Délmagyarország, 1949. július (6. évfolyam, 150-176. szám)

1949-07-01 / 150. szám

DIMGVAEORSZAQ «stf«. 140 szám. Ara öif mt&» H­itt OW"/jlla délután érkezik Szegedre a román kultúrküldötség rrt— Három traktor és tizennégy vetőgép érkezett a szatymazi gépállomásra (949 Julius 1, péntek Sikert aratott a szovjet álláspont, amely Németország egységének helyreállítására s a nemzetközi együttműködés megvalósítására irányult VISINSZKIJ NYILATKOZATA A PÁRISI ÉRTEKEZLETRŐL A Pravda és az Izvesztija tudósítója azzal a kéréssel fordult Visinszkij külügymi­niszterhez, nyilatkozzék a Pá­rizsban tartott külügyminisz­teri értekezletről. Visinszkij nyilatkozatában többek között­­ a következőket mondotta: — Mint ismeretes, az érte­kezlet napirendjén két kérdés szerepelt: a német kérdés és az osztrák szerződés. Az 1947-ben tartott két előző ér­tekezlet, amelyen a német kérdést­­ megvitatták, ered­ménytelenül végződött, mert az Egyesült Államok, Nagy­­britannia és Franciaország kormányai nem mutattak haj­landóságot a német kérdés megoldására. Emlékeztetni kell arra, hogy az Egyesült Államok és Nagybritannia kormányai­­ még 1946-ban irányt vettek Németország kettészakításá­­ra, félretéve azokat a kötele­zettségeket, amelyeket Pots­­damban vállaltak. Ezzel a politikával mindenképen igye­keztek elhúzni a német kér­dés megoldását, arra töreked­tek, hogy m i Németország nyugati ré­szét kezükbe kaparintsák és felhasználják demokrá­ciaellenes és imperialista céljaikra. Németország kettészakítása Az Egyesült Államok, Nagy­britannia és Franciaország kormányai az utóbbi három év alatt számtalan intézke­dést foganatosítottak, hogy megerősítsék Németország kettészakítását és a nyugat­német övezeteket eszközként felhasználják terveik megva­lósítására. Ilyen intézkedések voltak a külön pénzügyi re­form, a berlini szövetséges parancsnokság felszámolása, az egységes berlini közigaz­­gaáás és a szövetséges ellen­őrző tanács munkájának meg­szüntetése, Németország nyu­gati övezeteire a megszállási szabályzat rákényszerítése, az antidemokratikus bonni alkotmány megteremtése, to­vábbá az a kísérlet, hogy be­kapcsolják a nyugatnémet övezeteket a Marshall-tervbe, s ami megkönnyítené a nyugati övezeteik alárendelését az an­­­gol-amerikai monopoltőkének. Ez az irányvonal kezdettől fogva kudarcra volt ítélve, mert ellentmond Németország történelmi fej­lődésének s Európa minden demokratikus országa és az egész világ demokratikus körei részéről elítélésre ta­lált. Mindennek ellenére az Egye­sült Államok, Nagybritannia és Franciaország kormánya — mint a pári a külügyminiszteri értekezleten teljesen leleplező­dött — nem adták fel a re­ményt arra, hogy folytassák az úgynevezett »erős kéz« politiká­ját és ezen az uton eredményt érjenek el. Ezt a célt szolgálták a­zok a javaslataik, amelyek ar­ra irányultak, hogy törvényesít­sék a német kérdésben tett kü­lön intézkedéseket ,szakadár te­vékenységüket és rá­kényszerít­sék a másik félre a német kér­­désben tett külön intézkedése­ket. Nem gondoltak kevesebbre, minthogy Németország keleti övezete egyszerűen csatlakozzék a bonni alkotmányhoz. Fogadja­­ el a megszállási szabályzatot és rendelje alá magát a három nyugati kormány diktátumá­nak. Teljesen szabad kezet kí­vántak maguknak minden Nyu­­gatnémetországot érintő kér­désben, a ítyi­arc oka A nyugati külügyminiszterek ezt a programot akarták meg­valósítani a külügyminiszteri ér­­tekezleten, de nem sikerült nekikk a szov­jet küldöttség szilárd állás­­pontja miatt. Kénytelenek voltak más kiutat keresni a kialakult helyzetből, miás megoldást keresni a német kérdésben, s­ j javaslataikban már semmi utalás sem volt ar­ra, hogy­ a három nyugati hata­lom németországi politikája he­lyes volna, hanem ellenkezőleg, éppen az jutott kifejezésre, hogy erőfeszítéseket kell tenni Né­metország gazdasági és politikai egységének helyreállítására, hogy a külügyminiszterek taná­csának következő ülésszakán el­érjék azt az eredményt, ame­lyet ebben a vonatkozásban most nem sikerült elérni Ezt természetesen semmiképpen sem lehet a nyugati hatalmak németországi politikája, »he­lyessége« megerősítésének ne­vezni, mint ahogy ezt az Egye­sült Államok hivatalos köreiben bizonyítani igyekeznek. Valójában a párisi külügy­miniszteri értekezleten a német kérdésben elért megegyezés ko­moly különbségeket mutat az eredeti angol-amerikai-francia javaslatokkal és tervekkel szem­­­ben. A négy miniszter által el­fogadott kommünikében világo­san láthatók azoknak a javasla­toknak az alapeszméi, amelyeket a szovjet küldött­ség már az első napon ter­jesztett a külügymini­szterek tanácsa elé­­ r­ Szovjeunió a potsdami egyezmény mellett A szovjet küldöttség állás­pontját meghatározta az a tö­rekvés, hogy meggyorsítsa a német kérdés rendezését, az a cél, hogy helyreálljon Németor­­szágnak, mint békeszere­tő és demokratikus államnak az egy­sége a potsdami elvek alap­ján, ami az egyik legfontosabb feltétel a nemzetközi együttmű­ködés és a népek biztonsága szempontjából. A Szovjetunió szilárdan is következetesen kitart a pots­dami egyezmény mellett­ Németország gazdasági és poli­tikai egységének helyreállítása és békeszerető demokratikus Németország létrehozása mel­lett. Kitart a mellett, hogy Né­metországnak vissza kell adni a szabad és egyenjogú békesze­rető nemzeteket megillető jogo­kat Ez volt a Szovjetunió állás­pontja, ez az álláspont határozta meg az előterjesztett javaslato­kat A szovjet küldöttség javasla­tai azonban szilárd ellenállásra találtak az Egyesült Államok,, Nagybritannia és Franciaország külügyminiszterei részéről. Még azt a javaslatot sem fogadták el hogy fejezzék be a német béke­szerződés előkészítésének eljá­rási módozatait megállapító­ munkát, azzal az ürüggyel, hogy a meglévő eljárási tervezet el­avult, de nem tudták megmonda­ni, mit kellene változtatni az em­lített tervezetben. Az elmondottakból világos, hogy a Szovjetunió a német kér­désben a párisi ülésszakon kö­vetkezetesen kitartott elvi állás­pontja mellett, amely teljesen megfelel a potsdami egyezmény­nek és visszautasított minden kísér­letet, amely arra irányult, hogy a német kérdésben eltér­jenek a potsdami döntésektől. Ennek eredményeképpen a há­rom nyuj­li küldöttség kényte­len volt megváltoztatni irány­vonalát, kénytelen volt más ala­tért korábbi álláspontjától, amely abban állt, hogy a Szovjetunió részvétele nélkül oldják meg a német kérdéseket, mint ahogy ebben 1948-ban Londonban egy­más között megállapodtak és ez év tavaszán Washingtonban is megerősítették. A külügyminiszterek mostani ülésszakán a nyugati nagyhatal­mak szükségesnek tartották, hogy négyhatalmi konzultációról álla­podjanak meg a német kérdésre vonatkozólag a háromhatalmi konzultáció helyett, amelyet az utóbbi két évben alkalmaztak, durván megszeg­ve a potsdami egyezményt. Az USA „erőfeszítései” Acheson június 23-ára­­ wa­shingtoni sajtónyilatkozatában azt állította, "hogy az Egyesült Államok erőfeszítései arra irá­nyulnak, hogy a németeknek sokat keresni egyes, Németorszá­got érintő kérdések rendezésére. Ilyen alapnak bizonyultak vég­eredményben a szovjet javasla­tok.­­­­ Bárhogy igyekszik is a há­rom nyugati kormány tagadni, tény marad, hogy a négy kül­ügyminiszter megegyezése alap­ján kiadott ,­­­­ hivatalos közlemény a szovjet ja­vaslatok szellemén épült fel. A közlemény egyes pontjai mind világosan mutatják, hogy a há­rom nyugati külügyminiszter el­Ami pedig az egyetemes né­met demokratikus kormány megalakításának kérdését illeti, a három miniszter nyíltan­ ki­mutatta, mennyire nem tartja kívánatosnak ilyen kormány megalakítását. Ugyanezen az értekezleten Acheson kijelentette, hogy a nyugati újjáépítési segítséggel elért sikerekben kell "keresni a­­ magyarázatot arra, ami Páris­­­ban történt ! Ezzel kapcsolatban azonb­an nem a Marshall-terv sikerteé ről, hanem sikertelenségéről kellett volna beszámolnia. Mert ha a Marshall-terv sike­­­resnek bizonyult volna, mivel kell magyarázni, hogy e terv [szerzőjét megfosztották külügy­iminiszteri tisztségétől. Éppen a Marshall-terv sikertelenségében­­ kell látnunk egyik okát annak, hogy Parisban a három nyu­gati külügyminiszter eltért ere­­­­deti úgynevezett »erőskezű« po­­l­itik­ájától.­­ Ami az osztrák szerződés kér­­­­dését illeti, ebben annak követ­­­­keztében sikerült megegyezni, [hogy az Egyesült Álla­mok, [Nagybritannia és Franciaország ]kormányai kénytelenek voltak megvál­toztatni álláspontjukat és | visszavonni ellenvetéseiket, s amelyet a keletausztriai volt | német javakra vonatkozó jogos | szovjet követelésekkel szemben [emelték. J fl párisi ülésszak ’ legfontosabt­ eredménye ! Ami Jugoszláviának Ausztriá­­­val szemben emelt területi igé­­­nyeit illeti, ki kell jelenteni ,hogy már két évvel ezelőtt Ju­­­goszlávia képviselői a Szovjet ’­­­unió háta mögött titkos tár­­­­gyalásokat folytattak Angin [­­ megbízottaival, de nem tudta­ »szabadságot adjon saját ügyeit intézésében, gyengítse a meg­szálló hatóságok ellenőrzését« és hogy a Szovjetunió állítólag »nem mer ugyanilyen módon el­járni«. Ez az állítás azonban komoly­talan és minden alapot nélkü­löz. Ha így állana a dolog, mi­vel lehetne magyarázni, hogy Acheson és nyugati kollégái ha­tározottan ellenezték a szovjet küldöttség javaslatait, hogy helyreálljon a Németország egy­sége és a németeknek szabad­ságot juttassanak saját ügyeik intézéséb­en. Hiszen éppen a nyu­gati külügyminiszterek utasítot­ták el a Szovjet javaslatát, hogy hozzanak létre koordinációs gaz­dasági szervet, hogy eilítssék helyre az egységes berlini köz­­igazgatást, hogy létesítsenek gazdasági képviseleteket és hogy rövid határidőt szabjanak a megszálló csapatoknak Német­országból való kivonására. elérni semmiféle engedményt Világos ,hogy az ilyen kulis­­­szák mögötti tárgyalások követ­kezményeiért a szovjet kormány nem vállalhat magára semmi­féle felelősséget A külügyminiszterek tanácsa párisi ülésszakának eredmé­nyeiről szólva rá kell mutatni a legfontosabb eredményre: ez annak a politikának kétségtelen sikertelensége, amely Németor­szág kettészakít­­ására, a nemzet­közi kapcsolatok kiélezésér­ irányult és kétségtelen sikere annak a politikai irányvonalnak, mely Németország egységének helyreállítására, a nemzetközi kapcsolatok megjavítására, a nemzetközi együttműködés megvalósítására irányul. Ezek a külügyminiszteri ta­nács párisi ülésszakának ered­ményei. Ami a párisi ülésszak össze­hívását előkészítő feltételek kérdését illeti, ebben az ügy­ben — mint ismeretes — bizo­nyos kölcsönös endezmények történtek mind a három nyugati kormány, mind a Szovjet-kor­­mány részéről. A szovjet kormány kijelentet­te, hogy kész megszüntetni a közlekedési és egyéb korlátozá­sokat, ha a három nyugati kor­mány a maga részéről hozzájá­­rul saját közlekedési és egyéb korlátozásainak megszüntetésé­hez, lemondj­o­n<j­gr­ kor­mán­y együttműködésének bojkottjá­ról és hozzájárul a külügy­­miniszterek tanácsának hely­­reállításához-A három kormány belement ezekbe az engedményekbe. Úgy gondolom, hogy a to­vábbiakban is szükség lesz bi­zonyos, a potsdami egyezmény alapelvével összeegyeztethető * kölcsönös engedményekre. Az „erős kéz,” politikájának kudarca A megegyezés a szovjet javaslatok szellemén épül fel Adiesonnak a Marshall-terv sikertelenségéről kellett volna beszélnie Egymillióra dollár hiánnyal zárul az USA költségvetése Washingtoni jelentés szerint,­­az Egyesült Államok június 30-án végetérő költségvetési éve egymilliárd dollár hián­­­­­nyal zárul. Az USA állam­­i adóssága 251 milliárd dollár­ra emelkedett. A jelentés hozzáfűzi, hogy a mostani becslések szerint a jövő költ­ségvetési évre 5 milliárd dol­lár hiánnyal lehet számolni.

Next