Dunántúl, 1914. szeptember (4. évfolyam, 216-242. szám)

1914-09-01 / 216. szám

2. oldal. Megszállott orosz területek MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 6 ó. 40 p. A „Reichspost“ haditudósítója megál­lapítja, hogy a radonai kormányzó­ság a Visztuláig és a kielcei kormányzóság teljesen birtokunkban van. Német csapatok útban Varsó felé MAGÁN távirati jelentés Érk. d. u. 6 ó. 40 p. A Wiener Tagblatt szerint: A németek a Belgiumban győz­tes seregeiket az orosz hadszín­térre hozzák. Remélhető, hogy 5 napos menete­léssel elérik Varsót. Elesett vezérőrnagy magán távirati jelentés Érk. d. u. 6 ó. 40 p. Simonko Hermann vezérkari őr­nagy a déli hadszíntéren elesett. József főherceg Budapesten MAGAN távirati jelentés 4 Érk. d. u. 6 ó. 40 p. Vasárnap reggel Budapestre érke­zett Sábáéról József főherceg. Büszke­séggel dicséri katonáinkat. — Boldogság velük harcolni — mondotta a fenség. — Tüzérségünk ki­tűnő, úgy­szintén monitoraink is. A te­rep nagyon változatos. Óriási kukori­cásokból lövöldöznek. Felbőszítő, amit az asszonyok és gyermekek elkövetnek. A fenség személyéről sokat mond a srapnelltől és golyóktól átlyuggatott kö­penye. 240 sebesült MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 6 ó. 40 p. Az északi és déli harcterekről ma 240 sebesültet hoztak Budapestre, köztük több szerbet és oroszt is. Győzelmes előnyomulásunk MAGAN távirati jelentés Érk. d. u. 6 ó. 40 p. Bécsből jelentik, táviroda által cenzú­rázva: LUBLIN felé ZAMOSC-tól észak­ra előtörő csapatainkhoz harma­dik seregünk csatlakozik, mely SOKAL irányából WLADIMIR­­WOLYNSKY felé előnyömül. ki oroszok vonalát csapataink áttörték. Az orosz jobbszárnyon a csata ellenállása szem­mel láthatóan gyengül. Az ütközet még több napig tart­hat, mert a visszavert oroszok is­mét összegyülekeznek a lövész­árkokban s csapatainknak hossza­dalmas megkerülő utakat kell tenni. A szorongatott franciák magán TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 6 ó. 40 p. Zürichből jelentik: Tegnap óta és ma erős harc dúl BELFORT környékén. A németek tegnap éjjel megszáll­ták Belforttól északra BEL­­CHEN-t és ma lövöldözik Bel­fort legészakibb erődjét. (Belfortot rendkívüli nyelv erődítései folytán Franciaország kulcsának nevezik.) A Kölnische Zeitung szerint a francia kormány nagy zavarban van, mert biz­tosra veszik, hogy a németek néhány nap múlva Parist körülzárják. Az északi harc reményteljes MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 6 ó. 40 p. A sajtóhadiszállásról Budapestre au­gusztus 31-én, délelőtt 10 óra 50 perckor érkezett távirat. Helyzet változatlan, a hangulat reményteljes. DUNÁNTÚL. Kedd. Szeptember 1. 5 orosz hadtest bekerítve miniszterelnökségi SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. este 11 ó. Berlinbe augusztus 31-én a Lokal­anzeiger haditudósítója jelenti tegnapi ke­lettel : „A német haderő, amely a porosz­orosz határon az oroszokat bekerítette, a hadtest ellen harcolt. Tekintettel az er­dős, tavas roppantul váltakozó vidékre összefüggő csatasorról szó sem lehetett. Előfordult, hogy az orosz csapat egyes részei derékszögben állva harcoltak a né­metekkel. Jobb szárnyunk Soldau és Gilgenburg között, centrumunk, amely főleg honvéd­­csapatokból állott Hohensteinné\, balszárnyunk Allen­­stein, Wartenburg és Bischof bur g kö­zött állott. Centrumunk az oroszok kétségbe­esett áttörési kísérleteit a nehéz tüzér­séggel győzelmesen visszaverte. Jobb szárnyunk azután Neidenburg-on, bal­szárnyunk Passenheim-on előre nyo­mult. Ezek a hadműveletek az orosz el­lenfél tökéletes bekerítéséhez vezettek. Az oroszok 5 hadtestükkel és 3 hadosz­tályukkal jelentékeny túlsúlyban voltak a német erőkkel szemben. A Hohensteintől nyugatra elterülő magaslaton 3000 orosz foglyot láttam elvonulni. A fickók egy része bambá­nak, levertnek látszott. Voltak azon­ban köztük fegyházi alakok is, akikről a borzasztó barbárságokat, amelyekről a menekültek beszélnek, bátran föl le­het tételezni. A mi csatáinkról MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. este 11 ó. Bécsben augusztus 31-én a Fremden­blatt jelenti: A nagy csatának ma van a 6-ik napja. Csapataink csodálatraméltó kitartással har­colnak. A harcvonalból kitűnő hírek érkez­nek a javunkra. A visszatérő sebesültek csodákat be­szélnek katonáink hősiességéről. A főhadiszálláson jó a hangulat. A Neue Freie Presse jelenti. Ma éjjel kedvező hírek érkeztek az általános helyzetről. A harc tart és továb­bi lefolyása elé bizalommal tekinthetünk. A kraszniki győzelmet tárgyalva a bécsi lapok haditudósításai megállapítot­ták, hogy az osztrák-magyar hadsereg győzelmének jelentősége abban áll, hogy ama vereségek folytán, amelyet a Lublin körül összegyűlt orosz erők szenvedtek, az orosz főerők jobb szárnya aligha lesz ké­pes beleavatkozni az események további folyásába. Az osztrák-magyar csapatoknak a kraszniki győzelmet követő sikereik tel­jessé teszik ezt az eredményt. A haditudósítások egyhangúlag ki­emelik az osztrák-magyar tisztek rendkívü­li szívósságát és támadó szellemét, ami fi­gyelemreméltó menetelés után az orosz had­erőket menekülésszerű­ visszavonulásra kényszerítette. Egy B­e 1­7-ből érkezett honvédhuszár­tiszt lelkesedéssel beszél huszárjairól és ki­jelenti, hogy úgy harcolnak, mintha ördö­gök volnának. A tisztek úgy támadnak, hogy ki se vonják kardjukat és az orosz lovaso­kat elevenen akarják összefogdosni. A kozá­kok kitérnek a gyalogság elől és nem várják be a lovas attakot. Tüzéreink brilliánsan lő­nek. A hadsereg szelleme kitűnő. A miniszterelnök nyilatko­zata a hazug híresztelésekről MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. este 11 ó. Tisza István gróf miniszterelnök­nek a következő érdekes nyilatkozatát­­pub­likálják: — Minden férfiasan gondolkodó ma­gyar embert méltó bosszúsággal tölthet el, hogy bizonyos itteni körökben, nagy­­képű fontossággal terjesztenek a jól érte­­sültség hamis nevében tetszelgő urak hamis híreket. Vigasztalásul szolgálhat a következő részlet a Berliner Tagblatt augusztus 28-i­ki számából, amely azt mondja: „Természetesen nincs hiány a kósza hírekben. Újból beigazolást nyert Bismarck mondása, hogy sehol sem ha­zudnak annyit, mint háborúban, válasz­táson és vadászaton. Persze sokkal szí­vesebben hiszik el a rosszat, mint a jót.“ Megnygvással konstatáljuk, hogy a csú­nya vonás nem magyar specialitás.

Next