Dunántúl, 1913. szeptember (3. évfolyam, 202-225. szám)

1913-09-02 / 202. szám

III. évfolyam. 202. szám. Kedd Pécs, 1913 szeptember 2. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. as. Felelős szerkesztő: KÉS/MÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adtak vissza.­­3Sl£› Hirdetések díjszabás szerint. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24.— Félévre...................12.— Negyedévre . . . 6.— Egy hóra .... 2.— Egy szán ára 8 fillér. Kiadóhivatal Lyceum­ utca 40 u. Kiadó telefonja: 222. Megjelenik naponkint reggel. 1) Kabarék beszédért. Pécs, szeptember 1. A magyar közéletnek is egyik legká­rosabb betegsége a kizárólag üzleti alapok­ra fektetett sajtóvállalkozás. Rendesen jó üzlet, mert a sajtóorgánumok a mestersé­ges eszközökkel fentartott hatalmi rend­szernek nélkülözhetetlen eszközei. A leg­pontosabb készséggel szállítják a szerepek szövegét, hogy a vonzó erkölcsben fogya­tékos, hódító érvekben koldus, erőszakos politikának hívei összhangzóan magasztal­ják az uralkodó irányt és taktusra öltöges­­sék nyelvüket a támadó ellenzék felé. A központi dirigens, a miniszterelnöki sajtó­iroda néha ügyesen is dolgozik, bár gyak­rabban esik meg az ellenkezője, hogy t. i. ostobaságaival előbb az alája rendelt szer­kesztőségeket boszantja, s csak azután há­borítja fel, vagy nevetteti meg az olvasót. Mikor egy-egy ilyen bárgyú és amel­lett prepotens központi közlemény megje­lenik, bizonyos részvéttel, de elégtétellel is, gondolunk a kormány zsoldjába szegő­dött lapok szomorú kötelességet teljesítő munkásaira, akiknek ízlése, tudása és igaz­­ságszeretete a megszokott opportunizmus dacára is nehéz próbát áll ki, hogy vájjon betördeljék-e hasábjaik közé a szerencsét­len szellemi szállítmányt. De hát az üzlet ára a vak engedelmesség. Az írói felelősség ugyan a lapé, azon­ban elhatároljuk ezt Barát Árminék mes­terségétől, mikor a Pécsi Napló legutóbbi számában olvassuk a „Habarék párt“ című cikket. Akit még nem figyelmeztettek arra, hogy a miniszterelnöki sajtóhivatal igaz­mondása, szellemi intelligenciája és morá­lis érzéke mit ér, hogy az olvasó­közönség­gel szemben milyen merényleteket enged meg magának, hogy milyen humoros és alacsonyító helyzetekbe ugratja kiszolgáló lapjait, annak figyelmét felhívjuk a hivat­kozott sorokra. Az Andrássy-pártról ir. Megállapítja róla a közvélemény ellenszenvét. Ez a kép­zelődés nem is bántó, mert ámbár a gyűjtő­nevekkel a legmerészebb visszaélés folyik a politikában,­­megengedjük, hogy az úgy­nevezett munkapárti közvélemény csak­ugyan ellenszenvével tünteti ki az And­­rássy-pártot. Ennek a közvéleménynek pe­dig szószólója ma a Pécsi Napló. Erkölcsi halála lenne már születése­kor az új pártnak, ha a munkapárt rokon­szenveznék vele. A párt élete, hivatása, egész jövője érdekében és pedig úgy or­szágos, mint helyi vonatkozásban, a legér­tékesebb politikai erőnk és kincsünk a Pé­csi Naplóban hangot kapó közvélemény ro­konszenvének hiánya. Ha másként volna, nem kívánnánk erőre kapni. Azért leszünk, hogy az önök ellenszenvét a legteljesebb mértékben kiérdemeljük, azért leszünk, hogy kiszorítsuk önöket a közéletből. Mert becsületes és őszinte meggyőződésünk az, hogy az olyan pártot, mely Lukács László­nak és Tisza Istvánnak összes tetteit meg nem ingott bizalommal fedezte, gyökeres­től kell már egyszer kiirtani mindenütt, hogy véget vessünk a szolgalelkűség, ér­­dekhajhászat és nemzetietlenség minden képzelhető rendszert fentartó uralmának. Azonban a Pécsi Naplón is keresztül az alakulás előtt álló pártot a legsúlyosabb sértéssel illetik, amikor a közéleti erkölcs megmentésének vezérlő jelszava miatt ha­zugnak nevezik. Hazugnak azért, mert a függetlenségi párt volt tagja, Désy Zoltán, erős szerepet vitt az alakulásban és mert vele együtt sokan vannak, akik gyakorlati szükségességtől hajtva a függetlenségi po­litika közvetett szolgálatával e politika Programm formalizmusát félreteszik s fér­fias nyíltsággal sietnek a pusztuló legfőbb nemzeti javak megmentésé­­e. Ezt az elhatározást hazugnak nevez­ni több már, mint vakmerőség! És több kü­lönösen arról a helyről, ahol a politikai elvtelenségnek legrikítóbb virágai pompáz­nak. A Pécsi Napló hiába tart szerkesztő­ségében erkölcsbirói széket, ítéletet tőle e téren nem fogadunk el. Nemcsak tőle, ha­nem „közvéleményétől“ sem, mert nagyon jól ismerjük ennek alkotó elemeit. Ijesztően csúf játékot űznek. Nem újítják ugyan fel a régi és megtagadott szerelmet a függetlenségiek iránt, de talán ezeket az emlékeket használják fel arra, hogy a Pécsi Közlöny után átvegyék a saj­tóprotektorátust az árván maradt egykori elvbarátok felett. Értük sóhajtoznak. Pedig ha ezt a műveletet csak így tudják elvé­gezni, még a szegény boldogult Közlöny is megfordul sírjában, bár kedvelte a néphez címzett példázatokat. A malom alatt ülő „közvélemény“­­nek kétségkívül tetszeni fognak azok a szellemes hasonlatok, melyeket a „Haba­rék párt“-tal kapcsolatban ételről, gőzölgő fazekakról feltálalnak. Ilyen az eszmetár­sulás. Képzet rokonképzetre száll. A mun­kapárti sajtó is elfelejti a folytonos evés közben, hogy tulajdonképen toll a fegy­vere, vagy csak ijedtében esik meg vele, hogy talán közvéleménye nevében is ka­nállal hadonászik? Nyugodt lehet és nyugodtak lehetnek. A kanalat nem veszi ki kezükből a meg­­csúfolt párt, még akkor sem, ha sorsa eset­leg diadalra fordul, hanem új ételt főz ne­kik az étrend változatossága kedvéért. Fe­kete levest. —nn. hírek. — Beiratások a pécsi iskolákban. A mai nappal megkezdődtek a beiratások a pécsi tanintézetekben. Az utcák képe egy csapásra megváltozott, visszajöttek ismét a napbar­nított arcú diákok, akiknek megjelenésével lüktető élet költözködött a nyár álmos han­gulatába. Különösen a tanintézetek előtt volt hangos­­az uca. Már jóval 8 óra előtt ott szo­rongtak a gondos szülők gyermekeikkel az iskolák előtt, hogy’’ mihamarabb túlessenek a beiratáson, amely — mint rendesen — nem igen szokott simán lefolyni. Mindenik szülő első akar lenni, fél, hogy lemarad s termé­szetesen valóságos tülekedés folyik az el­sőbbségért. Az első nap szép eredménnyel végződött, amennyiben a tanintézetek, külö­nösen a középiskolák első osztályai megtel­tek, úgy, hogy további jelentkezéseket nem is fogadnak el. Mint érdekességet megemlít­jük, hogy a Pius-gimnáziumba bennlakó nö­vendéknek beiratkozott egy arab fiú is, a me­­zopotámiai érsek unokaöccse, egy barna ar­cú, eleven fiú, aki pompásan beszél magya­rul, németül, franciául és angolul. — Magyar nemesség. A király Mayor Mi­klós nyugalmazott címzetes vezérőrnagy­nak és törvényes utódainak a magyar ne­mességet „Szászhidvégi“ előnévvel díjmen­tesen adományozta és egyúttal megengedte, hogy nevezettek családi nevüket „Major“ alakban használják. — Változás a pécsi honvédhuszárság­­nál. A honvédelmi miniszter Bay Bertalan honvédhuszárszázadost Bajáról a pécsi 8. honvédhuszárezredhez helyezte át és dr. Szántó Sándor volt pécsi 8. honvéd hu­szárezredbeli tartalékos ezredorvosnak, a honvédség kötelékéből 1912. évi december 31-ével történt elbocsátását hatályon kívül helyezte. B­o­d­a Pál dr. pécsi 8. honvédhu­­szárezredbeli tartalékos segédorvoshelyettes a pápai 7-ik huszárezredhez nyert beosztást és T­e­­­e­g­d­i Nándor dr. pécsi 8. honvéd­­huszárezredbeli ezredorvos mint szolgálat­képtelen öt évre szabadságoltatott. — Az országos kath. nagygyűlés. A XII. országos katholikus nagygyűlés védőségét legújabban Hosszú Vazul szamosujvári gör. kath. püspök fogadta el Zichy János gróf elnökhöz intézett következő levél kísé­retében: „Nagyméltóságu Gróf, v. b. t. Ta­nácsos, Elnök Úr! Nagyméltóságodnak i. é. junius hó 23-án kelt nagybecsű iratára vála­szolva van szerencsém mély tisztelettel Ex­­cellenciádat értesíteni, hogy az Országos Katholikus Szövetség felkérésére a XII. or­szágos katholikus nagygyűlés védőségét örömmel elfogadom és kívánom, hogy a nagygyűlés működése az egyházra s hazára egyaránt áldásos legyen. Fogadja Nagymél­tóságod legmélyebb tiszteletem őszinte nyil­vánítását, mellyel maradtam Nagyméltósá­godnak alázatos szolgája: dr. Hosszú Vazul szamosujvári püspök.“ — Felülfizetés a pécsi ker. szoc. sajtó­­ünnepre. A pécsi keresztény szocialisták au­gusztus 20-án rendezett sajtóünnepélyére felülfizettek: Pákerné Szabó Róza 60 fillért. A felülfizetésért hálás köszönetet mond az egyesület vezetősége.

Next