Délmagyarország, 1949. március (6. évfolyam, 50-75. szám)

1949-03-01 / 50. szám

■2 A Nagyszegedi Pártbizottság felhívása A Magyar Dolgozók Pártja Nagyszegedi Pártbizott­­sága felhívással fordul a nagy szegedi munkásszülőkhöz, mun­kásfiatalokhoz,­­Nagyszeged kommunistáihoz, minden ipari munkásához.­ A MUNK­ÁSSZfDŐK­ET felhívjuk, hogy fiaik és az egész mag­yar munkásosztály jövője érdekében adják magasabb is­­kolákba gyermekeiket­. A népi demokrácia állama a legjobb pedagógusokat állítja be a munkásifjak továbbképzésére és to­­vábbi iskoláztatására — e­mellett pedig messzemenő anyagi támogatást nyújt azoknak a munkáscsaládoknak, akik gyer­­mekeiket taníttat­ják. A MIrXKALIFJAKAT felhívjuk, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek a Révai-iskolákba, a dolgozók isko­lájába és mindazokra a tanfolyamokra, ahol a magasabb po­­litikai és szakmai képzettséget elsajátíthatják. NAGYSZEGED KOMMUNISTÁIT felhívjuk, hogy végez­­zenek széleskörű felvilágosító munkát a szülők és munkás­­fiatalok között, magyarázzák meg azoknak, akik még nem lát­ják tisztán, hogy a továbbtanulás, a tudás fegyver a dol­gozók kezében. Aki ezt a felajánlott fegyvert megragadja és jól forgatja, osztályához való hűségéről tesz tanúságot. AZ IPARI MUNKÁSOKAT felhívjuk, hogy a gyárakban, üzemekben, munkahelyeken segítsék elő a munkásfiatalok továbbtanulását azzal, hogy rámutatnak a tanulás fontossá­gára az ifjúság előtt, de azzal is, hogy a tanulni vágyó fia­talok munkáját a munkahelyen megkönnyítik, munkakörülmé­nyeit megjavítják.­­ Ugyancsak felhívjuk az üzemi alap­­szervezeteink vezetőségét, a szakszervezeti üzemi bizottságokat, a bizalmi testületeket és munkás-vállalatvezetőket, hogy az ipari dolgozó fiatalok továbbtanulását a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék elő.­­ Az ipari munkásifjúság továbbtanulása, magasabb isko­lákba jutása ma döntő követelménye a magyar népi demo­krácia további gyors iramú fejlődésének és a szocializmus épí­tésének. Szegedre is eljönnek a szovjet sakkmesterek Március 5-én a Szovjetunió és Magyarország között sakk­­verseny lestet Minden egyes észtvevő magyar mester kü­­lön-külön játszik a szovjet mes­terekkel, így tűnik majd ki a két nemzet közötti erőviszony, ami egyben csapat és egyéni eredmény is. A mérkőzés egyik felét Budapesten, második felét Moszkvában rendezik meg. A szovjet nagymesterek a vi­déket is felkeresik­. Szegeden már megtörténtek az előkészü­letek a szovjet nagymesterek fogadására. Megnyilt a Csepel N.Y. szegedi fióküzlete A Kelemen­ utcában, a rossz­emlékű Royal-kávéház helyisé­gében néhány napja lázas mun­ka kezdődött. Kőművesek, asz­talosok, üvegezők és festők ala­­k tolták át a füstös kávéházter­­meket, nagy világos üzlethelyi­ségekké, a Csepel Értékesítő Nemzeti Vállalat szegedi ottho­nává. A­z öt és fél napi rohammunká­­val készült el a helyisége és hét­főn délelőtt kis ünnepség kere­tében megnyílhatott a csepeli dolgozók kitűnő készítményeit olcsó áron értékesítő üzlet. Az ünnepélyes megnyitón, amelyen részt vettek a szegedi üzemek, a város képviselői. Sugár Imre elv­­társ, a Csepel N. V. munkás ve­­zérigazgatója méltatta az uj­­j­ann­an megnyílt üzlet jelentő­ségét. Rámutatott arra, hogy a csepeli dolgozók most már BELVÁROSI­­ Telefon 625 Ma és mindennap ! Az ellopott határ nemcsak közvetlenül a terme­léssel támogatják az ország dol­gozóit.­­ Ezzel az üzlettel ki­szorítják a szegedi piacról egy részét a nagykereskedőknek, kiszorítják a spekuláló eleme­ket és gyári áron juttatják a Csepel fontos gyártmányaihoz egész délvidék műszerészeit és műszaki kiskereskedőit. De a hegedi és környékbeli dolgo­zóknak is gyári áron és 18 hó­napos részletfizetésre adnak el kerékpárokat, motorkerékpáro­kat és varrógépeket. Az MDP részéről Nyilasi Pé­ter elvtárs üdvözölte a megnyi­tón a Csepel N. V. szegedi fiók­ját. A Csepel vállalattal egy he­lyiségben helyezték el a Mező­gép N. V. lerakatát is, amely a dolgozó parasztság részére szükséges kisgépeket árusítja olcsó áron. A megnyitás után azonnal jelentkeztek az ü­letben az érdeklődők, elsősorban az üzemi dolgozók, akik a kitűnő és olcsó Csepel kerékpárok iránt érdeklődtek.­­ A Szegedi Szr. Nőegylet e heti összejövetelét március 1-én, kedden délután , ómi kezdettel tartja Margit­ utca 20. szám alatt. A vezetőség és a háziasszonyok kérik tagtársnőik minél számosabb megjelenését annál is inkább, mert közgyű­lést, gyermekünnepélyt, hang­versenyt, stb. kell megbeszélni. — VILLAMOSBA LESÜT, 28- ára virradó éjtszaka a szegedi Tisza pályaudvar felől robogó 34-es szám­ú villamos a Ilőfök­­kapujánál egy bérkocsiba bele­futott. Emberi áldozat nem tör­tént, az üresen álló gépkocsi összetört. Hogyan készítették elő a nácik Cseh­szlovák­ia megszállását Eladások fél 4, fél 6 és fél 8-kor K­O­R­Z­O 205. Telefon Ant : 33-44 bérlet: Ma és mindennap: Egy war ember Előadások fél 4, fél 6, fél 8-ko­r SZÉCHÉNYI Telefon Ant :44-77­­ hér­et Ma a pikáns francia vígjáték: Han­yítégí nő E Kiadások fél«, fél 6,­­és B-ker. DELMA OTO HORSZIO Párthírek Sajtófelelősök értekezlete ma délután 5 órakor a Batthyány­­utca 5. szám alatt. Kedden délután 5 órakor fa­lujáró felelős értekezlet a Kál­vin­ téri székházban. Pártnap! beosztás Kedd, 1-én: Nemzeti Szinház 1: Kedves András. Polo cipő­üzem (gyár) fél 5: Vereska András. MÁV forgalom 6: Bán­­falvi Gyula. Városi fürdő fél 7: Olajos Gyula. MÁV Újsze­ged 6: dr. Bánfalvi Gyula. A GYUFAGYÁRAK harmincöt balástyai dolgozó parasztfiatalt és szülőt láttak vendégül szombaton este. A vendégest kezdetén hosszan­tartó értékes műsorral szór­a­­koztatták a kedves vendégeket. Ezután tengerigtartó táncot ren­deztek, amelyen igen jól érez­ték magukat a vidéki vendégek. A gyufagyári dolgozók ez alka­­lommal visszaszolgálták a ba­lástyai kisparasztoknak azt a kedves fogadttást, amelyben őket is részesítették falujárásuk alkalmával. Tudnivalók a választói névjegyzék helyesbítéséről A belügyminiszter elrendelte az országgyűlési képviselővá­lasztói névjegyzékek helyesbí­tését. A városokban és­ köz­ségekben március 1-én falraga­szok jelennek meg és ezek nyúj­tanak tájékoztatást az általá­nos és fontos tudnivalókról. A választói névjegyzékben minden magyar állampolgárnak szere­pelnie kell, akinek választó­joga van, ezért aki esetleg ki­marad a névjegyzékből, feltét­lenül kérje felvételét. Különö­sen vonatkozik ez azokra a személyekre, akik a folyó és a jövő évben töltik be “ a hu­szadik életévüket, valamint azokra, akik 1947 óta lakóhe­lyüket megváltoztatták. Színház- Film-Művészet­ i A Collegium Musicum VI. bérleti hangversenye szerdán, március 2-án este ■ 8 órakor: Szerdahelyi László hegedűestje. Közreműködik Kollár Pál (zon­gora). Műsoron Tartini, Cesar Frank, Bruch (hegedűverseny) és Falla művek. Jegyek elővé­­telben a Zenekonzervatórium­­ban válthatók. Szir-HIREK Ifi-napok: Kedd: Felsőváros délután 6 óra: doszt István, Fodortelep délután 7 óra: Bellányi Béla, Dohánygyár délután fél 4 óra: ifj. Mezei Illés, Gyufagyár fél 5 óra: Alma József, Kunsági Szö­vőgyár délután 4 óra: Radnai László, Angol-Magyar délután 2 óra: Hofmann Károly, Első szegedi cipőgyár délután 4 óra: Balogh Zoltán. Szerda: Szegedi kender dél­után 2 óra: Szabó János, Káosz délután 6 óra: Alma József. Felhívjuk az alapszervezetek falujáró felelőseinek figyelmét, hogy ma este fél 7 órakor érte­kezletet tartunk a­ SzIT köz­pontban­. Oktatásvezetők részére köz­­ponti értekezletet tartunk ma este 6 órakor a Vörösmarty­­utca 5. szám alatt. Pontos meg­jelenést kérünk. Jön HAMLET LOV.T NGE O M­­EH KOUZÓ-ban Kérlel, 1949 március 1 Dolgozó parasztságunk harci fegyvere A Szabad Föld kampány utolsó, záróagitációs hetében vagyunk. A DE­FOS ® szervezetei az ország majdnem minden köz­ségében megalakultak már. Az alakuló gyűlésekkel párhuzamo­san még szélesebb körű agitá­­ciót kell folytatnunk, hogy min­den dolgozó paraszt kezébe el­juttassuk a Szabad Földet. Dol­gozó parasztságunknak éreznie és tudnia kell, hogy ez a lap­­ érte van. Tudniuk kell, hogy a Szabad Föld harci fegyver a s­ocialismus építésében, a falu ellenségeivel szemben vívott harcban. A Szabad Föld utat mutat a falu felemelkedésében, eljuttatja dolgozó parasztjaink­hoz a kultúrát. Dolgozó parasztságunk ma­gáénak vallja a Szabad Földet, érzi és tudja, nélkülözhetetlen fegyver az erős, virágzó magyar falu megteremtéséért folytatott harcban. Hiány nap múlva magkiiik a mezőgazdasági kollektív keretszerződést Néhány napon belül aláírják az első mezőgazdasági kollek­tív keretszerződést. Ez a keret­­szerződés csak az állami tulaj­donban foglalkoztatott dolgo­­zókra vonatkozik, de ennek alapján állapítják majd meg a magántulajdonban dolgozó munkavállalók szerződését is. A mezőgazdasági kollektív ke­retszerződés a mező-, erdő-, kert-, szőlő-, hal- és nád­gazda­­ságokban, a rizs-, dohány- és magtermes­lésben, a selyem­­hernyótenyésztésben, a méhé­szetben, a halászatban és vadá­szatban, valamint az ezekhez tartozó iparágakban, a tojásokon és talajjavító nem­zeti vállalatnál foglalkoztat­ott valamennyi szellemi és fizikai dolgozókra kiterjed. Lehetővé teszi a telje­stmény-bérrendszer bevezetését is a különböző me­zőgazdasági munkálatoknál. Azok a szociális és kulturális intézkedések, amelyeket az ipari keretszerződések tartalmaznak, általában a mezőgazdasági dol­gozókra is vonatkoznak. Hétfőn írták alá a kisipari kollektív keretszerződést, vala­mint az élelmezésipari dolgozók iparági kollektív szerződését. Szőreg dolgozó parasztsága eltávolította a kulákokat a szövetkezetből Szőr­eg dolgozó parasztsága is bebizonyította, hogy látja az osztály­harc helyes iiiját, amel­­­lyel jólétét biztosíthatja. Ezt bi­zonyítja a szőr­egi Hangya és a Föld­­művesszövetkezet vasárnap megtartott egyesítő gyűlést. A gyűlésen az újonnan megvá­lasztott igazgatóság egyik tagja, Soltész István elvtárs java­solta, hogy zárják ki a tagok sorából a kulákokat, speku­lánsokat, nagykereskedőket. Viharos helyesléssel fogadta a gyűlés a javaslatot és egymás­után álltak fel a dolgozó pa­­rasztok, velük együtt az EPOSz fiataljai is, hogy megnevezzék azokat, akik nem méltók­ a szö­vetkezeti tagságra, mert a fa­lusi dolgozók kizsákmányolói. Így zárták ki azután egyhangú lelkesedéssel a két parasztntjá­­ró földbirtokost Sáfár Gyulát és Dér Józse­fet, valamint Beck Dezső ter­ménynagykereskedőt és Herr őebaba Obrad kulákot. A szőregi dolgozó parasztság ezzel biztos alapokra rakta le egységes általános falusi szövet­kezete jövőjét.­­ A szentégylet rendes köz­­gyűlését március 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja a hit­községi székházban. Tárgy: évi jelentés, zárószámadás. A ta­gok megjelenését kéri az el­ nökség. ASTORIA SZÁLLODA — ÉTTEREM BUDAPEST y~; «; 11 NÍVÓS KOMFORTOS OLCSO gg

Next