Dunántúl, 1915. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1915-01-01 / 1. szám

V. árfolyam 1. szám. Péntek Pécs, 1915 Január 1. Előfizetési év: Egész évre . . . 24*— Félévre .... 12"— Negyedévre . . . Gr— Egy hóra .... 2•— Egy szán ára 8 fillér. Radiiivatal: Hadi tetem­ sz: 222. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN ér Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza.­­ Uj év, uj harcok Egy csúnya, vértől piros esztendő­től menekültünk meg. Sietve iparkodunk ravatalra teríteni és félve fordítjuk el tőle tekintetünket. Mi élők az 1914. évnek csak rémes borzalmait tudjuk, a nemzeti di­csőséget, amelyből az új Magyarország táplálkozni fog évszázadokon át, mert nem érint közelről, mert messze van tőlünk, nem érezzük át. A világtörténelem legje­lentősebb évszámát sietve hantoljuk el bé­kereményünk és győzelmi bizakodásunk gazdagságával. Örülünk a legszomorúbb, a legküzdelmesebb esztendő várva-várt halálának. Uj év jött el, uj harcokkal és uj re­ményekkel! Ez az esztendő az, mely győ­zelmet és békét hoz, hogy ne köszönjenek szeretettel és melegséggel! Az uj év gon­dolata mindnyájunkat felvidít, mert ez az esztendő csak jobb lehet a múlt évinél. Öröm és melegség járja át a szivünket, mert közelebb jutottunk a diadalmas bé­kéhez s távolodunk a fájdalomtól és szo­morúságtól. Az 1915. év a reménység esztendeje, melytől uj életre kel hitünk. Ez a hit imára kulcsoltatja kezünket és kö­nyörögve kérjük népek és világok Minden­ható Urát, hozzon ránk víg esztendőt. Mindnyájunknak egyetlen óhaja, vágya, öröme és boldogsága: fegyvereink diadala lesz. Ezt a diadalt imádkozzuk Le erős, igaz hittel, mentős közelebbre az uj esz­tendőben. * 1914. év utolsó harcairól számolnak be alább sorrendben csoportosított távirataink: Japán nem segít ■ MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 10 p. A sajtóbizottság engedélyével közlik a londoni hírt. A japán követség közölte a Reuter­­ügynökséggel, hogy azok a hírek, mintha Oroszország Sac­alin-szigetet Japánnak átengedné a nehéz tüzérségért komolyta­lanok s kárára volna a baráti viszonynak. Ha Japán segítséget nyújtana ezt csak ba­rátságból tenné. Bolgár–román egyetértés MAGÁN távirati jelentés Érk. d. u. 3 o. 10 p. A sajtóbizottság engedélyével közlik a Novoje Vremja hírét: Bulgária és Romáríia között a félre­értés megszűnt, kiderült, hogy érdekeik azonosak. Letartóztatások Moszkvában MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 10 p. Stockholmból jött cenzúrázott jelentés: Moszkvában tömegesen tartóztatják le a tanárokat és diákokat. Odesszában komoly zavargások van­nak s a nyugtalanság növekedik. Tüntetés Valparaisóban MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 10 p. A Berliner Tagblatt írja: December elején Valparaisóban a la­pok által felizgatott tömeg nagy német­ellenes zavargásokban tört ki. Összerom­boltak német közúti vasutakat, beverték a német bank, konzulátus és áruházak ab­lakait. Közeledés Calaishoz MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 5 ó. 25 p. A sajtóbizottság engedélyével jelentik:" A német hadosztályok vehemens tá­madással több fontos fronton áttörték a Bethun—Calais-vonalat. A román király mellettünk MAGAN távirati jelentés Érk. d. u. 3 ó. 10 p. Bukarestből érkező, a sajtóbizottság ál­tal engedélyezett jelentés: Carp volt miniszterelnök kijelentette, hogy Romániának ki kell lépni a semle­gességből a monarchia meleltt. Katona­tisztekből álló küldöttség ment Ferdinánd bolgár királyhoz, hogy ellenünk való há­borúra bírják. A király nem fogadta a küldöttséget s a tiszteket hadi törvényszék elé állíttatta. A trónörökös Bereg megyében MAU­AN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 5 ó. 25 p. Munkácsról cenzurázottan jelentik: Károly Ferenc József trónörökös megjelent a beregmegyei harctéren. Ve­zérszálláson volt, ahonnan Munkácsra utazott vissza. Kalifátus Egyiptomban MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. este 10 ó. A sajtóbizottság engedélyével közlik: Hire jár, hogy Anglia el­lenkalifátust akar Egyiptomban feállítani, amely alá az egyiptomi, arábiai, bagdadi, bassarai kor­mányzóságok tartoznának Kairó szék­hellyel. Az áruló hasát halálra ítélték MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 10 p. Konstantinápolyból érkező cenzúrázott hír: A török 4-ik hadtest haditörvény­széke halálra ítélte Husszein Kemal új egyiptomi kedivét. Az ítélet végrehajtá­sával a török hadsereget bízták meg. MAGAN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 3 ó. 10 p. Berlini jelentés Az egyiptomi törzsek között az a hir terjedt el, hogy a kedivét elrabolták. Halálraítélt búr tábornok MAG­AN TÁVIRATI jelentés Érk. este 10 ó. Rotterdamból érkező cenzúrázott jelen­tés: Alsenbach búr tábornokot a haditör­vényszék halálra ítélte.

Next