Délmagyarország, 1949. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1949-04-01 / 76. szám

2 A „Szabad Nép“ házára Népbolt M­ KIOSz 928 forint 80 forint Párthírek Április»­1-én, pénteken dél­­u­tán negyed 6­ órakor a bolse­vik párt­történeti egyéves esti tanfolyamnak tanfolyamgyűlés lesz az iparostanulóisk­olában. A t­an­folyamhallgatók pontosan je­lenjenek meg. A régi egyéves egyéni tanulók konferenciája vasárnap, 3-án lesz megtartva a KlauzH-gim­­náziumban reggel fél 9 órakor. Április 2-án azon elvtársak részére, akik a középfokú egy­éves párttörténeti konferencián nem vettek részt, pótkonferen­­ciát tartunk az oktatási osztá­lyon délután 3 órakor. Felhívjuk összes alapszerve­zeteink figyelmét, hogy április 10-ig a sajtóosztálynál fenn­álló összes tartozásaikat rendez­­zéék­. Március 116-tól kezdve alap­szervezeteink az összes oktatási és propagandaaflvagokat a he­lyi «Szikra«-lerakattól (Kárász­­utca 5) szerezhetik be. A párt­központ sajtóosztályán semmi­féle anyag beszerzés nem eszkö­zölhető. Fels­őváros II. szervezete szom­baton fél 7 órai kezdettel rend­­kí­üli taggyűlést tart. Kérjük a lapok pontos megjelenését Ró­mai körút 22. Pártszervezet. PALUSI PÁRTNAPOK Péntek: Küsbekháza este 7 órakor: Zsótér András. Szőreg este 7 órakor: Tari József. Deszté este 7 órakor: Ambrus István. Ószentiván este 7 óra­kor: Farkas Sándor. Ujszent­ Iván este 7 órakor: Nyitrai Imre. Pártnapi beosztás Pénteken, 1-én: Kunsági Szövőüzem délután 2 óra: Sallai Ferencné, Viz­­mfitelep délután fél 3 óra: Früstök Györgyné, Köztiszta­sági telep délután 3 óra: Ali­son Gusztáv, Picii szalámigyár d­élután 3 óra: Simon Béla, Varga kötél­gyár délután fél 4 óra: Olajos Gyula, Sző­regi pet­róleum délután 4 óra: Retkes István, Rendőrség délután fél 5 óra: Simovics Mihály. Felhívás az összes szemináriumokhoz! A most futó szemináriumok anyaga: Rákosi elvtársnak a Központi Vezetőség ülésén el­mondott referátuma, valamint azok a hozzászólások, melye­teket fel kell dolgozni az­­ összes szemináriumokon, meg­érkezett a helyi »Szikra« le­­rakathoz, ahol a jövőben min­den oktatási anyag átvehető. Az összes oktatási bizottságok, szemináriumi bizalmiak gon­doskodjanak az anyag sürgős Oktatási osztály BELVÁROSI rn~ T ele­ on 4f­.',S­ü­rlül. Mindennap szerdáig: Hatalmas mexikói filmalkotás Rio Escondidó fl­UMgMrt KORZO 2iz Telefon Aut.: 33-44 HUrlül. Mindennap szerdáig: Idegen kikötő Danzig 19­­9. évi feszült hely­zetéről, ököllel a terror ellen. Azonkívül a Irontabb Híradó. VztCHENYl Telefon Ani 34-77 hér *>t. Mától vasárnapig: Vaiadcsxe'lrmü amerikai xitagfilm l Beí»y Field és Sachary árok­ kirá'ó alakításával M RfienRuni *envé' Hte’éso* 4. fi és «érvkor. I rSZOazSM «Kamm jiMwnnitz A nehéziparért! Az Újszegedi Gőzfűrész és Ládagyár dolgozói befejezték napi munkájukat. Mosolygó ifjú arcok tűnnek elő­­­ munkatermekből. Itt-ott a gyár udvarán négy-öttagú csoportban fojtott izgalom­mal folyik a vita. Nem más, mint a MÁVAG ifjúmunkásainak versenykihí­vása foglalkoztatja a láda­gyári »ifiket«. Melyik brigád lesz az első? Ez itt a kérdés. — A MAVAO ifjúmunká­sainak felhívása nálunk is visszhangra talált — mondja Kendrusz Ferenc, az ifibri­gád vezetője. — A brigád tagjai, Nóvé Elek, Kiss Ro­zália, ifj. Batta József első­­nek­ hívják ki Szeged dolgo­zóit, diákjait, úttörőit erre a nemes versenyre — meséli büszkén Kendrusz elvtárs, akinek mellén ott ragyog a jelvény, melyet a Duna—Ti­sza csatornán végzett Jó munkájáért kapott. Az ifih­éten járnak De­im, itt van a gyűlés ideje. Emberfolyót képezve indulnak az üzem dolgozói az előadói terembe. A padsorok megtelnek. Lányok és ifjak lélekzetvisszafojtva hallgat­ják Kendrusz elvtárs szavait: — Nekünk ifjaknak kell elsősorban felsorakoznunk az ócskavas gyűjtési versenyre — mondja. — Fel kell is­­mernünk az országban a ma még ócskavasként szerte he­verő nyersanyagértékeket* Or­szágunk alapja a nehézipar ti Ujszegedi Gőzfű­rész ifjúmunkásai­­ ócskavasgyű­jtő versenyre hívták ki Szeged dolgozóit­­ — folytatja — és ezt nekünk erőnkhöz mérten erősítenünk kell. Bekapcsolódunk... — Az ócskavasgyüjtés csa­táját meg fogjuk nyerni, mert ebben a munkában nem va­gyunk egyedül. Velünk van minden dolgozó... A ládagyári munkások, idősek és ifjak csillogó szem­mel hallgatják az ifivezetőt. Szemük csillogásán látszik: megértették, tudják, hogy 130 ezer tonna vassal gazdagszik nehéziparunk, ha sikerül az akció. És egy emberként mondják: — Bekapcsolódunk, verseny­re hívjuk a többieket. A lemenő nap pirossal hinti be a termet. fg. f.) Emil Krotkij: Riport Amerika felfedezéséről Bankot alapítani, áruházat nyitni is új világrészt felfedezni idejében kell. Lám, Kolumbusz Kristóf értette a dolgát: ponto­san a történelemkönyvekben megjelölt határidőre fedezte fel Amerikát, 1492 október 12-én. Ha azonban nem sikerült pon­tosnak lennie és mondjuk 455 évet késik. 1947 októberében kö­rülbelül így játszódott volna le a dolog: Négyszáz és ötven­öt évig hányódtak hajóink az Atlanti- óceán mérhetetlen vizein, míg­nem különböző jelek kétségte­lenné tették, hogy földhöz köze­ledünk. Az árbóckosárban ülve, éles szemem egy bádogdobozt pillantott meg a hullámok tete­jén, ismeretlen nyelvű felirat­tal. Agyam azonnal kapcsolt. — Segélykérés! S. O. S.! — mondtam Kolumbusznak. — Zá­tonyra futott valam­i hajó és nem lehet messze a föld. Kolumbusz feszülten nézte a hullámokon ringatózó bádogdo­­bozt. — »Pork« — fasirozott disz­­nóhús — fordította le konzerv­­nyelvről spanyolra. Egyre több és több jele, hogy földhöz közeledünk Dobozokon tehenek úsztak fe­lénk, melyek szabott árért kon­denzált tejet adtak: tyúkok,me­lyek tojásport tojtak, los angelesi pálmák és newyorki börzeújsá­­gok megsárgult levelei. Kolumbusz éber szemmel ku­tatta a messzeséget. — Úgy érzem, azonnal fel fo­gom fedezni Amerikát ! — mond­ta meggyőződéssel. Nem tudtam megérteni, mi­ről érzi ezt, míg csak meg nem szólalt az egyik kihalászott do­bozban a rádió. Ismert énekes az »Atomtitok«« című újkeletű, de kevéssé népszerű dalocskát énekelte. Utána a bemondó ol­vasta fel egy néger értekezé­sét a Lynch-bíróság óriási fölé­nyéről Kelet-Európa elmaradott h­a­ságszo­g l­a­l­ával szemben. Kolumbusz arca felragyogott: — Megismertem! — kiáltotta diadalmasan. Ez „Amerika hangja 41 — Fölfedeztem! A felfedezett kontinenssel azonban mindjárt meg is tör­tént az első összeütközés kissé megkeserítette diadalmas örömünket. Ugyanis alighogy partra tettük lábunkat, óriási plakát állta el utunkat: »Ameri­ka föld­jér­e lépni tilott: 1. a há­ború ellenzőinek, 2. antiimperia­­listáknak, 3. nem lojális külföl­dieknek, stb., stb. Mindazonáltal a benszülött hatóságok képviselője rendkí­vül barátságosan fogadott l­en­­nünket. A kezét, miszer — fordult Kolombuszhoz, Kolombusz lelkesülten nyúj­totta feléje mind a két kezét. Félreért uram — magyarázta ridegen a benn­szülött —, csak az újlenyoma­tára van szükségem, ön­ ugye­bár nem amerikai születésű? Kolombusz beismerte, hogy nem, s hogy jóval születése után fedezte csak fel Ameri­kát. — No látja ! — mondta elé­gedetten a hivatalnok, így hát mint külföldi ügynököt ve­szem Önt nyilvántartásba. Honnan jön? — Spanyolországból. Felragyogott a hivatalnok arca. — Mr. Francotól?! Kolombusz hallgatott és ér­telmetlenül nézte az ott he­verő különböző ládákat, rejté­lyes rendeltetésükkel: »New­ Yorlk, franco* és «Franco, — Madrid». Igazán furcsa. — Aha! — komorodott el a bennszülött. — Ön tehát a nemlojális spanyolok közül va­ló? Ebben az esetben... És egy papirivet tett a Nalgly Tengerjáró elé, amelyen előt­te már sok nemlojális »vörös külföldi* volt köteles otthagy­ni ujja nyoma. A kikötőben zajlott az étet még pedig a csereélet. — Cserétek békét háború­ért! — üvöltötte százemeletes viskója ajtajában állva egy kövér őslakó. — Adok szuverenitást köl­csönérn ! — igyekezett őt túl­­kialxllni egy nemrég érkezett török. Atomenergiától duzzadó, gyanús külsejű öregurak apró atombombákkal hadonásztak. A sajátos bennszülött szoká­sok egynémelyike egészen el­képesztett bennünket. Például nem győztünk csodálkozni afö­lött, hogy a partról zsákszám­ra öntötték a babkávét a víz­— Ez a kávéfőzés amerikai módja — oktatott bennünket Ko’omlmsz. Százezer zsák ká­vé egy óceán­nyi vízbe... Érdekes volt az is, hogy miközben a kávé nagy­ ro­bajjal esett a vízbe, az alatt az ára szép csendesen emel­kedett. . .Továbbmentünk. — Kristóf — kiáltottam fel egy váratlan látványosságtól elbűvölve. Mondd, mondd, fci ezt Gigantikus nőalak emelkedett a kikötő fölé, kezé­ben harciasan bunkószerű fák­lyát tartva. — Ez, — adta meg a választ Kolumbusz, — az amerikai Sza­badság. — Szabadság? Ilyen*»agyi — tűnődtem hihetetlenül, vis­­­szagondolva mindarra, amit partralépésünk óta átéltünk és láttunk. — Óh, óh, ezt a sza­badságot a szobrász nem a ter­mészetes nagyságában ábrá­zolta, a valóságban sokkal kisebb... Nem fejezhettem be a mon­datot, mert a szobor ütésre emelte a fáklyát... Többre nem emlékszem. Az amerikai szabadság ütésétől az Újvilág elhomályosult a sze­mem előtt. Csak Európában tértem magamhoz, ahová ben­nünket Kol­mbu­sszal együtt, mint a nemkivánatos idegene­ket­ toloncoltak. Kolumbusz azonban nem rendült meg a fölfedezésébe vet­tett hitében. — Ami történt, megtörtént — mondta. — Visszacsinálni nem lehet. Amit egyszer fölfedez­tünk, az marad fölfedezve. (Botos Imre fordítása.) ez I tv. ■Téritek, 1949 április Sztálin és Rákosi elvtársak arcképkiállítása a múzeumban­ A város pályázatot írt ki Sztálin és Rákosi elvtársak­ arcképének megfestésére. A­ szegedi festőművészek közü­l igen szép számmal indultak­ ezen a pályázaton. A l elkép­ezütt festményeket kiállításon* mutatják be Szeged közönség­­ének. A kiállítás vasárnap­ délelőtt 10 órakor nyílik ün«i népé­lves keretek között a m­­ú­zeum kupolacsarnokában. .Az festményeket öttagú bizottsági bírálja felül. Ennek tagjai» Szőke Mihály muzeumiga»« gáté, Rajnai Sándor színházi díszlettervező, Sebestyén Ká­­­roly főmérnök, Kopasz Márta iparmtlvfoznő és Kiss Károly­ kulturtanácsnok* Színpadavatás Madarason Madaras községben vasár­nap avatják fel az ÉPOSZ új színpadát. Ez az ünnepség az egész község számára jelen­tős, mert Madarasnak eddig még nem volt rendes szín­pada. Az uj színpad megépí­tése több mint 15 ezer forint­ba került. A szükséges összeg előteremtéséhez a község doi- go ói já­r­tak ho­zá. Az EPOSZ ifjúság rohammunkával segí­tett a színpad megépítésében. A színpad külön beépített ze­­nekrari páhollyal és komolyj­­lisztetekkel rendelkezik. A va­­sárnapi avatás alkalmával este 1­8 órakor a Kossuth-díjas Ger­gely N­ándor „Vitézek és hő­sök” című nagysikerű színda­rabját mutatják be. — Mi lesz 10-én a Belvárosi Moziban? X— SZABADEGYETEM. A S­a­­badművelődési Tanács szabad­egyetemén ma este 6 órai kez­dettel »Nyelvészet és mate­­rializmus” címmel dr. Erdődi József főiskolai tanár tart elő­­adást az egyetem aulájában; (Dugonics-tér). Belépő i­l ím­es Mindenkit szívesen lát a ren­­dezőség. x Vasalószén minden men­­­nyiségben kapható S­encsinói, (Vitéz) Partizán-utca 28. — FEKETÉN. VÁGOTT ser­tést Mészáros Antal lapui la­kos. Kéthónapi fogházra és száz forint pénzbüntetésre ítélték. x Osztálysars;eg yct Osváll­ Istvántól Szeged, Tábor­ utca 3. (Városi adóhivatal.) VESSEN MAGÁRA, ha nem vesz Osztálysorsjegyet, mert most Minden sorsjegy nyer Enélkül nincs remény, nincs FŐNYEREMÉNY! Sorsjegyek kaphatók: OSVaIH LÁSZLÓ főárusítónál, Kállay (volt Hidl-utca K Ma délelőtt nyílik meg a­ népfürdő Alig két hete fejezték be a Fertőtlenítő Intézetben a nép- és iskolafürdő építkezési munkálatait. Több mint száz­ezer forintos költséggel har­minc zuhanyt építtetett a vá­ros. Az udvaron ártézi kutat fúrtak, amely meleg vízzel látja el a zuhanyokat. A fürdőt ma délelőtt nyit­ják meg. Közegészségügyi szempontból igen jelentős az újonnan épített népfürdő. A­ dolgozók és gyermekeik né­hány fillérért fel­üdülhetnek majd a zuhanyok alatt A népfürdő létrehozásával Sze­ged új szociális intézmén­­­nyel gyarapodott.

Next