Délmagyarország, 1949. június (6. évfolyam, 126-149. szám)

1949-06-01 / 126. szám

ti. m. 126. szám. Ara GO filter Kié lesz a zászló a Dániában? A külügyminiszterek hétfői értekezlete június 1. szerda Pártunk vedeli az égés ® dolgozó népet Rákosi­­ I­­áris nagy beszéde a ház­i»jati Vezetőség keddi illéséra fi Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége keddi ülé­sen Rákosi Mátyás elvtárs, főtit­kár tartott beszámolót. — Beszámolóm — kezdte Rá­kosi elvtárs — a május 15-i vá­lasztási győzelemmel és a vele kapcslatos problémákkal fog­lalkozik. A választásról azt mondta a párizsi rádió, hogy a lakosság »temetési menetben« vo­nult fel az urnákhoz és lényegé­ben hasonlóképpen írt róla az egész reakciós kapitalista sajtó. Ebben az esetben ismét nyu­godtan elmondhatjuk: a kutya ugat, a karaván halad. A májusi választás a magyar demokrácia és benne Pártunk egyik legfé­nyesebb győzelme volt, amelyet felszabadulásunk óta vívtunk. A Szovjetunió minden sikere egyben a mienk is . Győzelmünk külpolitikai összetevői közt első helyen kell megemlítenem a Szovjetuniót. A válaszai és sikerek belső összetevői között elsőnek ed­digi politikai eredméyeinket kell megemlítenem. A mun­­kásosztály vezette dolgozó nép győzelmét, a reakció veresé­gét s azt, hogy az erőviszo­nyok e gyökeres megválto­zása lassan, de biztosan át­ment a dolgozó nép tudatába. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a választások megszilárdítot­ták a munkás-paraszt szövet­séget és pártunk vezető sze­repét, hanem azt is, hogy a munk­ás-paraszt szövetségen belül megszilárdult a munkás­osztály vezetése. Most már a széles dolgozó tömegek előtt nem szorulnak magyarázatra az ipari munkásság elévülhe­tetlen érdemei, a­elyekkel a felszabadulás óta eltelt idő­ben száz és száz alkalommal igazolta, hogy — Pártunkkal az élen — kiérdemli a veze­tést. Ebből a szempontból a választás még külön az ipari munkásságnak és Pártunknak nagy győzelme s újabb ténye­zője népi demokráciánk meg­erősödésének. A munkásosz­tály vezető szerepének meg­erősödésével együtt erősödött a rendszer tartósságába vete­t hit, a biztonságérzet, a nyu­godt, békén termelés és javu­lás állandó felfelé ívelő vona­lának tudata. A Népfront fiyő­zel­mének okai E politikai események gyü­­mölcse a munkás-paraszt szö­vetség megerősítése volt. Meg­­erősí­tette ezt a «zövetséga* amelynek hatalmas eredményei a háború utáni gazdasági ujjáépí­tésben — csak úgy, mint követ­kezetes békepolitikája — nagy­mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar dolgozó töme­gek a Népfront és Pártunk felé fordultak. Minél jobban elmé­lyülnek a magyart demokrácia gyökerei, annál inkább tudata­­tosodik a széles tömegekben az összefüggés a Szovjetunió sike­rei és a mi eredményeink kö­zött. A Szovjetunió minden si­kere egyben a mienk is és ez megmutatkozott most, a választá­sok alkalmával. — A kínai kommunisták fel­szabadító harcának nagyszerű eedményei — melyek éppen a választást megelőző hetekben bontakoztak ki s melyekből az ingadozók is megérthették, hogy a békefront és az emberi hala­dás tábora világszerte erősödik — szintén ■ jelentékeny mérték­ben hozzájárultak győzelmünk­­höz. az a helyes politika, melyet a dolgozó parasztság megnye­réséért a felszabadulás óta folytattunk. Pártvezetőségünk éppen a választások előtti hónapokban . Külön hozzá­járult ehhez az eredményhez a tagfelül­vizsgálat,mellyel pártunk el­távolította a közénk nem való elemek jelentékeny részét s ezzel erőben, tekintélyben és tettrekészségben megnöveked­ve, fokozott vonzóerővel foly­tatta munkáját. Kétségkívül a győzelem összetevői közé tar­tozik az egyház palástja mö­gött megbúvó reakció elleni sikeres harc. Mindszenty pél­dájából mindenki megérthet­te, hogy a demokrácia vívmá­­nyait, a földreformot,­ a köz­­társaság intézményeit minden ellenséggel szemben megvéd­­jük. Az a nagy lárma, amit Mindszenty érdekében a nem­zetközi reakció csapott, az a kudarc, mely az Egyesült Ál­lamokat érte, mikor ezt a kér­dést az Egyesült Nemzetek Szervezete elé vitte, még job­ban aláhúzták demokráciánk igazát, magabiztosságát és szilárdságát. A honi reakció nagy reménysége omlott ös­­­sze, amikor látta, hogy a ma­gyar demokrácia e kérdésben egy hajszálnyit sem engedett. A választás elsöprő győzel­me tehát sok kis siker men­­nyi­égének minőséggé alakulá­sából keletkezett A sok kicsi újra sokra ment és eredmé­nel­ette fel külön a középpa­­rasztság megnyerésére irányuló politikánk kérdéseit Rámutat­­tunk azokra a gyakorlati párt­munkánkban mutatkozó hibák­ra, amelyek egyrészt taszították tőlünk a középparasztságot a kulákság felé, másrészt a kulák­­ságnak — mint osztálynak — korlátozása helyett a kulákság megszüntetésének vonalára csúsztak le. — Közp­onti vezetőségünk kö­vetkezetesen alkalmazta azt a lenini-sztálini jelszót, hogy tá­maszkodjunk a szegényparaszt­­ságra, egyezzünk meg a közép­­paraszttal ,és egy pillanatra se szüntessük meg a harcot a faj­ták ellen. A dolgozó parasztság zöme megértette ezt a helyes politikát és ennek eredménye azután megmutatkozott a sza­vazásnál is. Megmutatkozott az a mindenki számára látható tény is, hogy az államhatalom minden ágába bevonultak a dolgozók. Hozzájárult a válasz­tási győzelemhez a nők egyen­jogúságának minden téren tör­ténő megvalósulása s természe­tesen gazdasági erősödésünk, hároméves tervünk végrehajtá­­sának sikere, ötéves tervünk imponáló arányai végüi kük politikai eredményeink, köztük a békéért vívott következetes harcunk. ngeképpen ugrásszerűen meg­­nőtt Pártunk, de egész nemi demokráciánk ereje. Ennek a növekedésnek a választásokon sok példáját láttuk. Az egész dolgozó nép elfogadta Pártunk vezetését Legfontosabb az a termé­szetes és önkéntes elismerés, mellyel nemcsak szövetségese­ink — a többi politikai pár­tok. — de az egész dolgozó nép Pártunk vezetését elfo­gadta. Egy-­két jelentéktelen esettől eltekintve, nem volt olyan község vagy város, ahol ezt a vezetést bárki is meg­próbálta volna elvitatni. A demokrácia elmélyülését és kiszélesedését legjobban a parasztoknál és a nőknél lehe­tett tapasztalni. Szerte az or­szágban látható volt, hogy a házi­ agitáció és a kisgyülések régente annyira megszokott panasznak jellege ezúttal gyorsan elmúlt. A tanyai pa­rasztokat szinte egyformán ér­dekelte a traktorállomás és a mohácsi acélmű kérdése. Ki­­szélesült a látóhatáruk, meg­­látták éss megértették az ös­szefüggést egyéni sorsuk ja­­vallása és a nemzet felemel­kedése között. Hasonló volt tapasztalható a nőknek, vá­rosban és falun egyaránt a hé . A nők nagyon jól meg­értették, hogy a béke védelme nem valami tétlen pacifizmus, hanem aktív cselekvőjeges vé­delem, melynek egyik fontos tényezője a jó hadsereg. Ugyanezt tapasztalhattuk a Szovjetunióval­­ kapcsolatban. Csak most, amikor a dolgozó nép zöme világosan látja a politikai összefüggéseket, mé­­lyül el igazán és válik for­róvá a szeretet és a Hála ér­zése a Szovjetunió felé, mely­nek felszabadító harca és se­gítő karja nélkül mi is ott tar­­trtánk csak, ahol az imperi­alisták igájában nyögő francia vagy olasz nép. Megmutatko­zott a demokrácia eredmé­nyeinek elismerése és helyes­lése az értelmiségnél is, mely­­nek jelentékeny része azért is tanúsított tartózik­oda magatar­tást a demokráciával szem­ben, mert azt hitte, hogy a szocializmus visszaesést jelent új kapitalizmussal szemben, az intelligencia meg­becsülésének és munkalehetőségének csök­kenését jelenti. Az elmúlt két esztendő meggyőzte őket az ellenkezőjéről, e­ért csatlako­zott hozzánk a választáson az értelmiség. Ellenségeink nem tudtak akadályt szerdíteni győzel­ünk elé . Végül­­ megnyilatkozott a demokrácia győzelme a lelkész­­kedő papság magatartásában, mely püspökeinek ellenséges, vagy legjobb e'e­ben várakozó magatartásával szemben a ké­t május elsejei felvonn­­ások már világossá tették számunkra azt a nagy fordulatot, amely 2017 óta a dolgozó tömegekben történt és május 11-én a válasz­tások előestéjén rádióbeszé­demben már száz jel alapján állapíthattam meg: ezt az üt­közetet is fényesen meg fogjuk nyerni. — A győzelemhez a párt és a demokrácia már említett, álta­lános gazdasági és politikai eredményein kívül elsősorban népnevelőink jó munkája járult hozzá. ,250.000 népnevelőt mozgósítottünk, akik rövid, de jól előkészített iskolázás után fogtak munkához. Azt­ a szán­dékunkat, hogy minden szava­zót legalább kétszer felkeres­sünk, lényegében­­ megvalósítot­tuk. Pártunk népnevelőinek megnőtt politikai tudását di­cséri a lelkes, ötletes, ezmnes, gyakran humoros ás eredeti agi­­tációs munka. k» G* a demokratikus hon­védség kérdésével kapcsolat.­a."Ulá vette a dolgozó nép állásfolda«­lását és saját meggyőződését —s csatlakozott a népi demokrácia» hoz. A külföldi imperialisták a?t próbálgatták utólag magyaráz«,­ni, hogy választási sikereinkér­­t püspöki kar vontatott és nem jó egyértelmű állásfoglalása dőnt lőtte volna el .Az igazság eu«­ nek éppen az ellenkezője; 4f püspököket állásfoglalásra buta az a gátszakadás, amely*.. al« sópapságuk egy részénél — ét hozzá tehetjük: az egész dolgozó névnél — az ő régi állást onti­jukkal szemben kény leáenek volHk megállapítani — A demokrácia sikerét k­ü­­­lön aláhúzta még az a lehelet, fenség-eis tanácstalan-ág, am­­­i a reakciót itthon és külföldön a választásokkal kapcsolatban jell­­em­ez­te. Annyira mellettünk volt ezekben a napokban a dolgozd nép, hogy etCer. 'igeink a szoros értelmében semmi to* moll/ akadályt nem tudtak győ* "cimünk­ elé görrít­eni. — Április elején, amikor a» a választások részleteit kidől­t«óztuk,'még nem láttuk ennyie világosan a helyzetet. Ennek megfelelően bee­séseink óva.'c* tosak voltak. Közvetlenül a v­­­lasztások előtt azonban vilá­­gossá vált, hogy az egység« lista hálásé.!*!« az érdeklődés az elmúl* két választással szembe* rendkívül megnövekedett. Meg* növekedett és a választó­ ery* zékből kimaradtak valóssuggff törték magukat hogy rákerülje* r ror a névjegyzék­re. —( Népnevelőink m­in..­, ami sikeréhez sokban hozzájárult az is, hogy meg tudták szer­­­­vezni eredményeink ellenőrzését és a hibák kijavítását. A Buda­­pestről Jement népnevelők pon­tosan együttműködtek a vidé­ kiekkel. Válaszoltunk a dolgozó nép minden problémájára . Ezúttal sikerült a Népfron többi pártjainak helyi erőit is bevonni a választási munkák* anélkül, hogy ezzel Pártunk ve­zető szerepe elhomályosult vol­na. Minden oldalról na ltjuk stogit például a pártonkivüli nép­nevelők bevonása a munkát» felvételük az előkészítő iskolák» rendkívül jó eredménnyel járt Ezek a pártonkl­vliek úgy ér«» lék, hogy külön bizalmat sem tömnek, beléiük és lelkesen Kr.* A munkás-paraszt szövetségen belül megszilárdult a munkásosztály vezetése Az imperialisták kudarca a Mindszenty-ügyben alátámasztotta népi demokráciánk igazát és szilárdságát A nép forró szeretete és hálája a Szovjetunió iránt A győzelemhez eredményeinken hivő elsősorban a népnevelők munkáin járulé kossá fít-

Next