Állami főreáliskola, Déva, 1906

Adatok az 1906—907. tanév történetéhez 89 Szabács viadaláról szóló ének eredeti fogalmazványát, a múzeum birtokában levő remek kötésű s gyönyörű miniatűrökkel és ini­ciálékkal díszített Corvinákat, külföldi kódexeket, Pázmány Péter, Bessenyei, Kisfaludy Sándor és Károly, Vörösmarty, Katona, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Jókai és Madách eredeti fogal­mazványait, továbbá Kossuth és Deák levelezéseit s végül ural­kodóktól származó okleveleket. E sok, ránk nézve megbecsülhe­tetlen irodalmi kincs láttára lelkesült ifjaink kijelentették, hogy már csak ezért is érdemes volt feljönni Budapestre. Ezalatt többi növendékünkkel a régiség- és ásványtárt jár­tuk be. Amott a gazdag műkincsek, történelmi nevezetességű tár­gyak nagy sokasága keltett nagy érdeklődést bennük, a rendkívül gazdag ásványgyűjtemény pedig, ahol szintén igen lekötelező szívességgel szolgált magyarázatokkal a múzeum egyik ifjú tiszt­viselője, igen sok gyönyörűséget szerzett nekik. Különösen tet­szettek a termés arany és termés ezüst rendkívül szép példányai meg a drágakövek. A múzeumból kijövet megpihentünk a mú­zeumkert padjain, aztán ebédelni mentünk. A délutáni pihenő után villanyoson kimentünk az Üllői­­úton és Orczy­ úton keresztül a kerepesi temetőbe. Útköz­ben megmutattuk növendékeinknek az egyetemi fű­vészker­tet és a Ludovika akadémiát. A temetőben nagy kegye­lettel kerestük föl elhunyt jeleseink nyugvóhelyeit. Vörösmarty, Arany, Kisfaludy Károly, Jókai, Munkácsy és más kiváló szerepet játszott halottunk sírjaihoz zarándokoltunk, sokáig időztünk Deák és Battyány Lajos gróf szép mauzóleumainál, Kossuth Lajos ideig­lenes sírjánál, valamint annál az épülőfélben lévő impozáns mau­zóleumnál, mely az ő halhatatlan emlékét lesz hivatva megőrizni a késő utódok számára. A temetőből gyalog a Kerepesi-útra mentünk, útba ejtvén a B­a­ro­s­s-s­z­o­b­rot is. Egyik kerepesi-úti kávéházban meguzso­­náztattuk növendékeinket s onnan az Erzsébet­ körúton keresztül a Királyszínházba sétáltunk, ahol a „Kis alamuszi“ elő­adását néztük végig. F­e­d­á­k Sári, aki a címszerepet játszotta, eleven, pajzán játékával állandó derültségben tartotta növendé­keinket. Október 6-ikán reggel a belváros főbb utcáin keresztül a

Next