Dunántúl, 1915. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1915-04-01 / 74. szám

2. oldal, törési kísérlete az ellenség túlerején megtört mégis bánatos büszkeséggel tekintek a de­rék vitézek példátlan önfeláldozására, akik ott harcoltak. Legszívesebben köszönöm a hőstettet. Áldom azok dicső emlékét, akik életüket áldozták a becsület mezején. Még a legtávolabbi jövőben is világszerte hirdetni fogja a történelem, mit vittek végbe Ausztria- Magyarország harcosai Przemysl várának elszánt védelmében. Állhatatosak, hősök vol­tak mindvégig. Ferenc József:“ A király sürgönyét még közölte a prze­­m­ysli Tábori Újság. A húsvéti finomliszt kiosztása. Pécs, március 31. Illetékes helyről arról értesítenek ben­nünket, hogy a város hatósága által a közön­ség részére külön a húsvéti ünnepekre be­szerzett finom tésztalisztnek vásárlására jo­gosító utalványok kiadása a mai napon fog megkezdetni. Az utalványokat annál a 11 utalványkiosztó bizottságnál lehet megsze­rezni, amelyeknél később a heti lisztutalvá­nyok lesznek beszerzendők. A bizottságok irodái a következő helyeken lesznek: az I. kerületé a kir. táblaépületében, a volt Geisz­­féle bolthelyiségben, a II. kerületé a Széche­­nyi-téren, a volt Kobrak-féle ideiglenes bolt­helyiségben, a III. kerületé a kir. Ítélőtábla épületében levő tanhelyiségben, a IV. kerü­leté a Szigeti-országút 7. sz. alatt a Cserta­­féle házban, az V. kerületé Deák-utca 1. szám alatt. Fodor ügyvéd házában, a VI. ke­rületé Deák-utca 1. szám alatt, Fodor ügy­véd házában levő bolthelyiségben, a VII. ke­rületé Kossuth Lajos­ utca 7. szám alatt, Er­­reth Lajos dr. házában a kaputól nyugatra, a VIII. kerületé Felsőmalom­ utca 9. szám alatt a Krautszak-féle házban, a IX. kerületé a Színház téren, a városi bérházban levő bolthelyiségben, a X. kerületé a Kossuth Lajos-utcában, a Stadlinger-féle házban levő bolthelyiségben, és a XI. kerületé Kossuth Lajos­ utca 7. szám alatt, Erreth Lajos dr. házában. Az egyes kerületi utalványkiosztó bi­zottságok működésének , körébe a városnak következő utcái tartoznak: Az első kerülethez: az Inczédy Dénes, Széchenyi-tér, Irgalmasok, Klimó, Radonai, Szcitovszky-tér, Kardos Kálmán, Káptalan, Szepesi, Vörösmarty, Apáca, Ferenciek, Gyár Hunyady, Zrínyi, Diska Győző, Eötvös, Deák Citrom, Teréz, Jókai-tér, Kaposvári, Kálvá­­ria-ucák s a Kórház-tér. A II. kerülethez: a Sörház, Felső-Ma­lom, Papnövelde, Megye, Anna, József, Má­ria, Nagy-Flórián, Kis-Flórián, Bástya, János, Mór, Király, Perczel, Munkácsy, Tímár, Gá­bor, Bercsényi, Fürdő, Kisfaludy, Városház, Lyceum-utcák, a Haltér, Majláth-tér, Boltiv­­köz, Papnövelde-köz, Plébánia-köz. A XI. kerülethez: a Kaposvári-utcától a megyei árvaházig fekvő szőllőhegyek, Pet­rezselyem, Kinizsi, Mecsek, Nyír, Vilmos, Miklós, György-u., Frühweiszvölgy, Árpád, Damjanich, Sánc, Tábor, Báthory, Attila, Radnics, Kisgyüd-u. s a Bárány-út. A IV. kerülethez: az Alajos, Garai-u., Halas-telep, Kaszárnya, Kiskirály-u., Me­­gyeri-út, Mezőszél-u., Mozdonyvezető telep, Petőfi-u., Szigeti-országút, a Vitéz-u. Az V. kerülethez: a Xavér, Makár, Ró­­kus-alja, Tavasz, Nyár, Kismakár, Pacsirta, Rókus, Kisrókus, Kiskereszt, Bálicsk­öz, Tá­bornok, Hadapród,-u., Rácváros-telep, Rem­­u­ s a megyei árvaháztól nyugatra és északra elterülő szőlőhegyek. A VI. kerülethez: Alsó-Malom, Arany János-u., Árpádi-út, Bajnok, Battyányi, Br. Bánffy Dezső, Cindery, Dohány, Fehérváry, Gizella-u., Höffler-bőrgyár, Imre, Indóház-u., Irányi D.-tér, Jánosi Engel­e-u., Közvágóhíd, Légszeszgyár, Majlát-u., Málomi-út, Máv.­­műhely, Nefelejtsm., Posta-völgy, Rákóczi­­út, Ráth-u., Ráth ipartelep, Reál­isk.-u., Rét­in. Sátortábor, Siklósi, Szabadság-u., Weisz­­telep, Visnyatelep, Zsinkó István-utca. A VII. kerülethez: az Antal, Ferenc, Hat­ház, István, Klapka, Mandula, Mátyás-Flóri­­án, Mihály, Mindszent, Nyúl, Ó-temető, Péter Alsó-Puturla, Szikla, Szőlő-u. Szőlő-köz, Tettye-u., Tettye-tér, Virág-u., Zidina-kör­­nyék , Zödfa-u. A Vili. kerülethez: Az Ágota-u., Ba­­rátur-környék, F.­Haviboldogasszony, F.­­Puturla-u. Gáspár környék, Isegyalja-u., Ha­­viboldogasszony-dűlő, Kispiricsizma, Kis­­boldogasszony-u., Mecsekszabolcsi-ut (Rigó­­derszabolcstól­ Jánoskutig), Pécsbányatelepi­­út. Szőlőhegyek (Tettye tértől-Szamárkutig), és Zerge-u.. A IX. kerülethez: az A.-Havi-u., Ágos­­tonköz, Ágoston-tér, Ágoston, Csillag, Cso­­konay, Erzsébet, Gründler, Hold, Katalin, Kis, Könyök, Márton-u., Meszesi-dülő, Orsolya, Pucher, Sándor-u., Szabolcsi orsz.-ut, Újvi­­lág-u., Diósdülő és Mizes-dülő. A X. kerülethez: az Alsó-Balokány-u., Balokány-liget, Basamalom-ut, Ditz-malom, Farkas István. Felső-Balokány, Felső-Vám­­ház, Halász, Harangöntő-u. Kis-Balokány­­dülő, Kossuth Lajos. Lánc, Major, Temető, Zsolnay Vilmos­ u. A XI. kerülethez: a Pécsváradi­ országút, Mohácsi országút, Czerék-dülő, Üszögh állo­más és Gyárváros. Az I., II., III., VI. és XI. számú bizott­ságoknál a mai napon délután 2—6 óráig, a IV., V., VIII., IX. és X. számú bizottságok­nál délelőtt 9—12 és délután 2—6 óráig s vé­gül a VII. számú bizottságnál délelőtt 8—12 és délután 2—6 óráig lehet a lisztutalványo­kat beszerezni. Magának a lisztnek kiadása ifjú Türr Mihály pécsi malomtulajdonosnak 9 és Resch János malomtulajdonosnak 6 elárusitó fiókja utján fog történni. Ezek az elárusitó fiókok a következő helyeken vannak, a következő elárusítókkal és pedig Türr Mihály fiókjai: 1. Zsolnay Vilmos-u. 19. sz. alatt Varga Jó­­zsefné elárusitó, 2. Kossuth Lajos-u. 23. sz. a. Körösztös Lajos, 3. Zöldfa-u. 4. sz. a. özv. Purger Péterné, 4. Jókai-tér 6. sz. a. özv. Schneider Istvánná, 5. Szigeti-országút 2. sz. a. Barrois Árpád, 6. Siklósi-u. 28. sz. a. Fuchs Ádám, 7. Felsővámház-u. 43. sz. a. Ninits Olga, 8. Szigeti-országút 63. sz.­a. özv. Grő­­beldinger Miklósné és 9. Mohácsi-országút 2. sz. a. Jurányi Istvánná. Resch János el­árusító fiókjai pedig a következők: 1. Zsol­nay Vilmos-u. 32. sz. a. Resch János eláru­sító, 2. Kossuth Lajos-u. 19. sz. a. Schneider Anna, 3. Tettye-u. 4. sz. a. Mayer Józsefné, 4. Jókai-tér 9. sz. a. özv. Cserta Lajosné, 5. Siklósi-u. 16. sz. a. özv. Türr Jánosné és 6. Szigeti-országút 12. sz. a. Resch Mari. A liszt kiszolgáltatásához szükséges utalványok 2 kg. és 1 kg. mennyiségekről lesznek kiállítva; azt a körülményt, hogy mely család lesz jogosítva 2 kg. és melyik csak 1 kg.-nak felvételére, a családtagok számának figyelembevételével a kerületi utalványkiosztó bizottságok fogják megálla­pítani. A város tanácsának a jelzett célra mintegy 12.700 kg. finom liszt áll rendelke­zésére s igy ebből 2 kg.-os adagok mellett 6350, 1 kg.-os adagok mellett 12.700 családot áll mód­jában ellátni; tekintve azonban, hogy Pécsett a családok száma ennél jóval na­gyobb abban az esetben, ha a szétosztásra kerülő lisztből olyanok is részt kérnének ma­guknak, akik finom liszttel már rendelkeznek ebből az aránylag csekély lisztből a város minden egyes családja részére nem jutna. Minthogy pedig a szóbanforgó lisztmennyi­séget a város tanácsa kizárólag csak a vá­rosnak finom liszttel e­l nem látott lakói részére szerezte be, a hatóság joggal szá­mít a finom liszttel már rendelkező lakóinak önzetlenségére és bizton reméli, hogy a szét­osztásra kerülő lisztből ezek a maguk ré­szére nem fognak kérni, ezen az úton nem igyekszenek készletüket gyarapítani és nem vonják el a csekélyke finom lisztet azoktól, akiknek lisztjük egyáltalában nincsen. Csak ilyen önzetlen magatartás mellett lesz meg­valósítható az a szép cél, amelyet a város hatósága ennek a lisztmennyiségnek beszer­zésével és forgalomba hozatalával elérni akart, hogy t. i. a húsvéti ünnepekre min­denkinek módjában legyen a kalácssütéshez szükséges finom lisztet magának biztosí­tani. DUNÁNTÚL Csütörtök. Április 1. Tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, hogy az előfizetési pénzt beküldeni, vallal­­mint a hátralékos előfizetési dijakat, nyom­tatvány és hirdetési számláikat az uj ne­gyedre való tekintettel mielőbb rendezni szíveskedjenek. Az igazgatóság. mnEK. A pécsi gitáregylet tagjaihoz. Ezennel felkérem az összes tagokat szíveskedjenek Nagyszombaton este 3/46 órakor pontosan, a Corpus Christi ká­polnában gyülekezni és lámpáikkal minél na­gyobb számban a feltámadási körmeneten részt venni. Zichy Lujza gr. elnöknő. — Személyi hir. M­o­s­o­n­y­i Dénes dr. püspöki irodaigazgató, aki súlyos operáción esett át, egészségének teljes helyreállítása vé­gett rövid tartózkodásra Budapestre utazott. — A pécsi népfelkelő tisztek előlépte­tése. A király a népfelkelési honvédtisztek állományában századossá nevezte ki K­el­lá­r­i­c­h Ágoston pécsi 19. honvédgyalog­­ ezredbeli főhadnagyot, főhadnagyokká S­t­a­n­k­o­v­i­t­s Győző dr. pécsi 8. honvéd­­huszárezredbeli, Spiegel József, nemegyei Miklós Ákos, S­c­h­m­i­a­d Lajos, Wäch­­t­e­r Gidó F­a­i 11 Jagelló pécsi 19. hon­­védgyalogezredbeli népfelkelő hadnagyokat. — Uj címzetes prépost. Ambrus Ist­ván dr. egri főszékesegyházi kanonoknak ő felsége a Szent Péterről nevezett egervári címzetes prépostságot adományozta. — A kereskedelmi minisztériumból. A király Emich Gusztáv dr.-t miniszteri taná­csossá, Szterényi Sándor dr.-t és Fodor Jenő dr.-t miniszteri osztálytanácsosokká kinevezte. Továbbá Prohászka Lajosnak és Földváry József dr.-nak a miniszteri taná­csosi címet és jelleget, Olgyay Kálmán dr.­­nak és Jezsovics János dr.-nak a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget és végül Inkei Viktor dr.-nak, Szabóky Ernő d­r.-nak, Török László dr.-nak és Scitovszky Tibor dr.-nak a miniszteri osztálytanácsosi címet díjmentesen adományozta. — A kórház köszönete. Vettük az alább szó szerint közölt levelet: Cs. és kir. tartalék­kórház E. No. 566. Fiók: Ferenc József lak­tanya. A „Dunántúl“ tekintetes szerkesztősé­­gének Pécs. A postautalványon küldött 15 koronát kézhez véve az összeget a kórhá­zunkban lévő és betegeinknek szolgáló kert gondozására és hasznos kerti­ vetemények beszerzésére fogjuk fordítani. Nem mulaszt­hatjuk el a Tekintetes Szerkesztőségnek úgy a magunk, mint a betegeink nevében, a kegyes adomány hozzánk juttatásáért hálás köszönetünket nyilvánítani és kérjük a Te- Tkintetes Szerkesztőséget, hogy a nemes adományozókat is hálás köszönetünkről ér­tesíteni méltóztasson. Pécs, 1915. március hó 30-án. Kitűnő tisztelettel Szegő főhadnagy, kórházi tiszt.

Next