Délmagyarország, 1949. május (6. évfolyam, 100-125. szám)

1949-05-01 / 100. szám

2 Vasárnap, 1949. május 1. S íme alig két-három év telt ,­ s áll a szegedi gyermekklinika elkülönítője. Fehér falai falat vakítóan csillognak a napfény­­ben és hirdetik a kommunista építő­munka diadalát. Szorgos munka folyik a fő­épületen is. Messze hallatszik a MÍ­MOSz-kőművesek kalapo­­­sainak víg kopogása. A hároméves terv során a kli­nikák orvosi és ápolási cikkekt­re is sok millió forintot fordított a népi demokrácia csak ennél az intézménynél. Az összelapult ágyacskák he­lyett újabb, szebb, fehérre lak­kozott ágyacskák várják kis la­kóikat. Új Szeged épül a romok­be­ 945-ben, 1946-ban tavasszal ősszel a nagy vizek idején e­ örvénylett a Tisza az al­ I és a két szegedi hid­ron­ A fasiszta barbarizmus a ki­­k felrobbantásával két részre i Kitolta az ország déli részét. S a népi demokrácia, a ma­­ar munkáskezek itt­­ épí­tek. E­lszakíthatatlan acél­­it­al kötötték össze a Tisza­­ partját. Az elmúlt május elsején — tim­a képen látható — fel­ég­zott, de hihetetlenül szűk útonhídon áramlott a több­ezres tömeg Újszegedre. Most, síkon áll a közúti híd. Nem­­kúra új köntöst kap, amelyben nemi a hároméves terv sike­­r a kommunista brigádok jó inkáját. Atgyi mépe 4* tdsszakauia "i kid­iá) A felszabadulás után romok hevertek Szeged különböző he­lyén­ A Tiszaparton a gyermek­klinikának csak az üszkös falai meredtek az ég felé. — Húsz év múlva sem lesz itt élet — mondta akkor valaki­­ az épület előtt — s borzalommal nézett a falakra- amelyeket csak a beton váza tartott össze s vészjóslóan inogtak a Tisza melletti szélben. A romok alatt összelapulva hevertek a fehér ágy ács­kék ahol sok sápadt gyermek gyó­­gyulásra várt. Orvosi mű­szerek, felszerelési tárgyak szanaszét. Mikor lehet ezt majd pótolni? Borsaijárt fogta el a szemlélőt az ujszegedi Ma­gyar Kender lebombázott épületeinél? láttán. Romhalmaz, cserép és üvegszilánkok, tört vasak, felfordult gépek, szétszórt felszerelés mindenfelé. Az egyes üzemrészekre mintha valami gigászi szörny lépett volna rá. A tetőzet sehol, gépek pozdor­­jaivá zúzva szanaszét. Az egyik többemeletes épületet mintha leborotvál­ták volna. A súlyos épület fedelét valahová »elfújta a szél«. Az újszeged­i munkások már beletörődtek abba, hogy gyárukban soha sem dolgoznak majd.Ez a hangulat a bom­bázás után egy-két hétig tartott csak. Jött a felsza­badulás és ők új hittel, új bizakodással néztek a jövő elé... U­J ÉLET A második világháború Szegeden is rengeteg kárt oko­­zott. A fasiszták felr­obbantották hídja­ik­t, gyára­ik közül sok megsérült, a gépek és az épületek romhalmazok­ká váltak. Iskoláink, klinikáin­k egy része­­ használhatatlan­ná vált. A felszabadulás után a magyar kommunisták vezetésé­vel és irányításával kezdődött meg az újjáépítés nagyszerű korszaka, amely most a háromé­ves terv utolsó hónapjaiban, amikor államunk a nép államává változott, utatépítéssé fejlődő­t. A kereken pillanatra m­gél­venedik mindenki előtt a fa­siszták hagyatéka, a lerombolt gyermekklinika, az Újszegedi Kendergyár és az a pontonhíd, amin Szeged népe hosszú évek­ig­ járt át a Tiszán. A hároméves terv során népi demokráciánk fölépítette ezeket a romokat, elkészült az új híd, amelyik sok­kal jobb és erősebb, mint a régi, felépült a gyermekklinika el­különítő­je, az Újszegedi Kend­ergyár pedig teljes üzemmel dol­gozik és részt vesz a szocialista munkav­ersenyben. Gere elvtárs vezetésével újjá­épült sínpárokon robog a vonat s viszi az államosított szegedi gyárat cikkeit az ország népe szám­ára. A vonal elhaladásakor a sí­nek is a talpfák a boldogabb élet ritmusát zengik: Uj élet, jobb élet, szebb élet.

Next