Dunántúl, 1914. augusztus (4. évfolyam, 184-215. szám)

1914-08-01 / 184. szám

Szombat Pécs, ’9­4 Augusztus I. IV. évfolyam 184. szám.­­ Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­— Félévre .... 12 — Negyedévre . . . 6-— Egy hóra .... 2-— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceuffl-utca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. Megjelenik naponkint reggel. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések díjszabás szert. ALTALÁNOS MOZGÓSÍTÁS. Oroszország mozgósított. Két katonánk hőstette. Ma délután bekövetkezett az általá­nos mozgósítás, amelynek elrendeléséről táviratilag értesítették Pécs város közön­ségét. A ,,Dunántúl“ második rendkívüli kiadásában tudatta a jelentős fontossággal bíró eseményt és egyben szó szerint közöl­te a mozgósításra vonatkozó hirdetmé­nyeket. A behívásról tájékoztató általános mozgósítási hirdetményeket mai számunk­ban hatósági felszólításra ismételten kö­zöljük, hogy így vidéki előfizetőink s min­denki által könnyen hozzáférhető legyen. Az általános mozgósítás híre nagy élénk­séget és forgalmat keltett a városban. A Széchenyi­ téren és a Király­ utcában való­sággal hömpölygött az embertömeg. Az általános mozgósítással járó rendkívüli intézkedések folytán a távirat forgalom is­mét óriásira növekedett, s így a hírszol­gálat is megnehezedett. Budapestről várt távirataink megkéstek. A Széchenyi­ téren egybegyűlt tömeg késő estig várta a „Du­nántúl“ már megszokott híradását, végül is kénytelenek voltunk közölni, hogy újabb és hiteles távirati értesítéseink még nin­csenek. Alig oszlott szét azonban a tö­meg, amikor egymásután érkeztek a táv­irati jelentések, amelyekről az alábbiakban számolunk be: Hajószerencsétlenség C­udapesten. HIVATALOS TÁVIRATI JELENTÉS. Érk. h. u. fél 5 ó. A miniszterelnöki sajtóosztály jelenti: Az „előre“ csónakázó egyletnek a Mar­gitsziget baloldalán álló nagy faépülete ma éjjel fél kettőkor helyéről elszabadult s a Du­nán lefelé úszott. Az úszó csónakház útközben magával vitte azt a hajót, melyre az épülő Lánc­­hídnál dolgozó pilótaverő gép van rásze­relve. Elvitte a budai Lánchídfő közelé­ben levő két propeller állomáshajót, egy­­propellert, négy pontont, melyek az épü­lő híd állványzatát tartották és a „Haj­­nald Lajos“ nevű vontatógőzöst. A propellert és propeller állomáshajó­­j­­át két másik segítségre siető propeller­­ elfogta és a partra vontatta. A hidáll­­­­ványzatot tartó pontonok közül kettő az Erzsébet-hídon fennakadt. Ezt utász­katonák vontatták partra a „Cserhát“ gőzössel. A ponton másik két része valamint a pilótaverő gépet tartó hajó az összekötő vasúti hídon valamivel túl elsülyedt, míg a Hajnald Lajos hajó gőzt fejlesztve vissza­tért állomáshelyére. A szerencsétlenséget a rendőrőrszem telefonon jelentette, mire nyomban megjelent a helyszínen Örs György rendőrkapitány és R­e­z­s­n­y Aurél fogalmazó, akik értesítet­ték a térparancsnokságot és a hidász csa­patot. A híd környékét elzárták a hidászcsa­pat Gregor százados parancsnoksága alatt rögtön megjelent a helyszínen és a Cserhát nevű vontató gőzösön a hídbeomlás által elsodort propeller állomások és pontonáll­ványok és hajó megmentésére indult. Visszavert szerb katonák. Tegnap délelőtt 10 órakor egy kiváló határvadász szakaszunk a túlnyomó szerb támadást Klezjevácnál a Száva mellett vesz­teség nélkül visszaverte. A szerbek 1 tisztet és 22 embert vesztettek. E híradásra illetékes helyen megjegy­zik, hogy Németország nem befolyásolja a monarchiát. Kihallgatások a királynál. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS. Érk. d. u. 6­6. Tisza István gróf miniszterelnök és Teleszky János pénzügyminiszter Bécsbe érkeztek. A király ma kihallgatáson fogadta gróf Berchtold külügyminisztert, Tisza István gróf miniszterelnököt és Krobatin hadügyminisztert. Oroszország kifogásol. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS. Érk. d. n. 6­­. Reuter ügynökség jelenti London­ból, hogy Oroszország különösen a mon­archia jegyzékének ötödik és hatodik­­ pontjait kifogásolja. Azt kívánja, hogy Németország hasson oda, hogy a monar­­­­chia garanciákat adjon. Németország döntés előtt. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS. Érk. d. u. 6 o. Berlinben a szövetségtanácsot össze­hívták. A kancellári palota előtt hatalmas tömeg várja a híreket. Mára várják Né­metország határozatát. Az orosz követ Berchtoldnál. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS. Érk. d. u. 6­6. Gróf Berchtold külügyminiszter ma fogadta Sebeko orosz követet, aki újabb instrukciókat kért Pétervárról. Orosz mozgósítás. Hadi állapot Németországban. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS. Érk. este 10 ó. 30 p. Berlinbe a pétervári nagykövettől hír érkezett, hogy az orosz hadsereg flotta mozgósítása elrendeltetett. Vilmos császár elrendelte a hábo­rús veszély állapot kihirdetését, melynek következménye a hadiállapot lesz. Királyi rendelet a mozgósításról. HIVATALOS TÁVIRATI JELENTÉS. Érk­­ései 11 ó. 20 p. A­­ „Budapesti Közlöny“ holnapi száma nem hivatalos részeiben a követ­kezőket publikálja: Folyó évi július 31-én kelt hivatalos értesülés szerint ő császári és apostoli ki­rályi felsége a hadsereg és haditengeré­szet, a két honvédség általános mozgási-

Next