^helyiben, ilyen javaslatok miatt van sük­­ség arra, hogy a párts­erveze­­tek Vezetőségei különös gond­dal vi­zflálják felül az ipari munkásokra vonatko­z javasl­­a­­tok­at és ne ví­lik addig tag­gyűlés elé, amíg a hibákat ki nem javtsolják.­­ Az <vy­k hadai kórházban Bt párttagot java­ltak kizárásra. Nyíry kizárási javaslattal a tus­­gyű­lés egyetértett. 07 B­tküket nem helyeselte. A pártszerve­zet titkára — ahelyett, hogy egyen ki­nt szavaztatott volna a kizárási javaslatok felett, a trá­­gyalás tiltakozása ellenire mind az öt javaslat, felett, egyszerre szavaztat­ott. Így kijty merítet­te ki, hogy a taggyűlés elfo­­­gadja a helyzeteknek t­WU ki­zárási javaslatot is. E­z az eset a párton belüli demokrácia, kw­­ívós m­agsf­rt­ Íkít jelenti. Hu­gótelléíi Esfaréi Istv­n tsaroztnal kiírom és §é’ho­das gazéit Kiskundorozsma község kép­viselőtestületének közgyűlése több fontos ügyet tárgyal. Tu­domásul vette, hogy a Kisgaz­dapárt dorozsmai szervezete Ko­csis Sándor helyébe Juhász An­talt küldte be a képviselőtes­tületbe. A közgyűlés a Szeged -Fel­­sőközpont, Forráskút, Zsombó —kistemplom­tanyai bekötőutak kövezéséhez 55000 forinttal já­rult hozzá. A község tulajdo­nát képező három helyiséget a tüdőgondozó számára díjtalanul átengedte. A közgyűlés előtt vette át Balogh István három és fél­­holdas kiskundorozsm­ai kispa­­raszt Dobi István miniszterelnök­ díszoklevelét és azt a 200 fo­rintos jutalmat, melyben azért részesült, mert bár két tagú családjáról is kell gondoskod­nia, beszolgáltatási kötelezett­­ségében az előírtnál jóval na­gyobb mértékben tett eleget és ezzel ragyogó példáját adta a közösség iránti kötelességérzet­­neks ASTORIA ISZÁLLODA-ÉTTEREM ’ BUDAPEST M­Ó3 - KOMFORTOS — OLCSÓ HALADNI A TERVVEL — KORBALJ Kalánkánál: rsvét, esphessowl Szemben a híddal.

Next