Délmagyarország, 1949. augusztus (6. évfolyam, 177-201. szám)

1949-08-02 / 177. szám

DEMMMIRSZAQ •L évi. 177. szám. *ra 60 uue' Kiemelkedő terménybegyíljtési eredményű­ Csengéén és fl sók­özpontok­ Újabb mezőgazdasági versenyek indultak a szegedkörnyéki községek között 1949 augusztus 2 kedd Az (Jj-Kina a Szovjetunió munkásosztályának példáját követi Li Liszan alelnök beszéde a kínai munkásszövetség értekezletén A kínai munkásszövetség most tartja értekezletét Peiping­­ben. Megnyitó beszédében Li Liszam, a kínai munkásszövet­ség alelnöke kijelentette, hogy kb. egy év leforgása alatt több mint tíz millió munkást fog­nak megszervezni Kínában a független, demokratikus, virág­zó új Kína felépítésére. Ez a kisipari munkások, üzleti al­kalmazottak, szellemi dolgozók, hasonlóképpen három millió ipari munkás megszervezését je­lenti. A kínai munkások az el­múlt év folyamán alapvetően teljesítették a feladatokat, ame­lyeket a kínai munkásszövetsé­­gek kongresszusa tűzött ki. A felszabadító háború győ­zelmei során új nehézségek ke­letkeztek, amelyek az amerikai imperializmus utasítására és tá­mogatására cselekvő kuomin­­tang 22 éves uralmának örök­ségéből adódnak. Az igazán független úl demokratikus gaz­dasággá váló átalakulás folya­mata, amikor a gazdaság nem az imperializmusra támaszko­dik — az imperialisták nyers­anyagaira és üzemanyagára rá­szoruló egyes iparágakban át­menetileg kezdvezőtlen lesz. Egyes ipari és kereskedelmi vállalatoknak, amelyek a há­borús vezérek és nagy földes­urak fényűzését szolgálták, meg kell változtatniuk terme­lésüket. Ezek a nehézségek­ azonban átmenetiek. A kínai "ép a gazdasági felépülés út­ján halad és sok helyen máris megkezdőtött a nagy­méretű újjáépítési munka. Nem csupán a kereskedelem átalakítását és a munkanél­küliség egyes részproblémáit fogják megoldani, de az is bizonyos, hogy meg fog szűn­ni a súlyos munkanélküliség, amelyet a több mint száz éve tartó imperialista elnyo­más és feudális rendszer idé­zett elő. Az imperialistáknak azok a tervei, amelyekkel a kínai népnek gazdasági nehézsége­ket akar okozni, kudarcra vannak ítélve. Az Új Kína a Szovjetunió munkásosztályá­nak példáját követi, amely szétzúzta­­ az imperialisták blokádját és úgy építette a szocialista államot. Valósággá vált Mao Ce Tung jóslata: Egyetlen szikra futótüzet okozhat 2­2 éves a kínai néphadsereg Huszonkét évvel ezelőtt, 1927 augusztus 1-én született meg a kínai népfelszabadító hadsereg. Az agrárforradalom alatt a ja­pánok ellen vívott harcokban ás a népfelszabadító háború­ban nőtt fel rendkívül nehéz körülmények között. Két hatal­mas ellenséget győzött le: a japán imperializmust és a Kuo­mintang reakciósait, az ame­rikai imperializmus lakájait. El­jutva mostani nagy győzelmé­hez, amelyben majdnem az egész országot felszabadította. A kínai felszabadító néphad­sereg születésének 22. évfor­dulója alkalmából az Ajkina Hírügynökség »Le tudjuk győzni a nehézségeket« című vezércikk­ben emlékezik meg a kínai fel­­szabadító néphadsereg megala­kításáról. A nancsangi fegyveres felkeléstől kezdve részletesen is­­merteti a kínai KP vezetésével a kínai nép küzdelmét szabad­ságáért. Az augusztus elsejei felkelés — írja a vezércikk —• a sötétség ösvényéről a fényes­ség útjára vezette Kínát. Egyet­len szikra, futótüzet okozhat — — mondotta Mao Ce Tung a néphadsereg jövőjéről. — Hu­szonkét éves küzdelem alatt valósággá vált Mao Ce Tung jóslata.. A kínai felszabadító néphadsereg naggyá­­ nőtt, erőssé vált és életre hívta a népi de­mokratikus Kínát. Az ünnepi vezércikk ezekkel a szavakkal végződik: Le tudjuk győzni a nehézsé­geket, bármilyenek legyenek is azok. A felszabadító néphadse­reg 22 éves küzdelmének tör­ténete jő tapasztalatokat szol­gáltatott nekünk és bizalommal tölt el bennünket. A KP, a felszabadító néphadsereg és az egész ország népe felismeri a fennálló nehézségeket és azok leküzdésével eltökélten valósítja meg alapvető politikáját. Biz­tos, hogy elérjük célunkat , íme a nép mínszí­rozta, hogy Franco*­­rínia pénzzel támogassá'. Duclos, a francia KP titkára vasárnap 25.000 főnyi lelkes hallgatóság előtt beszélt a ke­letpireneusi Argeles-sur-Meder­­ben. Duclos beszédében az at­lanti egyezmény, valamint a há­borús politika elleni harc foko­zására és a béke megvédésére irányuló egységre hívta fel a francia dolgozókat. A francia kormánynak Francóval való kapcsolatáról és azokról a hí­rekről szólva, amelyek szerint francia bankok kölcsönt készül­nek adni Francónak, kijelen­tette, hogy a francia nép meg fogja akadályozni, hogy a spa­nyol nép hóhérát francia pénz­zel támogassák. Megállapították a szovjet-magyar határt A Szovjetunió kormánya és a magyar kormány által kijelölt vegyes határmegállapító bi­zottság az 1947-ben Párisban aláírt békeszerződés első cik­kel­­ének harmadik szakasza ér­telmében kijelölte a határt a Szovjetunió és a magyar köz­társaság között. A bizottság tagjai 1949 július 30-án Mosz­kvában aláírták a határvonal leírását tartalmazó jegyzőköny­vet, a térképet és egyéb okmá­nyokat. A bizottság tagjai voltak szovjet részről: Bárul­in taná­csos, elnök, Csumakov és Zu­barev vezérőrnagyok. Magyar részről: Szalvai Mihály vezér­őrnagy, elnök, Bor­os István mi­niszteri tanácsos és Jano­vszk­y Béla ezredes. Erős iramban folyik K na felszabadítása A középkínai arcvon­alról je­lentik: a kínai felszabadító néphadsereg július 29-én 110 km-re Csangsatól északnyugat­ra felszabadította Csangteh vá­rost, Hunan tartomány harma­dik legnagyobb városát. Nyu­­gat-Kiangsziban a néphadsereg felszabadította a Khan folyó partján lévő Taiho városát, va­lamint az innen északnyugat­ra fekvő Jungszint. Hupeh tar­tomány déli részében felsza­badult Szungce, a Jangce déli partján. Kanszu tartományban 3 nap alatt hat megyei szék­helyet foglalt el a néphadse­reg. A Pravda az aratás hősi munkájáról A­ Pravda hétfői számában írja, hogy az egész Szovjet­unióban gazdag az idei ara­­tás. A hatalmas ország déli és középső részeiben már ja­vában folyik a munka és Szi­bériában, valamint az északi részeken is csalókéit minde­nütt elkezdték az aratást. A kolhoz­parasztok ígéretükhöz híven, idejében és veszi? víg nélkül takarítják be a termést Alexander Oskin kolhozpa­raszt, egy északkaukázusi kol­hozban már az egész eg­ri munkanorma kétszeresét telje­sítette. Nap, mint nap házi­ más eredményekről érkeznek jelentések.­­ Az egész szovjet sajtó a leg­nagyobb érdeklődéssel kiséri az aratás hősi munkáját. Minden erőnkkel támogatjuk az ifjúság seregszemléjét Pedagógusok értekezlete a VK­ előkészítéséről A Magyar Pedagógusok Sza­bad Szakszervezete hétfőn egész napos értekezletet tartott a Vi­­lágifjúsági Találkozó előkészí­tési munkájáról. Az értekezle­ten többek között felszólalt Szá­vai Nándor elvtárs kultuszál­­lamtitkár is. — Mi, akik együtt élünk az ifjúsággal és vele együtt építjük a szocializmust, minden erőnkkel támogatjuk az ifjúság seregszemléjét — mon­dotta. El kell indítani a neve­lők hatalmas arányú mozgósí­tását a Világi­fjúsági Találkozó sikerének biztosítás­ára. A Szakszervezeti Tanács ré­széről Bíró Mihály hangoztat­ta, hogy a találkozó a tartós békéért folytatott harc újabb állomása lesz. Ez a tény a­­ ma­­gyar pedagógusokra komoly feladatokat ró. Egyöntetűen vesszük fe­l­ a harcot a békéért, az imperialisták és háborús uszítók ellen, összehozzuk a vi­lág ifjúságát, hogy eltüntessük azt a válaszfalat, azt a hazug­­ságfüggönyt, amelyet az impe­­rialisták húztak egyrészt a Szovjetunió, a népi demokrá­ciák, másrészt az izu­perialisták uralma alatt álló országok kö­­zé — mondotta. A Pedagógus Szakszervezet felhívása A Magyar Pedagógusok Sza­bad Szakszervezete a Világif­­júsági Találkozóval kapcsolat­ban felhívást intézett a ma­­gyar nevelőkhöz. A felhívásban emlékeztet arra, hogy öt világ­rész ifjúságának képviseletében tízezer külföldi és 54 ezer ma­gyar ifjú jön össze augusztus 14 és 28-a között Budapesten a Világifjúsági Találkozóra. A hatalmas ifjúsági megmoz­dulás előkészítése, megrende­zése, lebonyolítása, sikerének biztosítása, nemcsak az ifjúság ügye, nemcsak annak felada­ta, hanem az egész dolgozó magyar népé, elsősorban pe­dig a pedagógusoké. Az ifjú­ság ügye a mi ügyünk is — hangzik a felhívás — mert mi nevelők vagyunk s a béke vé­delme a mi feladatunk is, mert nevelő munkákkal fel­mérhetetlenül sokat tehetünk a haladás, az emberi szabad­ság, a békés építés, a boldog jövő szolgálatára. Tekintse minden magyar nevelő legbenk­sőbb szívügyének a Világi Ijjú­sági Találkozót és annak sike­­rét támogassa minden erejét vel. Ismerje meg annak cél­kitűzéseit, feladatait és szívi­vel, lélekkel kapcsolódjék b­e a találkozó előkészítő munkálat­­taiba és lebonyolitásába. Kü­­lönösen a serdülő ifjúság kö­­rében az úttörő mozgalom te­rén vár nagy és sürgős feladat a nevelőkre. Az egész világ lát­ja meg, hogy­­ milyen ered­ményt ért el a Szovjetunió se­gítségével dolgozó nénünk a munkásosztály és élenjáró pártja, a Magyar Dolgozók Pártja, népünk szeretett bölcs vezére, Rákosi elvtárs vezeté­sével. A magyar nevelők, a Ma­gyar Dolgozók Pártjának út­­mutatásával az­ ifjúsági szerve­zetekkel karöltve előre, a Vi­­lágifjúsági Találkozó sikeréért — fejeződik be a felhívás. Londoni szakszervezeti vezetők elragadtatással számolnak be a Szovjetunióban tett látogatásukról A londoni szakszervezetek tanácsa füzetalakban kiadta Henry Lewitt és Harry Wiver beszámolóját a Szovjetunióról. Az év tavaszán jártak Moszk­vában mint a szakszervezeti tanács hivatalos képviselői. Lelkesen írnak a Szovjetunió fővárosáról, ahol az üzletek kirakatai tömve vannak min­den elképzelhető árucikkel. A moszkvaiak kitűnően öltö­zöttek és egészséges, életvi­dám emberek. A Szovjetunió­ban az egyszerű munkások és az értelmiség a demokratikus felépítésű szakszervezeti moz­galmon keresztül tevékenyen részt vesznek az ipari élet irá­nyításában. A füzet szerzői tényekkel cáfolják meg a Szovjetunió ellenségeitől ter­jesztett rágalmakat a »dikta­túráról« és »a demokrácia hiányáról«. A Szovjetunióban széleskörű, igazi demokrácia van. Ez nyilvánult meg a szakszervezetek kongresszu­sának ülésén is. A szocialista tervgazdálkodás biztosítja a szovjet dolgozók életszínvo­nalának és kultúrájának szün­telen emelkedését. Hatalmas eredményeket értek el a munkamenet megkönnyítései és a munkásvédelem terén. Azzal a mély meggyőződéssel hagytuk el a Szovjetuniót — ír­ják —, hogy a munkásmozgalom­ban van egy alapelv, amely kell, hogy egyesítsen mindannyiunkat: a munkásosztály útja a harc út­ja annak a rendszernek­ a meg­semmisítéséért, amely lehetővé teszi az embernek embertől tör­ténő kizsákmányolását, a harc a szocialista tervgazdálkodás meg­valósításáért, amely a föld és a termelési eszközök társadalmi tu­­lajdonbavételén alapszik. Láto­gatásunk a Szovjetunióban meg­győzött arról, hogy a szocializ­mus valóság. A londoni szakszervezetek ta­nácsának titkára, J. Jacobs a kö­vetkezőket írja a füzet elősza­vában: Reméljük, hogy ennek a beszámolónak közzététele hozzá­járul a közöttünk fennálló vi­szony megjavításához és segít­séget nyújt a Szovjetunióról ter­jesztett rágalmak és hazugsá­gok megcáfolására.

Next