Dunántúl, 1915. február (5. évfolyam, 26-48. szám)

1915-02-02 / 26. szám

V. évfolyam 26. szám. Kedd Pécs, 1915. Február 2. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KESZwARKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adnak vissza. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­— Félévre .... 12­— Negyedévre . . . 1r— Egy hóra .... 25— Egy szán ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum­ utca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. Csatározások Az orosz harctér 800 orosz fogoly — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik Budapestre február 1-én. Oroszlengyelországban és Nyu­­gat-Galiciában tegnap élénk harci tevékenység folyt. A legtöbb helyen uralkodó ked­vező ki­látási viszonyok következ­­ményeképen számos felderítő üt­közet és csatározás folyt, amelyek számunkra némely szakaszon he­lyi sikereket eredményeztek. A Kárpátokban az általános helyzet a legutóbbi események óta változatlan. A Lupkói-nyeregtől nyugatra újabb orosz támadásokat vissza­utasítottunk. Az Erdős hegységben lefolyt üt­közetben ellenség 5 tisztjét és 800 emberét elfogtuk, 2 ágyút és 2 gép­puskát zsákmányoltunk. Bukovinában semmi lényeges ese­mény nem történt. Déli hadszíntéren helyzet nem vál­tozott. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A francia harctér Nyugalom a francia harctéren — Hivatalos jelentés. — A Miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagyfőhadiszállás távirata Ber­linbe február 1-én. A nyugati hadszíntérről nincs különösebb jelenteni való. Legfőbb hadvezetőség: Magántávirataink Ágyuharc Jakobénynál Beszterce, február 1. Jakobénynél kisebb ágyuharc folyik, amely kevés fontossággal bír. Kárpáti harcaink jelentősége Milano, február 1. A Corriera della Sera írja: Az osztrák-magyar seregeknek a Kárpátokban megindított offenzívájának igen nagy fontosságot tulajdonítanak Londonban is. Angliában el vannak készül­ve arra, hogy hamarosan e harcvonalon nagyobb ütközet következik b­e, amely nagy hatással lesz az oroszoknak galíciai helyzetére. A Daily News jelenti: Szófia, február 1. A Kárpátoktól északra meginduló harcok egy új hadjáratot nyitnak meg. Az ebben megvívott csatáknak jelentősége jóval túlszárnyalja a lengyelországi har­cok fontosságát. A mai helyzet már azt mutatja, hogy az osztrák-magyar csapatoknak a Kárpátokban való tevékenysége a keleti frontnak főeseményévé fejlődik a Bükki­től Visztokig húzódó 160 kilométernyi szélességű fronton. Szerbiai offenzívénk London, február 1. A Cambana írja: A szerbekkel való barátkozás Bulgá­riára végzetesnek bizonyult. Bulgáriának csak egy célja lehet: a szerbek megsemmi­sítése. A monarchia szerbiai offenzívája nagy erővel újból megindult. Minden kudarc ki van zárva. A németek Varsó előtt Berlin, február 1. A Berliner Tagblatt jelenti: A németek lövészárkai már egészen Varsó gyűrűje mellett vannak és már-már érintkeznek a Varsó körül húzott föld sán­cokkal. A tarnowi ütközet Róma, február 1. Az oroszok a múlt hét heves harcaiban egész Tarnowig hátráltak, itt újabb erősíté­seket kaptak és elsáncolták magukat. A harc még folyik. Békeakció Oroszországban Budapest, február 1. A Budapesti Tudósító közli, hogy Sza­­venko orosz képviselő írja az egyik péter­­vári újságban: Pétervárott aláírásokat gyűjtenek a békére. Az agitációnak igen erős sikere van, mert a hazafias hítű körökre is ki­terjed. # Német-orosz harcok — Hivatalos jelentés. — A Miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Az német nagyfőhadiszállás jelenti Ber­linbe február 1-én. A keletporoszországi határról nincs újság. A Visztulától északra Mlawától délnyugatra az oroszokat néhány helységből, melyeket egy nappal előbb arcvonalunk előtt megszál­lottak volt, kiszorítottuk. Lengyelországnak Visztulától délre levő részében továbbra is tért nyertünk. Pilicától délre támadásainkat megújítottuk.­­ Legfőbb hadvezetőség. Lelőtt francia diplán Berlin, február 1. A Vossische Zeitung irja: A németek Neidorfnál lelőttek egy francia kétfedelű repülőgépet. Elsülyesztett angol gőzös Páris, február 1. Egy német tengeralattjáró szombaton az Antifer-fok közelében elsülyesztette a Takomaru angol gőzöst.

Next