Dunántúl, 1915. május (5. évfolyam, 100-123. szám)

1915-05-01 / 100. szám

V. évfolyam 100. szem­. Szombat: Pécs, 1915 Május 1. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­— Félévre .... 12­— Negyedévre . . . 61— Egy hóra .... 24— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. németek újabb sikerei Az orosz harctér Ágyuharc — Csatározások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik Budapestre április 30-án. Általános helyzet változatlan. Nap folyamán ágyuharcok és csatározások folytak. Orawa és Opor völgyében oro­szok újabb heves éjjeli támadásait ép úgy mint előbbieket ellenség súlyos veszteségei mellett vissza­utasították. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A francia harctér Franciák kudarcai — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Április 30-án jelenti ki német nagy fő­hadiszállás Berlinbe. Tengerparton ellenséges repülők élénk tevékenységet fejtettek ki. Repülők bombái Ostendében csak házakban okoztak jelentékeny kárt. Dünkirchen várat tegnap tüzér­ségi tűz alá vettük. Flandriában a nap különös ese­mény nélkül telt el. Éjjel ellenség Steenstrate és Hét Sas között tá­madott. Csatorna nyugati partján Steenstrate és Hét Sas helységek közelében hídfőket kiépítettük és erősen tartjuk. Yperntől északra zuávok és tur­­kok támadást kíséreltek meg jobb­szárnyunk ellen. Támadás tüzünk­ben összeomlott. Champagneban franciák Lemes­­niltől északra semmit sem voltak képesek visszafoglalni a tőlük teg­napelőtt elragadott hadállásból. Az 1000 méter hosszú és 300 méter széles erődcsoportot egész terjedelmében átépítettük és tart­juk. i­. Argonneokban csapataink Le Tour de Paristól északra roham­mal bevettek egy ellenséges lövész­árkot.­­ tisztet és 30 főnyi legény­séget elfogtak és elfoglalt terepet ellenségnek több rendbeli ellentá­madásával szemben is megtartot­ták. Corneynél Argonneck keleti szé­lén egy ellenséges repülőgép lezu­hant. Utasai meghaltak. Maas és Mosel között franciák tegnap Méös-magaslatokon álta­lunk elfoglalt hadállásokat ered­ménytelenül támadták. Flireytől északra is ellenség nagy veszteségei mellett meghiú­sult egy francia támadás. MARS magaslatokon április 24-től 28-ig vívott harcokban franciák csu­pán foglyokban 43 tisztet, köztük 3 ezredparancsnokot és kerek számban, 4000 főnyi legénységet vesztettek. HARWICH erődje Anglia ke­leti partján ma éjjel bombákat dobtunk. Legfőbb hadvezetőség. Német sikerek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti áp­rilis 30-án Berlinbe. Oroszország északnyugati ré­szében operáló haderőnk előcsapa­­tai tegnap széles arcvonalban el­érték a DANEBORG—LIBAU-i vasútvonalat. Komoly ellenállást az azon a vidéken levő orosz csa­patok, köztük Memel elleni rabló­hadjáratban résztvevők maradékai, eddig sehol sem kíséreltek meg. Jelenleg Szaxole körül vannak harcok folyamatban. Kalvarjánál oroszok nagyobb tá­madásai nagy veszteségük mellett meghiúsultak. 5 tiszt és 500 főnyi legénység se­­besületlenül került kezünkbe. Továbbá délre Kalvarja és Au­­gusztáv közt kudarcot vallottak oroszoknak ellenünk intézett előre­törései.­­ Legfőbb hadvezetőség. Magántávirataink Lelőtt orosz repülőgép Eperjes, április 30. Kurimánál egy orosz repülőgépet le­szállásra kényszerítettünk. Az orosz avia­­tikus tisztet Eperjesre szállították foglyul. Ypern pusztulása Hága, április 30. Ypern teljesen el van pusztítva. Az egész város romokban hever. Az angol se­besülteket a még épen maradt házak pin­céiben helyezik el. Saint-Juliennál a döntés nemsokára várható. Bombázott angol városok London, április 30. Német léghajó bombákat dobott SPERWICH, WITH­AM és ST. EDMUNDS városokra, amelyek a csatorna felőli par­tokon fekszenek. A bombák sok házat el­pusztítottak. A cár Szebasztopolban P­é­t­e­r­v­á­r, április 30. A cár ma Odesszából Szebasztopol­­ba érkezett. Küzdelem a Dardanellákért Konstantinápoly, április 30. A török főhadiszállás jelenti. A Khumkalénál partraszállított ellen­séget elűztük. A Dardanellák anatóliai partján nincs több ellenség. Az entente csapatai Kabatepenál makacsul védekeztek a hadihajók ágyúinak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék