Délmagyarország, 1949. június (6. évfolyam, 126-149. szám)

1949-06-01 / 126. szám

SzéuJa, ISIS jiínínS­í. 3 munista párt országot vezető párttá válik, amikor a meg­­vert tőkésosztály legális szerveinek működése nem sok eredménnyel kecsegtet, az el­lenség fokozatosan arra vesz irányt, hogy ügynökeit be­csempéssze a pártba. A jelen­­legi stratégiai szakaszon pár­tunk állandóan komoly jobbol­dali elhajlások veszélyének van kitéve, falun és városon egyaránt. Ez a jobboldali el­hajlás a főveszély és folyton uj és uj formában jelentkezik. A főveszély a jobboldali elhajlás *A jó kulák« kérdésén kívü­­l régi tőkésszakember jelentő­ségének túlbecsülését említet­te meg példaképpen Rákosi elvtárs, majd a baloldali el­hajlásokról is beszélt, annak helytelenségéről, amikor min­­den régivágású szakembert minden alap nélkül is mellőz­nek. De a főveszély a jobb­­oldali elhajlás és ezt a ve­szélyt nemcsak az növeli, hogy A választási utáni közvetlen küszöbön álló feladatok közé tartozik az új népköztársasági alkotmány megvalósítása is. Ez az alkotmány számot vet a szo­cialista fejlődéssel, rögzíteni fogja az eddig elért eredménye­ket és olyan lesz, hogy elősegíti a fejlődés további menetét. En­nek megfelelően a többi népi demokráciák és a Szovjetunió alkotmányához hasonlóan létre­hozunk egy elnöki tanácsot, amely lehetővé teszi a feladatok meg­ol­dá­sá­na­k meggyorsí­tá­sá­t. Szabályozni fogja ez­­ az alkot­mány az állam és az egyház viszonyát, mégpedig oly módon, hogy szigornál­ el fogja válasz­ol! az államot az egyháztól. Rákosi elvtárs ezután a kor­mányzati feladatokkal kapcso­latban különös nyomatékkal hangsúlyozna a­­ gazdasági tár­cák összehangollsának­ és a kormány kulturális, népművelési feladatai megoldásának fontos­ságát ma­jd, a nemzetközi de­mokratikus világszövetségnek Budapesten rendezendő augusz­tusi találkozóját méltatta. Legsürgősebb feladatunk a hároméves terv befejezése — Nemcsak arról van szó — mondta —, hogy ezt a találkozót mintaszerűen megrendezzük és politikai színvonalát mintaszerű szervezéssel támasszuk alá, ha­a szocializmus építésével pár­­huzamosan fokozódik a kapi­talista elemek ellenállása. Fi­­noman, kevésbbé látható és nehezebben leplezhető lesz az a mód, ahogy ezt az ellenállást folytatják, ha sikerül nekik a kommunistákra­­ kiterjeszteni befolyásukat. Beszélt a továbbiakban Rá­kosi Mátyás a jobboldali veszély ügyét a veszedelmes megnyilvá­nulási formáiról: a nacionaliz­musról, a sovinizmusról, a dol­gozó nép hazafiasságának meg­becsüléséről, a kozmopolitiz­­musról. Az amerikai imperializ­musnak az egészséges hazafias­ság ellen indított eszméi hadjá­ratával szemben ápolni, fejlesz­teni kell a haladó hagyományok tiszteletét, a haladó hazafias­ságot, mely nem áll ellentétben a lenini-sztálini proletár nem­zetköziség haladó eszméivel, hanem annak egyik fontos ös­szetevője. Ezt különösen vilá­gosan kell látni most — m­ond­­ta Rákosi elvtárs — amikor a* i­pleriatista szellem behatolási módszereivel szemben minde­nütt fel fogjuk venni a harcot, nem fel kell használni ezt a találkozót elsősorban arra, hogy a béke táborát az ifjúság között világszerte megerősítsük. Ebből a magyar ifjúság is nagy hasz­not és támogatást nyer. — Beszélni kell az előttünk ál­ló hatalmas gazdasági felada­tokról is­ Az első legsürgősebb feladat, hogy ez év végére befe­­jezzü­k a hároméves tervet. A terv haladása nagyban és egé­szében jó és minden előfelté­tele megvan annak, hogy ez év végére valóban elérjük azokat a teljesítményeket, amelyeket ere­detileg a jövő év augusztus el­sejére terveztünk. Rámutatott Rákosi Mátyás azokra a jelenségekre, amelyek a hároméves ,terven belüli fejlő­dés egyenlőtlenségét mutatják. Arra is kell törekedni, hogy a hároméves terv Hacsak végös­­­szegében teljesüljön idejében, hanem minden részlege elérje a kitűzött célt ez év végéig. A há­roméves terv befejezése mellett nem kevésbbé fontos és küszöbön álló feladatunk ötéves tervünk részleteinek kidolgozása, tör­­vények­re emelése, valamint gon­doskodás arról, hogy a terv rész­letei a gyárakban, a mezőgaz­daságban ismertek legyenek és végrehajtásuk január elsejével meg is kezdődjék, rendkívül megnőtt és most már kevesebb belső akadállyal, gyorsabb iramban haladhatunk. A választások megnövelték pár­­tunk és a magyar népi demo­krácia nemzetközi suliját is. A választások megmutatták, hogy a magyar népi demokrácia és pártunk gyökerei mélyek és szilárdak. Ez a tény megnövelte súlyunkat is, de megnövelte természetesen nemzetközi fete­­'őrségünket, többek közt a béke megőrzésének frontján is. Mi örvendetesnek tartjuk, hogy felszabadítónk a hatalmas Szovjetunió és a népi demokrá­ciák következetes békepolitiká­­jának eredményeképen a nagy­­hatalmak újra leültek tárgyalni. A békefiontaik reánk­­eső részét változatlanul erősítjük De ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy a békefrontnak reánk eső ró­­­zst változatlanul elVitsük. Ezért még június fo­lyamán Budapesten egy nagy b­ékekongresszust tartunk, mel­­­lyel újra aláhúzzuk dolgozó né­­pünk elhatározását, hogy békén­ket minden erővel meg akarjuk védeni- Ugyancsak jumilaium a parlament elé terjesztjük a múlt hónapban Csehszlovákiában megkötött barátsági és kölcsö­nös segélynyújtási szerződésün­ket. Rá a szerződés is lényege­sen­ hozzájárul Európa s ré­szén a békefront megerősödésé­hez és a népi demokratikus erők összefogásához. 1 ■ ■ i­i — Feladat tehát van előt­tünk éppen elég, de e felada­­tok megoldásához most már sokkal bátrabban és öntudato­sabban foghatnak. Nem szólalunk meg a sikerektől, élen akarunk járni a munkában A választások megmutatták, hogy dolgozó népünk leúik ben­­neünk és szívesen követi útmu­tatásainkat. Nem fél az előt­tünk lévő nehézségektől és szí­vesen hozza meg azokat az ál­Rákosi Mátyás elvtárs nagy lelkesedéssel fogadott beszéde után Kovács elvtárs beszámoló­ja következett. A vitában több mint húsz felszólalás hangzott el. Rákosi elv­társ hosszabb zá­rószavában válaszolt a feltett kérdésekre. Kiemelte azt a tényt, hogy a felszólalások ki­vétel nélkül helyeselték a párt politikáját és a pártvezetés tör­hetetlen egységét tükrözik. A záróbeszéd után az egész központi vezetőség leírhatatlan lelkesedéssel, perceken keresz­tül ünnepelte győzelmeinek szervezőjét, a párt vezérét, Rá­kosi Mátyást. Szakasits Árpád elvtárs javaslatára a központi vezetőség egyhangúlag határo­zattá emelte Rákosi elvtárs fe­dozatokat, amelyeket mindnyá­junk jobb jövője kíván tőle. Tudja,­­ hogy ezeket az áldoza­tokat önmagáért hozza és a fej­lődés folyamán bőségesen meg­­térülnek. »­ | _— Mi pedisz, magyar kommu*­nisfcák, a Magyar Dolgozók Pártjának katonái — fejezte ki beszédét Rákosi elvtárs — non* szédülünk meg a sikerektől, mint ahogy a múltban sen* ijedtünk meg a nehézségektől, továbbra is élen akarunk járni a munkában, példamutatásban, áldozathozatalban és vezetni fogjuk dolgozó népünket tovább előre, új sikerek, új győzelmek, a szocializmus felo.­ferátumát és záróbeszédét Ezután a tagjelöltek felvéte­lének szabályozásáról terjesz­­tette elő Szabadta Árpád elv­társ a határozati javaslatot, amelyet a központi vezetőség egyhangúlag elfogadott. A tag­jelöltek felvételének szabályo­­zásáról szóló határozat ki­mondja, hogy a tagfelvételi zár­lat június 1-én megszűnik. A pártba felvételre jelentkezőket csakis tagjelöltként lehet fel­venni. A központi vezetőség utasítja a párt valamennyi szer­­vezetét, hogy június elseje után kezdjék meg az új tagjelöltek felvételét a pártba. Tagjelölte« két párttagnak csak 1949 no­vember elseje után lehet fel­ venni Az új népköztársaság­i alkotmány elősegíti a fejlődés további menetét ra­­c!5if«?iel páríiaeftoh crnft 1949 novembere után Lehet felvonni Az ötéves terv be­ruház­ás­ai jövő­­ felvirágzásunk alapjai Ezzel kapcsolatban az egész dolgozó nép tudatát rá kell irá­nyítani arra, hogy az ötéves terv óriási beruházásokat követel. Ezek a beruházások jövő felvi­rágzásunk alapjai, ezeknek a gyümölcsén fogjak élvezni az öt­éves terv utolsó esztendejében és természetesen utána is. De ahhoz, hogy ezt elérjük, már most min­den téren számba kell venni gaz­dasági erőforrásainkat. Rá kell térnünk a legnagyobb takarékos­ságra. Dolgozó népünk figyel­mét ezért nemcsak az elérendő eredményekre, hanem ezekre a szempontokra is felhívjuk. Az öt­éves terv kidolgozását augusz­tusra b­efejezzük s akkor a há­­romév­es terv befejezése mellett az ötéves terv ismertetése és elő­készítése lesz legfontosabb fel­adatunk. ötéves tervünk végre­hajtását lényegesen megkönnyíti majd­ a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa, amelyben a Szov­jetunióval és a népi demokrá­ciákkal együtt mi is részt ve­szünk és amely biztosíték arra, hogy kitűzött tervei­ket az im­perialisták a lehető legkisebb mértékben tudják zavarni. A Legközelebbi gazdasági fel­adataink közé tartozik az aratás után a beszolgáltatás jó vég­rehajtása. A tavalyi tapasztala­­tok felhasználásával az idén folytatni kell azt a politikát, hogy a beszolgáltatás terheit a dolgozó parasztok kímélésével, elsősorban a kulákság vápáb­a helyezzük­ . Feltétlenül bizto­siani kell, hogy a jónak ígér­kező termésből a legnagyobb mennyiség jusson és kerüljön a dolgozó nép államának rákká­­raiba és a feketepiac e téren végleg megszűnjön. [ha a be­­szolgáltatás kedvező eredményt ad, úgy tehetővé válik a­ ke­nyér­jegy és általában a Pi­ h rendszer végleges eltörlése, ami természetesen demokráciánk gazdaság erejének újabb biz­o­­nyítéka é­s egyben jelentékeny politikai sikere is lesz. Politikai téren a választások után tovább visszük a nemzeti demokrata erők összefogását a Magyar Függetlenségi Népfron­ton belül. Ezt a feladatot szá­munkra megkönnyíti az a kö­­rülmény ,hogy Pártunk Súlya a választások következtében A demokratikus ifjúsági vi­lágszövetség végrehajtó bizott­ságának három tagja érkezik vasárnap Szegedre. Eljönnek, hogy a szegedi SzlT diák, az RPDSZ és Úttörő Ifjúság több­­­el dűlhessék Kanadába, Id a Szov­jetunióba, Franciaors­zá­gba és a világ több tájára. Megis­­merkednek a szegedi fiatalság szervezete életével, megnézik, hogy hogyan tud lelkesedni Szeged fiatalságai. Siisinájas e’se’e készül Nem tecz egyszerű ám ez a »kis május elseje«, ami itt va­sárnapra készül Már minden szegedi SzIT-es és más szerve­­zetben levő fiatal tudja a va­­sárnapi jelszót — tEgységbe ifjúság, előre a tartós békéért.« —■ Ezt már nemcsak tudják, hanem több helyen a szó szo­ros értelmében föl is írták zász­lójukra, melyeket most újra meg­forgatnak a javában szí­nűz 5 szegedi tudón. Jelszó lesz még ezen a na­pon a SzIT-tag nyolcadik nyol­cadik pontja is. Szeged 33 SzTT alapszervezetében már elké­szültek a díszes pirosbelükkel megfestett nagy transzparen­sek, fölírták rájuk »8. Magyar ifjúság légy harcos társa a vi­lág demokratikus fiatahác­inak.s Ezek a föliratok vasárnap tett­­rekészséget öntenek Szegeden idősbe, fiatalba egyaránt. S2085 fi­SZSZÁZÜÍa’! A délelőtti órákban több mint kétezer diszszázadokba fölsora­kozott SzIT-tag, közel ezer út­törő, ötszáznyi középiskolás és valamennyi szegedi egyetemi hallgató megy újra rá a liget­be, megismétlődik a nemrég, múlt emlékezetes május elseje és a választások napjai. Újra »zakatol majd a vonat« egész Újszegeden. Két óra hosszas műsoron keresztül mutatják be a szegedi MINSz szervezőt kulturgárdái tudásukat. Délután újabb nagy előadás következik. Rengeteg új műsorszámok kö­zött a legjobb szegedi tornászok különböző tornagyakorlatokat mutatnak be, hé GFÍSz lelvén? Igen érdekes és káprázatos lesz az egyik jelenet, amely egy gúla tetején a DlVSz világifjú­ság szövetsége jelvényét alakít­­ja majd. Az egésznapos ünnepséget tá­­borb­a fejezi majd be. Utána tovább tart a szórakozás és az ujorgás. A Virág­kioszk helyi­ségében és a Vigadóban reggelig tartó tánc lesz, melynek a jöve­delmét a szegedi fiatalok a Pes­tivé! világifjúsági találkozó mi­nél nagyobb méretű megrendezé­sére fordítják. Ez a hatalmas lelkesedés t eca a szegedi fiatalság részéről az a fogadtatás, amellyel az augussz­tusban a Pestre érkező gyar­mati és más külföldi fiatokkal fogadják majd. Tudják mind­­­nnyian, hogy most ezen a találé­kozón­ már nem két népréten­ fiatalsága, hanem az egész világ ifjúsága talál egymásra. En­nek a vasárnapnak a politikai jelen­tőségét Szilágyi András elvtárs és Ladányi Benedek ,Nagysze­­ged MINSz titkára ismerteti majd részletesebben . Jfsínig ifiíf előre a teríts liMiif Szeged vasárnapi jelszava A lenini sztálini ut gazdagságok, szépségek felé vezet. .. .2 Gyönyörű kiállítást rende­zett a Magyar-Szovjet Társa­ság az Iparcsarnok márvány­­termében a szovjet építészet­ről. A hatalmas fényképeken és táblákon megelevenedik a szemlélődő előtt a hűvös csar­nokban Moszkvája Leningrád, Ukrajna és a csodálatos, távoli Szibéria:a Szebbnél­ szebb há­zak, gyárak, erőművek és pa­­loták­ épültek a nagy szocialis­ta országban s amikor a láto­gató mindent végignéz, bol­­dog öröm tölti el a szivet: ide vezet a lenin-sztalini út, ilyen gazdagságok és szépsé­gek felé viszi a dolgozók ha­talma az országot Nem is tudja, hogy mit cso­dáljon meg. A kényelmes, mo­dern lakóházakat, a pár­atlan szépségű palotákat, a moszkvai Vörös teret, vagy a Szovjet Hadsereg közpon­ti szín­házát amelyhez hasonló kevés akadt a világon. De nem is lehet itt választani, mert minden fény-, kép uj­a­bb nagyszerűségeket tartogat. Mind a szocialista­ rend magasabbrendűségét, a munkásosztály diadalát dicséri és hirdeti Párthírek KERÜLETI ÉS ÜZEMI SAJTÓFELELŐSÖK! Június 4-én, pénteken dél­után 6 órakor sajtóértekezlet a Káll vin­ téri székházban. Megjelenít kötelező. A talajkrófelelősök értekezletei ez­entúl nem kedden, ha­nemi pénteken délután 6 órakor lesz megtartva. VáUslatelit Snsiemslá A MÁV szegedi igazgatóság udvarán gyűltek össze a vasút fizikai és szellemi dolgozói, hogy meghallgassák Gyöngyösi József igazgató vállalatvezető beszámolóját. Egyúttal kiosztotta a nyere­ségrészesedésből a jó munká­soknak a jutalmat. A jutalom­ban részesülő dolgozókat egyeo^­ként lelkesen megtapsolták a jelen­levők. Kiváló jó munká­’­jukért jutalomban részes­ülü it­ Juhász Gyula, özv.­­Klauzal Gyuláné, Iglói Ferenc* BarUj Béla, Várkonyi Ernő, Bakacsi István, Bartók Sándor, Lovasi István, Tóbiás István, Papp La­­jos, Borzás József és Virágh Imrét

Next