Dunántúl, 1914. december (4. évfolyam, 295-317. szám)

1914-12-01 / 295. szám

IV. Mim 295. szám. Kedd Pécs 1914. December 1. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­—■ Félévre .... 12*— Negyedévre . . . 6"— Egy hóra .... 2*— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum­ utca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. Fegyvereink sikere A vasárnap újabb diadalát hirdeti harcos katonáink fegyvereinek. Az északi és déli harctéren egyformán győzelmet aratnak. Ezekről a vasárnapi események­ről számolunk be az alábbiakban: A vasárnapi események Berlinben a Wolf-ügynökség jelenti. A császár ez idő szerint a keleti keleti hadszíntéren tartózkodik. Legfőbb hadvezetőség: Hivatalos jelentés főhadiszállásunkról: A tegnapi nap egész orosz-lengyel­országi és nyugat-galiciai arcvona­­lunkbon nyugodtan telt el. A Kárpátokban a Homonna felé előnyomult ellenséges erőket megver­tük és visszaszorítottuk. Csapataink 1500 oroszt ejtettek fog­lyul. HOFER vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. Berlinbe a nagy főhadiszállás jelenti. A nyugati hadseregre nézve a teg­napi napról csak annyi jelenteni való van, hogy az ellenségnek az Ypern­­től délkeletre és Lens-tó­l nyugatra el­lenünk intézett támadásai meghiúsul­tak. Keleten a helyzet a Visztula jobb­partján változatlan. Az oroszoknak Lodz környékén való előretöréseit visszavertük. Ezután megkezdett el­lentámadásaink sikeresek voltak. Dél-Lengyelországból nincs lénye­gesebb jelenteni való. A déli hadiszintérről hivatalosan je­lentik : Az ellenség a jelenlegi ütközet-arcvo­­nalon kétségbeesett ellentámadást fejt ki és egészen a szuronyrohamig kifej­lődő heves ellentámadásokkal próbál­ja előnyomulásunkat feltartóztatni. A Kolubara keleti partján álló saját csapatok helyenkint ismét tért nyer­tek. A Valjevón keresztül és attól délre előnyomult hadoszlopok általában a Ljig folyótól keletre fekvő magaslato­kat és azt a vonalat érték el, amely a Suvobor magaslattól az Uzsicétől ke-­­­letre fekvő útháromszögig húzódik. Tegnap összesen 2 ezredparancsnokot, 19 tisztet és 1245 főnyi legénységet fog­tunk el. A török főhadiszállás hivatalosan je­lenti: A Csorod­ völgyében álló csapata­ink az e folyó torkolatának vidékéről elő­retörő oroszokat visszaverték. A batumi szárazföldi erődítések tüzérsége részt vett ezen a harcon, de minden eredmény nél­kül. Csapataink elérték a Batumtól 10 kilométerre délre levő Acsara vidékre. A mai nap eseményeiről szóló tudósí­tásunk a következő: A képviselőház ülése MACIAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 35 p. A sajtóalbizottság engedélyével jelen­tik: A képviselőház mai ülésén Szász Ká­roly elnök felolvasta a királynak, Frigyes főhercegnek, valamint Németország és Törökország választáviratát az üdvözlé­sekre. Majd a mentelmi bizottság tesz je­lentést Budiszavlyevits ügyéről. Tárgyalás alá vették ezután a hon­védségi népfelkelési törvényjavaslatot. Tisza István gróf miniszterelnök büsz­keséggel emlékezik meg katonáinkról, kik­ről a németek is bámulattal szólnak. A leg­főbb hadvezetőségtől megbízatást kapott, hogy kifejezze elismerésüket katonáink felülmúlhatatlan dicsősége felett. A háború a legfőbb próbája a dualismusnak, melyet nem jogi intézmények, hanem érzelmi egység tart össze. A magyar nemzet meg­méretett és súlyosnak találtatott. Lehetet­len, hogy üdvös következményei ne legye­nek a nemzet jövendőjére. (Taps). Rajta leszünk, hogy a patakokban kiöntött vér meghozza a maga gyümölcsét. Károlyi Mihály gróf, Andrássy Gyu­la gróf, Simonyi Szemadam Sándor fen­­tartják kritikai jogukat, teljes szível tá­mogatják a hadsereget, a benyújtott ja­vaslatot elfogadják. Apponyi Albert gróf a folyosón kije­lentette, hogy a békekötés ki van zárva a­­ háború győzelmes befejezése és a teljes siker kivívása előtt, amely egyedül bizto­síthatja Európa békéjét. Szünet után Szabó István szólalt fel. Apponyi Albert után Teleszky minisz­ter védi álláspontját a részvénytársasá­gok felmentése tárgyában. Darvas Fülöp ismertette a kivételes intézkedések módosításáról szóló javasla­tot. Simonyi Szemadám Sándor és Po­­lónyi Géza után Apponyi kérdésére Tisza felelte, hogy a kivételes törvények ideje alatt általános választások nem lesznek. Batthyány Tivadar gróf a hadsereg­­szállítók­ visszaéléseit teszi szóvá, haza­árulásnak minősíti a visszaélést. A miniszterelnök válaszol, hogy a legnagyobb szigorral büntetik a vissza­élést. A vármegyei tisztviselőkről szóló javas­latnál Andrássy Gyula gróf állott fel szó­lásra és indítványozta, hogy a vármegyei tisztviselők mandátumát 2 évre hosszab­bítsák meg. Tisza hozzájárulásával a Ház elfo­gadta a javaslatot. Elfogadták a hadi kölcsön-pénztárról szóló törvényjavaslatot is. A hadi segély javaslatnál Antal Gé­za, Szabó István kisgazdapárti, Huszár Károly (sárvár), Laehne Hugó és Tisza szólaltak fel, mely után a javaslatot elfo­gadták. A jövedelmi adónál Csermák Károly, Springer Ferenc, Vázsonyi Vilmos, Poló­­nyi Géza ellenzik a részvénytársaságok adómentességét. Végül Teleszky miniszter szólalt fel. Győzelmek Délen MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. este 8 ó. 30 p. Hivatalos jelentés a déli hadiszíntérről. A déli hadszíntéren folytono­sak a harcok. Tegnap a VALJEVO—CSA­­CSAK-i útvonalnak szívósan vé­dett SUVOBOR nevű legmaga­sabb pontját erős harc után ro­hammal elfoglaltuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék