Dunántúl, 1914. november (4. évfolyam, 270-294. szám)

1914-11-01 / 270. szám

IV. árfolyam 270. szám. Vasárnap Pécs, 199. November 1. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSZÁRKY ISTVÁN 41 Szerkesztőség telefonja: 150. szám. Kéziratokat nem adnak vissza. Hirdetések díjszabás szériái Előfizetési ár: Egész évre . . . 24"— Félévre .... 12­— Negyedévre . . . 6-— Egy hóra .... 2-— Egy szám ára 8 fillér. K­iadóhivatal: Lyceum­ utca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. Megjelenik naponkint reggel Bolgár-orosz háború előtt Lázadás Oranje angol gyarmaton MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. d. u. 2 ó. 15 p. Berlinből jelentik október 31-én Rot­terdams Nachrichten közlését. Egész ORANJE gyarmat nyílt felkelés­ben van Anglia ellen. Az orosz-török­ háború MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. d. u. 2 a. 15 p. Konstantinápolyból jelentik: A FEKETE-tengeren tegnap lefolyt harcban KIJE­ANEC nevű orosz álgyana­­szoid is elsülyedt. MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 4 ó. 50 p. .. eV. A sajtóbizottsg engedélyével táviratoz­zák a Reuter-ü­gynökség jelentését. Konstantinápolyban a mai napon tartott Bairám-ünnepen az entente ha­talmak nagykövetségei nem tűzték ki zászlójukat. A háború mellett nagy tün­­tetések voltak, az osztrák-magyar és német követségek előtt is lelkesen tün­tettek. Giers konstantinápolyi orosz nagy­követet visszahívták. Giers személyze­tével el is utazott Konstantinápolyból. Holnapra vagy holnaputánra várható a francia és angol követek elutazása is. Cenzurázottan jelentik Kölnből a Reut­­ter ügynökség közlését. A török hadihajók behatoltak az odessai kikötőbe és elzsákmányolták az ott horgonyzó orosz gőzösöket. Konstantinápolyból a sajtóbizottság en­gedélyével cenzurázottan jelentik. Az orosz konzulok kormányuk utasí­tására elhagyták Törökországot. A törökországban levő orosz alatva­­lók védelmét az olasz diplomácia vállalta el. 1­1­­4 MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. d. u. 6 ó. 25 p. Konstantinápolyban október 31-én az Agance Ottomane félhivatalos kommünikéje a tengeri ütközetet a következőkép írja le: Mialatt 27-én és 28-án a török flot­tának egészen kis része a Fekete-tenge­ren gyakorlatozott, az orosz flotta, mely eleinte mindenüvé követte a török flottát és annak gyakorlatait megaka­dályozta, 29-én megkezdte az ellensé­geskedést a török flotta megtámadása által. A támadást követő harcban a török flotta a Pruth nevű 5000 tonnás aknale­rakó hajót, amelyen mintegy 700 akna volt , fenékbe fúrta. Egy orosz tor­pedónaszád súlyosan megsérült. Egy szénszállító hajót lefoglaltak a törökök. Az egyik torpedózuzó által lanciro­­zott torpedó elsülyesztette az 1700 tonnás Kubanec orosz ágyúna­szádot. Egy másik torpedó által lancirozott tor­pedó megrongált egy orosz partvédő hajót, 30 tisztet és 70 matrózt, akik az elsülyesztett orosz hajókhoz tartoztak a törökök kimentették és elfogták. A török flotta nem szenvedett kárt. A harc a török flottára keverő állásban tovább tart. A császári kormány nyilván a legeré­lyesebb formában fog tiltakozni az orosz flottának, ezen flottáinknak csak jelen­téktelen­es részével szemben tanúsított ellenséges magatartása matt. SEBASTOPOL-t a volt GÖBEN bombázza. Csapataink sikerei Galíciában MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Ér­k. este 8 ó. A főhadiszállásról október 31-én je­lentik: A­ GALICIA - BUKOVINA-i ha­tár közelében KUTY-tól északra tegnap egy minden fegyvernem­ből álló orosz hadoszlopot meg­vertünk. Közép-Galiciában csapataink tartják a Turká-tól északkeletre valamint Stary-Sambor-nál, to­vábbá Przemysl-től keletre és az alsó Som-nál elfoglalt állásaikat. MISKO vidékén több ellenséges tá­madást visszavertünk, ott valamint SKOLE-nél és STARY- LAM­­BOR-nál az oroszok százait fog­lyul ejtettük. Orosz-Lengyelországban a had­műveletek tegnap is harc nélkül folytak le. HÖFER vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. A német harcok MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. este 8 ó. Berlinbe október 31-én a német főhadi­szállásról hivatalosan jelentik: Belga hadseregünk tegnap be­vette RAMSKAPELLE-t és BIXSCHOTE-t. Az Ipres elleni támadás szintén előrehalad. SANDHOORD-ot, HOLLEBEK-et és VAMBEK-et rohammal be­vettük. Déli irányban szintén hódítot­tunk területet. Soisson-tól keletre is megtámad­tuk az ellenséget és a nap folya­mán Vailly-tól északra több megerős­ített hadállásból kiver­tük. Délután VAILLY-t roham­­mal bevettük és az ellenséget súlyos veszteséget okozva neki az AISNE foly­ónál visszaver­tük. 1000 fogyot ejtettünk és 2 gépfegyvert zsákmányoltunk. Az Argonne-i erdőben, Verám­tól nyugatra és Toul-tó­l észak­ra az ellenséges támadások is­mét összeomlottak, miközben a franciák súlyos veszteségeket szenvedtek. Az Észak-keleti harcszíntéren a harcok még nem vezettek döntéshez.

Next