Dunántúl, 1915. március (5. évfolyam, 49-73. szám)

1915-03-02 / 49. szám

2. oldal. Háború a tengeren Amsterdam, március 1. Aldeburghból jelentik: Anglia keleti partvidékén egy aknakutató hajó jelt adott a kikötőkbe, hogy a világító torony kör­nyékén két német tengeralattjáró hajó le­selkedik. A mentőállomásokról gőzcsóna­kokat küldtek ki, majd torpedóromboló naszádok indultak az ellenséges hadihajók üldözésére, de a hajszának nem volt sem­mi eredménye. Stockholm, március 1. Az Enar-Reederen részvénytársaság, amely Svédország és Hull között rend­szeres hajóösszeköttetést tartott fenn, be­szüntette járatait. Svédország összekötte­tése Hullal ez intézkedés folytán megsza­kadt. A német tengeralattjárók ugyanis abból a célból, hogy a Humber folyó tor­kolatánál fekvő kikötők közelében marad­janak, ott központosítják tevékenységüket, ahol a hajóközlekedés a legélénkebb. A Ro­záliádé nevű szállítóhajó kapitánya, aki a fent említett részvénytársaság kötelékébe tartozik, kijelentette, hogy Hull irányába nem indítja el hajóját és elbocsátja le­génységét. Az Enar-Reederen elhatározta, hogy a beszüntetett hajójáratok helyett északabbra fekvő kikötő, Middlesborough, Tyne és Warkworth felé fog hajójáratokat indítani.­­ Amsterdam, március 1. A hollandi kormány csatlakozott a skandináv államok javaslatához, amely arra irányul, hogy a semleges államok lép­jenek fel együttesen az angol hajóknak visszaélése ellen, amennyiben kitűzik a semleges lobogókat. Letartóztatott herceg Béri­in. március 1. Az orleánsi herceget, aki angol ve­zérkari egyenruhában járt francia katonák letartóztatták, kémkedéssel vádolják. Orosz követváltozás Rómában R­ó­m­a­ március 1. Krupanszky orosz nagykövetet visz­­szarendelték és helyébe Giers nagyköve­tet küldték, akinek állítólag külön misz­­sziója van. A törökök előnyomulása Szueznél Turin, március 1. A Stampa jelenti Kairóból. Egyre több jel szól amellett, hogy a törökök a szuezi csatorna irányában új előnyomu­lásra készülődnek. A törökök naponta tá­madásokat intéznek az angol járőrökre. Ezek a támadások egyre terjeszkednek l ést lassan kint az egész front területére ki fog-­­nak terjedni. Maxwel tábornoknak, az an­gol főparancsnoknak visszahívása küszö­bön áll. A tábornok működését nagyon súlyosan bírálják. Vasárnapi távirataink Főhadiszállásunkról jelentik Budapest­re február 28-án. Lengyelországban és Nyugat-Gali­­ciában lényeges dolog nem történt. Csupán tüzérségi harcok voltak. A DUNÁNTÚL Kedd. Március 2. A kárpáti arcvonalon, Viszkov kör­nyékén és a Dnyesztertől délre foly­tak harcok. A helyzet az utóbbi napokban nem változott. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Berlinbe február 28-án a német nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: A Champagneban az ellenség tegnap is folytatta előretöréseit. A támadáso­kat egész terjedelmükben visszavertük. Malancourtól délre (Verduntől észak­ra) az ellenségnek több egymás mögött levő hadállását rohammal elfoglaltuk. Gyönge francia ellentámadások meg­hiúsultak. Hat tisztet és 250 főnyi le­génységet elfogtunk és négy géppus­kát s egy aknavetőt zsákmányoltunk. A Vogézek nyugati szélén heves harc után kivertük a franciákat bla­­mont—bionvillei állásukból. Támadá­sunk elérte a verdinal—brémenik­ és folytatólag a Badonvillertől és Cédes­től keletre eső vonalat; az ellenséget 20 kilométernyi szélességben hat kilo­méternyire visszaszorítottuk. Az ellen­ségnek az elfoglalt terep visszafoglalá­sára irányuló kísérletei súlyos vesz­teségei mellett kudarcot vallottak. Szintúgy visszavertük az ellenség-­­nek a déli Vogézekben ellenünk intézett előretöréseit is. Keleti hadszíntér. Grodnótól északnyugatra tegnap új orosz erők nyomultak előre. Ellentá­madásunk az oroszokat visszavetette a vár előtti állásaikba. 1800 hadifogoly maradt a kezünkben. Osztrolenkától északnyugatra az Omulev mentén az ellenségnek egy támadását visszavertük. Délről és keletről Prasznoszra elő­nyomuló ellenséges túlerő elől csapa­taink a várostól északra és nyugatra kitértek. A Visztulától délre nincs újság. Legfőbb hadvezetőség, szint mint közvitézek, részint mint tisztek és altisztek. Nemrégiben történt a harcvonalban, hogy egy kapitány — tartalékos tiszt — ki máskülönben felszentelt pap, egybegyűjti századát a lövészárkok előtt, aztán misét mondott, prédikált nekik és végül megáldot­ta őket. Egyik katona a következőkben ír­ta meg a megható jelenetet: Egy napon szüneteltek a harcok és mi elhagytuk a futóárkokat, letettük az ásót és puskát, hogy a misére menjünk, melyet kapi­tányunk volt mondandó. A kék és vörös egyenruhára felvette a mise öltönyökét és igy az egyenruha arany zsinórjai összeve­gyültek a mise ruha arany paszamántjával. Evangelium után szép, szellemes beszédet intézett hozzánk és szavai, melyek ajkairól elhangzottak, kettős tekintéllyel bírtak és mélyen meghatották mindnyájunkat. Űrfelmutatáskor mindnyájan éreztük, hogy az emberek és fegyverek felett Az van, ki uralkodik a mennyben és kitől ered­nek a birodalmak és hatalmasságok . . . Ün­nepélyes volt a látvány, midőn a mise végén mindenek fejei meghajlottak és a kapitány megáldotta a katonákat, miközben a mise ing alól kilátszottak a fényes sarkantyúk. A számtalan epizód közül ez egy is bi­zonyítja, hogy a háború óta éled a hit Fran­ciaországban és hogy a vallás még mindig uralkodik a lelkeken a Heródes szellemű val­­lásüldöző kormányzat dacára. Fr. G. LEGÚJABB. Kitüntetett pécsi tisztek Budapest, március 1. A király Rátz Gábor ezredesnek, az ellenség előtt elesett Pulay István száza­dosnak és Auguszt Lajos hadnagynak hősiességükért a 3. osztályú katonai ér­demkeresztet adományozta a hadi ékít­ménnyel. Egy francia kapitány miséje a harctéren. Érdekes esetet közöl a milánói „Auro­ra“ a francia harctérről. Köztudomású dolog, hogy a francia, vallásüldöző kormányzat, minden tisztesség, minden kegyelet, minden emberiség ellenére katonai fegyveres szolgálatra kötelezi a lel­készeket és a többi katonákkal együtt had­sorba állítja az ellenség ellen. Számosan áll­nak fegyveresen a harctéren lelkészek, ré- A pécsi szent Vince Egylet közgyűlése, Pécs, március 1. A Pécsi szent Vince Egylet ma délután 5 órakor tartotta rendes évi közgyűlését dr. Zichy Gyula gróf megyéspüspök fővéd­nöknek díszelnöksége alatt. A közgyűlésen többek közt megjelentek M­o­s­o­n­y­i Dénes dr. püspöki irodaigazgató, Szuly János dr., S­z­i­e­b­e­r­t­h Nándor ügyvédek is. A­z egy­let áldásos évi működéséről kimerítő képet nyújtott Retter Rezső titkár jelentése, amely a következő: Méltóságos Püspök Úr! Mélyen tisztelt Közgyűlés! Küzdelmes idők, gond teljes napjaiban értünk el a mai napon, egyleti működésünk 20 éves határköréhez. A megpróbáltatások közepette. Isten különös kegyelme folytán, sikerült egyleti évünket befejezni anélkül, hogy szegényeink segélyezése körül zavar, vagy rendkívüli intézkedések szükségessé­gének foganatosítása állott volna elő. Íme szóljanak itt a számok, melyek tanúságot tesznek egy évi sáfárkodásunk eredményéről. 1914. évben a bevétel: 11.930 K és 79 fillér volt. (1614 K és 85 fillérrel több, mint 1913-ban.) A kiadások 1914-ben 11.827 K és 79 fil­lért tettek ki. (21178 K és 38 fillérrel többet, mint az 1913. évben.) Egyletünk jótevőinek élén áll fővédnö­künk: Gróf Zichy Gyula dr., megyéspüspök ur Őméltósága: 2000 K-ás adományával, ki eddig: 16.400 K-t juttatott egyesületünk sze­gényeinek. (Ebben az összegben nincs bele számítva azon összeg, melyet Őméltósága házi szegényei élveznek, mely szintén több ezer koronát tesz ki.) Hódolattel­jes hála és legbensőbb köszönet nagylelkű adomá­nyaiért! Hálás szívvel kell megemlékeznünk: Walter Antal, praelátus kanonok úr, egyle-

Next