Dunántúl, 1914. május (4. évfolyam, 99-123. szám)

1914-05-20 / 114. szám

Szerda. Május 20. DUNÁNTÚL — Tanulmányút. A magyarkanizsai Notre-Dame leánynevelő intézet huszonhat növendéke érkezett városunkba vasárnap este négy apáca vezetése alatt, hogy Pécs ne­vezetességeit megtekintsék. Mindössze csak három-négy órát szentelhettek a város meg­tekintésére, mert innen tovább siettek a Ba­latonra. Reggel korán misét hallgattak, az­után dr. Késmárky István jogakadémiai igazgató vezetése mellett alaposan megtekin­tették városunk fő büszkeségét, a székesegy­házat, majd a katholikus kört, azután a Littke-féle pezsgőgyárat, végre a Zsolnay­­gyárat, ahol S­i­k­o­r­s­zk­y Tádé volt szíves személyesen körülvezetni őket és mindent alaposan megmagyarázni. Megtekintették a híres Zsolnay mauzóleumot is és onnan vil­lanyos vasúton mentek ki az indóházhoz, hogy a déli vonattal tovább utazzanak Ka­posvárra, nem győzve eléggé kifejezést adni a látottak fölötti elragadtatásuknak. — Választói vizsga Mohácson. Tegnap folyt le három bizottság előtt a választói jog elnyeréséhez szükséges írás-olvasási vizsga Mohácson. A bizottságoknak S­e­y Tamás főszolgabíró, Németh Károly és M­a­r­g­i­t­a­i Lajos­­dr. szolgabírák voltak az elnökei, összesen tizennyolcan vizsgáztak le. A jelentkezők nagy részét el kellett utasí­tani, miután bejelentésüket a vizsgára a ki­tűzött terminuson túl tették meg. Tamásiban már öt napja folynak a vizs­gák. A bizottság naponta 100—120 embert vizsgáztat le és a kitűzött időn kívül is bár­mikor összeül, ha akad jelentkező. Eddig csak egy embert utasítottak vissza, mert olvasni tudott ugyan, de írni nem. A meglett korú, néha hófehér hajú vizsgázók érdekes lát­ványt nyújtanak. Egyik vizsgázó semmi áron sem akart ceruzával irni, mert azt olvasta az újságban, hogy „tollba“ mondják az írást. Akadt olyan is, aki követelte a hat korona napidíjat, amely azonban a vizsgálóbizottság tagjainak jár. A németajkúak is mind magyar nyelven írnak és olvasnak. A tamási válasz­tókerület új, mert eddig a pincehelyi és szak­­csi kerülethez tartoztak a községei. Szavazó­körök lesznek a tamási, ozorai, nagyszoko­­lyi, felsőiregi és értényi. Sem Pincehely, sem Szakcs nem lett körközpont. — Zsolnay Imre meghalt. A köztiszte­letben álló Zsolnay családot mély gyász érte. Zsolnay Imre volt bútorgyáros ma délután váratlanul meghalt. A 76 év körüli öreg ar édes­testvére volt a nagynevű Zsol­nay Vilmosnak és Zsolnay György ny. főügyésznek. Már évek óta nyugalomba vo­nultan élt. A múlt évben megbetegedett, de rövidesen visszanyerte egészségét, míg most újra ágynak dőlt s rövid pár nap alatt a halál megmentette szenvedéseitől. Holttestét ki­szállították a központi temető halottas házá­ba, ahonnan holnapután, csütörtökön délután temetik el. Halálát kiterjedt és előkelő rokon­ság gyászolja, akik között van elsősorban két leánya, K­o­s­z­i­t­s Kamillné és Dayer An­­dorné. Váratlanul bekövetkezett halála álta­lános részvétet keltett a városban. A pécsi Nemzeti Kaszinó, amelynek hosszú éveken át tagja volt, halála hírére kitűzte a gyász­lobogót. — A pécsi felsőbb leányiskola kirán­dulása. A Miasszonyunkról nevezett női Rend pécsi róm. kath. felsőbb leányiskolája leg­felső osztályainak tizenkét növendéke a ma reggeli gyorsvonattal, iskolai és szülői fel­ügyelet és vezetés alatt tanulmányútra ment Fiuméba és környékére. Hazánk egyetlen tengeri kikötővárosának nevezetességein kí­vül megtekintik a Quarnero nevesebb fürdő­helyeit: az isztriai parton Abbáziát és Lov­­ranát, a horvát oldalon Cirkvenicát. A négy napra terjedő kirándulásról a szombat esti gyorsvonattal térnek vissza Pécsre. — Talált női kézitáska. Az Erzsébet­­téren ma találtak egy vászon női kézitáskát. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen. — Fényes májusi ájtatosság a budai krisztina­városi templomban. Múlt szomba­ton délután 5 órakor, kiváló zene- és ének­számokban bővelkedő fényes májusi áldás volt, melynek sorrendjét itt közöljük: 1. Beethoven: „Isten dicsősége“, énekelte a budai dalárda. 2. Dr. Prohászka Ottokár me­gyéspüspök hitszónoklata. 3. „Ave Mária.“ Stojánovicstól, énekelte Pusztai Sándor, m. kir. operaházi tag. Orgonán kisérte Hoppe Rezső. 4. „Ave Mária“ Hazslinczkytól, éne­kelte Ludwig Vilike, hegedűn kisérte Goczogh József, orgonán kisérte Bodonyi Lajos kar­nagy. 5. „Ave Mária“ Weisztel, énekelte Vavrinecz Mária, orgonán kisérte Bodonyi Lajos karnagy. 6. Egyházi ének, énekelte a budai dalárda. A templom, dacára a tomboló zivatarnak, folytonos dörgés- és villámlás­nak, zsúfolásig telve volt a legelőkelőbb kö­zönséggel, azonban Auguszta főhercegnő, ki már előzőleg megjelenését a fényes egyházi műsoros istentiszteleten megígérte volt, a nagy záporeső miatt nem jöhetett el.­­ A pécsi püspöki tanítóképző-intézet „Hetyey“ önképzőkörének zárógyűlése. A pécsi püspöki tanítóképző-intézet kebelében működő „Hetyey“ önképzőkör ez évi műkö­dése a komoly munkásság jegyében folyt le. Az ifjúság eltérően az eddigi esztendőktől, dicséretreméltó ügybuzgósággal és lelkese­déssel szentelte szabad idejének egy részét az önképzés nemes ügyének. Ezt bizonyítja a beérkezett dolgozatok egész sorozata. Egy­mást érték a kitűnőbbnél­ kitűnőbb pedagó­giai szakirányú dolgozatok, de nem maradtak el mellőlük a szépirodalmi és verses művek, valamint szavalatok, zeneszámok és szabad­előadások sem. Császár Lajos ifjúsági el­nök buzgólkodása folytán megalakult az in­tézet tíz legkiválóbb növendékéből a bíráló­bizottság, melynek mindenkori feladata a be­érkezett művek alapos és beható megbírálása volt. Az a szép erkölcsi siker, mellyel a jelen önképzőköri év zárult, biztos reménnyel ke­csegtet a jövőre. A gyűlést vasárnap délután az intézet dísztermében tartották meg. Jelen vett dr. Gyömörey Zsigmond, az intézet igazgatója, dr. Kápolnai Zsigmond, a kör igazgatója, dr. Jakab Béla igazgató-tanár, Szabó István tanár és az intézet négy osz­tályának ifjúsága teljes számban. A jegyző­könyv felolvasása után következett a jegyzői jelentés, mely hű képét adja az ifjúság törek­vő munkásságának. Ezután Császár La­jos IV. éves növ., ifjúsági elnök lépett a do­bogóra, hogy megtartsa beszámolóját. Szé­pen felépített, kerek beszédében rámutatott arra, hogy a tanító, ki hivatását Istentől kap­ja, tövises nevelői útját csak úgy tudja be­futni, ha felelősségteljes és szent hivatására a legnagyobb odaadással és kitartással ké­szül. Beszéde végén meghatva vett búcsút pályatársaitól. Ezután dr. Gyömörey Zsigmond igazgató lépett az emelvényre és lendületes szavakban buzdította az ifjúságot a további kitartó munkára. Majd dr. K­á­p­o­l­­n­a­i Zsigmond köri igazgató kiosztotta a ju­talmakat. Munkásságukkal különösen kitűn­tek: Császár Lajos és Kis­gadó Ignác IV. éves és Pintér József III. éves növen­dékek. Egy-egy arany jutalomban része­sültek. — Sikkasztó háziszolga. S­o­ó­s József háziszolga május 11-éig Pozsonyban gazdájá­tól, Knecsberger Károly vendéglőstől elsikkasztott 158 koronát s megszökött. Soós József ma délelőtt beállított a pécsi rendőr­­kapitányságra, ahol bevallotta bűnét. Elmon­dotta, hogy Pozsonyból egyenesen Pécsre szökött, itt a pénzt elköltötte s most meg­bánta tettét. A pécsi rendőrkapitányság a sik­kasztó háziszolgát őrizetbe vette s értesítette a pozsonyi rendőrkapitányságot. — Névváltoztatás. Varga Ferenc, to­vábbá kiskorú Varga Julianna és Olga siklósi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevé­nek „Szontai“-ra kért átváltoztatását a bel­ügyminiszter megengedte. — Nagy cipészértekezlet Pécsett. A Pécs és Vidéke Borszövetkezet május 21-én áldozó csütörtökön délután fél 3 órakor az ipartestület tanácstermében nagy értekezle­tet tart ,amelyre az összes pécsi és környé­ken lakó cipész és csizmadia iparosokat meg­hívta. Az értekezlet tárgya: Miként segít­sünk helyzetünkön? A Pécs és Vidéke Bor­szövetkezet az értekezletre vonatkozó meg­hívó kapcsán a következő felhívást bocsáj­­totta ki: Tisztelt Szaktársak! Tizenöt hónapja, hogy a talpbőrkartell garázdálkodik, ez idő alatt tapasztalhattuk, hogy úgy kellett táncolnunk, amint a nagyhatalmú kartell fújta. A kartellisták egy kis, de szervezett csoportból állanak, ellenben mi bőr­fel­dolgozó iparosok aránylag igen sokan va­gyunk, de gyengék, szervezetlenek, tehe­tetlenek vagyunk, mert külön-k­ülön küz­dünk és nem egyesülünk, inkább a bőrün­ket engedjük lehúzni, mintsem egymást megértsük, egymásért valamit tennénk. Egyesülnünk kell, hogy erősek legyünk, nagyok legyünk, mert csak akkor ját­szunk, akkor ismernek el, akkor vesznek figyelembe bennünket, ha szervezettek,­egyek, erősek leszünk. Tisztelt szaktár­sak! Értsük meg egymást! Megalakult a Pécs és Vidéke Borszövetkezet, Teréz­­utca 14. sz. alatt felállított bőrraktárt, min­dennemű bel- és külföldi bőrökből. Ennek a szövetkezetnek célja a bőrfeldolgozó iparosokat eggyé szervezni, tagjainak le­hető olcsó bőrt beszerezni, mindenkor a tagokat a bőruzsora ellen védeni. Tehát az első, a legnehezebb lépés meg van té­ve, a többi rajtunk, bőrfeldolgozó iparoso­kon áll. Akarunk tovább is a kartell jár­mában igavonó lenni? A kartellt elősegí­teni, erősíteni, vagy öntudatra ébredünk és egyesülünk. Ha sokan leszünk és együtt leszünk, erősek és nagyok leszünk. Ha széthúzunk, elvesztünk. Félre tehát az önzéssel, félre a nemtörődömséggel, félre a tétlenséggel, létünkről, kenyerünkről van szó, jelenjünk meg mindnyájan Pécs és vidéke bőrfeldolgozó iparosok! — Megharapta a kutya. Steinmayer Józsefné Pucher­ utca 29. szám alatti lakos 9 éves István nevű fiát ma délelőtt egy M a 1- 1 e­r nevű, Pucher­ utca 20. szám alatti lakos kutyája a bal lábán megharapta. A rendőrség a szokásos eljárást az ügyben folyamatba tette. — Szerencsétlenül járt pécsi napszá­mos. Halálos kimenetelű szerencsétlenség érte ma reggel egynegyed 8 óra tájban Ban­kos János 18 éves pécsi napszámost. Ban­kos János a zsidó templom mögött folyó építkezésnél falbontással foglalatoskodott. Munka közben, még eddig ki nem derített ok­ból leomlott egy hatalmas falrész és a fiatal napszámost maga alá temette. Az építkezés­nél dolgozó munkások nyomban segítségére siettek, de már csak holttestét húzták ki a romok alól. A szerencsétlenségről értesítették a rendőrséget, ahonnét Ludwig Ferenc dr. tb. tiszti főorvos és az ügyeletes rendőrbiz­tos siettek a helyszínére. A rendőrorvos meg­állapította, hogy Bankos János többszö­rös mellkastörést szenvedett. A szerencsétlen véget ért napszámost, aki István­ utca 38. sz. alatt lakott, kiszállították a központi temető hullaházába. A rendőrség szigorú vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, nem terhel-e valakit felelősség a szerencsétlenségért.­­ A Schmidthauer-féle Igmándi kese­­rüviz mindazon esetekben, ahol a természe­tes keserüviz gyomortisztító és hashajtó ha­tása kívánatos, azon figyelmet érdemlő előnyben van, hogy nemcsak legtűrhetőbb izénél fogva kényesebb ízlésű egyének is könnyen undor nélkül bevehetik, de a haté­kony ásványokban is legtartalomdúsabb lé­vén, elegendő belőle az ilynemű vizeknél szokásos adagnak a fele, vagyis már fél ivó­pohárral, hogy a kívánt fájdalommentes ha­tást előidézze. 3. oldal.

Next