Dunántúl, 1913. május (3. évfolyam, 100-123. szám)

1913-05-01 / 100. szám

fc. Városi közgyűlés, Pécs, április 30. Csendes, zajtalan közgyűlése volt ma Pécs város törvényhatóságának. A bizott­sági tagok tekintélyes számban jelentek meg a közgyűlésen, amelynek termébe teljesen nyári hangulat költözött be. A napirend csupa ismert városi ügyeket tartalmazott, amelye­ket nemcsak a bizottsági tagok, de a nagy­­közönség is eléggé ismer a napilapok hasáb­jairól. A színház bérbeadásának kérdésével számítottak a benfentesek nagyobb vitára,­­azonban ez a várt vita elmaradt, a tanács javaslata győzött. Nem örömmel állapítjuk meg a tanács javaslatának győzelmét, mert abban egy kü­lönös indokolásra találtunk. Ugyanis a város tanácsa a színház­kérdést teljesen üzleti kér­désnek tekinti s figyelmen kívül hagy minden kötelező művészi szempontot. Ezzel a javas­lattal nem lesz megelégedve a város kultúr­­közönsége, amely a színházban és a színház­­kérdésében nem az üzletnek, hanem a mű­vészet érvényesülését óhajtja. A közgyűlés lefolyásáról részletes tudó­sításunk a következő: V­i­s­y László dr. főispán 3 órakor meg­nyitja az ülést. Szép szavakban parentálja el a közelben elhunyt O­p­r­i­s Péter pécsi posta- és távirda főigazgatót, akinek emlékét jegyzőkönyvben indítványozza megörökíteni. Örömmel emlékezik meg a város egyik pol­gárának Z­s­o­l­n­a­y Miklós bizottsági tagnak kitüntetéséről, akit a király a főrendiház tag­jává nevezett ki. A lapunkban már tegnap közölt polgár­­mesteri jelentés kapcsán Varga Ferenc szólalt fel, s hivatkozva a napokban történt lövöldözésre (Siivi-féle gyilkosság) figyel­mébe ajánlja a rendőrfőkapitánynak, hogy az ilyen előrehaladott alkoholistákat, akik még az emberéletet is veszélyeztetik az elme­gyógyintézetbe szállíttassa. A rendőrség fejlesztése. T­r­ó­b­e­r Aladár dr. főjegyző beter­jeszti a tanács javaslatát a rendőrség fejlesz­tésére a belügyminisztérium által kiutalt 18.000 korona államsegély felosztása iránt. A közgyűlés a felosztást a tanácsi javaslat ér­telmében a következőkép állapította meg: Rendőrlegénység fizetésének kiegészítésére 1140 Kor. Altisztek fizetésére 1490 ., Rendőri szakoktatás költségére 800 „ 4 detektív fizetésére 4180 „ 3 új rendőri állás szervezésére 1530 „ Felszerelési költségekre______ 960 „ Összesen: 10100 kor. A fenmaradó 7900 koronát a köz­gyűlés városfejlesztési célokra fordítja. Dürnbacher Ferenc kéri, hogy két rendőri állás lovasitassék s egyben a rendőr­­főkapitány figyelmét ráirányítja a szigeti kül­városra, ahol éjszakánkint a rendőrposztok szaporítását látja szükségesnek. Nendtvich Andor polgármester és Oberhammer Antal rendőrfőkapitány­­ hozzászólásai és felvilágosításai után a köz­gyűlés a tanácsi javaslatot egész terjedelmé­ben elfogadja. A villamtelep mérlege: M­a­k­a­y István gazdasági tanácsos is­merteti a pécsi villamossági részvénytársa­ság 1912. évi mérlegét, amely a múlt évi nye­reséggel szemben 56.000 korona nyereséget tüntet fel. Hajdú Gyula dr. kifogásolja a mérle­get, mert az szerinte nem őszinte, a vállalat stagnál s a mérleg összeállításnál nem volt a nyereség a befektetés arányához viszonyítva. Herbert János a villanygyári igaz­gató ismertetve a mérleg tényleges adatait, helyreigazítja Hajdú tévedéseit s kijelenti, hogy a vállalat nem stagnált, amennyiben 56.000 korona nyereséget mutat fel a múlt évi nyereséggel szemben. Nendtvich Andor polgármester a villamtelepet, mint városi szerzeménynek beválását igazolja Stark szakértő ismertetett írásbeli szakvéleményével. Hajdú Gyula és Herbert János igazgató ujabbi felszólalásai után a közgyűlés a mérleget tudomásul veszi. A város és a sertéshizlalda. M­a­k­a­y István gazdasági tanácsos is­mertette a város tanácsának előterjesztését a pécsi sertéshizlaló és ampaktár r­­t. által fize­tendő sertésfelhajtási díjak újabbi szabályo­zásáról. A város és társaság között évek óta húzódó rendezetlenség arra bírta a tanácsot, hogy javasolja a közgyűlésnek, hogy a város a pécsi sertéshizlaló és áruraktár részvény­­társasággal fennálló szerződést felmondja, miután a társaság a város kívánságaira nem volt hajlandó reflektálni. E szerint a közgyű­lés kimondta, hogy a társasággal kötött szer­ződést egy évi határidőre felmondja. Hajdú Gyula dr. a jogügyi osztály meghallgatását kívánja, míg S­c­h­w­a­r­z Gá­bor dr. 8— 10 napos határidővel újabb tárgya­lások megkezdését javasolja. Keresztény János, Krisztián György, T­ausz Dezső dr., M­a­r­t­on Miksa és Varga Ferenc felszólalásai után a köz­gyűlés a tanács javaslatát fogadta el. A városi villamos. Ezután M­a­k­a­y István tanácsos elő­adásában a villamos vasút építésével kapcso­latos részletkérdéseket vette tudomásul a köz­gyűlés. A város a villamossági részvénytársa­ságnak a légszeszgyár és villamos központi telep között fekvő üres telket átengedte akku­mulátor helyiség építésének céljára. Megengedte a város a Dunagőzhajózási Társaságnak az Üszög mellett építendő szén­­kikészítő telepnél a pécsi kiskozári törvény­­hatósági közútnak igénybevételét. Marton Ferenc a villamos vasútnak a Siklósi-utcán át a temetőig való létesítését kívánja, amelyet a tanács jövő évre kíván ki­látásba helyezni. Ifj. Fürst Gyula a teherforgalomnak az Indóház-utcából a Ráth-utcába való áttere­lését javasolja és sürgeti a pályaudvarig nyíló új utca megnyitását. Városi átéprés. Az Irányi Dániel-téren épülő városi bér­házakat környező gyalogjárók és utcatestek kiépítésére nézve a közgyűlés a városi tanács előterjesztésére az igényelt 86.646 korona 80 fillér költséget megszavazta augusztus 1-diki építkezési terminussal és pedig az aszfalt után 25 évi, a makadám után 15 évi tőketörlesztés­sel. Az aszfaltozás költségeihez a háztulajdo­nosok 2/,1 részben járulnak hozzá. A kereskedelmi iskola. A városi felső kereskedelmi iskola fel­szerelésére nézve a beérkezett ajánlatok kö­zül a közgyűlés elfogadta Marx és Mérei budapesti cégnek ajánlatát a vegytani, Hoffmann Károly pécsi bútoros ajánlatát az irodai és Erdélyi és Szabó budapesti cégnek ajánlatát a műszaki felszerelésekre nézve. Továbbá kimondotta a város 2 új tanári állásnak szervezését azzal, hogy a fizetés költ­ségeihez a kultuszkormány 50%-kal hozzá­járul. Elhatározta a közgyűlés, hogy felír a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a kereskedelmi iskola 12.000 korona évi állam­segélyét 16.000 koronára emelje fel, minthogy a női kereskedelmi iskolával már két intéze­tet tart fenn a város. Elfogadta a közgyűlés Eckert Elek ideiglenes tanárnak rend­es ta­nárrá való előléptetését azzal a feltétellel, hogy szaktanári vizsgát tesz, s a fizetéskiegé­­szítéshez a kultuszkormány 50%-kal hozzá­járul. A színház bérbeadása. B­­­r­­­s­i­t­s Géza indítványára a városi színház bérletének tárgyalását kezdette meg a közgyűlés. Nagy László ismertette a ta­nács előterjesztését, mely szerint a szinház 1914. október 1-től 3 évre pályázat útján adós­­sok bérbe és pedig úgy, hogy a bérlő a szin­ház fentartásához az első évben 5000 koronát, a második évben 7000 koronát és a harmadik évben 10.000 koronát fizet a városnak. Indo­kolásában hangsúlyozza a tanács, hogy a szín­­házkérdést ma már nem lehet kulturális szem­pontból bírálni, mert a színház nyerészkedésre alapított vállalkozás. Füredi Béla színigazgató beadványá­ban évenként 5000 koronát ajánlott fel, de ké­sőbb ez ajánlatát visszavonta azzal a kijelen­téssel, hogy nem képes megadni. Indokolta ez utóbbi bejelentését azzal, hogy a három mozi­­ teljesen lerontja a színházat, azóta a mozik ál­­l­­andóan teltek, a színház pedig állandóan­­ üres. A városi tanácshoz azonkívül érkezett­­ egy 400 aláírással ellátott beadvány, melyben s pályázat és minden anyagi megterhelés nélkül Füredi Bélának kérik a színház kiadását. Varga Ferenc bizottsági tag szólalt fel s javasolta, hogy a jelenlegi feltételek mellett adják ki a színházat Füredinek, indítványozta­­ továbbá, hogy a színházi előadások tartama alatt a mozik ne játszhassanak. A közgyűlés nagy többséggel a tanács javaslatát fogadta el. Családi pótlék. A kórházi alkalmazottak családi pótléka ügyében a közgyűlés úgy határozott, hogy 4100 koronát a városi alkalmazottak pótléka szerint való módon osztja fel. A pécskdolnjimih­oljaci Vasút igazgatósága. A város mai közgyűlésén a pécsi kdolnji­­miholjáci h. é. vasút igazgatóságába a város közönsége részéről Nendtvich Andor pol­gármester, Rauch János főmérnök és M­a­­kay István gazdasági tanácsos küldettek ki, mig a felügyelő bizottságba Deutsch Kor­ PECSI KfR.VOTftSZ»BÖ sr 1Q13.MAJU­S. ifi. évfolyam. 100. szám. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24.— Félévre .... —­­Negyedévre . . . fc— Egy hóra .... 2.— Egy szám ára 8 fillér, Kiadóhivatal: LfesMM'Mboa 4. u. Kiadó telefonja: 201. MesJeiwik upeakM miéi. Csütörtök. Pécs, 1913. Kísáius I. Szerkesztésig: Lyscum.utca 4. .a. Felelős szerkesztő: KésmÁRKY ISTVÁN ér Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk­­ vissza. — Kiráetétek íjszabás szent Lapunk mai száma 10 oldal.

Next