Dunántúl, 1914. április (4. évfolyam, 74-98. szám)

1914-04-01 / 74. szám

IV. évfolyam. 74. szám. Szerda Pécs, 1914. április 1. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24 — Félévre .... 12­— Negyedévre . . . S­— Egy Hóra . . . . 2*— Kft szán ára 8 fiér. Kiadóhivatal: L Lyceum-utca 4. sz. Kiadó telefonja: £22. Megjelenik ápofat rend. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. m. Felelős szerkesztő KÉS/V­ÁRHY ISTVÁN dr. Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk — vissza. — Hirdetések díjszabás szerit. Az évnegyed közeledtére való tekintet­tel tisztelettel kérjük lapunk előfizetőit, hogy az előfizetés m­egnyitása iránt idejekorán in­tézkedni szíveskedjenek, nehogy a lap kül­dése fennakadást szenvedjen. A választókerületek beosztása Baranya és Tolna megye az uj választási törvényben, Pécs, március 31. A hivatalos lap mai száma közli az 1914. évi XV. törvénycikket az országgyű­lési képviselőválasztó­ kerü­letek számának és székhelyének megállapításáról. Az új tör­vény szerint az országgyűlési képviselővá­lasztó kerületek összes száma 435-ben álla­píttatott meg. A belügyminiszter 55.000—1914. szám alatt kiadott körrendeletében megállapítja, mely községekből, városrészekből és utcák­ból állanak az egyes kerületek. A bennünket érdeklő beosztás a következő: Pécs város, I. Választókerület. Határvonala: A kórházi árok, a pécs- barcsi vasút pályatestétől a Rákóczi útig, innen a Kórház-téren át a Klimó­ utca Kór­ház-téri torkolatáig húzott egyenes vonal, a Klimó-utca, a Petrezselyem-utca, a Kálvá­ria-utca, a Sörház-utca s a Felső Malafia ut­­ca középvonala a Rákóczi-útig, a Rákóczi-út középvonala a Felső Malom-utcától a Zsol­­nay Vilmos-utcáig; innen a régi temető mel­lett elvonuló út középvonala a pécs-barcsi vasút pályatestéig, végül a pécs-barcsi vasút pályatestének város felé eső oldala mentén húzott vonal a kórházi árokig. II. Választókerület. A város többi része. Baranya vármegye. 1. Dárdai választókerület. Székhelye: Dárda. 1. Albertfalu, 2. Ba­­ranyabán, 3. Baranyaszentistván, 4. Bellye, 5. Benge, 6. Bolmány, 7. Csúza, 8. Dárda, 9. Herczegszőllős,­­10. Jenőfalva, 11. Kácsfalu, 12. Karancs, 13. Keskend, 14. Kisdárda, 15. Kiskőszeg, 16. Kopács, 17. Kő, 18. Laskafalu, 19. Laskó, 20. Lőcs, 21. Pélmonostor, 22. Sá­rok, 23. Sepse, 24. Várdarócz, 25. Vörösmart. II. Mohácsi választókerület. Székhelye: Mohács. 1. Bár, 2. Bara­­nyakisfalud, 3. Cseledoboka, 4. Dályok, 5. Darázs, 6. Dunaszekcső, 7. Herczegmárok, 8. Herczegszabar, 9. Izsép, 10. Kisnyárád, 11. Kölked, 12. Lánycsók, 13. Mohács, 14. Nagybodolya, 15. Ráczgörcsöny, 16. Som­berek, 17. Udvar. III. Pécsváradi választókerület. Székhelye: Pécsvárad. 1. Apátvarasd, 2. Berkesd, 3. Császta, 4. Eilend, 5. Fazekas­­boda, 6. Feked, 7. Veresd, 8. Hidas, 9. Himes­­háza, 10. Kárász, 11. Károly, 12. Kékesd, 13. Lovászhetény, 14. Magyaregregy, 15. Maráza, 16. Máriakéménd, 17. Nagypall, 18. Óbánya, 19. Ófalu, 20. Palotabozsok, 21. Pécsvárad, 22. Pereked, 23. Pusztakis­falu, 24. Püspöklak, 25. Püspökmárok, 26. Püspöknádasd, 27. Püspökszenterzsébet, 28. Ráczmecske, 29. Szászvár, 30. Szebény,­­ 31. Szellő, 32. Szilágy, 33. Szűr, 34. Vékény, 35. Véménd, 36. Zengővárkony, 37. Zsibrik. IV. Sásdi választókerület. Székhelye: Sásd. 1. Ág, 2. Alsómocso­­lád, 3. Rakóca, 4. Baranyajenő, 5. Baranya­­szentgyörgy, 6. Barátur, 7. Bikás, 8. Csikós­­töttős, 9. Egyházbér, 10. Felsőegerszeg, 11. Felsőmindszent, 12. Gerényes, 13. Godisa, 14. Gödre, 15. Gödreszentmárton, 16. Gyümöl­­csény, 17. Hegyhátmarócz, 18. Hörnyék, 19. Jágónak, 20. Kaposszekcső, 21. Kisbat­­tyán, 22. Kisbesztercze, 23. Kisbodolya, 24. Kishajmás, 25. Kishertelend, 26. Kisvaszar, 27. Komló, 28. Köblény, 29. Liget, 30. Má­­gocs, 31. Magyarherterend, 32. Magyarszék, 33. Mánfa, 34. Mecsekjánosi, 35. Mecsekpö­­löske, Mekényes, 37. Meződ, 38. Nagyhajmás, 39. Németszék, 40. Oroszló, 4. Pálé, 42. Pécsbudafa, 43. Ráczkozár, 44. Sásd, 45. Szágy, 46. Szalatnak, 47. Szárász, 48. Sza­­tina, 49. Szopok, 50. Tarrós, 51. Tékes, 52. Tófű, 53. Tormás, 54. Varga, 55. Vásáros­­dombó, 56. Vázsnok. V. Siklósi választókerület, Székhelye: Siklós. 1. Adorjás, 2. Alsó­szentmárton, 3. Baranyahidvég, 4. Besencze, 5. Bisse, 6. Bogdása, 7. Csarnóta, 8. Czún, 9. Diósviszló, 10. Drávacsehi, 11. Drávacse­­pely, 12. Drávaiványi,­ 13. Drávapalkonya, 14. Drávapiski, 15. Drávaszabolcs, 16. Drá­­vaszerdahely, 17. Egyházasharaszti, 18. Gordisa, 19. Gyűd, 20. Harkány, 21. Hirics, 22. Ipacsfa, 23. Kákics, 24. Kémes, 25. Kem­­se, 26. Kiscsány, 27. Kisharsány, 28. Kis­­szentmárton, 29. Kistapolcza, 30. Kórós, 31. Kovácshida, 32. Lúzsok, 33. Mária, 34. Ma­­rócsa, 35. Matty, 36. Nagycsány, 37. Nagy­­harsány, 38. Nagytótfalu, 39. Old, 40. Oszró, 4. Páprád, 42. Piskó, 43. Rádfalva, 44. Sá­­mod, 45. Sellye, 46. Siklós, 47. Siklósnagy­­falu, 8. Sósvertike, 49. Szaporcza, 50. Szava, 51. Terehegy, 52. Tésenfa, 53. Túrony, 54. Vajszló, 55. Vejti, 56. Zaláta. VI. Szalántai választókerület. Székhelye: Szalánta. 1. Áta, 2. Birján, 3. Bosta, 4. Cserkút, 5. Egerág, 6. Garé, 7. Görcsöny, 8. Gyód, 9. Hásságy, 10. Hird, 11. Hosszúhetény, 12. Keménygadány, 13. Keszü, 14. Kisherend, 15. Kiskassa, 16. Kiskozár, 17. Kisújbánya, 18. Kökény, 19. Kővágószőllős, 20. Kővágótőttős, 21. Lothárd, 22. Magyar­­sarlós, 23. Magyarürög, 24. Málom, 25. Mártonfa, 26. Mecsekszabolcs, 27. Mecsek­­szentkút, 28. Misleny, 29. Nagyárpád, 30. Nagykozár, 31. Németi, 32. Ócsárd, 33. Pa­­tacs, 34. Pécsaranyos, 35. Pécsdevecser, 36. Pécsudvard, 37. Pek­érd, 38. Peterd, 39. Pogány, 40. Püspökbogád, 4. Püspökszent­­lászló, 42. Ráczpetre, 43. Ráczváros, 44. Regenye, 45. Romonya, 46. Somogy, 47. Sza­lánta, 8. Személy, 49. Szilvás, 50. Szőke, 51. Szőkéd, 52. Vasas. VII. Szentlőrinczi választókerület. Széke­lye: Szentlörinc. 1. Abaliget. 2. Alsóegerszeg. 3. Babareszőllős. 4. Bakonya. 5. Baksa. 6. Bánfa. 7. Bános. 8. Becefa. 9. Bo­­da. 10. Botyka. 11. Bükkösd. 122. Csebény. 13. Cserdi. 14. Csonkam­indszent. 15.Cinderi­­bogád. 16. Dencsháza. 17. Dinnyeberki. 18. Gerde. 19. Gilvánfa. 20. Gorica. 21. Gyürüfű. 22. Hegyszentmárton. 23. Helesfa. 24. Her­­ná­dfa. 25. Hetvebely. 26. Horváthertelend. 27. Husztót. 28. Ibafa. 29. Kacsófa. 30. Kán. 31. Karácodfa. 32. Katádfa. 33. Kisasszonyfa. 34. Kisbicsérd. 35. Kisdér. 36. Kispeterd. 37. Kisvarjas. 38. Korpád. 39. Kovácsszénája. 40. Magyarmecske. 4. Magyarszentiván. 42. Magyartelek. 43. Mecsekrákos. 44. Mecsek­­szakál. 45. Megyefa. 46. Mónosokor. 47. Mo­­nyoród. 48. Nagybicsérd. 49. Nagypeterd. 50. Nagyváty. 51. Nyugotszenterzsébet. 52. Oko­­rág. 53. Okorvölgy. 54. Orfű. 55. Ózdfalu. 56. Pázdány. 57. Pécsbagota. 58. Rónádfa. 59. Rózsafa. 60. Rugásd. 61. Siklósbodony. 62. Sumony. 63. Szabadszentkirály. 64. Szent­­dienes. 65. Szentkatalin. 66. Szentlörinc. 67. Tekeres. 68. Tengeri. 69. Téseny. 70. Uj­­mindszent. 71. Vásárosszentgál. 72. Velény. 73. Zók. Vili. Villányi választókerület. Székhelye: Villány: 1. Babarc. 2. Ba­­ranyavár. 3. Belvárd. 4. Beremend. 5. Beze­­dek. 6. Borjád. 7. Hercegszentmárton. 8. Hi­­dor. 9. Illocska. 10. Ivánbattyán. 11. Iván­­dárda. 12. Kassád. 13. Kisbudmér. 14. Kis­­gyula. 15. Kisjakabfalva. 16. Kislippó. 17. Kistótfalu. 18. Lapáncsa. 19. Lippó. 20. Lip­­tód. 21. Magyarbóly. 22. Májs. 23. Monyo­­ród. 24. Nagybudmér. .25. Nagynyárád­. 26. Németbóly. 27. Németmárok. 28. Németpal­­konya. 29. Nyomja. 30. Olasz. 31. Petárda. 32. Pócsa. 33. Rác­ettős. 34. Szajk. 35. Sze­derkény. 36. Torjánc. 37. Ujbezdán. 38. Ver­send. 39. Villány. 40. Villán­ykövesd. 41. Vi­rágos. 42. Vokány. Tolna vármegye. I. Bonyhádi választókerület. Székhelye: Bonyhád. 1. Apar. 2. Báta­­apáti. 3. Bonyhád. 4. Bonyhádvarasd. 5. Bör­zsöny. 6. Cikó. 7. Grábóc. 8. Győré. 9. Hont. 10. Izmény. 11. Kisdorog. 12. Kismányok. 13. Kisvejke. 14. Kovácsi. 15. Lengyel. 16. Majos. 17. Máza. 18. Mórágy. 19. Mőcsény. 20. Mucsfa. 21. Nagymányok. 22. Nagyvejke. 23. Palatinca. 24. Szálka. 25. Tabód. 26. Tevel. 27. Váralja. 28. Závod. II. Dombóvári választókerület Székhelye: Dombóvár. 1. Csibrák. 2. Dombóvár. 3. Döbrököz. 4. Dúzs. 5. Gyulaj. 6. Hőgyész. 7. Kocsola. 8. Koppányszántó. 9. Kurd­. 10. Lápafő. 11. Mucsi. 12. Nak. 13. Pári. 14. Szakály. 15. Szakcs. 16. Újdombóvár. 17. Várong. III. Gyönki választókerület. Székhelye: Gyönk. 1. Belecska. 2. Diósberény. 3. Gindli család. 4. Görbő. 5. Gyönk. 6. Kajdacs. 7. Kalaznó. 8. Keszőhideg­­kut. 9. Kisszékely. 10. Kistormás. 11. Kölesd. 12. Miszla. 13. Nagyszékely. 14. Simontor­­nya. 15. Szakadát. 16. Szárazd. 17. Tolnané­meti. 18. Udvari. 19. Uzdborjád. 20. Varsád. IV. Paksi választókerület. Székhelye: Paks. 1. Bikács. 2. Bölcske. 3. Dunaföldvár. 4. Dunakömlőd. 5. Györ­­köny. 6. Kistápé. 7. Madocsa. 8. Nagydorog. 9. Németkér. 10. Paks. 11. Pálfa. 12. Puszta­­hencse 13. Sárszentlörinc. V. Szekszárdi választókerület Székhelye: Szekszárd. 1. Alsónána. 2. Alsónyék. 3. Báta. 4. Bátaszék. 5. Decs. 6. Őcsény. 7. Sárpilis. 8. Szekszárd r. t. v. 9. Várdomb. VI. Tamásii választókerület. Székhelye: Tamási. 1. Bedeg. 2. Ér­tény. 3. Felsőireg. 4. Felsőnyék. 5. Fürgéd. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék