Dunántúl, 1913. március (3. évfolyam, 50-73. szám)

1913-03-01 / 50. szám

PI'CSÍ KIR.VGrftSZ*»** MABOZ­/1* al. évfolyam. 50. szám. Szombat: Fess, 1913. március 1. Szerkesztőség: Ly­eum-utca 4. Felelős szerkesztő: KEsmARuv István * Szerkesztősék telefonja: 6­0. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések díjszabás szint ZIMdetési ér: Esési évre félévre Negyedévre 2*.— IX— A— Egy hóra E|f szám­ára 8 félév. Kiadóhivatal: Lyceum­ utca 4. mm. Kiadó telefonja: 222. iBljelenik nap«U«t f«!|81. 9 képviselőhöz ülése. Budapest, február 28. A képviselőház mai ülésére nem nyil­vánult meg a munkapárt részéről sem az ér­deklődés. Az ülésre valósággal fogdosni kel­lett a képviselőket. A munkapárt független és komolyabb része teljesen távol kívánja ma­gát tartani a panamázó Lukácstól és környe­zetétől. Délelőtt 10 órára volt összehíva az ülés, de T­i­s­z­a István elnök csak nagy nehe­­zen tudta 11 órakor megnyitni az ülést a nagy részvétlenség folytán. A képviselőház folyosója, amely az előtt lármás volt, ma különösen csendes volt. A miniszterelnöknek cinikus kijelentése, hogy sohasem ültünk olyan biztosan a nyeregben, mint jelenleg, egyáltalán nem látszott igaz­nak. Ha Lukácsnak sikerült is a koronát a maga javára félrevezetni, sem a közvéle­ményt, sem pedig a munkapárt komolyabb részét, amely közvetlen ismerője az esemé­nyeknek s a miniszterelnök körül támadt ho­mályos ügyeknek, nem sikerült megnyerni. Maga a munkapárt is, beleértve Kituen- Héderváryt és Tisza István grófot is, szeretne már szabadulni Lukácstól, aki azonban ma­nipulációiba bele akarja sodorni a puritán Tisza Istvánt és Khuen-Héderváryt, sőt az egész munkapártot is. Fővárosi tudósítónk beszélgetést foly­tatott a képviselőház folyosóján a munka­párt egyik független és tekintélyes tagjával, aki többek közt a következőket mondotta: — Lukács László lent és lent egyfor­mán örökre elveszett ember. A korona az első kínálkozó alkalmat meg fogja ragad­ni, hogy Lukácstól megszabaduljon, na­gyon hiszem, hogy­ a bekövetkező sztrájk lesz ez a közeli alkalom. A Désy-féle per még az esetben is, ha Lukács olyan ártat­lan lenne, mint a ma született bárány, rendkívül sokat ártott, de különösen ár­tott magának a pártnak, amelyet való­sággal kompromittált a pártkassza histó­ria. Sokan vagyaink a pártban, akik ilyen pártkassza létezéséről nem tudtunk, an­nál kevésbbé részesültünk abból, de a mi­niszterelnöknek mentegető kijelentései olyan beállítást adtak, mintha a munka­pártnak valamennyi tagja pénzen vásá­rolt mandátummal került volna be. Azt hiszem, a munkapárt többsége, amely még bizonyos presszió alatt áll, mert egyik sem akar rendbontó lenni, a legszí­vesebben látná Lukács távozását. Ez a munkapárti felfogás eléggé meg­világítja a többségi pártnak és Lukács László­nak helyzetét, amely bizonyára sohasem volt olyan bizonytalanul veszélyes és ingadozó, mint éppen most. A képviselőház üléséről tudósításunk a következő: A képviselőház ülését Tisza István gróf 11 óra előtt nyitotta meg. Az elnöki bejelentések során bemutatta Jankovich kultuszminiszter mandátumát, be­jelentette, hogy Berzeviczy Albert 6 heti sza­badságot kért, melyet megadtak. Bejelentette továbbá, hogy napirend előtt megadta az en­­gedelmet a felszólalásra báró Sennyey Mik­lósnak. Báró Sennyey Miklós előadja az oko­kat, melyek miatt a Kossuth-pártból kilépett. Az obstrukcióban nem vett részt soha, mert azzal azt a fegyvert tompították, mely egye­dül alkalmas nemzeti létünk megalapozásá­ra, gazdasági megerősödésünkre. Indulatok, szenvedélyek lehetnek alkalmas fegyverek a harctéren, de itt bent nem. (Taps.) A válasz­tói javaslatot egyoldalúan megoldani lehetet­lennek tartja, mert ezáltal oly precedens al­kottatnék, amely végzetes lehet az országra. Az erőszakosan eltávolított képviselőknek elégtételt kell adni, mert nem lehet tőlük meg­kívánni, hogy mint az iskolás gyermekek, büntetés után visszasompolyogjanak. Ha erre a munkapárt nem volna hajlandó, oszlas­sák fel a Házat, döntsön a nemzet. Ezzel el­távozott a teremből. Hegedűs Lóránt beterjeszti a pénzügyi bizottság jelentését az adóreformk elhaladsz- ■ tásáról és kéri a sürgősség kimondását. A Ház kimondja. Ezután megválasztották a Ház jegyző­jéül Almássy Lászlót. A közlegelőkről szóló javaslatot vették tárgyalás alá, amelyet Pickkner János előadó ismertetett. Popovics V. István szólott hosszasab­ban a javaslathoz. Szabó István (Nagyatádi) módosításo­kat ajánl. Nem tartja igazságosnak a közle­gelők kisajátításának mértékét, mert nem a közlegelők haszonértékét, hanem a forgalmi értékét kell szem előtt tartani. Az elnök a vita folytatását holnapra ha­lasztotta s az ülést délután 2 órakor be­zárta. Springer Ferenc mandátuma. Dr. Springer Ferenc, a Ferencváros tegnap megválasztott képviselője, eddig még nem nyújtotta be mandátumát a képviselőház el­nökségének. A képviselőiház folyosóján ebből kifolyólag ma azt beszélték, hogy Springer ellenzéki pártállásánál fogva nem is fogja személyesen átadni mandátumát, hanem postán küldi el. A munkapárti képviselők erre azt a megjegyzést tették, hogy ha az új képviselő a megállapított záros határidőn belül nem nyújtja be mandátumát, akkor ennek meg lesznek a maga törvényes követ­kezményei. A képviselőház hétfői ülése. A képvi­­selőház folyosóján tárgyalták ma azt, hogy az ellenzék milyen magatartást fog tanúsí­tani a hétfői ülésen. Ellenzéki oldalról kije­lentették, hogy a szövetkezett ellenzéki pár­tok testületileg megjelennek a hétfői ülésen a választói javaslat tárgyalásánál. A köve­tendő taktika és magatartás részleteiről az ellenzék intéző­bizottsága szombaton dél­előtt tizenegy órakor Kossuth Ferenc la­kásán tartandó ülésen fog határozni. A meg­állapodást a pártok tagjaival azon a közös értekezleten fogják közölni, amely hétfőn délelőtt 9 órakor a néppárt közhelyiségében lesz. A déli szünet alatt a munkapárti kép­viselők, mintegy negyvenen, a jegyzői szo­bába vonultak, ahol gróf K­h­u­e­n-H­é­d­e­r­­v­á­r­y elnöklésével rögtönzött értekezletet tartottak. Hír szerint az értekezlet a hétfői ülés várható eseményeivel áll összefüg­gésben. Az általános sztrájk. Hatósági intézkedés Pécsett, Pécs, február 28. Az általános sztrájk, mint az az elője­lekből látható, március 3-án, hétfőn reggel kezdődik. Hogy a sztrájk tartama alatt a köz­­élelmezés, közvilágítás, vízellátás és közrend terén zavarok elő ne fordulhassanak, Ober­­hammer Antal rendőrfőkapitány ma ren­deletet bocsájtott ki. A rendelet, amely fal­ragaszokon is meg fog jelenni, szóról-szóra így hangzik: Az országos szociáldemokrata párt a választási jognak az általa óhajtott terjede­lemben és módozatok mellett leendő kiküz­dése érdekében általános politikai sztrájknak igénybevételét határozta el és annak kellő időben való felvételét a pártvezetőségre bízta­ ’ .­Minthogy az ily tömegmozgalmak rendszerint a közrend megzavarásával jár­nak, sőt egyeseket könnyen a törvények sú­lyosabb megsértésére is­­ elragadhatnak, a rendőrhatóság kötelessége minden rendelke­zésre álló eszközzel odahatni, hogy a törvény uraim­a biztosíttassék és a város közbizton­sága megóvassék, mely közérdekű törekvése sikere érdekében a város minden lakójának jóakaratú támogatására számít. E kötelességemből kifolyólag közhírré teszem, hogy a sztrájk tartama alatt az utcán vagy köztereken mindennemű csoportosulás tilos. Ezen hatósági tilalom azonnal érvénybe lép, mihelyt a tervezett sztrájk, bár részleges méretekben is, kezdetét veszi. Kötelezem az összes háztulajdonosokat, hogy a­ sztrájk tartama alatt házaik kapuit felelősség terhe alatt este 7 órakor, de eset­leges zavargások esetén még nappal is zárják be, oda idegeneket ne bocsássanak be, a ház lakóit pedig arra kötelezem, hogyha az álta­luk lakott ház előtt utcai zavargás fordulna elő, az ablakok csukva tartásáról gondos­kodjanak. Az összes korcsmák, kávéházak és egyéb italmérési üzletek záróráját a sztrájk kezdetétől további intézkedésig esti 9 órában állapítom meg, de fentartom magamnak a jogot egyes üzleteket előbb is, sőt egész na­pon át bezáratni. Nehogy a vidékről beözönlő munkások a sztrájk ideje alatt még növeljék a helyben nem dolgozó munkások számát és ezzel fo­kozzák az izgalmat, megtiltom, hogy a tömeg­sztrájkban résztvevő vidéki munkások a vá­rosba jöjjenek, mert elleneseiben velük szem­ben, mint a, közbiztonságot veszélyeztető egyénekkel fogok eljárni. Felelősség terhe mellett kötelességévé teszem a tanoncot tartó kereskedő és iparos munkaadóknak, hogy tanoncaikat minden utcai mozgalomtól távol tartsák.

Next