Dunántúl, 1912. január (2. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-27 / 21. szám

Január 27. Szombat. DUNÁNTÚL miniszter e féktelenségek láttára így ír: A parlamentarizmus Belgiumban nagy válsá­gon megy keresztül. A ház féktelen orditozás, szitkozódás, értelem nélküli vitatkozás szín­helyévé lett; a komoly tárgyalás helyét tisz­tán theoretik­us, gyakorlati érték nélküli vi­tatkozások foglalták el. A törvényjavaslatokkal való komoly foglalkozás, tárgyalás szinte kivétel számba megy; kiki arról beszél, ami neki tetszik, ami eszébe jut, szinte önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy állhat még fenn ilyen kor­mányzás; talán csak azért, mert nehéz a helyébe egy másikat találni. A választások Belgiumban június 2-án lesznek. A liberális-szocialista ellenzék nap­­ról-napra dicsekszik, hogy milyen nagy si­kerei fognak lenni. De ez csak szószátyár­kodás, mert semmi jele sincs annak, hogy a kormányon levő katholikus párt kisebbségbe maradna, dacára annak, hogy az új törvény értelmében a választók száma tetemesen megszaporodott. De különösen is mi lenne akkor, ha az alsóházban — ami ugyan nem valószínű — egy pár szótöbbségre tenne szert a balpárt. A Szenátusban a katholikus­­párt mindenesetre nagy szótöbbséggel bír és ez mindig meg tudna buktatni egy liberá­­lis-szocialista kormányt. Különben a nagy lárma senkit sem in­gat meg, júniusban a katholikus­ párt nagy diadalt fog aratni. Hogy mennyire nincs igazuk a szocia­­listáknak, mikor azt mondják, hogy a mos­tani konzervatív kormány alatt tönkre megy az ország, azt legjobban megcáfolják a sta­tisztikai adatok. 1910-el szemben 1911-ben Belgium forgalma 326 millió frankkal emel­kedett. A bevitel 47 százalékkal, a kivitel 5­3 százalékkal, az egész forgalom közel 8 milliárd frankot tett. Ilyen kis országnál nem csodálatos szép eredmény­e ez. Albert király kiváló szivjóságáról és figyelmességéről tett tanúbizonyságot a na­pokban. Véletlenül értesült arról, hogy egy de­rék polgár­embernek, Dumoulin Fülöpnek százkettedik születésnapját fogják ünnepelni. Ez az egyedüli életben levő férfi, aki részt vett még az 1830-iki forradalomban, mely­nek Belgium függetlenségét köszönheti, ő is részt kért az ünneplésből. Megtudta, hogy az öreg amiatt panaszkodott, hogy „nem ismeri az új királyt és még arcképét sem látta”. Jól van! mondá a király, teljesítjük a kívánságát, én magam viszem el arcképe­met a derék öregnek. Automobilon elment Felug-Arguennesbe, a nép összecsődült, úgy lássa az uralkodót. Az öreg Dumoulin fogadta a királyt az 1830-iki önkéntesek egyenruhájában; kö­rülötte álltak fiai, unokái, a plébános és a polgármester. A király odament az öreghez, szívé­lyesen kezet szorított vele, gratulált jó kiné­zéséhez és kocintott az egészségére. Dumoulin csak annyit válaszolt: Éljen a király. Igen nagy volt az öröme, mikor megkapta a királytól arcképét. Alig győzött hálálkodni. Mikor a király elment, az öreg kikisérte az ajtóig és azt kiáltotta utána: „Éljen a király! Éljen a királyné! Éljenek a királyi hercegek! A tömeg is lelkesen éljenzett s boldog volt, mikor látta, hogy a király gondoskodá­sa legszerényebb alattvalójára is kiterjed. Spanyolország: A kormányvál­ság még nem ért véget, Canalejásnak úgy látszik nem fog sikerülni, hogy megtartsa a hatalmat. Nagy feltűnést keltett, hogy a kon­­zervatívok vezérét Maurát a király hosszú kihallgatáson fogadta; az általános benyo­más az, hogy a szabadkőműves-liberális ha­talom megbukott, a konzervatívok fognak uralomra jutni. Franci­a-o­l­a­s­z viszály: A legkivá­lóbb angol nemzetközi jogászok elítélték az olaszok eljárását, amiért a két francia sze­­mélyszállítóhajót feltartóztatta. A konstanti­nápolyi Vörös-kereszt egylet tiltakozását fe­jezte ki Ardor Gusztáv, a genfi nemzetközi Vörös-kereszt egylet elnöke előtt, amiért az ő ápolóit az olaszok elfogták. Az elnök át­tette a kérdést az olasz Vörös-kereszt egy­let elnökségéhez. Poincaré, a francia mi­niszterelnök nyilatkozott a parlamentben, nyilatkozatát nagy tetszéssel fogadták, de Rómában már kevésbbé, némely lapok állí­tása szerint csak úgy, hogy nem találtak benne semmi sértőt, mások szerint azonban nagy megbotránkozással fogadták volna azt. Ezen egykedvűségből egyszerre han­gos, szakadozott nevetésben tört ki. A vért­fagyasztó nevetés egész testében megrázta a szerencsétlen kis teremtést. Istenem, mily borzasztó volt e nevetés, mintha még most is hallanám. Borzadok, ahányszor csak eszembe jut. Szívünk majd megszakadt a szegény leányért; révedező tekintettel kereste köz­tünk Miront, nevén szóltgatta, majd meg újra be akart rohanni a halotthoz. Az öreg Dinu fájdalmáról nem is szó­lok, sirt, mint a gyermek, néha-néha meg­­megrázta ősz fejét, kebléből nehéz sóhajok törtek elő: „Mariskám, Miron, édes gyerme­keim!“ Ezután megint csak tovább zokogott a szegény öreg. Hazavezettü­k végre mindkettőt. Maris­kánál hasztalan volt a hívott orvosi segély, tompa és érzéketlen maradt minden iránt. Miron nevét sohasem ejti ki, de keresi mindenütt. Folyton készül az esküvőre,­­tán­colja a hózát, közbe-közbe énekel és csattog­tat az ujjával, mint azt tenni szokás a hóra táncolása közben. Ezalatt már késő is lett. Párván bácsi régen befejezte elbeszélését, én azonban még sokáig gondolkodtam rajta. Hol az öreg bog­nár házacskáját néztem, hol a völgyben álló malmot. A szomorú eset annyira meghatott, hogy szóhoz sem tudtam jutni. Könnybe lábadt szemem s mintegy köd­­fátyolon keresztül láttam magam előtt a sze­gény bognárt, a virágos kerttel körülvett kis házat s hallottam a leányka mélabús énekét. Most már tudtam, kit keres Mariska, a Páduzi falucska menyasszonya. Az általános benyomás mégis az, hogy sike­rül az ügyet békésen elintézni. A két hajó különben már szabadon lett bocsátva, csak a 29 török sorsa van még függőben. Az orosz külügyminiszter meleghangú táviratban üdvözölte Poincarét, aki szemé­lyes ismerőse, mire ő hasonló hangon vála­szolt. Megharagudott erre nagyon az öreg Dinu, kiszakította magát a legények karjai közül és futásnak eredt. Rohant a szegény öreg, ahogy csak tudott. Pár perc múlva a malomnál volt. A falu férfiai utána sompolyogtak, az asszonyok is követték urukat. Mariska néhány barátnőjével maradt a házban, mély szomorúság ült az arcokon. — Ugyan mi bajotok, hogy ily bánato­sak vagytok? — kérdezte Mariska. — Így akartok mulatni az én lakodalmamon? Egyszerre csak nagy sírás, jajgatás ütötte meg fülét, atyja hangjára ismert, ki­sietett a házból. Halálsápadt volt a szegény öreg, fájdal­mában tépte a haját, közbe-közbe Miron ne­vét kiáltozta. Ezek láttára Mariska nem kérdezte a megtört édes atyát, hogy mi a baja, mint a kilőtt nyílvessző, repült Mironék háza felé, lehetetlen volt őt visszatartani. Midőn berohant Mariska a malomba, ravatalon feküdt már a vőlegény, éles sikol­tással vetette magát Mironra. Nézte, nézte a halottat, nem sírt, nem jajgatott, csak mint a megtestesült fájdalom, állt vőlegénye kopor­sójánál. Hirtelen csak letépte aranyszálakkal meg ércpillangókkal kivarrt fátyolát és min­den menyasszonyi díszét. Szétszaggatta ko­szorúját, gyöngyeit s azután vaskarokkal fogta át vőlegénye nyakát. Minden ember könnyezett a leánynak szivettépő fájdalmán. Alig bírtuk eltávolitani a halottól, úgy csün­gött rajta, mintha odanőtt volna. Hogy kivezettük, halotthalvány volt az arca, zavaros szemmel nézett bennünket, ért­hetetlen szavakat tördelt. Vigasztaltuk. Úgy látszott, hogy figyel beszédünkre, de felelni nem felelt semmit. Merev és néma volt, mint a szobor és hideg, mint a márvány. (Vége.) Románból fordította: Csapó Mária. 3. oldal. HÍREK. Zalavári Zum­a Károly altábornagy halála. Pécs, január 26. Pécs város volt dandárparancsnoka, a székesfehérvári V. honv. ker. volt parancsno­ka ,a király volt szárnysegéde, zalavári Zurna Károly ma délelőtt negyed 12 órakor 71 éves korában Pécsett, Teréz­ utca 1. szám alatt levő lakásán, hozzátartozói körében meghalt. Zurna Károly ősrégi katonacsaládból származik. Atyja, Zurna Panteleon százados volt, aki Károly fiát a család hagyományához híven katonának nevelte. 1856-ban mint hadapród a Nagykani­zsán állomásozó 48-ik gyalogezredhez került. Ezzel az ezreddel vett részt az 1859-iki és 1866-ik évi olasz hadjáratban. Részt vett a custozzai ütközetben is, ahol kitüntette ma­gát s a fiatal, majdnem gyerek hadapródból hadnagy lett. Mint kiváló katonát rendkívül megszerették feljebbvalói. Személyes híve volt Benedek táborszernagynak. Az olasz hadjárat befejezése után, mint hadnagy más ezredhez került, de később saját kérelmére visszahelyezték kedves ezredéhez Nagykani­zsára, a 48-asokhoz. Mint kapitány 1878-ban részt vett a bosnyák okkupációs hadjáratban. Mint ember, mint katona egyformán kitűnő volt, annyira, hogy neve a katonai körökben általánosan ismertté lett s magára vonta Ferenc József királyunk figyelmét is, aki a még fatal századost szárnysegédévé nevezte ki. Az udvarnál csak megerősödött pozíciója, megbecsüték benne a kiváló katona képessé­geit, aminek élénk bizonyítéka, hogy egészen az alezredesi rangig megmaradt őfelsége szárnysegédének. Mint alezredes az akkor Győr városába helyezett 11. vadászzászlóalj parancsnoka lett. Nagykanizsaihoz való ragaszkodása késztette, hogy a nagykanizsai 48. gyalogez­redhez visszakerüljön. Szivesen teljesítették a kiváló katona kívánságát s a király rövide­sen kinevezte mint ezredest a 48. gyalogezred parancsnokává Nagykanizsára. Nagykani­zsán magyar honpolgári jogot szerzett s nem­sokára rá megkapta a magyar nemességet is, zalavári előnévvel. Még mint ezredes, dandárparancsnoki minőségben Eszékre került, ahol a tábornoki előléptetés érte. 1896-ban már teljesen magyar ember volt Zur­a Károly, akit épen magyar érzel­meire való tekintettel a magyar honvédséghez helyeztek át. Nagykanizsán kívül legjobban Pécs vá­rosához vonzódott. S így a honvédséghez való áthelyezésével Pécsre való kinevezését kérte dandárparancsnoki minőségben. 1897- ben itt Pécsett kötött házasságot Lukrics- Hermann Mária Teréziával. Pécsi tartózko­dása alatt nemcsak katonai körökben, de a polgári társadalomban is közkedveltségnek, szeretetnek örvendett. Két-három évi dandárparancsnoki hasz­nos működése után mint altábornagy a szé­kesfehérvári V. honvédkerület parancsnoka lett s mint ilyen, gyakran rándult vissza Pécs­re, rokonai körébe. Pécs városához sok ked­ves emlék kötötte. A tavaszt és a szüreti időt minden esztendőben Pécsett töltötte el, hol felelősségteljes állásával járó fáradalmait szőllőjében pihente ki. 1902. május 15-én betegsége pihenésre kényszeritette s igy visszajött újra szű­kebb hazájába, Pécs városába. A nyarat rendszerint a tiroli Kitzbühel­­ben töltötte, ahol gyönyörű villája volt. Bécs-

Next