Délvilág - Délmagyarország, 2014. május (70. évfolyam, 101-126. szám)

2014-05-08 / 106. szám

DÉLMAGYARORSZÁG 2014.05.08., csütörtök Herbert Benson az első. Az amerikai kutató már az 1970-es években összehasonlította kultúrák ellazítási és belső koncentrációt javító módszereit, és élettani, valamint pszichológiai vizsgálatokkal támasztotta alá hatékonyságukat. GYERMEKNEVELÉS A lazítás nem fertőz Stresszel teli minden­napjainkban szüksé­günk van némi nyu­galomra, akkor is, ha elérése nehéznek tűnik. Ám stresszol­­dásra nem csak a felnőtteknek volna szükségük. Nem sza­bad megfeledkezni a gyerekekről sem, akik bár „csak” iskolások, ugyanúgy küzdenek korunk civilizációs be­tegségével. ÉLETMÓD TROGMAYER ÉVA Tévesen gondoljuk, hogy a stressz a gondtalan gyermekkort nem érinti, a növekvő intézmé­nyi elvárások és az otthoni, fe­szült légkör a gyerekekre is ha­tással van. Érdemes a lehető legkorábban stresszoldási mód­szerekre tanítani őket, hogy felnőve egy egészségesebb, kreatívabb, kiegyensúlyozot­tabb társadalmat alkothassa­nak. A relaxáció elsajátítása - bár sok a félreértés ezzel kap­csolatban - szilárd alapja lehet egy nyugodtabb, örömtelibb lé­tezésnek. TÉVHIT, HOGY A RELAXÁCIÓ BOSZORKÁNYSÁG - Sok rossz hiedelem és előítélet kapcsolódik a relaxációhoz. Na­gyon sajnálom, hogy szoros ösz­­szefüggésbe hozzák a keleti kul­túrával, a buddhizmussal, és vi­lágnézeti kérdést csinálnak belőle. Van egy félelem az em­berekben, hogy esetleg valami­lyen mentális fertőzöttséget idéz elő. Ezek nagyon súlyos tévhitek - szögezi le Bagdy Emőke klini­kai szakpszichológus, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápi­ás Egyesület elnöke. A megfelelő techni­kák elsajátításával kreatív, egészséges, kiegyensúlyozott gye­rekeket nevelhetünk, akik később ugyan­ilyen felnőttekké le­­ hetnek. Bagdy Emőke A tudomány régóta vizsgál­ja a különböző relaxációs tech­nikákat, melyeket nemcsak a keleti, de az európai és az ame­rikai kultúra is kidolgozott, tudjuk meg.­­ A tudomány ezekből ki­emelt bizonyos elemeket és vizsgálat alá helyezte azokat. Számos nagyszerű módszer lé­tezik: Európában közkedvelt az úgynevezett autogén tréning, amit Johannes Heinrich Schultz német pszichiáterpro­fesszor dolgozott ki. Több ezer­re tehető a témával kapcsola­tos tudományos közlemények száma! Jelenleg - főként Auszt­riában és Olaszországban - bionóm terápia néven Schultz módszere a legelterjedtebb: nagyon jó hatásfokkal alkal­mazzák és tanítják. A tudo­mány tehát már régen, evidens bizonyítékokon alapuló mó­don tárta elénk, hogy mik azok a technikák, amelyek lehetővé teszik, hogy ebben a stresszel túlterhelt életünkben megvéd­­jük magunkat a hatásoktól, melyekkel egyébként nem tud mit kezdeni az ember és ame­lyek megbetegíthetnek. A rela­xáció segíti ezek feldolgozását, tudjuk kezelni vele azokat az ártalmas behatásokat, melyek egyébként károsíthatnának - fejti ki a szakértő. CSAK AZ EGYIK AGYFÉLTEKÉRE FIGYELÜNK - Látható, hogy milyen a ma­gyar egészségi állapot, való­ban csak beleszomorodha­tunk, hogy mennyire gazdát­lan az egészségvédelem és be­tegségmegelőzés szolgálata. Nem tanítjuk meg a gyerekein­ket arra, hogyan kell koncent­rálni, hogyan kell a belső fo­lyamatokat felhasználni. Két agyféltekénk van, és mi csak a ballal törődünk, ami a raciona­litásért felel és a világi ismere­teket gyűjti össze. De ott a jobb is, melynek az a dolga, hogy befelé figyeljen és gondozza a gazdag belvilágot, így a szerve­zetünket is. Más a nyelve, más a szabályszerűsége, és nagyon helyes, ha ezt is megtanulják használni a gyerekek. A jobb agyfélteke felelős ugyanis a kreativitásért, a találmányo­kért. Minden, ami új ebben a világban, a jobb agyfélteke zsenialitásának köszönhető. Mi ezt elhanyagoljuk, pedig nemcsak hogy képessé tesz eredeti összefüggések megte­remtésére, hanem bizonyos tréningekkel uralni tudja a szervezetünk működését is - folytatja Bagdy Emőke. A GYEREKEK FELOLDHATJÁK SAJÁT FESZÜLTSÉGEIKET Progresszív, vagyis izommun­kán alapuló tréninget gyerek­nek már 4-6 éves kortól lehet tartani, 10 éves kor után pedig jöhet az autogén tréning is. Vannak módszerek, amelyek életkorfüggetlenek, és vannak, melyek kifejezetten életkori sa­játosságokkal függenek össze.­­ Nagyon sok az olyan játékos forma, amelyeket az óvónőknek, tanítóknak kelle­ne megtanulniuk. A pedagógu­sok is nagyon túlterheltek és agyonstresszeltek, tehát szá­mukra is egészségvédő és nye­reséges dolog lenne a relaxá­ció elsajátítása - folytatja a szakértő, és felhívja rá a figyel­met, hogy autodidakta módon nem tanulható egyik módszer sem, ezért érdemes akkreditált tanfolyamot keresni.­­ Irányí­tás nélkül sajnos rossz be­idegződések alakulhatnak ki, hiszen nem tudjuk kezelni sa­ját lelki folyamatainkat. Az ön­­szabályozás nagyon magas fo­kát lehet vele elérni, óriási a nyereség: lehet kezelni a fellé­pési szorongásokat, a felelési gátlásokat, a pánikot - azt is megtanulhatja a gyerek, ho­gyan előzze meg ezeket. Ha a gátló, feszültséget okozó té­nyezők saját erőből történő szabályozására rátanulnának, akkor hihetetlen dolgokra le­hetnének képesek. Minden gyerek megérdemelné ezt a se­gítséget - fejezi be Bagdy Emőke. Ha a gátló, feszültséget okozó tényezők saját erőből történő szabályozására rátanulnának a diákok, akkor hi­hetetlen dolgokra lehetnének képesek. Relaxációs technikák Az autogén tréning a test öngyógyító folyamatait erősíti: a saját erőnkből merít, saját aktivitásunkat használja fel - ol­vassuk a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület www.re­­laxacio.hu oldalán. A tréning során létrehozunk egy alvás határán lévő relaxált állapotot, melynek során szabályozhatók a vegetatív idegrend­szeri működések, a keringés, a szívritmus és a légzés is. Az autogén tréning az autonóm idegrendszerünk működésének szabályozásával te­szi lehetővé a stresszkontrollálást. A másik említett technika, a prog­resszív relaxáció az izommunkára épít: meghatározott sorrendű feszí­tés és nyújtás segíti a testi, ezen keresztül pedig a lelki ellazulást. MÉG NEM KÉSZÜLT FEL RÁ A RENDSZER A Magyar Relaxációs és Szimbó­lumterápiás Egyesület kidolgozta a relaxáció tanításának rendsze­rét, remélve, hogy bekerülhet a Nemzeti alaptantervbe. Végül ez nem sikerült, de nem csügged­nek. Bagdy Emőke levonta a kö­vetkeztetést: még nem érett az idő a bevezetésre, mert nagy az általános tudatlanság a témával kapcsolatban.­­ Nincs tudomá­suk róla az embereknek, hogy milyen hihetetlenül gazdag világ ez: vannak mozgásos relaxációk, amikor csak feszítünk és nyúj­tunk, és ennek hatására a szer­vezet reflexesen hozza magát el­lazult állapotba. De az autogén tréningen kívül a progresszív re­­laxációval és válfajaival is szá­molhatunk, ott a villámrelaxáció és az interaktív relaxáció, mely­nek során a gyerekek kölcsönö­sen segítik egymás ellazulását - avat be a pszichológus, és hoz­záteszi, a gyereket az életkori, pszichológiai fejlettségi szintjé­hez igazodva kell tanítani. Szerkeszti: Szabó Csilla Ha elmúlnak a mézeshetek A mézeshetek a házasság megkötése után érnek vé­get, állítja egy új tanulmány. A New York-i Egyetem kutatói azt állapították meg, hogy a párok a boldo­gító igen kimondása után 30 hónappal már nem ér­zik azt, hogy kapcsolatuk szenvedélyes lenne. A nők tíz százaléka „rendkívül szerencsétlennek” érezte magát a házasságában - a férfiak 14 száza­léka vélekedett ugyanígy 30 hónappal a házasság­­kötés után. A szakértők szerint a házasságok óhatatlanul eljutnak abba a szakaszba, amikor a napi rutin és a megszokás uralkodik el a korábban jellemző szen­vedély felett. Az új szerepeket hamar megszokják a házastársak, az újdonság izgalma elveszik, és ma­radnak a szürke hétköznapok, amelyek nemritkán nem nélkülözik a depressziót és az agressziót - mert a felek egy idő után rájönnek, hogy nem iga­zán olyan életet élnek, amilyenről álmodoztak. A családi boldogság fakulásának természetesen vannak előjelei, azonban ezeket az intő jeleket a párok zöme nem akarja észrevenni. Pedig a házasságok jelentős része megmenthető lenne intenzív párterápiával, amelynek során a fe­lek egy közvetítő se­gítségével beszélhet­nék meg a felmerült problémákat, dol­gozhatnák fel a rég­óta hordozott sérel­meket, és megérte­nék, hogy a házas­ság nem mindig mó­ka és kacagás. A családi boldogság fakulásának termé­szetesen vannak előjelei. Babahoroszkóp Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0-3 éves korú gyermekei, unokái portréfotóit, illetve születési adatait a születési hely, év, hónap, nap, óra és perc pontos megadásával, hogy segítségük­kel elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését. Az érzelem, érzékenység a legfőbb jellemzője. A védettség keresése és megélése központi szerepet játszik az életében. Az érzelmi biztonság jelenti számára a harmóniát. Saját tempójában szeret ha­ladni, a saját jól kialakított szokásai szerint. Neki lelkileg is fel kell készülnie a feladatokra, a rend­szeres napirend megerősíti a biztonságérzetét. Környezete hangulatát átveszi, spontán és azon­nal reagál az őt érő hatásokra. Mások érzelmeit is megéli, sokszor helyet­tük is cselekszik. Központi helyet kell elfoglalnia a világ­ban, intenzív élmé­nyekre van szük­sége. Nem szeret egyedül, az inger­­szegény környe­zet untatja. Bárdos Izabella Panka Sopron, 2011. 07. 21., 16.10 Jelentkezzen! E-mail: kancsart@lapcom.hu Sári Marian asztrológus, telefon: 70/380-0002

Next