Dunántúl, 1915. március (5. évfolyam, 49-73. szám)

1915-03-02 / 49. szám

V. évfolyam 49. szám. Kedd Pécs 1915 Március 2. Előfizetési ár: Egész évte . . . 24­— Félévre .... 12*— Negyedévre . . . 6-— Egy bóra .... 2•— Egy szán ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. A Kárpátokon túl­­i orosz harctér 2000 fogoly — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról Budapestre, márc­i­cius 1-én hivatalosan jelentik. A kárpáti arcvonal nyugati sza­kaszán sikeres harcok folytán több orosz előretolt állás jutott bir­tokunkba. 19 tisztet, 2000 főből álló legénységet fogtunk el. Ezút­tal is sok hadianyagot zsákmányol­tunk. A Dnyesztertől délre fekvő te­rületen, miután az oroszok erősíté­seket kaptak, elkeseredett harcok folynak állásaink ellen. A megkí­sérelt összes ellenséges támadások az ellenfél legsúlyosabb vesztesé­geivel meghiúsultak. Lengyelországban és Nyugat- Galiciában tegnap is csak ágyu­­sok voltak. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Arcvonalunk egy részében a fran­ciák, mint néhány hónappal ez­előtt is tették, oly lövedékeket hasz­náltak, amelyek robbanáskor bű­zös és fojtó gázokat fejlesztenek. Kárt ezzel nem okoztak. Champagne-i hadállásaink ellen tegnap legalább 2 hadtest, több támadást intézett. Az előretörése­ket heves közelharcok után mind visszavertük. Ar­gonne- okban 2 aknavetőt zsákmányoltunk. Az Argonneok keleti széle Vauquois közt a fran­ciák tegnap 5-ször kíséreltek meg áttörést. A támadások az ellenség súlyos veszteségei mellett meghiú­sultak. Azokat a hadállásokat, amelye­ket Badomvillertől keletre elfoglal­tunk az ellenség visszafoglalási kí­sérlete ellenére tegnap is megtar­tottuk. Legfőbb hadvezetőség. Hangok a békéről Stockholmi, március 1. A Berliner Tagblatt stockholmi mun­katársa meginterjúvolt egy kiváló svéd diplomatát, aki igy nyilatkozott: — A népszenvedélyek még nem tombolták ki magukat és azért még korai dolog a békéről beszélni. Genf, március 1. Párisban és Londonban Wilson el­nök javaslata ellen, hogy a hadviselő fe­lek távolítsák el a tengeralatti aknákat, azt hozzák fel, hogy e terv kivitelére fegyverszünet volna szükséges, hogy a háborúskodó államok egyidejűleg távolít­­l­hassák el az aknákat. Fegyverszünetre pe­dig egyik oldalon sincs hajlandóság. Newyork, március 1. Az Egyesült Államokban az a véle­mény uralkodik, hogy a japán-kínai kon­fliktus véget fog vetni a háborúnak. Sem Oroszország, sem Anglia nem képes egyidejűleg Európában háborút vi­selni és kínai érdekeit is megvédeni. Visszavert támadás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe, március 1-én a német nagy főhadiszállás jelenti. Az oroszoknak Lodztól északra és Osztrolenkától északnyugatra ellenünk intézett támadásait visz­­szavertük. Különben nincs lényeges jelen­teni való. Legfőbb hadvezetőség. A francia harctér Meghiúsult francia előretörés — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe a német nagy főhadiszálás március 1-én jelenti: Verviegnél Lillétől északra egy angol légi járművet tüzelésünk le- ,­ szállásra kényszerített. Magántávirataink A kárpáti harcok U­n­g­v­ár, március 1. Az Oporvölgyi ütközet nyomán visz­­szavonuló oroszok erősítéseket kaptak és Voszkovtól északra szembeszálltak üldöző csapatainkkal. Az ellenség megtámadta Uzsoktól északra fekvő frontunkat. A harc még folyik. Sajtóhadiszállás, március 1. Duklai csapataink kitűnően tartják magukat, bár az oroszok minden emberü­ket tűzbe viszik. A legutóbbi ütközetekben Uzsoknál ránk nézve kedvezően alakult a helyzet és igen sok orosz foglyot ejtettünk. Török földre indult francia hadtest Róma, március 1. A T r i­b­u­n­a jelenti: Egy héttel ezelőtt egy francia had­test indult el a Gallipoli félszigetre. Az ak­­cóiban indiai csapatok is részt vesznek. Általános sztrájk P­á­r i­s, március 1. Rio de Janeiróban általános sztrájk tört ki. Minden munka szünetel. Az amerikai buzakivitel Rotterdam, március 1. Newyorkból jelentik. Az amerikai kormány megakadá­lyozta a buzakivitelt mindaddig, amíg a döntőbíróság a Wilhelmina hajó esetében nem ítélkezik. Newyorkban 5 millió, Buffalóban 8 millió buschel búza fekszik felhasználat­lanul.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék