Délmagyarország, 1949. március (6. évfolyam, 50-75. szám)

1949-03-01 / 50. szám

VI. évf. 50. szám. Ára 60 fillér Szerdán osztják ki Szegeden az első tankönyveket I csongrádm­egyei traktorosok mun­kaversenyre hívták ki az ország összes gépállomását Szeged, 1349 Március 1, Kedd Sikerrel járt az MDP nagyszegedi pártbizottságának kezdeményezése: Negyvenmilliós költséggel fonóüzemet állítanak fel Szegeden Ezer munkást foglalkoztat az új üzem • A DEMA cipőgyárban t­­j­abb száz munkás alkalmazása válik lehetővé A Magyar Dolgozók Pártja nagyszegedi pártbizottságának kezdem­ényezésére hétfőn kül­döttség utazott fel Budapestre és textilüzem létesítését kérték az iparügyi minisztériumtól Sze­gedre, annak a 32 ezer fontor­­sónak felhasználásával, amelyet a Szovjetuniótól vásároltunk kedvezmény­es áron. A küldött­ség tagjai: Ivövi Béla elvtárs, szakszervezeti megyei titkár és dr. Antalffy György elv­társ, országgyűlési képviselő, a mun­­kanélkü­liek nevében pedig Ju­hász Györgyné és Hakisz Ká­­rolyné éppen a minisztérium gazdasági tanácsának értekez­letére érkeztek meg. Itt elő­adták kérésüket és ennek ered­ményeképpen Kossa István elvtárs, iparü­gyi miniszter javaslatára a Gaz­dasági Tanács nyomban elha­tározta, hogy Szegeden létesí­tik a fonóüzemet, amelyet jö­vőre szö vő üzemmel bővítenek ki. Szerdán már meg is érkezik Szegedre a textilipari igazgató­­ság bizottsága, hogy kijelölje az üzemnek alkalmas területet. A tervezési munkák is meg­kezdődtek, az építkezés pe­dig áprilisban indul meg. Az építési költségek mintegy 11 millió forintot tesznek ki, az ü­zem felállítása pedig több mint 40 millió forintba ke­rül az államnak. Ennek az új üzemnek létesí­­tése hároméves tervünk egyik legnagyobb beruházását jelenti. Az uj fonóüzem három mun­kacsoportban ezer munkás foglalkoztatását teszi lehetővé és így igen nagy segítséget jelent a munkanélküliség meg­oldása terén. Később, amikor szövődével kibővül, akkor még tovább lehet növelni a létszá­mot Az építkezéseknek még ebben az évben be kell fejeződ­niük, hogy a munka minél előbb megindulhas­son. A szegedi küldöttség még másik nagy eredményt is el­ért Kossa István elvtársnál. Ké­résükre a Délmagyarországi Cipőgyár részére nagyobb nyersanyag­­kontingest­ biztosított Kossa elvtárs és így március 15-től az üzem, mint az ország leg­jobb minőséget előállító ex­portüzeme két munkacsoport­ban fog dolgozni. Ezáltal újabb száz munkás foglalkoz­tatása válik lehetővé. Kossa elvtárs most dolgoz ki más elgondolásokat is a sze­gedi munkanélküliség felszámo­lására, ezeket a terveket azon­­ban csak később hozzák nyilvá­­nosságra. A terveket előrelát­hatóan a legrövidebb időn belül megvalósítják. A francia nép üzenete Trumannak: A francia nép leirüja a kormánytól a jogot, hogy aláírja a limai- atlanti egyezményt A komm­unistaellenes hadjárat szerves része az atlanti szerződésnek A francia béke- és szabadság­mozgalom üzenetet intézett Truman elnökhöz. Az üzenet hangsúlyza, hogy a francia népet nem lehet háborúba vin­ni az atlanti szövetség spanyol fa­a mögött. A francia nép meg akarja őrizni a népekkel fenn­tartott barátságát, teljesíteni akarja az Egyesült Nemzetek szervezetében vállalt kötelezett­ségeit és h­a akar maradni a francia-szovjet szövetségi szer­ződéshez. A francia nép min­­den idegen támadástól meg­akarja óvni Franciaország te­rületit s ezért megvonja kor­mányától a jogot, hogy a vál­lalt szerződések megsértésével aláírja a támadó atlanti egyez­ményt. A francia nép visszauta­­sítja a háborút. A béke- és szabadságmozga­lom erélyesen tiltakozott Queui­­­lte miniszterelnöknek az Uni­ted Press képviselője előtt tett kijelentése miatt is. »A minisz­terelnök hazudik — mondja a közlemény, — amikor azt ál­lítja, hogy a francia nép az amerikai megszállást szeretné.« Különböző forrásokból szárma­zó hírek arra mutatnak, hogy a kommunistaellenes hadjárat szer­ves része az atlanti egyezmény­nek. Párizsi körökben hangsú­lyozzák, hogy Micheson, a kana­dai nagykövet és az öt nyugati aláíró hatalom képviselői meg­beszéléseinek középpontjában a­­ belső felkelés elleni védeke­zés« áll. "Az atlanti egyezmény kom­­m­unistaellen­es cikkelyének terve nagy felháborodást keltett Fran­ciaországban. A Liberation így ír: "Az a kormány, amely elfo­gadná ezt a cikkelyt, Franciaor­szágot protektorátussá süllyesz­tené. Az atlanti egyezmény szöve­gének nyilvánosságra hozatalá­ra kitűzött határidőt már négy­szer el kellett halasztani, mert még mindig nem sikerült elsi­mítani a fennálló ellentéteket Az angolok gazdasági és hadászati okokból Nyugateurópánál sokkal fontosabbnak­ tartanák a Közelke­­let megerősítését. Trumanék állí­tólag most foglalkoznak ezzel az újabb angol-francia ellentéttel. Hoch belügyminiszter rendőri hadjárata a francia demokraták ellen A francia szocialista párt or­szágos tanácsának vasárnapi ülé­sén Moch belügyminiszter beje­lentette, hogy folytatják a kom­munisták ellen indított rendőri hadjáratot. »A bolsevizmus elle­ni harc folytatódik — mondotta a belügyminiszter —, a letartóz­tatások nem értek véget, újab­bak jönnek az eddigiek után. A rendőrség most több kommunis­ta katonatisztet hallgat ki.« Bár hivatalos közleményt nem adtak ki a »hadműveletek« foly­tatásáról, párizsi újságíró körök­ben úgy tudják, hogy vasárnap is több házkutatás volt mind Pá­rizsban, mind vidéken a kom­munista szervezetek székházában. Hir szerint Queuille miniszter­­elnök szombaton aggodalmát fe­jezte ki Moch belügyiminiszter előtt a rendőri intézkedések vár­ható visszahatása miatt. Moch állítólag azt felelte a miniszter­elnöknek, hogy most már nem lehet megállítani a folyamatban lévő intézkedéseket. A párizsi rendőrség [UNK] a francia demokratikus ifjak szövetségé­nek mintegy ötven tagját letar­tóztatta, mert az utcán aláírá­sokat gyűjtöttek a vietnami há­ború megszüntetése érdekében. Párizs több külvárosában he­vés összeütközésre került a sor a demokratikus ifjak és az­ erő­szakosan fellépő rendőrség kö­zött. Montpellier város lakos­sága is nagyszabású tüntetést rendezett a vietnami háború ellen. ■ munkásifjak továbbtanulásával foglalkozott a Nagyszegedi Pártbizottság A Magyar Dolgozók Pártja Nagyszegedi Pártbizottsága hét­fői ülésén foglalkozott a nagy­­szegedi munkásifjúság tovább­­tanulásának kérdéseivel. Az ülés eredményeképpen a Pártbizott­­ság határozatot hozott, mely szerint a munkásfiatalok to­­vábbtanulását minden eszközzel elősegíti és támogatja. A mezőhegyesi állami gazdaság dolgozói versenyre hívták ki a többi állami gazdaság dolgozóit A mezőhegyesi állami gazdaság dolgozói vasárnap tartott nagygyűlésükön elhatározták, hogy mezőgazdasági termelési versenyre hívják ki az ország valamennyi állami gazdaságát, munkabrigádjait és dolgozóit. A versenyben vállalt kötelezett­ségekkel erősíteni kívánják a m­agyar mezőgazdaság szociális átalakítását. Az év végére 50.000 katasztrális hold területet öntözhetünk Az öntözéses gazdálkodású te­rületen már eddig is szép ered­ményeket értünk el. A felsza­badulás után 18.000 kat. hol­dat tudtunk öntözni, ma már 35 ezret, a három­éves terv végére pedig 50 ezer kat. hold válik öntöz­hető­vé. A tízéves öntözési terv ennek többszörösét teszi öntözhetővé. Az Országos Tervhivatal kez­deményezésére most új típusú motorszivattyú készül, ez évben mintegy 300 darab, az öntö­zés minél gazdaságosabbá té­­telére. A magyar dolgozók leg­jobbjai a szomszédos népi demokráciák országaiban üdülhetnek A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának küldöttsége Prágában megbeszélést foly­tatott a cseh, lengyel és al­bán szakszervezetek üdülte­tési megbízottaival abból a célból, hogy kölcsönös meg­állapodásokat létesítsen mun­­kás-csereüdültetésre. A meg­beszélések eredménnyel jár­tak. A megállapodás értelmé­ben Csehszlovákiában július és augusztus folyamán 200, Lengyelországban 150 dol­gozó üdülhet, egy kisebb cso­port pedig Albániában tölti szabadságát. Ugyanezen idő alatt ugyanannyi cseh, len­gyel és albán munkás nya­ral majd Magyarországon. A termelés növelése és az önköltség csökkentése tette lehetővé az újabb árleszállítást a Szovjetu­nisban­ A Szovjetunió minisztertaná­csa és a Szovjetunió Kommu­­nista Pártja központi bizott­sága a közszükségleti cikkek árának leszállítására vonatkozó határozatában utalt arra, hogy a kiskereskedelmi árakat 1947 végén a pénzreform megvalósí­tásakor és a jegyrendszer meg­szüntetésekor már mérsékelték. 1918 második felében a Szov­­jetunió népgazdasága további fellendülést ért el, a közszük­ségleti cikkek termelése meg­növekedett és az önköltségi árak csökkentése terén újabb ered­mények mutatkoztak, így meg­­nyílt a lehetőség a közszükség­leti cikkek árának újabb csök­­kerítésére. 135 Napoleon a jezsuiták titkos valutapénztárában Megkezdték a Mindszenty-ügy valutásainak tárgyalását A budapesti munkásbíróság hétfőn kezdte tárgyalni Mind­­szenty valut­ázó és uzsorázó bűn­társainak bűnügyét. Az ügyész­­ség külföldi fizetési eszközök, aranyérmék és törtarany letét­be helyezésének elmulasztásával, fizetési eszközökkel elkövetett visszaélésekkel, külföldi fizetési eszközök engedély nélküli kijut­tatásával elkövetett büntettek és uzsoravétségek címén adott ki vádindítványt dr. Bóka Imre áldozópap, prímási számvevő, Wiüler Tivadar volt bankigaz­gató, dr. Horváth Gábor kegy­eli sas magánhivatalnok, dr. Var­­kay Nándor banküzlet tulajdo­nos, Vid József és Várady Já­nos jezsuita szerzetesek, dr. Tol­na­i Mezső volt bankigazgató, Nagy György banktisztviselő, Földes Károly magánalkalma­zott, Földes Sándor termény­­kereskedő, Deutsch Zsigmond kereskedelmi ügynök, özv. For­gács József­né kereskedő, Du­­kesz Ede és Dukesz Viktor vál­lalkozók és ifj. Csonka Pál ter­­ménybizományos ellen. A munkásbíróság Földes Sán­dor és Wieler Tivadar ügyét elkülönítette, majd a valuta­ügyészség vezetője terjesztette elő a vádindítványt. Ezután megkezdték Bóka Im­­re elsőrendű vádlott kihallga­­tását, aki elmondotta, hogy 194­5 júniusában Zakar 4.000 dollárt, Mindszentynek Ameri­kából történt visszatérése után pedig 15.300 dollár értékű csek­ket és 11.500 dollárt adott i| neki. 1947 nyarán Montini bí­­boros-államtitkártól 15.000 dol­­lár érkezett. Horváth Gábor harmadrendű vádlott, Eszterházy Pál volt jogtanácsosa elmondotta, hogy 29.200 dollárt vásárolt össze és­ csempészett ki Bécsbe. Vajkai Nándor kihallgatása után Vid József jezsuita szer­zetes tett vallomást. Kiderült,­­hogy a rend titkos valutapénz­­tárában 26.000 dollárt, 135 Na­poleon - aranyat, 50 magyar aranyérmét és nagymennyiségű tört,­frányát rejtettek el. Váradi János jezsuita szer­­zetes beismerte, hogy Mihaio­­vicstól 17.000 dollárt és 15.000 svájci frankot kapott. ‰

Next