Délmagyarország, 1949. szeptember (6. évfolyam, 202-227. szám)

1949-09-01 / 202. szám

2 FOKOZZUK A TERMELÉKENYSÉGET A Nagybudapesti Pártbizottság választmányának értekezlete A Magyar Dolgozók Pártja Nagy budapesti Pártbizottsága szerdán kibővített nagy buda­pesti pártválasztmányi filest tar­tott, amelyen megtárgyalták a termelékenység csök­ken­tését elő­idéző hibák megszüntetésének módját és a munka termelé­kenységének fokozását. Az érte­kezleten megjelent Rákosi Má­tyás elvtárs, az MDP főtitkára, Srakasits Árpád elvtárs, a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Gerő Ernő elvtárs, ál­lamminiszter, az MDP főtitkár­­helyettese, Marosán György elv­­társ, könnyűipari miniszter, az MDP főtitkárhelyettese, Zsófi­­nyecz Mihály elvtárs, nehézipari miniszter, Kossa István elv­társ, pénzügyminiszter, Vas Zoltán elvtárs, a Tervhivatal elnöke, Drahos Lajos elvtárs, az országgyűlés elnöke, Apró Antal elvtárs, a Szaktanács fő­titkára is, Tongrácz Kálmán elv­társ, Budapest polgármestere is. Az ülésen Kovács István elv­­társ, az MDP Nagybuda­pesti Pártbizottságának titkára tar­tott beszámolót . A felszabadulás óta Ma­gyarország és a magyar dol­gozó nép­pártunk és vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs irányí­tása alatt hatalmas politikai és gazdasági fejlődésen ment ke­resztül. A magyar dolgozó nép élni tudott a felszabadító szov­jet hadseregtől kapott szabad­sággal — kezdte beszédét Ko­vács István. — A felszabadulás nemcsak szabadságot ad a nép­nek, hanem anyagi javakat is. Dolgozó népünk életszínvonala napról-napra emelkedik. Amikor megállapítjuk, hogy a magyar munkásosztály általá­ban jól teljesítette feladatait, nem mehetünk el szó nélkül a meglevő hiányosságok mellett- A munka termelékenysége, amely sz­ocialista építésünk döntő té­nyezője, a legtöbb i [virion egy helyben áll és több iparágban visszaesett. Az egész gyáripar­ban 100 forint munkabérre eső termelési érték februártól jú­liusig több mint 17 százalék­kal visszaesett. Miközben te­hát ebben az évben a reálbérek á­tlagos színvonala 20,2 száza­lékkal emelkedett, addig ft mun­ka termelékenysége csökkent. Pedig a szocialista építés szi­gorú törvénye, hogy az élet­színvonal csakis a munka ter­melékenységének fokozásán ke­resztül emelkedhet. Pártunk Központi Vezetősége és Rákosi Mátyás elvtárs most döntő, központi feladatként ál­lítja a nagybudapesti kommu­nisták, a dolgozók elé. Szervezzük meg jobban a termelés munkáját, fokozzuk a munka termelékenységet. Termeljünk többet, jobbat és olcsóbban dolgozó népünknek. A munka terme­léken­y­sége visszaesésének fő oka a mun­kafegyelem és az egyéni fe­­lelősség hiánya. Az üzemek nagy többségéb­en még százé­val fordulnak elő késések. Egyes üzemekben k­itünően és indokolatlanul sok a táppén­zes beteg munkás. Előtörd­ul­tak még öncsonkításokkal kap­­csolatos OTI csalások is. Egyes m­­unká­on nem azzal tőrödnek, hogy a dolgozó nép javára többet, jobbat és olcsóban termeljenek, hanem még azt sem termelik meg, amit a ka­pitalistáknak felszabadulás előtt. Ennek tudható be, hogy még mindig magas a selejt. A WM vasöntödéjében a jú­niusi 10.4 százalékról július­­­­ra 23.5 százalékra emelkedett i m selejt. A Dimávag gépgyár­­i­ban a kocsitengelyek se tej Ilii- 1 uyuda az április seiej Hiánya­­it ,inak kereken a négy­szerese, s A munkásság egy része még­­ nem érlelte meg. A népi de­­­­mokrácia nemcsak jogokkal és­­ anyagi előnyökkel, hanem kö­­zeesséflekkel is jár. Ha a fe­gyelem a munkások között meglazul, akkor meggyengül a proletárdiktatúra is. Minden öntudaton mun­kálnak és elsősorban a kom­munistáknak közelességü­k, hogy felvegyék a harcot a munkafegyelmet rombolók ellen. A szocializmus építése na­gyobb és fejlettebb fegyelmet követel, mint a kapitalizmus: önkéntes munkafegyelmet, amely azon alapul, hogy a munkás tudja, a gyár és a gép a dolgozó népe, hogy a ter­­melést és a termelékenységet emelve, saját maga, népe és hazája javát szolgálja. A munka termelékenysége stagnálásának és visszaesésé­nek egyik fontos oka, hogy a nornarendezés szervezeti előkészítése sok hibával járt. Annak ellenére, hogy Párt és a Szaktanács megmondotta, a normához hozzányúlni nem szabad, ismételten előfordul­tak súlyos visszaélések e té­ren, amit persze a reakció használt fel. Több esetben előfordult, hogy a munkások jelentékeny mértékben tény­legesen túlteljesítették a nor­mát és az üzem vezetősége nem fizette azt ki, hanem új­ra megváltoztatta a normát. Nyilvánvaló, hogy itt az el­lenség keze játszik közre. Azok a vállalatvezetők, akik nem fizetik meg a tényleges telje­­sítmény­t, súlyos bűnt követnek el, az osztályellenség malmára hajtják a vizet, mert nem ösz­­tön­ik, hanem elkedvtelenítik, bizonytalanná teszik a mun­kásokat és elősegítik a terme­lés visszatartását. De ennek ellenkezője a normalazitások­­kal elért és elszámolt maga­sabb teljesítmény, méltatlan az öntudatos munkásokhoz, és szintén nem jelent egyebet­­mint saját munkástársainak, min'­a államának lecsapását. A nagy budapesti pártválaszt­­mánynak a leghatározottabban el kell ítélni a vállalatvezetők­nek és a kalkulánsoknak ezt a megengedhetetlen magatartását és meg kell követelni, hogy dé­ren is pontosan hajtsák végre t­ársunknak és a Száksze­­vezet­nek, a kormánynak határoza­­tát: ne nyúljanak a normához. h­a a normát túlteljesítették és amennyiben az tényleges telje­sítményen alapul, semilyen fel­­ső határt szabni nem lehet, h­a­nem­ a munkások több teljesít­ményét, akármennyi is az ös­­­szeg, ki kell fizetni. Mindezek a súlyos hibák az­ért lehetségesek. Pártunk ismé­telt figyelmeztetése ellenére, mert számos vállalat­vezetőnek és műszak­i vezetőnek rossz a­­ viszonya a szocialista epi­tééhez. A vállalatvezetők nem hajtot­­ták végre a Központi Vezető­ség határozatát, a párt és az üze­mi bizottságok nem ellenőriz­ték. Megköveteljük minden egyes műszaki vezetőtől, mestertől és munkástól, hogy a maguk te­rmeiés tudásuk legjavát adják, feladatukat pontosan hajtsák végre, biztosítsák a kapitalista munkafegyelemnél sokkal fej­­­ fellebb szocialista munkafegy­el­­met. Maguk mögött­­ érezhetik­­ teljes súllyal s­úrtunkat és a­­ szakszervezeteket Úgy kell megszervezni az üzemek­ben a munkát, hogy minden munkás bizonyos meghatározott mun­káért viselje a felelősséget. A másik döntő feladatunk, alapvetően megváltoztatni a munkások viszonyát a terme­léshez, a szocializmus építésé­­hez. Döntő szerepe van a szé­les tömegeket átfogó szocialista egyéni versenynek. Ma nálunk a munkásoknak csak egy töre­déke vesz részt az egyéni ver­senyben, így a munkaverseny nem teljesítette hivatását. Az egyéni verseny nem hátráltat­ja, ha­nem ellenkezőleg, még jobban e­lmozdí­tja a többi ver­senyformát, a brigádmozgal­­mat, a párosversenyt. Fel kell vetnünk egy kérdést, amiről eddig még nem beszél­tünk eleget, a kommunista párt­tagok viszonyát a termeléshez. Vannak nagyszerű elvtársaink, akik a munka igazi harcosaivá váltak. De tudunk olyan párt­­tagokat, sőt aktivistákat is, akik nem hajtják végre a tervet, se­lejtesen dolgoznak és mégis azt hiszik magukról, hogy jó kom­munisták. Pedig k­ommunista és rossz, fegyet­menetlen munkán, — ez a két fogaom összeférhetetlen. A nagybudapesti pártválaszt­­mány felszólít minden buda­­pesti üzemben dolgozó kommu­nistát, hogy önkéntesen és lel­kesen vegye ki részét a szocia­lista egyéni versenyből és pél­­damu­tatásával szervezze be a versenybe ^ pártonkívül mun­­ká­s Törne >eket. Félreérth­eletle­­nül m­e­g kell mondani, csak az lehet funkcionárius az üzem­ben, aki maradéktalanul telje­síti a termelésben kötelességét. A nagybudapesti pártválaszt­­mánynak meg kell állapítania, hogy a munkatermelékenység visszaeséséért, a munkafegyelem meglazításáért, az egyéni fele­lősség és az egyéni munkaver­­seny fejlesztésének hiányáért a szakszervezet és az üzemi bizott­ságok is felelősek. A szakszer­vezeteknek, az üzemi bizottsá­goknak munkájuk központjába a termelés kérdésével való foglal­kozást kell fűzniök. Rá kell mutatnunk arra is, hogy a fentebb említett hiá­nyosságokért üzemi pártszerve­zeteink, kerületi pártbizottsága­ink és a nagybudapesti pártbi­zottság is felelős, mert szintén nem hajtották végre azt a szük­séges fordulatot, amelyet a munkásosztály hatalomra jutása parancsolóan megkövetel. A pártszervezet politikai ne­velőmunkáját meg kell javítani s a terv végrehajtásának szolgá­latába állítani. Ezért a pártbi­zottságok tagjait elsősorban a legjobb nagyüzemi élmunkások­­­ból, vállalat- és műszaki veze­tőkből kell összeválogatni. A termelési munkáért személyesen a pártbizottság titkára és az egész pártbizottság felelős. Különösen figyelmet kell pártbizottságaink­nak a vas- és fémipari üzemek, valamint az építőipar termelési munkájának gyors megjavítására fordítaniok, vállalatvezetőknek és a munká­soknak is el kell sajátítani a technikát. 2. Rendet kell teremteni a bérfronton úgy, ahogyan azt a termelés érdeke megkívánja. 3. Az egyéni versenyt hatal­mas, tömegeket átfogó mozga­lommá kell fejleszteni. 4. Törődni kell a műszaki értelmiséggel, segíteni kell őket a termelésben az előttük álló feladatok megoldásában. 5. A pártnak és a szakszerve­zetnek fordulatot kell végrehaj­tania a termelés felé. Döntő köz­ponti feladattá kell tenni a ter­melésben előttünk álló feladatok megoldását. Nagybudapest kommunistái, munkásai és műszaki értelmisé­gei e nagy feladatok megoldá­sához vegyenek példát felszaba­dítónk, a hatalmas Szovjetunió­tól, a Bolsevik Párt szervezetei­től, sőt kommunistáitól. Az esz­té­lyharc súlypontja — elsősor­ban a városokban — egyre in­kább a gazdasági vonalra megy át. Az osztályellenséget a ter­melés frontján is meg kell vernünk. Ezen a választmányi ülésen a nagybudapesti komunisták, öntudatos munkások nevében megfogadjuk, hogy a felada­tot, amelyet Pártunk Közpon­ti Vezetősége és vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs elénk állított, kemény munkával és harccal végrehajtjuk és példát mutatunk az egész ország dolgozó népének, ho­gyan kell kommunista mód­ra építeni a munkások álla­mát, a szocialista országot 33 felhívjuk az egész ország kommunistáit és dolgozóit, kövessék példánkat. Rákosi Összefoglalva : 1. Meg kell szüntetni a mun­kafegyelem terén a meglévő la­zaságokat és megerősíteni a szocialista munkafegyelmet. Helyre kell állítani az egyéni vezetést, az egyéni felelősséget, hogy­ ezt megvalósíthassuk, a elvtára a múlt évi januári or­­szágos értekezleten ezt mon­­dotta: »Eddig még minden feladatot, ami elé a történe­­lem állított, sikerrel megöll­dottuk.« S valóban, eddig még minden feladatot meg« oldottunk amire a­zért irá«­nyitotta figyelmünket. Nincs és nem lehet semmi kétség az iránt, hogy most a munka termelékenységének fokozása terén pártszervezeteink, szak­­szervezeteink és munkásosz­­tályunk elé állított hatalmas feladatokat is sikerrel végre­­hajtjuk. Pártunk Központi Vezetősége, szeretett vezé­­rünk, Rákosi Mátyás elv­áró irányításával, gyorsabb tem­­póval építjük fel a szocialista Magyarországot — fejezte be beszédét Kovács István elv­társ, az MDP nagybudapesti párt­titkára. Kovács elvtárs beszámolójá­hoz többen szóltak­­ hozzá, majd az értekezlet eredmé­­nyeit Kovács István elvtárs fog­lalta össze. Felszólította f Valamennyit ipari szervezetet, üzemi ki­­zettségot és műszaki vezető­ket­ tárgyalják meg az érte­­kezb­­en felvetett problémáival és ennek alapján dolgozzanak ki munkatervet. Szorosabb kapcsolatot kell kiép­teni az MDP üzemi szervezetei, a szakszervezetek, a miniszté­riumok és az ipari központok között. A mun' áská 'e e'; e ’’ il legfontosabb fő’adata most a technikai szakképzettség elsa­­játítása, de ez nem­ mehet l marxista-leninista elmélet ta­­nulmányozó­­inak rovására ígért a marxizmus-leni­ni­zmu­s ismerete a gazdasági vezetői jó munkájának is előfeltétele Pénteken ül össze 65 ország 690 küldöttjénél« jelenlétében a DiVSz második kong­resszusa A kongresszus programja: A Demokratikus Ifjúsági Világszö­vetség szeptember 2-án ül össze a magyar országgyűlés házában. Eddig 65 ország 690 küldöttje jelentette be részvételét a kon­gresszuson. Szepte­­mber 2-án, pénteken dél­után Guy de Boysson, a DIVSz elnöke nyílja meg a kongres­­­szust, majd a magyar kormány, a magyar dolgozó nép nevében üdvözli a kongresszust. Azután több ország küldötte mond üd­vözlő beszédet. A kongresszus tárgyalásait szeptember 3-án reggel kezdi meg. Ekkor terjeszti be Boysson jelentését a DiVSz eddigi mun­kájáról, harcáról a békéért, a demokráciáért, a népek nemzeti függetlenségéért. A jelentés fö­lött a vita szerdáig tart. Csütörtökön délelőtt választ­ják meg az új végrehajtó bi­zottságot, mely délután mutat­kozik be a kongresszusnak Ugyancsak csütörtökön hoz a kongresszus határozatot és a vi­lág Ifjúságához felhívást bocsát ki, melyben fokozottabb harca hívja fel a világ fiataljait a há­borús uszítók ellen a békéért TÖBBFELÉ ÚJABB ESŐ Mérsékelt, időnként élénkető szél. Változó felhőzet, többfelé újabb eső, esetleg zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik. Úttörő kongresszus Kazahsztánban Kazahsztán fővárosában, Alma Atában nemrégen nyílt meg az úttörők köztársasági kongreszusa. Mintegy S00 út­törő érkezett Kazahsztán fővárosába, ahol a gyönyörű Dinamo-stadionban tárgyalták meg az úttörőmozgalom kér­déseit. a kongresszuson való részvétel kitüntetést jelent az úttörők számára, így a kik­üldöttek között javarészt ki­tűnő tanulók, sportolók, repülőmodellezők, fiatal Micsurin­­követők vannak. A kongresszust a Komszomol kazahsztáni központi vezetőségének titkára nyitotta meg, majd a köz­társaság minisztertanácsának elnöke és a legfőbb szovjet elnökségének elnökhelyettese szólott az ifjakhoz

Next