Dunántúl, 1914. július (4. évfolyam, 148-182. szám)

1914-07-01 / 148. szám

IV. iNfolyam 148. szám,___________________Szerda Előfizetési ár: Egész évre . . . 24— Félévre .... 12-­Negyedévre . . . 8"— Egy hóra ....­­— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. •*. Kiadó telefonja: 222. Mefjelenk sainnklnt reggel. , 1914. július I. Szerkesztőiég: l­yceum-uta­l, az. Felelős szerze­te: KÉSMÁRKY ISTVÁl 41 Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések díjszabás szerint A trónörökös pár halálára. Zichy Gyula gróf megyéspüspök szózata. Gróf Zichy Gyula dr. megyéspüspök a véres vasárnap szomorú alkalmából a kö­vetkező szózatot intézi az egyházmegye papságához és a hívőkhöz: Tisztelendő Testvéreim és Kedves Híveim! A mérhetetlen megdöbbenést, melyet a fenséges trónörökös pár ellen elkövetett rettentő merénylet hívei idéztek elő az egész világon, s főleg a királyi családhoz mindig ragaszkodó, hű magyar nemzet­ben, mélységes gyász és szavakkal ki nem fejezhető szomorú fájdalom váltja fel szí­vünkben, mert a hihetetlen hírek valóság­nak bizonyultak. Ferenc Ferdinánd főher­ceg, trónörökös, Szent István országának és királyi koronájának várományosa és fenséges neje Hohenberg Zsófia hercegnő orvgyilkos merénylő golyóitól halálra se­bezve Serajevóban kiszenvedtek i. e. jú­nius 28-ikán. Örömöt és boldogságot kívántak kel­teni magas látogatásukkal a monarchia déli népei közt, s ime gyászba borult kihűlt te­temeik közül az egész birodalom; szeretet­tel, fesztelenül közeledtek a tőlük oly távol álló néphez, s a gyilkos merénylők halál­lal fizettek a nemes sziveknek; mosolyt, de­rűt, lelkesedést nyújtottak ők százezrek szemében s fogékony lelkében, s az ő sze­meiket megtörte a halált hozó golyó és az a képtelen, sátáni gyűlölet, mely azt irá­nyozta, s mely a ravatalra juttatta mind­kettőt. A viruló élet kellős közepéből a hirte­len halál dermesztő karjába, a trón lépcső­jéről a koporsók hideg világába, a legvon­zóbb s legnemesebb családi életnek tiszte­letreméltó, bájos derűjéből a bucsúzás nél­kül való szörnyű elválásba taszította őket az a rettenetes, megrázó gonoszság, mely a verőfényes égből lecsapó villámként vér­fürdővé torzította az örömünnepet. Mindenkiben felsír az érző szív egy ily szörnyű tragédia láttán, mert hisz em­bertársunk bánata, keresztje, szenvedése természetszerűen megrázza keblünket, ám­de ez a borzasztó merénylet fokozott gyászt, keserűbb siralmat vált ki mindnyá­junkból, mert hisz bennük, a királyi áldo­zatok nemes személyében nemcsak a nagy, vonzó egyéneket s nemes jellemeket, ha­nem egyben országok és népek reményét is láttuk és tiszteltük. S ezek a remények most sírba hervadtak. Könnyes szemmel s megremegő szív­vel álljuk körül a kettős ravatalt, hol a nemzet gyászát csak növeli felséges kirá­lyunk, a kiterjedt uralkodó család mérhe­tetlen bánata, s a fenséges áldozatok kicsi árváinak mindent felülmúló szörnyű vesz­tesége. Mit tegyünk hát tisztelendő Testvé­reim és kedves Hi­veim végtelen gyá­szunkba­!?! "­­ A közös, nagy szomorúság szivet­­tépő fájdalmai között kiáltsunk Istenhez és keressünk nála vigasztalást, ki úgy az egyesek, mint a népek és nemzetek sorsát egyedül intézi, ki midőn a halált lecsapni engedi, eleveníthet is, s ki midőn sebet ejt, balzsamirt is nyújthat. Ha nincs, ki segítsen az emberek kö­zött, az irgalom atyja és a vigasztalás ha­talmas Istene meghallgatja esdeklő sza­vunkat. Imádkozzunk tehát tiszt. Testvéreim és kedves Hiveim az elköltözött fenséges trónörökös párért, hogy példás életük, szi­lárd hitük és tettrekész szeretetük biztos jutalmául elnyerhessék a megdicsőültek hervadhatatlan örök koronáját. Imádkozzunk felséges urunkért, apos­toli királyunkért, ki annyi vész s annyi csa­pás után ismét elveszíti trónjának s házá­nak egyik főoszlopát, hogy Isten kegyelme óvja s erősítse tovább az ő lelkét és a ne­héz Kálvárián, melyet járnia kell, nyújtsa neki vigasztalásának felemelő kelyhét. Imádkozzunk a kis árvákért is, akik egy órában vesztették el itt e földön legna­gyobb kincsüket, nemes lelkű, drága szü­leiket, s akiknek fájdalmas könnyein ke­resztül oly borúsnak látjuk szép hazánk egét is. S imádkozzunk végül, hogy Isten ke­gyelme kitörölje a nemtelen emberi szí­vekből azt az ádáz, gyilkos gyűlöletet, melynek tüzét sem az ártatlanoknak kion­tott sok vére, sem a szülők, testvérek és árvák keserű könnyei nem szüntethetnek meg, hanem csak az igaz hit hatalma s az Isten félelme képes kioltani. A célból pedig, hogy gyászunk jelei egységesek, imánk közös, erőteljes és való­ban hatékony is legyen, a következőket rendelem. 1. Jelen körlevelem vétele után egy­házmegyém egész területén minden rk. templomra, intézetre, iskolára és középü­letre kitűzendő a gyászlobogó, mely a te­metés napjáig, illetve a gyászünnepély be­­fejeztéig kitűzve maradjon. 2. Egyházmegyém összes plébániai, szerzetes és egyéb templomaiban, ame­­lyekben rendes isteni tiszteletek vannak, fo­lyó évi julius 4-ikén, vagy 9-ikén Ferenc Ferdinánd főherceg és neje Hohenberg Zsófia hercegnő lelki üdvéért ünnepélyes énekes gyászmise tartandó Liberával. 3. Pécsi székesegyházamban f. é. jú­lius 4-ikén az ünnepélyes gyászistentisz­teletet magam fogom megtartani. 4. Az ünnepélyes gyászmisét megelő­ző nap esti óráiban, valamint a gyászisteni­­tisztelet napjának reggelén a sz. mise előtt a templomok öszes harangjai meghuzassa­­nak és egy fél órán át szóljanak, hogy a híveket imára és a gyászmisére figyelmez­tessék. 5. A lelkipásztorok jelen körlevelem közlésével gondoskodjanak, hogy a hívek a gyászistentiszteleten minél nagyobb szám­ban megjelenjenek, rajta — bár szünidő van — a tanuló ifjúság is részt vegyen ta­nítóik vezetése alatt. A gyászistentiszte­letre a helyi hatóságok mindenütt meghí­vandók. 6. A gyászistentisztelet napján a szent­mise után a tanulók és szülők jelenlétében az iskolákban lehetőleg gyászünnepély tar­tandó, amelyen az arra hivatottak a nem­zeti gyász mélységét, a veszteség nagysá­gát kegyeletes szavakkal a résztvevők lel­kébe véssék. 7. Jelen rendeletem kézhez vételétől számítva tiszt, papságom 9 napon át min­den sz. misében Collectát vegyen pro Rege, a sz. mise után pedig a hívekkel együtt há-

Next