Délmagyarország, 2009. március (99. évfolyam, 51-76. szám)

2009-03-14 / 62. szám

81 Megyei tükör Szombat, 2009. márciusit. MAI MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGEK AZ ISKOLÁKBAN Nemzeti dal Petőfi Sándortól Zoránig Zorán, Vajda János, Rouget de Lisle és Petőfi Sándor minden mennyiségben­­ velük ünnepeltek tegnap a március 15-i iskolai ünnepségeken. A szegedi Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában kommendáns szakasz és katonaze­nekar is közreműködött a megemlékezésen. Az igazgatók már nem monda­nak ünnepi beszédet, mint az átkosban. SZABÓ C. SZILÁRD ____________ Az emberarcúnak nevezett szocializ­musban ilyentájt kart karba öltve ün­nepelte a tanulóifjúság és a haladó ér­telmiség a forradalmi ifjúsági napo­kat, amely magába foglalta március 15-ét, március 21-ét és április 4-ét, va­gyis az 1848-49-es forradalom és sza­badságharc, a Tanácsköztársaság és a felszabadulás ünnepét, jelezve, men­­nyire folyamatos is a forradalmiság a magyar néplelkületben. A pártköz­pontból irányított hevület megszűnt a rendszerváltással, azóta már csak március idusát ünnepek a diákok. Er­ről viszont kötelező megemlékezni az iskolákban a közoktatási törvény sze­rint. Az ünneplés módjában azonban szabadságot ad a jogszabály. Külön a kicsik és a nagyok A három intézmény integrációjával létrejött Makói Általános Iskolában tegnap az ötödik órában ünnepelték a forradalom 161. évfordulóját, de nem központilag, hanem mindenki kü­­lön-külön, saját tagiskolájában emlé­kezett március idusára. Az egyik leg­nagyobb létszámú szegedi általános iskolában, az Arany Jánosban is külön ünnepeltek tegnap­­ 11 órától az alsó­sok, 12 órától pedig a felső tagozato­sok idézték fel az intézmény aulájá­ban az 1848-as eseményeket Pető­­fi-verssel, Jókai-idézettel, énekkel, tánccal és filmbetétekkel. A 3. osztá­lyosok műsorát Dömösi Szilvia ren­dezte. A tanítónő elmondta, minden évben megpróbálnak valami újat kita­lálni a kötelezők - 12 pont, Nemzeti dal, Csatadal - mellé. Most verbun­kost és páros táncot jártak a kicsik, akik felléptek a nagyok műsorában is, ahol egy nap történetét mesélték el a 6. osztályosok, akiket Kónya Lászlóné magyartanár készített fel. Az 1848. március 15-i Bánk bán előadás állt a cselekmény középpontjában, ennek megfelelően a Zsigmond Vilmos fény­képezte operafilmből is bejátszották a Hazám, hazám áriát Kiss B. Atilla elő­adásában. De hallható volt a Rouget de Lisle által szerzett Marseillaise és a Szózat Illés Lajos-féle átirata is. A vezérkari főnök engedélyével A szegedi Tarjáni Kéttannyelvű Általá­nos Iskola diákjai már karácsonykor el­varázsolták ünnepi műsorukkal a kép­viselőket a városházán. Szentendrei Adrienn énektanárnő tanítványai ugyanis nem a hagyományos betlehe­­mes játékot adták elő, hanem a boldog­ság pillangójáról meséltek, amely vá­ratlanul érkezik, és sosem tudhatja az ember, meddig marad. A 6. és 7. osztá­lyos tarjáni iskolások - akiket Balogh Eszter magyartanár és Szabóné Dan­­csik Tünde testnevelő és tánctanár ké­szített fel - tegnap is különleges elő­adással rukkoltak elő, melyben Tömböl László vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének engedélyével a vásárhelyi laktanya kommendáns szakasza és ka­tonazenekara is közreműködött. A tor­natermi műsor előtt olyan karabélyos bemutatót tartottak a díszőrök az udva­ron, amelyet csak a hazánkba érkező kormány- és államfőknek szoktak. Drámais műsor a nagyszünetben Az előadásban nagyvonalakban me­sélték el a piros és fekete ruhába öltö­zött diákok a forradalmi eseményeket - tánccal, zenével, Petőfi-versekkel, Arany János-idézetekkel, de elhang­zott egy részlet Kossuth Lajos híres szegedi szónoklatából is. Az 50 perces műsort Sztevanovity Zorán Sed non est pax (De még sincs béke) című dala és a Szózat zárta. A szentesi Horváth Mihály gimná­ziumban a drámatagozatra járó diá­kok az ünnepségfelelősök. Március idusának hangulatát a korábbi években lendületes folyosói vonu­lással vagy a Pilvax kávéház at­moszférájának megteremtésével idézték fel a fiatalok. Tegnap a 20 perces nagyszünetben László Zoltán drámatanár rendezésében 18 perces műsort adtak elő a másodéves drá­maísok az intézmény aulájában. Az előadást Vajda János költő emlék­irataiból állították össze. A műsor­ban nem használtak se zenét, se vi­zuális effekteket - csupán a szó ere­jével hatottak. A TARJÁNI ISKOLÁSOK MŰSORÁBAN A VÁSÁRHELYI KATONÁK IS KÖZREMŰKÖDTEK Fotó: Segesvári Csaba A Szegedi Szabadtéri Játékok 2009. évi rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó-ipari tevékenységéhez VÁLLALKOZÓT KERES az alábbi egységek üzemeltetésére: DÓM TÉR • Művészbüfé • Csontváry terasz • Óra terasz •VIP terasz • Lelátó, mozgóárusítás ARADI VÉRTANÚK TERE ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD Részletes tájékoztatás sze­mélyesen 2009. március 23-án, 11.00 órától a Dóm téren, találkozó a Dömötör­­toronynál. Jelentkezni 2009. március 26-ig a bérleti díj megjelö­lése mellett a Szegedi Sza­badtéri Nonprofit Kft. igaz­gatóságán, Tisza Lajos krt. 56. szám alatt. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA A 2009. március 16-a és március 20-a közötti munkahéten a követke­ző önkormányzati képviselői fogadóórák, fórumok lesznek: Március 16-án, hétfőn: Farkasné Pocsai Blanka, a 8-as választókerület (Újszeged, Maros­tő) képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Gregor József Álta­lános Iskolában. Téma: Marostői lakópark közlekedési rendje és a Gulácsi park további fejlesztése. Vendég: a városüzemeltetési iroda munkatársa. Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros) képvise­lője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Waldorf Iskolában (Szeged, Kolozs­vári tér I.). Március 17-én, kedden, Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 15.00 órától a Képviselői Irodában (Szeged, Kiss E. u. 3.).Tel.: 06-30/963-8137 vagy 564-276. Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfitelep és Baktó) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Petőfitelepi Művelődési Házban (Fő tér). Március 18-án, szerdán: Fábián József, a 17-es számú választókerület (Kiskundorozsma) kép­viselője fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig a kiskundorozsmai kirendeltsé­gen. Fábián József, a 17-es számú választókerület (Kiskundorozsma) kép­viselője fogadóórát tart 17.30 órától a Jerney Utcai Általános Iskolában. Dr. Sólymos László, a 21-es számú választókerület (Északi város­rész) képviselője fogadóórát tart 16.00— 17.00 óráig a Kossuth Zs. Gimná­zium és Szakközépiskolában (Szeged, Kodály tér I.). Juhász Gyula, a 25-ös számú választókerület (Tápé) képviselője foga­dóórát tart 16.00—17.30 óráig a tápéi kirendeltségen (Szeged-Tápé, Honfog­lalás u. 73.). Március 19-én, csütörtökön: Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát tart 14.00-15.00 óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u. 11. I. em. 7.). 082421460 SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2009. évi MŰVÉSZETI TÁMOGATÁSOKRA (alkotói támogatás, pályakezdői támogatás, művészeti ösztöndíj). A pályázati felhívás teljes szövege, továbbá a pályázathoz szüksé­ges adatlap letölthető Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.szegedvaros.hu), a Pályázatok menüpont alatt, továbbá átvehető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva­tal Oktatási, Kulturális és Sportirodáján (Szeged, Széchenyi tér 11. 228-as szoba). 2009. 03. 17-én (kedden) a Weöres Sándor Általános Iskolában (Szeged, Űrhajós u. 4., tel.: 548-968) © 8.00-tól 10.00-ig nyílt tanítási órát, © 17.00-től válogatást az emelt szintű testnevelés osztályba, © 17.00-től a leendő elsősöknek játszóházat tartunk. © 17.00-től beiskolázási szülői értekezlet lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Next