Délmagyarország, 1949. július (6. évfolyam, 150-176. szám)

1949-07-01 / 150. szám

2 A Szakszervezeti Világszövetség kongresszusa megbélyegzi a szakadárok m­­unkásárak­ aknamunkásét /pró Antal elvtárs beszéde a kongresszus második napján A Szakszervezeti Világszö­vetség második kon­gresszusa­­erek csütörtöki ülésén Cyprus kiküldötte vázolta a cyprusi munkásság helyzetét, a tuni­szi kiküldött pedig arról be­szélt, hogy a tuniszi munkás­­osztályt az imperializmus va­lósággal rabszolgasorba sül­­lyesztette. A következő szónok Szolov­­jev, a szovjet Szakszerveze­tek egyik kiküldötte volt, akit nagy tapssal üdvözöltek a kongresszus résztvevői. Sz.O­lovjev hangoztatta, hogy a szakszervezeti világszövetség tevékeny harcot folytat a munkások jogaiért, a szak­­szervezeti jogokért, harcol a fasiszta terror ellen. A szak­szervezeti világszövetség erő­síti és fejleszti a nemzetközi proletár szolidaritást. A világ­­szövetség következetesen har­col a fasizmus minden meg­nyilvánulása ellen, harcol a tartós békéért és demokráciá­ért, síkraszáll a munkásság jogaiért. A világszövetség síkraszáll Némteország de­­militarizálásáért és nácítlaní­­tásáért, az egységes német szakszervezet megalakításá­ért, de csak a szovjet övezet­ben kapott meszemenő tá­mogatást a megszálló ható­ságok részéről, a nyugati övezetekben minden módon akadályozták a világszövetség tevékenységének kibontakozá­sát. 9 MarshalMerv ’*ékbve­n ve*i az országok gazdsági életét Az imperialisták, a mun­kásosztály egységének meg­­bontói arra törekszenek, hogy egyengessék az utat a hábo­rús uszítók számára. A kapi­talisták általános támadást indítottak a demokraikus sza­badságjogok ellen. A Mar­­shall-terv béklyóba veri a marshoMzált országok gazda­sági életét és a munkások vállára újabb súlyos terheket ró. A nyugati unió, az atlanti szövetség egyaránt a dolgo­zók terhére tör, a munkásság azonban mind nagyobb erővel küzd jogaiért. A haladás és a reakció, a demokrácia és az imperializ­mus, a béke és a háború erőinek küzdelme a szakszer­­vezeti világszövetségben is megmutatkozott. A brit szak­­szervezeti főtanács az ameri­kai CIO szakadár vezetői, az imperialisták segítőtársai megkísérelték a Világszövet­ség felrobbantását. Mac­Arthur tábornok fogl­ozása elen és tiltakozó táviratot küld tiltakozó táviratot küld az ENSZ főtitkárához is, a demokratikus szabadságjogok megsértése mi­­att. Ezután a francia CGT nevében Monmousseau lépett a szónoki emelvényre és rámutatott arra, hogy a dolgozó tömegek akció­egységére van szükség a nyomor és a háború sötét erői ellen. E­esedik a híre az imperialista laboron belüi, is A kubai kiküldött az ameri­kai imperializmus féktelen ki­­zsákmányolásáról beszélt A kubai munkások sohasem har­colnak a Szovjetunió, vagy a népi deomkráciák ellen — mondotta. Ezutá­n Lombardo Toledano beszélt a latin-amerikai dolgo­­zók nevében. Rámutatott arra, hogy a harc a monopolisták és a munkások, a gyarmatost­ók és gy­armati nép­ek között élesedi,­­de élesedik a harc az imperia­lista táboron be­lü­ is. Ezután hangoztatta, hogy a Szakszervezeti Világszövetség előtt a többi között a­­ következő feladatok állnak: 1. Meg kell erősíteni a nem­zetközi szakszervezeti egységet. 2. Amerika, Kanada, Anglia munkásaival, a széles tömegek­kel szoros kapcsolatot kell lé­tesíteni. 3. A Világszövetségnek sejte­nie és támog­atnia kell a füg­­getlenségükért és demokratikus­­ szabadságukért vivőit küzdel­­­­emükben a gyarmati országok dolgozóit. A délutáni ülésen Apró Antal, a Magyar Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának elnöke volt az első felszólaló. — Boldogok vagyunk — mon­dotta többek között, — hogy a Szakszervezeti Világkongres­­­szuson résztvevő kiküldötteken keresztül tolmácsolhatjuk a vi­lág összes dolgozójának, sza­­badságszerető népeinek a ma­gyar nép testvéri üdvözletét, bé­keakaratát, azt a szilárd elhatá­rozását, amellyel hazánkban a szocializmust építjük. A mi országunk szabadságát, függetlenségét, az újjáépítésben elért eredményeit, felszabadí­tónknak, a nagy Szovjetuniónak köszönheti. A felszabadulás óta orszá­gunkban soha rem látott fejlődés ment végbe. Ism­erefte az eddig elért eredményeket, majd beszédét így folytatta: Pártunk, a Mag­yar Dolgo­zók Pártja és a kormányzat különös gondot fordít arra hogy a munkások minél na­­gy.’ö­bb számban kerüljenek be az állam vezető tisztségei­be, a gazdasági élet kulcsál­­tfisaiba, a hadsereg tiszti karába. Országunkban nemcsak a gazdasági helyzet változott "i­" alapvetően megváltozott a politikai helyzet is. A más­fél hónappal ezelőtt elért vá­lasztási győzelmünk súlyos veszteség a reakció számára Amíg a kapitalista orszá­gokban éhség, nyomor, mun­kanélküliség vár a dolgozók­ra, addig például nálunk két­­év és öt hónap alatt fejezzük be hároméves gazdasági ter­vünket. 1950-ben kezdjük el ötéves tervünket, amely or­szágunkból fejlett mezőgaz­dasággal rendelkező ipari or­szágot teremt. Kormányzatunk minden tá­mogatást megad a szakszer­vezeteknek, hogy munkájukat a szocializmus építésében­ eredményesen tudják végezni. A magyar munkásosztálynak, a magyar szakszervezeteknek komoly gazdasági, szociális vívmányai vannak. Biztosak vagyunk benne hogy a dolgozók szerte a vi­­lágon megértenek bennünket és nem hiszik el az imperialis­ta sajtó esztelen hazugságait, amelyeket a békéért, a nem­zetközi munkásmozgalom egységéért, a Szocialista Ma­gyarország felépítéséért har­­ccló munkásosztályunk ellen i­s n­goztatnak. Ezután kijelentette, erőnk­höz mérten teljesítjük mind­enokát a nemzetközi kötele­­zettségeket, amelyek ezekből a határozatokból reánk há­rulnak. Még ellenségeit, a munkásosztály árulóit, a jobboldali szociáldemo­kratákat. Majd közölte, hogy a magyar szervezett munkásság, a magyar szakszervezetek nagy örömmel bószia­tok a szakszervezetek ma­ A Világszövetség él és élni fog. 54 munkásárulóknak ez a terve azonban csúfos kudarcot val­lott. A­ Szakszervezeti Világszö­vetség szilárdabban áll, mint va­laha. A Szakszervezeti Világszö­vetség él és élni fog — jelentette ki emelt hangon Szeló­vjev, a ki­küldöttek lelkes tapsa közben. Szóló­vjev a továbbiakban a Szovjetunió delegációja nevében javasolta a főtitkári jelentés el­fogadását. Majd javasolta, hogy a kongresszus intézzen felhívást a brit, az amerikai, a holland, a norvégiai, a dániai, a belgi­umi és más országok munkás­ságához, felszólítva őket. alakít­sanak bizottságokat a Szakszer­vezeti Világszövetséggel való együttműködés érdekében a dol­gozók érdekeinek védelmében. Meg kell állapítanunk — mon­dotta —, hogy a Szakszervezeti Világszövetség a­ tóta nyitva áll minden ország szakszervezete számára, azok számára is, ame­lyeknek áruló vezetői elhagyták a Világszövetséget. Teljes jogú képviseletet kell követelni a Vi­lágszövetségnek az Egyesült Nemzetek szervezetében. Testvéri udvar­e­ a fajién dolgozóinak Szolovjev beszédét óriási taps­vihar fogadta. A kiküldöttek he­lyükről felállva ünnepelték a szovjet szakszervezetek kikül­döttjét. Ezután Louis Saillant beje­lentette, hogy a 6 millió 700 ezer szervezett dolgozót képvi­selő japán szakszervezeti bizott­ság táviratot intézett a kongres­­­szushoz. Ebben közölte, hogy Mac­Arthur tábornok megakadá­­lyozta a japán szervezett dolgo­zók szakszervezeti szövetségét abban, hogy képviselőit elküld­je a kongresszusra. A kong­res­­­­szus Saillant javaslatára egyhan­­a puan úgy döntött, hogy testvéri üdvözletet küld a japán dolgo­ A magyar szakszervezet! moz­galom a világszövetség egységé­nek állandó szilárdítását nemcsak állásfoglalásaiban fejezte ki, ha­nem saját országunkon belül el­­távolítottuk a szakszervezeti moz­­góknak, ugyanakkor tiltakozik aalomból a szakszervezeti env- Eredményeinket a Szovjetuniónak köszönhetjük A mi oldalunkon van az igazság és az erő Péntek, 1949 július 1. sodik kongresszusára. Üzemeink­ben a dolgozók munkafelajánlás­sal, több és jobb munkával m­n­­nnepük a második világkongres­­­szust. Mi biztosak vagyunk abban, hogy a kongresszus jelentős mértékben hozzájárul a munkás­­mozgalom nemzetközi egységének további megszilárdításához. Meg­győződésünk, hogy a kongres­­szus hasznos munkát végez a világ dolgozóinak érdekében, akik mindenütt küzdenek a sza­badságért. A mi oldalunkon van az igazság, de a mi oldalunkon van az erő is — fejezte be beszé­dét. Apró Antal beszédét a kikül­­döttek lelkes tapssal fogadták, a taps ütemes tapsviharba ment át és Apró Antalt felállva ünne­pelték a kongresszus résztvevői, Elindult haza a magyar parasztküldöttség A Szovjetunió mezőgazdasági m­inisztéruma vacsorát­ döft a magyar vendégek tiszteletére A Szovjetunió mezőgazdasági minisztériuma szerdán este va­csorát adott a magyar paraszt­­küldöttség tiszteletére. A Szov­jetunió külügyminisztériumát Kiszeljev, a Balkán-osztály ve­zetője, Grigorjev és Bubisk­i ta­nácsosok képviselték. Ugyenesek jelen voltak a magyar nagykö­vetség tagjai, Molnár Erik nagykövet vezetésével. A bucsuvacsorán Lovanov mi­­niszterhelyettes és Keresztes Mihály államtitkár mondott po­l­gárköszörtőt. A vacsora a késő esti órákig tartott. A magyar parasztküldöttség június 30-án este 6 órakor in­dult haza Moszkvából. £k kínai néphadsereg újabb sikerei A felszabadító néphadsereg­nek Közép-Sensziben működő hadoszlopa június elseje óta teljesen felmorzsolta a még ott tartózkodó kuomintang csapatokat. 9700 kuomintang katona elesett vagy megsebe­sült, 3400 fogságba esett és többszázan átpártolták a néjjfe hadsereghez. A néphadsereg parancsnok­sága elhatározta, hogy sza­badlábra helyez sék fogságba esett kuomintang ha nem vettek részt háborús bűncselekményekben. A nép­hadsereg még a hazautazási költségeiket is fedezi. Július 2-án több mint 600 kínai író, költő, zenész és festő találkozik, hogy meg­tartsák a művészek első össz­­kínai értekezletét. Július 1-én lesz a kínai kommunista párt megalakulás­ainak évfordulója A kínai munkások elhatározták, hogy e­ f a nanot a termelés foko­zásával ünneplik. A sűrűn pinszl­t nem h­ajlandók levert lopj a szabadságharcosok ellen A szabad görög rádió jelenté­se szerint Rumen­ában élénk har­cok fokynak. Lidoriki-Amfosza helység közelében a m­onarcho­­fasiszták 163 embert vesztettek. A Szinincike térségében lefolyt heves harcokban a monarchofa­­siszták 276 embert vesztettek. Papagosz tábornok, a mo­­narchofasiszta csapatok főpa­­rancsnoka megszemlélte a hír­hedt kozanii gyű­­t "tábort ahol az otthonukból erőszakkal el­hurcolt parasztok ezreit őrzik. Papagosz a tábor fegy elfogható foglyait mozgósítani akarta a szabadságharcosok ellen. A pa­rasztok azonban megtagadták a harcot és béketüntetést rendeztek, majd követelték, hogy bocsássák őket vissza otthonukba. A tefko­­pigi és orevenai táborok pa­rasztjai szintén kereken elutasí­tották a hadbavon­ulást. Tito Jugoszláv*álét nem lehet népi demokráciának tekinteni — állapítja meg a bukaresti rádió A Tájékoztató Irodának a Tito-klikk árulását leleplező határozata első évfordulója al­kalmából a bukaresti rádió megállapítja, hogy a jugoszláv kommunista párt áruló vezetői teljesen szakítottak a szocializ­mus táborával és az angol-ame­rikai imperialisták zsoldjába szegődtek. Az elmúlt esztendő bebizonyította, hogy az áruló trockista Tito-klikk teljesen le­tért a marxizmus-leninizmus útjáról és szakított a szocializ­mus táborával. A belgrádi áru­lók­ árulása következtében Tito Jugoszláviáját már nem lehet népi demokráciának tekinteni, hanem a nyugati irb­erializmust a Marsh­a­ll-terv szekérto­ öjá­­nak. Az áruló trockisták ellen küzdenek az igazi jugoszláv kommunisták, a becsületes ha­zafiak. A jugoszláv dolgozók, a becsületes kommunisták foko­zódó harca bizonyítéka an­nak, hogy a Judás-klikk terror­­ja pusztulásra van itél-e. NEM VÁLTOZIK A HŐMÉRSÉKLET Mérsékelt, időnként élénk északnyugati, északi szél. Fel­hős idő, több­felé záporeső vagy zivatar. A hőmérséklet nem változik lényegesen. Ep lséflap sla­t 3 sulié 200 ezer RKM talBn-visztesít az Epesült Kaotéban a sz­ríjkok miatt Az Egyesült Államokban a sztrájkok és munkamegszün­tetések száma tetemesen­ emelkedett. A Sztrájkok foly­tán elveszett munkanapok száma májusban 3 millió 200 ezer volt, az áprilisi 1 millió 800 ezerel szemben.

Next