Dunántúl, 1914. október (4. évfolyam, 243-269. szám)

1914-10-01 / 243. szám

2. oldal­­ nak egymás mellett, hogy a go­noszul reánk kényszerített há­borút győzelmesen végigküzd­­jük. Ez az igazság a helyzetről! Kihirdetendő valamennyi tiszt­nek, a legénységnek pedig anyanyelvén. Frigyes főherceg, gyalogsági tábornok. Perzsák támadása az oroszok ellen MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. éjjel 12 ó. 45 p. A táviroda által cenzúrázott: A perzsa kardratörzs Jalik khán vezérlete alatt átlépte az orosz határt és Káspi-területre előre­nyomult. MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. hajnali 2 ó. 30 p. Konstantinápolyból érkező a táviroda által cenzúrázott jelentés: Afganistán emir 400.000 em­berrel Peschavert megszállta, 30.000 emberrel Oroszország ellen vonul, szája és orra fűrészporral volt betömve és ily módon fáladtak meg. . A felvett tényálladék valódiságát 2 francia pap aláírásával erősítette meg. ARCHIES-t egyenlővé tették a föld színével. Újabb szerb vereség MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. éjjel 1­6. Szeptember 30-án a Budapesti Tudó­sító jelenti: Szerbiai offenzívánk sikere­­sen h­alad előre. A szerbeknek az a kísérlete, hogy ezt a SZÁVÁ-n való újabb betö­réssel megzavarják, teljes fiaskój­á­val járt, mert a SZÁVÁ-n átjött aláren­delt minőségű csekélyebb számú szerb csapatot a kö­zelben lévő határvédő csa­pataink azonnal kiverték az országból. Az Emden sikerei MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. hajnali 2­0. 30 p. A táviroda által cenzúrázott London­ból jött jelentés. Az E­m­d­e­n német cirkáló az utolsó napokban az Indiai óceánon 4 gőzöst egy szénszállitó gőzöst elsülyesztett. Károlyi a külügyminiszternél MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. éjjel 12 ó. 45 p. Károlyi Mihály gróf, aki Bécsben ■van már, ma délben Be­r­eh­­­o­ld gróf kül­ügyminiszternél volt ebéden. A moratórium meghosszabbítása MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. hajnali 2 ó. 30 p. A moratóriumot november 30-ig a kormány meghosszabbította. A franciák kegyetlenkedése MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. éjjel 1 ó. Berlinben szeptember 30-án a Wolf ügynökség közli, hogy a nagy főhadiszál­lásról von Schering, a hadsereg főtörzs­orvosa és a tábori egészségügyi szolgálat fő­nöke a következő jelentést tette a császár­nak: Archies-ben néhány nappal ez­előtt frankii­órök megtámadtak egy kórhá­zat. Amikor a 35-iki honvédzászlóalj Archies ellen büntető expedícióra in­dult minden fegyvernemben túlerőben levő ellenséges csapatokra bukkant és 8 halott és 30 sebesült veszteséggel volt kénytelen visszatérni. A következő napon egy bajor utászzászlóalj vonult ki, amely sehol sem akadt ellenségre többé s a helységet üresen találta. A helyszínen 20 borzalmasan megcsonkí­tott németet találtak, akik az előző napi ütközetben sebesültek meg. A németek­nek füleit és orrát levágták, néhánynak DUNÁNTÚL. Csütörtök. Október 1. felhívása a hi­vekhöz. Pécs, szeptember 30. Zichy Gyula gróf megyéspüspök XIX. körlevelében a következő felhívásban fordul az egyházmegye papságához és a hí­vőkhöz: Az emberi képzeletet szinte túlhaladó óriási csatatereken még egyre tart a véres küzdelem, melyben fiaink, testvéreink s a magyar föld szeretetében egybeforrt összes honfitársak életükkel és vérükkel védik a szeretett hazát s benne mindazt, ami földi életünkben mindnyájunkra nézve értéket képvisel. , A harcterek mögött az elesett hősök porait helyezik jeltelen sírokba, mig a sebe­sültek százait, ezreit hazahozzák újra, hogy a szülőföldön nyerjenek új erőt és az ott­hon kedves melegében épüljenek fel a to­vábbi szívós küzdelemre. Itthon pedig a hát­­rahagyottak aggódnak és küzködnek is ta­lán, mert sok munkás férfikéz hiánya sok családot a megszokott keresettől foszt meg. A ránk kényszerített öldöklő háború végtelen sok áldozatot kíván: szerte a harc­téren, a sebesült hősök körül és a szűkölkö­­dők gyámolításában. S amikor azt látjuk, hogy fiaink, testvéreink fenn és lenn a számtalan csatában életüket és vérüket — az embernek legsajátabb kincsét — szívesen áldozzák, amidőn azt halljuk, hogy a zor­dabb időjárás mellett harcosaink a hideg miatt is mind többet szenvednek, mert nincs elég melegítő, védő ruházatuk; ha azt lát­juk, hogy a sebesültek gondos ápolása itt­­ott bizony nehézségekkel jár, mert nincs elég megfelelő helyük, puha ágyuk, szorgos ápolójuk, ha azt tapasztaljuk, hogy a küzdők­­ hátrahagyott családjai talán nélkülöznek, sírnak, szomorkodnak, mert a család fenn­tartója messze a hazáért, s benne mindnyá­junkért a gyilkos tűzben áll, akkor lehetet­len, hogy mindnyájan ne buzduljunk minden lehetséges, pénzbeli és egyéb áldozatra, mit a honszeretet, harcban álló avagy megsebe­sült fiaink szüksége, s az itthon maradtak esetleges nélkülözései követelnek tőlünk. A sebesült harcosokról a­ minden tisz­teletreméltó Vörös Kereszt Egylet, a hadban álló katonáink szükségleteiről s az ő itthon maradt családjaikról pedig az Országos Hadsegélyző Hivatal kíván gondoskodni. Ámde ez a fokozott szükségben csak úgy lehetséges, ha az egész társadalom eddigi nagy áldozatán kívü­l újabb támogatást biz­tosít részükre. A hozzám érkezett felhívás alapján is­mételten kérem és buzdítom egész egyház­megyém tiszt, papságát és buzgó híveit, hogy honfiúi szívük nemes készségével ada­kozzanak a fent megjelölt magasztos célok­ra ama szilárd, szent meggyőződésben, hogy amit a küzdő harcosoknak, értünk vér­zett, megsebesült fiainknak, vagy a hadban állók itthon maradt családjainak gyámoli­­tására szánunk s ajánlunk fel, szeretett ha­zánknak s önmagunknak adjuk. A hozzám juttatott aláírási ívet újból 2000 koronával kezdem meg és szívesen re­mélem, hogy nem lesz egyházmegyémnek egyetlen papja sem, ki e gyűjtéshez a maga adományával ne sietne szintén hozzájárulni. Egyben elrendelem, hogy egyházme­gyém összes templomaiban október első vagy második vasárnapján e célokra a hívek körében is gyűjtés rendeztessék, s annak eredménye haladéktalanul az egyházme­gyei hatóság címére beküldessék. Hívják fel a tiszti lelkészek híveik fi­gyelmét erre már a legközelebbi vasárnapon s ha a gyűjtést annak eredményessége szempontjából inkább október második va­sárnapján kívánnák megtartani, járjanak el belátásuk szerint. Minden fillér fájó sebet gyógyít, könnyeket töröl le s kenyeret juttat­hat a szűkölködőknek. A begyűlt összeget fele részben a Vö­rös Keresztnek, fele részben pedig a ma­gyar Hadsegélyző Hivatalnak fogom elkül­deni. • Ne feledjük azonban emellett, hogy az igazságért vállalt nagy küzdelem, vitéz se­regeink hősi bátorsága, szövetségeseink ne­mes kitartása és az egész magyar társada­lom nagy áldozatkészsége magában nem elég. A biztosan remélt s várva várt diadal Isten kezében van. Ezt pedig csak szilárd hittel, istenes élettel, buzgó imádsággal ér­demelhetjük ki. Fohászkodjunk tehát alázatos és hivő lélekkel a hadak Urához, a sokat szenvedett magyar nemzet jóságos, irgalmas és nagy Istenéhez, hogy fiaink, testvéreink vére ne hulljék hiába s fegyvereik nyomán engedje az igazságot diadalra jutni. Tisztelettel tudatom a cigarettázó urakkal, hogy a Fiume — Triesti IVSODIANO S. D. gyár a háború által okozott nehéz viszonyokra való tekintettel a CLUBSPECIALITÉ szivarkahüvely árát ponT 50 fillérre szállította le, a könyvecskés szivarkapapír árát pedig 10 fillérre! Azon felül forgalomba hozott egy 4 filléres csomagolású papírt Modiano specialité név alatt. — Halász Ferenc a Modiano Fiume — Triesti gyár ■ ■ vezérképviselője. Főraktár: Özv. TAUSZ VILYQSNÉ m. k. dohány és szivar különlegességi árudásában. . —mi ihhiumihi m­­­­­inni mim

Next