Dunántúl, 1914. október (4. évfolyam, 243-269. szám)

1914-10-01 / 243. szám

IV. Molyaii 243. szám. Csatörtsik Bács, 1914. október 1 . Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KES­nÁfzKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések díjszabás szerint­i adóhivatal: Lyceum-utca 4. sz. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24-— Félévre . . . . 12-­­Negyedévre . . . 6-— Egy hóra .... 24— Egy szám ára 8 fillér. Kiadó telefonja: 222. Megjelenik naponkint reggel Az igazság háborúja A németek harci sikerei MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. d. u. 2­0. 50 p. Berlinbe szeptember 30-án a német nagyvezérkar közli, hogy a nagy főhadi­szállás szeptember 29-én este jelenti. A hadsereg jobbszárnyán Fran­ciaországban ma eddig eldön­tetlen harcok voltak. Az Oise és a Maas közti arcvo­nalon általában nyugalom volt. A MAAS erődökkel szemben álló hadsereg visszautasított VERDUN-ből és TOUL-ból in­tézett újabb francia kirohanáso­kat. Az ostromló tüzérség tegnap ANTWERPEN egyes erődei el­len a tüzelést megkezdte. Az angol erőknek a körülzáró vonalunk ellen intézett előretö­rését visszavetettük. KELET­en az oroszoknak a NIEMEN folyón keresztül a SU­­WALKI kormányzóság ellen intézett betörései meghiúsultak. OSLOWIEC vára ellen tegnap nehéz tüzérség lépett harcba. Az orosz betörés kudarca Kolerajárvány Szerbiában MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 20 p. A Budapesti Tudósító jelenti: A kolerajárvány miatt Nisből a dip­lomaták elutaztak, egyedül az orosz követ maradt ott. Elesett belga herceg MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 20 p. A táviroda által cenzúrázva, Antwerpen mellett Baldouin de Ligne belga királyi herceg egész kíséretével el­esett. Amikor a herceg három hadiauto­mobilon kíséretével elhagyta az erődit­­vényeket Westerlou községnél az erdő­ből elővágtató német lovasság mindnyá­jukat lelődözte. A herceg 18 éves volt. Auffenberg beteg MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 5­6. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Auffenberg a győzelmes hadvezér megbetegedett. Brüsszelből szeptember 30-án jelentik a Wolf ügynökséghez. A MECHELN körüli harcnál a német nehéz tüzérség határozott parancsot kapott, hogy ne tü­zeljen a városra, hogy a szé­kesegyház kímélhető legyen. A belgák azonban a Mechelntől északra lévő VAELHAN erődből nehéz gránátokat lőttek a néme­tek által megszállott városra. Szeptember 30-án a „Telegraf“ jelenti Amsterdamból tegnapi kelettel. A németek tegnap délután megkezdték VAELHAN-SA­­EKCT-VAER erődök bombá­zását. Új győzelmek útján MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. d. u. 6 ó. 30 p. Bécs, szeptember 30. hivatalosan je­lentik, hogy a császári és királyi hadsereg főparancsnokság a következő hadseregpa­rancsot adta ki: A helyzet reánk és a szövetséges német hadseregekre kedvező. v Az orosz offenzív­a Galíciában összeomlás előtt áll. A német csapatokkal együtt az ellenséget, amely KRASNIK-nál, ZAMOSC-nál, NNSTERBURG-nál és TANNENBURG-nál vereséget szenvedett ismét le fogjuk győzni és meg­fogjuk semmisíteni. A franciák ellen operáló német főerők föltartóztathatatlanul mélyen benyomultak az ellen­séges területre. Ott ismét nagy győzelem áll küszöbön. A Balkán hadszíntéren szintén az ellenség országában harco­lunk. A szerbek ellenállása bé­nulni kezd. Belső elégedetlen­ség, felkelések, nyomor és éh­ínség ellenségünket hátban fe­nyegetik, míg a Monarchiának és Németországnak csapatai győzelmesen és bizalommal áll- A francia harctér MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. d. u. 6 ó. 30 p. Berlinbe szeptember 30-án érkezett a Rotterdamisc de Courant-nak a francia had­seregnél lévő haditudósítója jelenti a fran­cia főhadiszállásról. Joffre főparancsnok a Páristól észak­keletre folyamatban lévő hatalmas küz­delem állásáról kiadott hivatalos jelen­tésében elismeri, hogy a németek im­már megkezdték a támadást a francia hadállások ellen. Kegyelemdöfés Belgiumnak MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. d. u. 6 ó. 30 p. A hivatalos belga közlés szerint: A németek az éjszaka bevonultak MECHELN­be. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 20 p. A táviroda által cenzúrázva: Tegnap Uzsokról Ungvárra érkezett vezérkari tiszt Sztáray főispánnal hivata­losan közölte: az ellenséget SZANKI- ig visszeszoritottuk. Az UZSOK-i hegyszoros ismét birtokunkban van. Az oroszok vesztesége súlyos. Ung me­gyében egyetlen orosz sincs. Csapatainkat folyton erő­sitik.

Next