Délmagyarország, 1949. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1949-04-01 / 76. szám

DHMAMNORSZÁG II. évf. 76. szám. Ara 60 fillér 1943 április 1, péntek Ma délután 5 órakor béke-nagygyűlés a Nemzeti Színházban Háromszázmillió nevében... A Novoje Vremja »Terjed a békéért folyó küzdelem« című cikkében részletesen be­számol a világszerte megnyil­vánuló békemozgalom hullám­veréseiről. Miközben az ame­rikai imperialisták és nyugat­­európai csatlósaik hivatalos formába igyekeznek önteni a támadó jellegű északatlanti egyezményt, a népek béke­­szerető erői világszerte egy­ségbe tömörülnek az új vér­zivatar megakadályozására- A­­ párizsi békekongresszust előkészítő bizottsághoz érke­ző jelentések szerint a kon­gresszuson több mint 300 millió ember képviselteti ma­gát. A most befejeződött new­­yorki békekongresszus hatal­mas sikere óriási mértékben előbbre vitte a világbéke arc­vonalának megalakítását, az amerikai vezető köröknek f a kongresszus munkája ellen­ irányuló erőfeszítései elárul­ták azt a félelmet, amelyet a népek hatalmas békemoz­galma az északatlanti egyez­mény alkotóiban keltett. Sem a washingtoni diplomaták és nyugaton rópni csatlósaik hit­vány alakoskodásai, sem a reakciós sajtó elferdített hí­reinek áradata nem titkolhat­ja el az északatlanti egyez­mény igazi jelentőségét. Az Egyesült Államok és Anglia mostani vezető köreinek szov­­jetellenes politikája egyálta­lán nem véletlen. A Szovjet­­úniónak a népi demokráciák és minden ország széles tö­megeitől támogatott követke­zetes békepolitikája áthatol­hatatlan akadálya az USA- vezette angol—amerikai im­perializmus őrült világuralmi terveinek. Ezért tanúsítanak a brit és amerikai imperialis­ták oly határtalan gyűlöletet a Szovjetúnióval­ és általában a szocializmus és a demokrá­cia imperialistaellenes táborá­val szemben. A béketábor azonban legyőzhetetlen, ütő­képessége napról-napra foko­zódik. Egyre újabb ember­­millók csatlakoznak a béké­ért folyó küzdelemhez. A nép­tömegek visszautasítják a brit és amerikai monopóltőke háborús uszításait, amely csak busás haszon után sóvá­rog az emberek tíz- és száz­millióinak leírhatatlan szen­vedései árán. A átlagember szilárd meg­győződése szerint a háború elkerülhető. A béke erői meg­­hiúsítják a háborús uszítók bűnös terveit. A legfonto­sabb, hogy a béke hívei fo­kozzák szolidaritásukat éberségüket. A hatalmas és valóban népi békemozgalom figyelmeztetés arra, hogy a népek szigorú megtorlást kö­vetelnek azokkal szemben, akik sorsukkal játékot űznek és akik létérdeküket, vala­mint életüket teszik kockára. A szovjet ifjuság a legnagyobb lelkeseddéssel építi a kommunizmust A KOMSZOMOL XIV. kon­gresszusán a kiküldöttek fel­szólalásai új, lenyűgöző pél­dákkal egészítették­ ki a köz­ponti bizottság titkárának je­­lentését. Ív­ek i­r­ányítják, hogy a szovjet ifjúság a legnagyobb lelkesedéssel építi a kommu­nizmust. A kiküldöttek sok javaslatot tettek a KOMSZO­­MOL tevékenységének tőkelé­­tesítésére. Zdenek Geisler a cseh ifjúsági liga központi bi­zottságának elnöke a cseh­szlovák ifjúság üdvözletét tol­­mácsolta a kongresszusnak és az egész szovjet ifjúságnak. Az­után az ut­c­rők egy csoport­­ja vonult a terembe vörös se­­lyemzászlókkal Lenin és Sztá­lin arcképeivel. A kongres­­­szus résztvevői hatalmas taps­­viharral fogadták a fiatal le­ninistákat. Az úttörők nevében Zsu­szova a szovjet gyermekek boldog életéről beszélt és kö­szönetet mondott a nagy Sztá­­linnak, a KP-nak és a KOM­­SZOMOL-nak a gyermekek iránt tanúsított gondoskodásá­ért, I­I . 5 Mrg a Szovjetunió hőse, Észtország kiküldötte ismer­­tette az észt szovjet köztár­­saság ifjúságának az ötéves terv idő előtt történő teljesí­­téséért kifejlett erőfeszítését. A francia ifjúság nevében Leo Figuero a francia ifjúsági liga főtitkára üdvözölte a Kongresszust A kongresszus el­nöke azután bejelentette, hogy a világ minden részéből szám­talan üdvözlő sürgöny érke­zik a kongresszushoz. Wallace országos békekörútra indul Wallace sajtónyilatkozatá­ban bejelentette, hogy április 26-tól május 6-ig terjedő idő­ben országos békekörútra in­dul az Egyesült Államok te­rületén. Kíséretében lesz a francia parlament három tag­ja is, köztük Pierre Cot volt légügyi miniszter. Minden nagyobb amerikai városban tömeggyűléseket rendeznek, amelyeken a felszólalók tartós békéért, a nemzetek együttműködéséért és azért szállnak síkra, hogy mielőbb eltűnjék a szakadék kelet és nyugat között. Eddig 450 millió ember csatlakozott a párizsi békevilágkongresszushoz Mialatt a washingtoni kor­mány és nyugati csatlósai az at­lanti egyezmény aláírására ké­szülnek, a béke hívei millió­számra csatlakoznak a Párizs­ban tartandó béke világkon­gresszushoz. Az eddigi jelenté­­sek szerint már 150 millió em­ber sorakozott fel a béke hatal­mas táborába. A franciák kiállása a béke mellett, bizonyítja, hogy a fran­cia nép megértette: a béke ma mindennél fontosabb. A fran­cia szervezett dolgozók az élen járnak a küzdelemben, de a bé­­kemozgalom­ még Párrizs legna­­­gyobb polgári negyedeiben is erőteljesen tért hódit. Szerte a világon lázdi ké­szülődés folyik a kongresszusra. Az olasz EP választmánya két­napos vitát folytatott Togliattii főtitkár jelentéséről, amelynek cím­e: küzdelem a békéért. Er­zsébet belga királyné, első Al­bert özvegye, elvállalta a belga asszonyok békeszervezetének díszelnöki tisztségét. Viharos tüntetés a norvég parlamentben A norvég storting március 29-én vitatta meg Norvégiának az északatlanti egyezményhez történő csatlakozását. Bár a norvég dolgozók széles tömegei tiltakoztak, a storting szótöbb­séggel hozzájárult a csatlako­záshoz és felhatalmazta­ a kor­mányt a szerződés aláírására. A parlamenti vita közben a közönség a karzatról három ha­talmas transzparenst eresztettt le a terembe a következő fel­iratokkal: »Nem akarjuk az at­lanti paktumot. Nem kérdezték m­eg­ a nép véleményét. A» ifjú­ság nemet mond.« Ugyanakkor röpiratok töme­gét dobták l« a terembe. Az atlanti paktum annyi, mint áp­rilis 9-iae. (Norvégia megszál­lásának napja.) A parlament elnöke a tüntetések miatt ki­ürítette a karzatot. Az ország minden részéből érkeznek a til­takozások­ a parlament elnöksé­g­éhez. Az egyik ilyen tiltakozást 8­000 norvég asszony írta alá.­ságíró megkérdezte tőle, váljon Portugália demokratikus állam­nak tekinthető-e, ezt felelte: fel­fogás dolga. Salazar azonban politikai beszédet gyűjtemények előszavában már annak idején megírta: parlamentellenesek, de­­mokráciaellenesek vagyunk. Ez természetesen nem zavarja Schu­­man urat, hogy aláírja Francia­­ország nevében az atlanti szerző­dést, anélkül, hogy­ előzően ki­kérte volna a nemzetgyűlés vé­leményét. Salazar csatlakozását az atlanti egyezményhez rövide­sen Franco Spanyolországának felvétele követi. Az amerikai szlávság élesen szembe­helyezkedik az Atlanti Egyezménnyel Az amerikai szláv bizottság egyhangúlag hozott határozatá­ban elítéli az északatlanti egyez­ményt, mint a háború eszközét és felszólítja a szláv származású amerikaiakat, hogy az Egyesült Államok más demokratikus erői­vel egy­tt támogassák az egyez­mény ellen irányuló küzdelmet. Az amerikai külügyminisztérium állítása, hogy az egyezmény meg­szilárdítja az Egyesült Nemze­t kínai Kommunista Párt köz­ponti bizottsága befejezte nyolc­napos tanácskozását. A bizottság határozatot hozott, amely szerint demokratikus koalíciós kormányt állítanak fel. A béketárgyalás pénteken kezdődik Pekingben. A kínai néphadsereg 120.000 katonából álló oszlopa átkelt a Taft szenátor, a köztársasági párt vezére a szenátusban újból támadta a Marshall-segélyt, fő­leg annak angol részlegét. Tá­madta a túlzott állami kiadáso­kat, majd Anglia ellen intézett éles támadást. Anglia amerikai segítséggel fejleszti termelőké­pességét, hogy azután döntő ré­tek szervezetét és ily módon elő­mozdítja a világbékét, valamint a nemzetközi biztonságot, az ál­­szenteskedés csúcsfoka és csak az amerikai nép megtévesztésé­re szolgál — mondja többek kö­zött a határozat Az amerikai szláv bizottság a párizsi világ­­békekongresszuson is képviselteti magát. Franciaország és Anglia behódolt amerikai „szövetségesének“ Franciaország és Anglia kép­viselői hat hónapja húzódó tár­gyalások után szerdán London­ban közölték, hogy lemondanak 155 németországi ipari üzem le­szereléséről. Londonban ameri­kai győzelemnek tekintik az egyezményt. A Daily Telegraph kiemeli, hogy a megkegyelme­zett gyárak közül több, mint száz az angol övezetben van és csupán négy található az ame­rikai övezetben, a többi a fran­cia övezetben. A mostani döntés azt jelenti, hogy a gyár leszere­lései tulajdonképpen véget értek Nyugatnémetországban. A néme­tek kétségkívül az­­ angol és fran­cia politika súlyos vereségeként és a német törekvések diadala­ként ü­dvözlik ezt a megoldást Jangce folyón. A párizsi rádió jelentése szerint a néphadsereg csapatai általános támadásba kezdtek a Jangce északi part­ján, a Nanking és Hankau kö­zött lévő Kuomintang-hídfő el­len. Ugyancsak támadják a Csing-Csengnél lévő hídfőt Is. Kamra Indulhasson az amerikai kivitel ellen.­­ A vita során Wiley szenátor sürgette az amerikai kormányt, kövessen végre »kemény politi­kát« a segélyezett európai or­­szágokkal szemben, főként azok­kal szemben, amelyek vámso­rompókat emelnek az amerikai áruk elé. Demokratikus kormány felállítását határozta el a kínai kommunista párt központi bizottsága Taft szenátor éles támadása Anglia ellen Az olasz szocialista párt népszavazást követel az Atlanti Egyezmény kérdésében Az olasz szocialista párt par­lamenti és szenátusi csoportja megvizsgálta az Olaszországban az atlanti szerződéshez való csat­lakozás megszavazása után beál­lott politikai helyzetet. Határo­zati javaslatot fogadtak el, mely­ben az olasz szocialista párt a köztársasági alkotmány szelle­mének tiszteletben tartása végett szükségesnek tartja, hogy az egész országot szavaztassák meg: hajlandó-e csatlakozni az atlan­ti szerződéshez. A párt kíméletlen harcot fog folytatni az atlanti szerződés megerősítése ellen. Salazar és Franco az atlanti Egyezmény k­örül Piere Courtade a Humanité csütörtöki számában írja: Sala­zar elhatározta, hogy Portugá­lia csatlakozik az atlanti szerző­déshez. Schuman, amikor egy új­ A béke megvédéséért a francia munkásosztálynak egyesülnie kell A Humaniléban Fajon elv­társ többek között azt írja, hogy de Gaulle célja a nemzetgyűlés feloszlatása, ezt követően pe­­dig új nemzetgyűlés összehívá­­sa olyan választási törvény se­­gítségével, amely »kommunsta­­mentes« törvényhozást biztosí­­tana de Gaulle számára. De Ga­ulle és a kormányon lévők nem első ízben hozakodnak elő ilyen erőszakos tervvel. A belügyminiszter egymás­ után b­ocsátja el állásaikból a munkásosztály képviseletében hivatali teendőket gyakorló tisztviselőket. Ez annyit jelent, hogy maholnap minden kom­munista, vagy demokrata man­­­dátuma ki lesz szolgáltatva­­ első jött-ment rendőr provoká­cióinak. A cikkíró nem tételezi fel, hogy ezt az eljárást a szo­cialista dolgozók helyeselnék és figyelmeztet arra, hogy a szo­­cialista pár 150 mandátumot vesztett a járási választásokon és e veszteségből csak a reakció emberei húzták a hasznot. El­­keleetkezik azonban a nap, ami­kor a reakciósok kifacsart cit­romként fogják félredobni a szocialista vezetőket is. A sz­o­­­cialista dolgozók nem helyesel­­hetik ezt a politikát, a közös eszmények, közös érdekek és elsősorban a béke megvédésé­­­ért a munkásosztálynak sürgő­­sen eeves film­e kell.

Next